XVII edycja konkursu „Ciekawa fizyka”

gru 8, 2023

Społeczne Towarzystwo Oświatowe zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w XVII edycji wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii”.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu „Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii”  

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 7. i 8. publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.
 2. Konkurs podzielony jest na dwie grupy uczniowskie: klasy 7. oraz klasy 8. Dla każdej grupy będą trzy kategorie konkursowe:

  I – Fotografia – zdjęcie pojedyncze. 
  II – Obserwacja zjawiska – seria zdjęć.
  III – Doświadczenie – seria zdjęć. 

   

 3. Prace należy składać do komisji konkursowej w formie odbitek na błyszczącym papierze o formacie 15×21 cm z dołączonym opisem wybranego zjawiska (minimum pół strony o formacie A4; opis powinien prezentować wybrane zjawisko wraz z uzasadnieniem wyboru jego tematyki i sposobu prezentacji, a także zawierać tytuł pracy oraz miejsce i datę wykonania fotografii) oraz wypełnionym formularzem zgłoszenia wg wzoru z załącznika nr 2.
 4. Jeżeli fotografia stanowiąca pracę konkursową przedstawia wizerunek osoby (osób), autor powinien dołączyć do pracy zgodę tej osoby (osób) na rozpowszechnianie wizerunku, wg wzoru podanego w załączniku nr 3.
 5. Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę w każdej kategorii.
 6. Prace niespełniające warunków opisanych w punktach 1-5 nie zostaną dopuszczone do konkursu.
 7. Punktacja stosowana na każdym etapie wynosi:
  a) od 0 do 10 punktów za jakość techniczną i artystyczną zdjęcia (lub serii zdjęć);
  b) od 0 do  8 punktów za opis zjawiska lub zjawisk fizycznych prezentowanych na zdjęciu (lub serii zdjęć);
  c) od 0 do 4 punktów za uzasadnienie wyboru tematyki i sposobu prezentacji zjawisk prezentowanych na zdjęciu (lub serii zdjęć).
 1. Konkurs jest realizowany w dwóch etapach:
  a) Etap szkolny– musi być zrealizowany w terminie do 26 kwietnia 2024 r. Szkolna komisja konkursowa dokonuje oceny prac zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie. Prace, którym przyznano trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii konkursowej (odrębnie dla klas 7. oraz 8.) wraz z opisem oraz załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3 (w przypadku wizerunku osoby na pracy konkursowej) i protokołem szkolnej komisji konkursowej (stanowiącym załącznik nr 4) zostają przesłane do organizatora konkursu na adres: Społeczne Towarzystwo Oświatowe, ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa do dnia 3 maja 2024 r.;

b) Etap wojewódzki – zostanie rozstrzygnięty do dnia 24 maja 2024 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora (www.sto.org.pl) do dnia 31 maja 2024 r.

 1. Termin przesłania prac do organizatora konkursu upływa dnia 3 maja 2024 r.(decyduje data stempla pocztowego). Prace przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane w pracach wojewódzkiej komisji konkursowej, powoływanej przez Prezesa Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
 2. Nagrody oraz dyplomy dla autorów zwycięskich prac zostaną wysłane do szkół wyróżnionych uczniów.
 3. Prosimy uczniów biorących udział w konkursie o zachowanie negatywów lub oryginałów zdjęć cyfrowych zgłoszonych prac. 
 4. Nadesłanie pracy na konkurs oznacza udzielenie organizatorowi konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na publikację pracy konkursowej na prezentacjach, wystawach i w internecie oraz użyczenie organizatorowi nadesłanego egzemplarza pracy konkursowej (odbitki wraz z opisem) na czas nieoznaczony, a także udzielenie prawa do zniszczenia nadesłanego egzemplarza pracy konkursowej w wybranym przez organizatora czasie po rozstrzygnięciu konkursu.
 5. Organizator konkursu nabywa własność nagrodzonych prac konkursowych oraz autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych w zakresie publicznego wystawiania, wyświetlania a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczególności przez publikację prac konkursowych na prezentacjach, wystawach lub w internecie.
 6. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.

Organizator konkursu:  Społeczne Towarzystwo Oświatowe, ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa tel. 22 826 78 64; 22 828 88 57 e-mail: biuro@sto.org.pl 

Uwaga! Konkurs fotograficzny „Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii” został zgłoszony do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W przypadku wpisania konkursu do wykazu, laureaci pierwszych trzech miejsc konkursu będą uprawnieni do otrzymania dodatkowych punktów w rekrutacji do liceów za osiągnięcia artystyczne. Żeby jednak laureatem zostać, oprócz dobrych zdjęć należy wykonać również dobry opis zjawiska czy doświadczenia fizycznego!

Zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Kuratora Oświaty, otrzymanie dyplomu/zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata, niebędącego pierwszym, drugim lub trzecim najlepszym wynikiem nie stanowi podstawy do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału młodych fizyków i fotografów. Powodzenia!

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

 

Archiwum wpisów: