Statut Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Tekst jednolity uwzględniający uchwałę nr 1 XIII Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dnia 23 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w statucie Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Spis treści:


Rozdział I

Przepisy ogólne

Art. l. Społeczne Towarzystwo Oświatowe, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem prowadzącym w różnych formach działalność na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz edukacji dorosłych.

Art. 2. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261). Towarzystwo posiada osobowość prawną.

Art. 3. Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Siedzibą władz Towarzystwa jest m. st. Warszawa.

Art. 4. Towarzystwo może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne w postaci Kół Terenowych i Samodzielnych Kół Terenowych, zwanych dalej łącznie „Kołami”. Samodzielne Koła Terenowe posiadają osobowość prawną.

Art. 5. Towarzystwo może używać odznak według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Główny.

Art. 5a. 30 listopada każdego roku, w dniu rocznicy utworzenia Towarzystwa, jest obchodzone Święto Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Święto jest dniem szczególnie uroczystym dla wszystkich pracowników szkół i placówek, uczęszczających do nich uczniów, wychowanków i studentów oraz dla ich rodziców i rodzin.

Art. 6. Towarzystwo opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Art. 6a. Doręczeń pism członkowi Towarzystwa, w szczególności uchwał w sprawach indywidualnych, dokonuje się:

1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności uzyskania potwierdzenia odbioru, o ile członek Towarzystwa wyraził zgodę na dokonywanie doręczeń na adres elektroniczny lub

2) listem poleconym lub

3) w inny sposób zapewniający potwierdzenie odbioru.

Doręczenie na ostatni znany adres zamieszkania lub na ostatni znany adres elektroniczny, uważa się za skuteczne.

Rozdział II

Cele i formy działania

Art. 7. Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.

Art. 8. 1. Dla realizacji tego celu Towarzystwo:

1) zakłada i prowadzi przedszkola, szkoły, placówki: oświatowo-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze, artystyczne, kształcenia ustawicznego i doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, centra kształcenia zawodowego, a także inne jednostki systemu oświaty oraz uczelnie, zwane dalej „szkołami”;

2) inspiruje, wspiera i patronuje działalności szkół, w szczególności finansowanych ze środków społecznych;

3) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, których cele działania zbliżone są do celu Towarzystwa;

3a) propaguje wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych wiedzę o Unii Europejskiej;

3b) uczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez fundusze zewnętrzne;

4) inspiruje i organizuje szkolenia podnoszące wiedzę i kwalifikacje oraz popularyzuje wiedzę dotyczącą oświaty i wychowania;

5) prowadzi poradnictwo w zakresie funkcjonowania systemu oświaty oraz tworzenia jego nowych form;

6) tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty i wychowania;

7) podejmuje działania na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych, a także wspiera inicjatywy i działania w dziedzinie kultury zdrowotnej;

7a) prowadzi działalność rekreacyjną, sportową, kulturalną i artystyczną, w szczególności poprzez organizację przeglądów i konkursów artystycznych, imprez kulturalnych, zawodów sportowych, zajęć sportowych i wypoczynku;

7b) podejmuje działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną);

7c) podejmuje działania w zakresie edukacji włączającej dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną;

7d) podejmuje działania na rzecz promowania dialogu i współpracy międzypokoleniowej osób młodych i starszych, a także w zakresie edukacji i aktywności społecznej osób starszych;

8) prowadzi działalność wydawniczą;

9) może prowadzić działalność gospodarczą, której dochody przeznaczone będą na wspieranie statutowej działalności Towarzystwa;

10) zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących oświaty i wychowania;

11) rozwija inne formy działalności, służące wzbogaceniu możliwości edukacyjnych.

2. Szkoły prowadzone przez Towarzystwo są zarządzane przy bezpośrednim udziale ich organów społecznych.

Art. 8a. Działalność określona w art. 8 ust. 1, z wyjątkiem pkt 9, może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność pożytku publicznego.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 9. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

Art. 10. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z praw publicznych, która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz celów Towarzystwa i przestrzegania postanowień jego Statutu.

Art. 11. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje na cele Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

Art. 12. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Towarzystwu.

Art. 13. 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa następuje na podstawie uchwały:

1) Zarządu Głównego – w przypadku osób deklarujących przynależność organizacyjną do Koła Terenowego, na wniosek członków założycieli tego Koła lub Zarządu tego Koła,

2) Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego – w przypadku osób deklarujących przynależność organizacyjną do tego Koła.

2. Wniosek o przyjęcie w poczet członków Towarzystwa składa się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego portalu internetowego. [wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.]

3. Odpowiednio Zarząd Główny lub Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego rozpatruje wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa w terminie 30 dni od daty jego złożenia, z zastrzeżeniem ust. 4. O nierozpatrzeniu wniosku w tym terminie kandydat na członka zwyczajnego może powiadomić Rzecznika Dyscyplinarnego, który w razie otrzymania takiego powiadomienia wszczyna postępowanie dyscyplinarne odpowiednio wobec członków Zarządu Głównego albo Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego. Rozpatrzenie wniosku o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa złożonego w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia, następuje w terminie do dnia 30 września.

4. Uchwały o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa nie podejmuje się na mniej niż 14 dni przed dniem odbycia Walnego Zebrania Członków Koła. W tym czasie bieg terminu określonego w ust. 3 przerywa się i biegnie on od nowa od dnia następnego po dniu odbycia Walnego Zebrania Członków Koła. Uchwała o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa podjęta z naruszeniem zakazu określonego w zdaniu pierwszym jest nieważna.

5. W uzasadnionych przypadkach odpowiednio Zarząd Główny lub Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego może, w drodze uchwały, odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa. Uzasadnienie do uchwały powinno zawierać wskazanie przyczyn odmowy przyjęcia w poczet członków Towarzystwa.

6. Informację o przyjęciu w poczet członków, wygaśnięciu, wykluczeniu i wykreśleniu członkostwa odpowiednio Zarząd Główny lub Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego wprowadza do portalu internetowego w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia. [wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.]

7. Adres portalu internetowego, zasady funkcjonowania i warunki techniczne dostępu do tego portalu określa w drodze uchwały Zarząd Główny.

8. Godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

9. Przyjęcie w poczet członków wspierających Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

Art. 13a. 1. Członek Towarzystwa nie może równocześnie deklarować przynależności do więcej niż jednego Koła, ani nie może równocześnie przynależeć do więcej niż jednego Koła.

2. W przypadku, gdy członek Towarzystwa chce zmienić przynależność do Koła, odpowiednio Zarząd Główny albo Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego, do którego członek Towarzystwa chce przynależeć, w terminie 30 dni od złożenia takiego wniosku przez członka Towarzystwa, podejmuje uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na przynależność członka do nowego Koła, informując o tym zainteresowanego członka Towarzystwa oraz Zarząd dotychczasowego Koła.

3. Informację o zmianie Koła, do którego przynależy członek Towarzystwa, odpowiednio Zarząd Główny albo Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego wprowadza do portalu internetowego w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia. [wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.]

Art. 14. 1. Członkostwo wygasa na skutek śmierci członka z jej datą.

2. Wykluczenie członka z Towarzystwa następuje na skutek:

1) orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu,

2) utraty praw publicznych.

3. Wykreślenie członka z Towarzystwa następuje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

2) niezapłacenia w całości składki członkowskiej za dany rok obrotowy do dnia 30 listopada,

3) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej.

4. O wykluczeniu lub wykreśleniu członka z Towarzystwa, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uchwałę podejmuje Zarząd Główny lub Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego na zasadach określonych w art. 13 ust. 1. Uchwałę o wykreśleniu członka z Towarzystwa podejmuje się w terminie 30 dni od wystąpienia przesłanki wykreślenia, a w przypadku utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu tej przesłanki.

5. Uchwała o wykluczeniu lub wykreśleniu członka z Towarzystwa powinna zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości, sposobie i terminie wniesienia odwołania. Uchwałę wysyła się wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia.

6. Wykluczenie lub wykreślenie członka z Towarzystwa następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego lub uchwały, o której mowa w ust. 4.

7. Orzeczenie lub uchwała, o których mowa w ust. 6 stają się prawomocne, jeżeli:

1) upłynął termin do wniesienia odwołania, o którym mowa odpowiednio w art. 15 i art. 38, a odwołanie nie zostało wniesione lub zostało odrzucone uchwałą odpowiednio Zarządu Głównego lub Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego, o której mowa w art. 15 ust. 1a i ust. 1c – z dniem podjęcia odpowiednio orzeczenia lub uchwały,

2) odwołanie wniesione w terminie nie zostało uwzględnione – z dniem rozpatrzenia odwołania.

Art. 15. 1. Od uchwały o odmowie przyjęcia na członka oraz uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu członka z Towarzystwa służy zainteresowanemu odwołanie do:

1) Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, w przypadku gdy uchwałę podjął Zarząd Główny,

2) Walnego Zebrania Członków Koła, w przypadku gdy uchwałę podjął Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego,

za pośrednictwem odpowiednio Zarządu Głównego lub Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały.

1a. Do odwołania od uchwały o wykreśleniu członka z Towarzystwa z przyczyn, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2 wykreślony członek przedkłada potwierdzenie dokonania zapłaty składki w terminie określonym w art. 63 ust. 1, pod rygorem odrzucenia odwołania w drodze uchwały odpowiednio Zarządu Głównego lub Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego. Uchwałę o odrzuceniu odwołania podejmuje się w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. Uchwała ta jest ostateczna.

1b. W przypadku, gdy do odwołania od uchwały o wykreśleniu członka z Towarzystwa z przyczyn, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2 wykreślony członek przedkłada potwierdzenie dokonania zapłaty składki w terminie określonym w art. 63 ust. 1, odpowiednio Zarząd Główny lub Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego może uchylić zaskarżoną uchwałę. Uchwałę o uchyleniu uchwały o wykreśleniu członka z Towarzystwa podejmuje się w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. Uchwała ta jest ostateczna. W takim przypadku ust. 2 nie ma zastosowania.

1c. W przypadku, gdy odwołanie od uchwały o odmowie przyjęcia na członka lub od uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu członka z Towarzystwa zostało wniesione po terminie określonym w ust. 1, odwołanie odrzuca się w drodze uchwały odpowiednio Zarządu Głównego albo Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego. Uchwałę o odrzuceniu odwołania podejmuje się w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. Uchwała ta jest ostateczna.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1b i ust. 3, Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego jest zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania Członków Koła w terminie 180 dni od dnia wniesienia odwołania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Odpowiednio Zarząd Główny lub Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego może podjąć decyzję o skierowaniu projektu uchwały uwzględniającej odwołanie, o którym mowa w ust. 1, do podjęcia w drodze głosowania korespondencyjnego delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów lub członków Koła. W takim przypadku głosowanie powinno się odbyć w terminie 180 dni od dnia wniesienia odwołania.

4. Projekt uchwały do przyjęcia w drodze głosowania korespondencyjnego kieruje odpowiednio Prezes Towarzystwa lub Prezes Samodzielnego Koła Terenowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o ile delegat na Krajowy Zjazd Delegatów lub członek Koła wyraził pisemną zgodę na dokonywanie doręczeń na adres elektroniczny, listem poleconym lub w inny sposób zapewniający potwierdzenie odbioru.

5. Termin przewidziany na oddawanie głosów nie może być krótszy niż 14 dni. Uchwała o uwzględnieniu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zostaje podjęta, jeżeli za przyjęciem projektu uchwały głosowała więcej niż połowa odpowiednio delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów lub członków Samodzielnego Koła Terenowego. Przy dokonywaniu oceny ważności oddanego głosu decyduje data jego otrzymania odpowiednio przez Biuro Towarzystwa lub Samodzielne Koło Terenowe. Nieprzyjęcie projektu uchwały oznacza negatywne rozpatrzenie wniesionego odwołania.

6. Ważność głosowania oraz jego wynik stwierdza odpowiednio Prezes Towarzystwa lub Prezes Samodzielnego Koła Terenowego sporządzając protokół z jego odbycia w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia głosowania.

Art. 16. Godności członka honorowego pozbawia Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego w przypadku sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei Towarzystwa lub rażącego naruszenia postanowień Statutu.

Art. 17. 1. Członkom zwyczajnym przysługuje:

1) czynne i bierne prawo wyborcze,

2) prawo do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa,

3) prawo wyrażania swoich opinii i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

2. Członkom wspierającym przysługują prawa określone w ust. 1 pkt 2 i 3.

3. Członkom honorowym przysługują prawa określone w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz prawo udziału z głosem doradczym w obradach władz Towarzystwa.

Art. 18. 1. Obowiązkiem członków Towarzystwa jest:

1) postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Towarzystwa;

2) dbanie o dobre imię Towarzystwa;

3) przyczynianie się do realizacji celów Towarzystwa oraz wzrostu jego roli i znaczenia.

2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są nadto do czynnego udziału w pracach Towarzystwa oraz opłacania składek członkowskich.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

Art. 19. Władzami Towarzystwa są:

1) Krajowy Zjazd Delegatów,

2) Zarząd Główny,

3) Główna Komisja Rewizyjna,

4) Główny Sąd Koleżeński.

5) Rzecznik Dyscyplinarny.

Art. 20. 1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa trzy lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami zwyczajnymi Towarzystwa.

1a. Wybór Prezesa Towarzystwa odbywa się bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów. Wybór pozostałych władz Towarzystwa odbywa się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.

1b. Prezes Towarzystwa może pełnić swoją funkcję przez trzy kolejne kadencje.

2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz powinno nastąpić niezwłocznie po ich wyborze, a przejęcie spraw od dotychczasowych władz najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyboru. Do czasu ukonstytuowania się nowych władz działają władze poprzedniej kadencji.

3. Członkowie władz Towarzystwa mogą na swój wniosek otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją.

Art. 21. 1. W przypadku ustąpienia członka władz Towarzystwa przed upływem kadencji, skład osobowy tych władz może być uzupełniony spośród niewybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów. Uzupełnienie nie może przekroczyć 1/3 wybranego składu. Uzupełnienie następuje w drodze uchwały tej władzy Towarzystwa, której dotyczy uzupełnienie.

1a. W przypadku, gdy na skutek ustąpienia członka władz Towarzystwa przed upływem kadencji liczba członków danej władzy Towarzystwa spadła poniżej minimalnej liczby wymaganej Statutem i brak jest możliwości dokonania uzupełnienia, o którym mowa w ust. 1, zwołuje się celem wyboru nowego członka władz Towarzystwa Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów.

2. W przypadku ustąpienia Prezesa Towarzystwa przed upływem kadencji, Zarząd Główny powierza obowiązki Prezesa jednemu ze swoich członków. Najbliższy Krajowy Zjazd Delegatów dokonuje wyboru nowego Prezesa Towarzystwa.

3. W przypadku odwołania członka władz Towarzystwa przed upływem kadencji, Krajowy Zjazd Delegatów, który go odwołał, dokonuje wyboru nowego członka władz Towarzystwa.

4. Wykluczenie lub wykreślenie z Towarzystwa członka władz Towarzystwa wywołuje skutki tożsame z odwołaniem z władz Towarzystwa.

Art. 22. 1. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

2. Głosowanie poza posiedzeniami władz Towarzystwa może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

3. Możliwość udziału w posiedzeniu władz Towarzystwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

4. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy Towarzystwa odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy Towarzystwa może wypowiadać się w toku obrad,

3) wykonywania osobiście prawa głosu w toku posiedzenia, w tym zapewnienia tajności głosowania, gdy głosowanie tajne jest zarządzone

Krajowy Zjazd Delegatów

Art. 23. 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być Zwyczajny lub Nadzwyczajny.

2. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny co trzy lata jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy.

3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zjazd zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby delegatów lub 1/5 ogólnej liczby Zarządów Kół w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku.

Art. 24. 1. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – wybrani delegaci,

2) z głosem doradczym – członkowie władz Towarzystwa, członkowie honorowi i wspierający, członkowie Komisji Statutowej, o której mowa w art. 65a, o ile nie są delegatami oraz zaproszeni goście.

1a. Delegat nie może brać udziału w Krajowym Zjeździe Delegatów przez pełnomocnika, ani wykonywać prawa głosu przez pełnomocnika.

2. Delegaci wybierani są na okres całej kadencji w liczbie jednego delegata na każde rozpoczęte pięćdziesiąt członków Koła według stanu na ostatni dzień kwartału kalendarzowego poprzedzającego rozpoczęcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zjazdu Zarząd Główny powiadamia Zarządy Kół z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

4. Krajowy Zjazd Delegatów jest władny do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy delegatów.

5. Krajowy Zjazd Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

6. W prezydium Krajowego Zjazdu Delegatów oraz w komisjach zjazdowych, z wyłączeniem Komisji Statutowej, mogą zasiadać wyłącznie delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów.

Art. 25. Do kompetencji Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1) ustalenie głównych kierunków działania Towarzystwa na okres kadencji;

2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego;

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

4) wybór i odwoływanie Prezesa Towarzystwa oraz członków władz Towarzystwa;

5) wybór i odwoływanie Rzecznika Dyscyplinarnego;

6) uchwalanie Statutu Towarzystwa i jego zmian;

7) (uchylony)

8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Towarzystwa;

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego oraz orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego;

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku;

11) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze Towarzystwa;

12) podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Zjazdu;

13) podejmowanie uchwał w sprawie odpisów od przychodów z czesnego szkół prowadzonych przez Towarzystwo oraz przez Samodzielne Koła Terenowe na finansowanie działalności statutowej Towarzystwa;

14) uchwalanie ordynacji wyborczej obowiązującej na Krajowym Zjeździe Delegatów i podczas Walnych Zebrań Członków Kół.

Art. 26. 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

2. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych delegatów.

Art. 27. 1. Krajowy Zjazd Delegatów uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania przed upływem kadencji Prezesa Towarzystwa lub członków władz Towarzystwa oraz pozbawienia godności członka honorowego Towarzystwa podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 delegatów.

2. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.

Zarząd Główny

Art. 28. 1. Zarząd Główny składa się co najmniej z 8 osób, w tym Prezesa Towarzystwa oraz co najmniej 7 członków. Liczbę członków Zarządu Głównego ustala Krajowy Zjazd Delegatów, przy czym liczba ta nie może być większa niż 21. Nowo powołany Zarząd Główny na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona 1-4 wiceprezesów Zarządu Głównego, sekretarza generalnego i skarbnika. Zarząd Główny może w każdym czasie odwołać z powierzonej funkcji lub powierzyć funkcję wiceprezesa, sekretarza generalnego i skarbnika.

1a. Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. (uchylony)

3. Zarząd Główny pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

Art. 29. 1. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa i odpowiada za swoją pracę przed Krajowym Zjazdem Delegatów.

2. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1) realizacja kierunków działalności Towarzystwa wytyczonych przez Krajowy Zjazd Delegatów;

2) powoływanie i rozwiązywanie Kół oraz nadzorowanie ich działalności;

3) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;

4) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów w celu wykonania zadań statutowych, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich działalności;

5) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;

5a) podejmowanie uchwał dotyczących przekształcania Kół Terenowych w Samodzielne Koła Terenowe;

6) (uchylony)

7) zarządzanie majątkiem Towarzystwa i dysponowanie jego funduszami, opracowywanie preliminarzy i sprawozdań finansowych;

8) uchwalanie szczegółowych zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Kół i szkół Towarzystwa;

9) podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości Towarzystwa;

10) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Towarzystwa;

11) składanie sprawozdań Krajowemu Zjazdowi Delegatów z działalności Zarządu Głównego;

12) zapewnienie administracyjno-organizacyjnych warunków działalności Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego;

13) zawieszanie lub uchylanie uchwał władz Kół w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Towarzystwa;

14) powoływanie w Samodzielnym Kole Terenowym zarządu komisarycznego w przypadku, gdy działalność Koła wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub Statutu Towarzystwa na okres niezbędny do usunięcia nieprawidłowości, nie dłuższy jednak niż rok;

15) zakładanie i likwidowanie szkół prowadzonych przez Towarzystwo, zatwierdzanie ich statutów oraz sprawowanie nad nimi nadzoru;

16) dokonywanie wykładni przepisów Statutu.

2a. Zarząd Główny ma prawo zażądać od członków władz Koła, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach równocześnie od dyrektorów szkół prowadzonych przez Koło, złożenia pisemnych bądź ustnych wyjaśnień lub udostępnienia dokumentów w sprawach związanych odpowiednio z działalnością tego Koła lub szkół przez niego prowadzonych, a w szczególności:

1) sprawozdania finansowego za wybrane przez Zarząd Główny lata obrotowe,

2) zaświadczeń o niezaleganiu z należnościami publicznoprawnymi,

3) pisemnych, szczegółowych wyjaśnień do poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego,

4) aktualnego salda rozliczeń Koła z zobowiązań finansowych wobec Towarzystwa,

5) aktualnej listy członków Koła wraz z ich danymi adresowymi.

W przypadku nieudzielenia wyjaśnień lub nieudostępnienia dokumentów w żądanym terminie, nie krótszym niż 7 dni, Zarząd Główny może w szczególności wnioskować do Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec członka władz Koła odpowiedzialnego za uchybienie terminowi.

3. Od uchwał Zarządu Głównego w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt 2 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 oraz w pkt 5a, 13 i 14 Kołu służy prawo odwołania do Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu Głównego – za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Zjeździe, z zastrzeżeniem ust. 6-9.

4. Uchwały w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt 2 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 oraz w pkt 5a, 9 i 14 zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu.

5. (uchylony)

6. Zarząd Główny może podjąć decyzję o rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w ust. 3, w drodze głosowania korespondencyjnego delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

6a. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 6, Zarząd Główny informuje o niej odwołującego się w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia głosowania korespondencyjnego.

6b. Zarząd Główny i odwołujący się mają równe prawa do prezentowania swojego stanowiska przed głosowaniem.

7. Projekt uchwały do przyjęcia w drodze głosowania korespondencyjnego kieruje Prezes Towarzystwa za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o ile delegat na Krajowy Zjazd Delegatów wyraził pisemną zgodę na dokonywanie doręczeń na adres elektroniczny, listem poleconym lub w inny sposób zapewniający potwierdzenie odbioru.

8. Termin przewidziany na oddawanie głosów nie może być krótszy niż 14 dni. Uchwała zostaje podjęta, jeżeli za przyjęciem projektu uchwały głosowała więcej niż połowa delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Przy dokonywaniu oceny ważności oddanego głosu decyduje data jego otrzymania przez Biuro Towarzystwa.

9. Ważność głosowania oraz jego wynik stwierdza Prezes Towarzystwa sporządzając protokół z jego odbycia w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia głosowania.

10. Zarząd Główny jest zobowiązany poinformować Główną Komisję Rewizyjną o zamiarze dokonania jednej z czynności, o których mowa w art. 56 ust. 2a. Przepisy art. 56 ust. 2b stosuje się odpowiednio.

11. Członkom Zarządu Głównego, w tym Prezesowi Towarzystwa, za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją nie przysługuje wynagrodzenie.

Art. 30. 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2. Zarząd Główny może podejmować uchwały na posiedzeniu lub w drodze głosowania korespondencyjnego. Głosowanie korespondencyjne może zarządzić Prezes Towarzystwa z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu.

3. Uchwała w drodze głosowania korespondencyjnego jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu Głównego zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Główna Komisja Rewizyjna

Art. 31. 1. Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Towarzystwa i odpowiada za swoją działalność przed Krajowym Zjazdem Delegatów.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.

4. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

1) pozostające z członkami Zarządu Głównego STO w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. (uchylony)

Art. 32. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Towarzystwa oraz ich zgodności z obowiązującymi Towarzystwo przepisami;

2) przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych;

2a) zatwierdzanie sprawozdań finansowych opracowanych przez Zarząd Główny;

3) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów;

4) wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;

5) (uchylony)

6) (uchylony)

7) przeprowadzanie działań kontrolno-sprawdzających, zleconych przez Krajowy Zjazd Delegatów lub wnioskowanych przez Zarząd Główny; przy czym od udziału w kontroli Koła wyłącza się ten członek Głównej Komisji Rewizyjnej, który jest członkiem tego Koła lub pozostaje z członkami władz tego Koła w stosunku określonym w art. 31 ust. 4 pkt 1;

8) ustalanie wytycznych do regulaminów Komisji Rewizyjnych Kół;

9) organizowanie szkoleń dla Komisji Rewizyjnych Kół;

10) wykonywanie innych zadań wskazanych w Statucie.

Art. 33. 1. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo zażądać od członków władz Towarzystwa, władz Kół i dyrektorów szkół złożenia pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Na żądanie upoważnionego członka Głównej Komisji Rewizyjnej władze Towarzystwa, władze Koła oraz dyrektorzy szkół obowiązani są udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli. Przepis art. 29 ust. 2a stosuje się odpowiednio.

2. Po zakończeniu kontroli Główna Komisja Rewizyjna sporządza protokół zawierający ustalenia kontroli i przekazuje go kontrolowanemu. W przypadku zawarcia w protokole wniosków pokontrolnych kontrolowany najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu przedstawia Głównej Komisji Rewizyjnej informację o swoim stanowisku wobec ustalonych wniosków.

3. W przypadku rażących uchybień w działalności Koła lub szkoły Główna Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu Głównego z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań nadzorczych.

4. Szczegółowy tryb i formy działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.

Art. 34. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

Główny Sąd Koleżeński

Art. 35. 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5-7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.

Art. 36. 1. Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz Towarzystwa i władz Kół w zakresie niedopełnienia przez nich obowiązków lub przekroczenia uprawnień wynikających ze Statutu i uchwał władz Towarzystwa;

2) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Towarzystwa oraz między członkami a władzami Towarzystwa, powstałych na tle ich praw i obowiązków wynikających z ich przynależności i działalności w Towarzystwie;

3) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy Zarządami Kół oraz między Zarządami Kół a Zarządem Głównym;

4) składanie sprawozdań ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów.

2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego, władz Towarzystwa lub wniosek zainteresowanej strony.

2a. Na wniosek stron, Główny Sąd Koleżeński może zawiesić postępowanie na czas określony przez strony w celu przeprowadzenia mediacji.

3. Tryb i formy działania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin przez niego uchwalony.

Art. 37. 1. Na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego Główny Sąd Koleżeński może orzec wobec członka władz Towarzystwa lub władz Koła o czasowym zawieszeniu go w pełnieniu funkcji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, w której Rzecznik Dyscyplinarny prowadzi postępowanie.

2. Główny Sąd Koleżeński, stwierdzając w orzeczeniu naruszenie Statutu lub uchwał władz Towarzystwa, może orzec karę:

1) upomnienia,

2) nagany,

3) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od jednego roku do trzech lat,

4) wykluczenia z Towarzystwa.

3. Strony sporu powinny dobrowolnie podporządkować się orzeczeniu Głównego Sądu Koleżeńskiego.

4. Członek Towarzystwa nie może być ukarany po upływie jednego roku od dopuszczenia się przez niego naruszenia Statutu lub uchwał władz Towarzystwa.

Art. 38. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego służy stronom prawo odwołania do Krajowego Zjazdu Delegatów. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego za pośrednictwem Zarządu Głównego. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Zjeździe.

Art. 39. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

Rzecznik Dyscyplinarny

Art. 40. 1. Rzecznik Dyscyplinarny wybierany jest przez Krajowy Zjazd Delegatów.

2. Rzecznik Dyscyplinarny nie może pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.

Art. 41. 1. Zadaniem Rzecznika Dyscyplinarnego jest wszczynanie i prowadzenie postępowania dyscyplinarnego w przypadku uzyskania informacji o naruszeniu przez członka Towarzystwa postanowień Statutu lub uchwał władz Towarzystwa oraz kierowanie spraw do Głównego Sądu Koleżeńskiego.

2. Tryb i formy działania Rzecznika Dyscyplinarnego określa regulamin przez niego ustalony.

Rozdział IVa

Biuro Towarzystwa

Art. 41a. 1. W celu efektywnego wykonywania zadań Towarzystwa Zarząd Główny może, w drodze uchwały, utworzyć Biuro Towarzystwa.

2. Biurem Towarzystwa kieruje dyrektor, zatrudniany przez Zarząd Główny.

3. Dyrektor Biura uczestniczy na zaproszenie Prezesa Towarzystwa w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

Art. 41b. Szczegółowy zakres zadań, strukturę organizacyjną i zasady działania Biura Towarzystwa oraz zakres obowiązków i pełnomocnictw dyrektora Biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

Rozdział V

Terenowe jednostki organizacyjne

Tworzenie Kół Terenowych

Art. 42. 1. Na wniosek grupy 7 osób deklarujących przystąpienie do Towarzystwa lub będących już jego członkami Zarząd Główny w drodze uchwały może powołać na danym terenie Koło Terenowe Towarzystwa.

2. Uchwała o odmowie powołania Koła Terenowego jest dostarczana wnioskodawcom na piśmie wraz z uzasadnieniem. Od tej uchwały służy wnioskodawcom prawo odwołania do Krajowego Zjazdu Delegatów zgodnie z art. 29 ust. 3.

3. Koła mogą tworzyć regionalne reprezentacje Towarzystwa. Tryb ich powoływania określa Zarząd Główny.

Art. 43. 1. Uchwała Zarządu Głównego o powołaniu Koła powinna być podjęta w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku i zawierać określenie siedziby władz Koła, terenu jego działalności oraz wskazywać członków będących przedstawicielami Koła do czasu wyboru pierwszych władz Koła.

2. Koła mogą do swojej nazwy dodać określenie „Środowiskowe” lub „Zakładowe”, jeśli teren działania do tego je upoważnia.

Art. 44. (uchylony)

Przekształcenie Koła Terenowego w Samodzielne Koło Terenowe

Art. 44a. 1. Koło Terenowe na mocy uchwały Zarządu Głównego jest przekształcane w Samodzielne Koło Terenowe po spełnieniu warunków określonych w ust. 2.

2. Warunkiem przekształcenia Koła Terenowego w Samodzielne Koło Terenowe jest:

1) prowadzenie przez to Koło przynajmniej jednej szkoły przez okres co najmniej dwóch lat szkolnych;

2) uznanie, iż majątek Towarzystwa będący w użytkowaniu Koła Terenowego oraz prowadzonych przez to Koło z upoważnienia Zarządu Głównego szkół, a także uzyskiwane przez szkoły przychody są wystarczające do prowadzenia działalności;

3) stwierdzenie w wyniku kontroli Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego zatwierdzonej przez Główną Komisję Rewizyjną, iż dotychczasowa działalność tego Koła oraz prowadzonych przez to Koło z upoważnienia Zarządu Głównego szkół jest zgodna z obowiązującymi przepisami i nie budzi wątpliwości pod względem gospodarności.

Art. 45. 1. Zarząd Koła Terenowego występuje z wnioskiem o przekształcenie w Samodzielne Koło Terenowe na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Koła.

2. Zarząd Główny po stwierdzeniu, że Koło Terenowe spełnia warunki określone w art. 44a ust. 2, podejmuje uchwałę o przekształceniu w Samodzielne Koło Terenowe w terminie dwóch miesięcy od daty wpływu wniosku Zarządu Koła Terenowego.

3. Koło Terenowe podejmuje uchwały dotyczące swojej działalności w sposób samorządny. Uchwały te nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz Towarzystwa.

Art. 46. (uchylony)

Art. 46a. 1. Z chwilą uzyskania osobowości prawnej przez Samodzielne Koło Terenowe Zarząd tego Koła przejmuje kompetencje Zarządu Głównego w zakresie:

1) powoływania komisji i zespołów w celu wykonywania zadań statutowych Koła, sprawowania nad nimi nadzoru i uchwalania regulaminów ich działalności;

2) zarządzania majątkiem Koła, dysponowania jego funduszami, opracowywania preliminarzy i sprawozdań finansowych;

3) podejmowania uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości;

4) podejmowania uchwał o prowadzeniu działalności gospodarczej przez Koło;

5) zakładania i likwidowania szkół prowadzonych przez Koło, uchwalania ich statutów oraz sprawowania nad nimi nadzoru.

2. Szkoła prowadzona przez Koło Terenowe z upoważnienia Zarządu Głównego z chwilą uzyskania przez Samodzielne Koło Terenowe osobowości prawnej staje się szkołą prowadzoną przez to Koło.

3. Majątek Towarzystwa będący w użytkowaniu Koła Terenowego oraz prowadzonej przez to Koło szkoły z upoważnienia Zarządu Głównego z chwilą uzyskania przez Samodzielne Koło Terenowe osobowości prawnej staje się majątkiem tego Koła. Dla przeniesienia prawa własności nieruchomości konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

4. Z chwilą uzyskania przez Samodzielne Koło Terenowe osobowości prawnej Koło staje się organem prowadzącym dla prowadzonych szkół w zakresie wynikającym z przepisów określających ich zakładanie i funkcjonowanie.

Art. 47. Do działalności Samodzielnego Koła Terenowego art. 61 Statutu stosuje się odpowiednio.

Rozwiązanie i likwidacja Koła

Art. 48. 1. Rozwiązanie Koła może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności przez Koło lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok;

2) złożenia przez Zarząd Koła wniosku o rozwiązanie Koła;

3) prowadzenia przez Koło działalności niezgodnie ze Statutem lub uchwałami władz Towarzystwa albo innymi przepisami.

2. Rozwiązanie Koła może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku stwierdzenia przez Główną Komisję Rewizyjną, iż majątek posiadany przez Samodzielne Koło Terenowe oraz uzyskiwane przez Koło i prowadzone przez nie szkoły przychody nie wystarczają na bieżącą działalność Koła i szkół, a podjęte działania nie rokują zwiększenia tych przychodów.

Art. 48a. 1. Uchwała Zarządu Głównego, o której mowa w art. 48 ust. 1 i 2, powinna określać datę rozwiązania Koła. Przed rozwiązaniem Koła prowadzącego szkołę należy ją zlikwidować lub przekazać do prowadzenia innemu Kołu.

2. W przypadku rozwiązania Koła na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 lub 3 albo ust. 2 uchwała Zarządu Głównego powinna wskazywać likwidatora lub likwidatorów Koła. W przypadku rozwiązania Koła na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 uchwała Zarządu Głównego może wskazywać likwidatora lub likwidatorów Koła, jeżeli funkcji tej nie będą pełnić dotychczasowi członkowie Zarządu Koła.

3. Data podjęcia przez Zarząd Główny uchwały o rozwiązaniu Koła stanowi datę rozpoczęcia likwidacji Koła.

4. Likwidator/likwidatorzy Samodzielnego Koła Terenowego w szczególności:

1) zgłasza/ją wniosek o otwarcie likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego;

2) sporządza/ją sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający dzień postawienia Koła w stan likwidacji;

3) podaje/ją do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu likwidacji;

4) sporządza/ją listę wierzycieli Koła i plan ich spłaty;

5) spienięża/ją majątek Koła niezbędny do zaspokojenia zobowiązań;

6) dochodzi/dochodzą wymagalnych należności Koła;

7) sporządza/ją sprawozdanie z przeprowadzenia likwidacji, w tym sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji;

8) przedstawia/ją Zarządowi Głównemu sprawozdanie, o którym mowa w pkt 7;

9) przekazuje/ją Towarzystwu majątek pozostały po zakończeniu likwidacji Koła;

10) po zakończeniu likwidacji Koła zgłasza/ją wniosek o wykreślenie Koła z Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Zarząd Główny przyjmuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4 pkt 7, i podejmuje uchwałę o zakończeniu likwidacji Koła. Przed podjęciem uchwały Zarząd Główny przekazuje sprawozdanie do opinii Głównej Komisji Rewizyjnej.

6. W przypadku zastrzeżeń do sprawozdania, Zarząd Główny zwraca je likwidatorowi Koła przedstawiając zastrzeżenia.

Władze Koła

Art. 49. 1. Władzami Koła są:

1) Walne Zebranie Członków Koła,

2) Zarząd Koła,

3) Komisja Rewizyjna Koła.

2. Do władz Koła przepisy art. 20-22, z wyjątkiem art. 20 ust. 1b, stosuje się odpowiednio.

Walne Zebranie Członków Koła

Art. 50. 1. Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwoływane jest przez Zarząd Koła co trzy lata i jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła może być zwołane w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zebranie zwołuje Zarząd Koła z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła lub 1/3 liczby członków Koła. W przypadku wniesienia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła, Zarząd Koła jest zobowiązany do jego zwołania jak najszybciej. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła powinno się odbyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia wniesienia wniosku.

4. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła przysługuje także Zarządowi Głównemu Towarzystwa.

Art. 51. 1. W Walnym Zebraniu Członków Koła biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Koła;

2) z głosem doradczym – zaproszeni goście.

1a. Członkowie zwyczajni Koła nie mogą brać udziału w Walnym Zebraniu Członków Koła przez pełnomocnika, ani wykonywać prawa głosu przez pełnomocnika.

2. Zarząd Koła zawiadamia członków Koła oraz Zarząd Główny o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Koła, przy czym Zarząd Koła powinien w zawiadomieniu wskazać II termin Zebrania na wypadek braku quorum w I terminie. Zebranie w II terminie może się odbyć nie wcześniej niż w 30 minut po I terminie. Zawiadomienia powinny być wysłane co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o ile członek wyraził pisemną zgodę na dokonywanie doręczeń na adres elektroniczny, listem poleconym lub w inny sposób zapewniający potwierdzenie odbioru.

2a. W każdym Walnym Zebraniu Członków Koła mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Głównego z głosem doradczym.

3. Walne Zebranie Członków Koła władne jest do podejmowania uchwał w I terminie przy obecności co najmniej połowy członków Koła, w II terminie bez względu na liczbę obecnych.

4. (uchylony)

5. Walne Zebranie Członków Koła obraduje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin obrad.

6. W prezydium Walnego Zebrania Członków Koła oraz w komisjach tego Zebrania mogą zasiadać wyłącznie członkowie danego Koła.

Art. 52. 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:

1) ustalanie głównych kierunków działalności Koła na okres kadencji;

1a) zatwierdzanie strategii działalności szkoły prowadzonej przez Koło; strategia ta powinna być zgodna z wizją i misją Towarzystwa;

2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła;

3) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła;

4) wybór i odwoływanie Prezesa Koła i członków władz Koła;

5) wybór i odwoływanie delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;

6) podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd Koła do podjęcia działań dotyczących:

a) założenia, likwidacji lub przekazania szkoły do prowadzenia innemu podmiotowi,

b) rozwiązania Koła;

c) (uchylony);

d) przekształcenia Koła Terenowego w Samodzielne Koło Terenowe;

7) podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków Koła.

2. (uchylony)

3. Uchwała, o której mowa w ust. 1 pkt 6 lit. b, powinna określać datę rozwiązania Koła. Uchwała może wskazywać likwidatora lub likwidatorów Koła, jeżeli funkcji tej nie będą pełnić dotychczasowi członkowie Zarządu Koła.

Art. 53. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

2. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych członków. Nie dotyczy to podejmowania uchwał w sprawie likwidacji szkoły prowadzonej przez Koło i rozwiązania Koła.

Art. 54. Walne Zebranie Członków Koła uchwały w sprawie odwołania przed upływem kadencji Prezesa Koła i członków władz Koła, rozwiązania Koła, likwidacji lub przekazania szkoły do prowadzenia innemu podmiotowi podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Koła. Do uchwały o likwidacji lub przekazania szkoły do prowadzenia innemu podmiotowi przepis art. 51 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Zarząd Koła

Art. 55. 1. Zarząd Koła składa się co najmniej z 4 osób, w tym Prezesa Koła oraz co najmniej 3 członków. Liczbę członków Zarządu Koła ustala Walne Zebranie Członków Koła, przy czym liczba ta nie może być większa niż 15. Nowo powołany Zarząd Koła na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Zarząd Koła może w każdym czasie odwołać z powierzonej funkcji lub powierzyć funkcję wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

1a. Członkami Zarządu Koła nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

1b. Członek Zarządu Koła, w tym Prezes Koła, nie może pozostawać ze szkołą prowadzoną przez to Koło w stosunku pracy lub zlecenia, a także nie może być małżonkiem dyrektora szkoły ani pozostawać z dyrektorem takiej szkoły w stosunku pokrewieństwa pierwszego stopnia.

2. Zarząd Koła działa w oparciu o regulamin przez siebie uchwalony.

3. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.

4. Członkom Zarządu Koła, w tym Prezesowi Koła, za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją nie przysługuje wynagrodzenie.

5. Zarząd Koła może podejmować uchwały na posiedzeniu lub w drodze głosowania korespondencyjnego. Głosowanie korespondencyjne może zarządzić́ Prezes Koła z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu.

6. Uchwała w drodze głosowania korespondencyjnego jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu Koła zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Art. 56. 1. Zarząd Koła kieruje działalnością Koła i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków Koła a także, w zakresie zgodności swoich działań z obowiązującymi w Towarzystwie przepisami, przed Zarządem Głównym.

2. Do zakresu działania Zarządu Koła w szczególności należy:

1) realizacja celów statutowych Towarzystwa na terenie działalności Koła;

2) kierowanie bieżącą, działalnością Koła;

3) realizacja uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków Koła oraz władz Towarzystwa;

4) reprezentowanie Koła na zewnątrz;

5) (uchylony)

5a) kierowanie do Zarządu Głównego wniosków o rozwiązanie Koła;

6) (uchylony)

6a) kierowanie do Zarządu Głównego wniosku o przekształcenie Koła Terenowego w Samodzielne Koło Terenowe;

7) powoływanie komisji i zespołów pomocniczych, uchwalanie ich regulaminów oraz nadzór nad ich działalnością;

8) składanie sprawozdań z działalności Koła Walnemu Zebraniu Członków Koła.

9) zatwierdzanie preliminarza budżetowego prowadzonej przez Koło szkoły, a także bieżące monitorowanie realizacji przez dyrektora szkoły zatwierdzonego preliminarza budżetowego,

10) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego prowadzonej przez Koło szkoły, jeżeli jest sporządzane,

11) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z dyrektorem prowadzonej szkoły, a także wykonywanie wobec niego innych czynności z zakresu prawa pracy,

12) przygotowywanie, w porozumieniu z dyrektorem szkoły prowadzonej przez Koło, strategii działalności szkoły, a także bieżące monitorowanie realizacji zatwierdzonej strategii.

2a. Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego jest zobowiązany poinformować Zarząd Główny o zamiarze dokonania przez to Koło jednej z następujących czynności:

1) zawarcia umowy pożyczki lub kredytu albo zaciągnięcia innego zobowiązania, których wysokość przekracza wartość 10% przychodów Koła i prowadzonych przez to Koło szkół w roku obrotowym zakończonym przed wystąpieniem do Zarządu Głównego; w przypadku zobowiązań ciągłych, jako wartość zobowiązania przyjmuje się ich wartość obliczoną za jeden rok obowiązywania umowy;

2) przekazania szkoły do prowadzenia innemu podmiotowi;

3) zbycia lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości posiadanej przez Koło.

2b. Informacja, o której mowa w ust. 2a, powinna określać czynność, której dotyczy wystąpienie Samodzielnego Koła Terenowego, a także cel, warunki i skutki finansowe dokonania czynności dla Koła.

3. Zarząd Koła jest zobowiązany przekazać Zarządowi Głównemu w terminie do dnia 30 listopada każdego roku kopię sprawozdania finansowego wraz z kopią uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania za zakończony rok obrotowy Koła i szkół przez nie prowadzonych, a także aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach oraz w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub stwierdzające stan zaległości Koła i szkół przez nie prowadzonych. Przepis art. 29 ust. 2a zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

4. Szczegółowe zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z dyrektorem szkoły prowadzonej przez Koło określa statut szkoły.

Komisja Rewizyjna

Art. 57. 1. Komisja Rewizyjna jest organem Kontrolnym Koła.

2. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3-5 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Koła ani pozostawać ze szkołą prowadzoną przez to Koło w stosunku pracy lub zlecenia.

4. Przepisy art. 31 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 58. 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Koła należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Koła oraz szkół prowadzonych przez to Koło;

2) występowanie do Zarządu Koła z wnioskami wynikającymi w przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;

2a) zatwierdzanie sprawozdań finansowych opracowanych przez Zarząd Koła;

3) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Koła;

4) wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła;

5) przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających, zleconych przez Walne Zebranie Członków Koła lub wnioskowanych przez Zarząd Koła;

6) wykonywanie innych zadań wskazanych w Statucie.

2. W przypadku stwierdzenia, iż uzyskiwane przez Koło i prowadzone przez nie szkoły przychody nie wystarczają na bieżącą działalność Koła i szkół, Komisja Rewizyjna Koła powiadamia Zarząd Koła oraz Główną Komisję Rewizyjną. Po otrzymaniu takiej informacji Zarząd Koła przedstawia program działań mających na celu zwiększenie przychodów Koła i szkół.

Art. 59. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Koła z głosem doradczym.

2. Do działalności Komisji Rewizyjnej Koła art. 33 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. Szczegółowy tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej Koła określa regulamin uchwalony przez nią na podstawie wytycznych Głównej Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VI

Majątek i fundusze

Art. 60. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 61. Majątek Towarzystwa powstaje z:

1) przychodów z działalności statutowej pochodzącej ze:

a) składek członkowskich,

b) odpisów od przychodów z czesnego szkół prowadzonych przez Towarzystwo, w tym Koła,

c) odpłatnej działalności statutowej;

2) dochodów z nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa;

3) dotacji, darowizn, zapisów i spadków, a także z ofiarności publicznej;

4) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo.

Art.61a. 1. Niedozwolone jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Społecznego Towarzystwa Oświatowego w stosunku do członków Towarzystwa, członków organów Towarzystwa lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie Towarzystwa, członkowie organów Towarzystwa oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Zabrania się przekazywania majątku Społecznego Towarzystwa Oświatowego na rzecz członków Towarzystwa, członków organów Towarzystwa lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3. Zabrania się również wykorzystywania majątku Społecznego Towarzystwa Oświatowego na rzecz członków Towarzystwa, członków organów Towarzystwa lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.

4. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie organów Towarzystwa lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe jest niedozwolony.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do Kół, członków Kół, członków organów Kół, pracowników oraz osób, z którymi członkowie Kół, członkowie organów Kół oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

Art. 62. 1. Roczna składka członkowska wynosi 1 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za drugi kwartał danego roku kalendarzowego.

2. Zarząd Główny do dnia 31 sierpnia każdego roku ogłasza na stronie internetowej Towarzystwa wysokość rocznej składki członkowskiej zaokrąglając ją do pełnych złotych w górę oraz numer rachunku bankowego do dokonywania wpłaty składki lub inne dopuszczalne sposoby jej zapłaty.

Art. 63. 1. Roczna składka członkowska powinna być wpłacona do dnia 30 listopada każdego roku.

2. Nowi członkowie wpłacają składkę członkowską przy składaniu wniosku o przyjęcie w poczet członków Towarzystwa. Składka tak wpłacona podlega zwrotowi w przypadku uprawomocnienia się uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków Towarzystwa.

3. Nowi członkowie wpłacają składkę członkowską w pełnej wysokości ustalonej na rok obrotowy, w którym składają wniosek o przyjęcie ich w poczet członków Towarzystwa.

4. 75% kwoty, jaka została zebrana z tytułu składki członkowskiej od członków danego Koła, Zarząd Główny odprowadza na konto tego Koła w terminie do dnia 31 grudnia danego roku, a w przypadku nowego członka w terminie 30 dni od ujawnienia informacji o przyjęciu tego członka w portalu internetowym, zgodnie z art. 13 ust. 6. [w zakresie portalu internetowego wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.]

Art. 64. 1. Zarząd Główny może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane w swojej dyspozycji środki finansowe lub uzyskując, za zgodą Krajowego Zjazdu Delegatów, dodatkowe środki od Kół na zasadach określonych w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów.

2. Zarządy Samodzielnych Kół Terenowych mogą tworzyć fundusze celowe ze środków będących w ich dyspozycji.

Art. 64a. Rok obrotowy rozpoczyna się w dniu 1 września i kończy w dniu 31 sierpnia roku następnego.

Art. 65. 1. Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa wymagane jest każdorazowo współdziałanie dwóch osób spośród niżej wymienionych: Prezesa Towarzystwa, wiceprezesa, sekretarza generalnego, skarbnika, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach przekraczających zwykły zarząd oświadczenie w imieniu Towarzystwa poprzedza uchwała Zarządu Głównego.

2. Do składania oświadczeń w imieniu Koła wymagane jest każdorazowo współdziałanie dwóch osób spośród niżej wymienionych: Prezesa Koła, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach przekraczających zwykły zarząd oświadczenie w imieniu Koła poprzedza uchwała Zarządu Koła.

3. Umowy z członkiem Zarządu Głównego lub Zarządu Koła zawierane w zakresie nieuregulowanym w art. 29 ust. 11 i art. 55 ust. 4 podpisuje członek odpowiednio Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Koła wskazany w uchwale właściwej Komisji lub pełnomocnik powołany uchwałą odpowiednio Krajowego Zjazdu Delegatów lub Walnego Zebrania Członków Koła.

Rozdział VII

Zmiana statutu

Art. 65a. 1. Najpóźniej na 6 miesięcy przed Zwyczajnym Krajowym Zjazdem Delegatów Zarząd Główny powołuje Komisję Statutową, której pracom przewodniczy Prezes Towarzystwa.

2. Zadaniem Komisji Statutowej jest przygotowanie oraz opiniowanie propozycji zmian Statutu, o ile wymagane są one przepisami prawa lub wynikają z inicjatywy członków Towarzystwa, władz Towarzystwa lub Kół.

3. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zmiana Statutu jest przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.

Art. 65b. Propozycje zmian do Statutu zgłoszone w trakcie obrad Krajowego Zjazdu Delegatów przedkładane są do opracowania Komisji Statutowej, a ta wskazuje, które z tych propozycji są przez nią rekomendowane. Nie można głosować nad propozycją zmiany Statutu bez zapoznania się ze stanowiskiem Komisji Statutowej.

Art 65c. W terminie 1 miesiąca od doręczenia Samodzielnemu Kołu Terenowemu kompletu dokumentów wymaganych przy rejestracji nowego Statutu, albo zmian Statutu, Zarząd Koła ma obowiązek złożyć wniosek o rejestrację nowego Statutu, albo zmian Statutu.

 

Statut Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Tekst jednolity uwzględniający uchwałę nr 1 XIII Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dnia 23 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w statucie Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Spis treści:


Rozdział I

Przepisy ogólne

Art. l. Społeczne Towarzystwo Oświatowe, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem prowadzącym w różnych formach działalność na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz edukacji dorosłych.

Art. 2. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261). Towarzystwo posiada osobowość prawną.

Art. 3. Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Siedzibą władz Towarzystwa jest m. st. Warszawa.

Art. 4. Towarzystwo może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne w postaci Kół Terenowych i Samodzielnych Kół Terenowych, zwanych dalej łącznie „Kołami”. Samodzielne Koła Terenowe posiadają osobowość prawną.

Art. 5. Towarzystwo może używać odznak według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Główny.

Art. 5a. 30 listopada każdego roku, w dniu rocznicy utworzenia Towarzystwa, jest obchodzone Święto Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Święto jest dniem szczególnie uroczystym dla wszystkich pracowników szkół i placówek, uczęszczających do nich uczniów, wychowanków i studentów oraz dla ich rodziców i rodzin.

Art. 6. Towarzystwo opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Art. 6a. Doręczeń pism członkowi Towarzystwa, w szczególności uchwał w sprawach indywidualnych, dokonuje się:

1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności uzyskania potwierdzenia odbioru, o ile członek Towarzystwa wyraził zgodę na dokonywanie doręczeń na adres elektroniczny lub

2) listem poleconym lub

3) w inny sposób zapewniający potwierdzenie odbioru.

Doręczenie na ostatni znany adres zamieszkania lub na ostatni znany adres elektroniczny, uważa się za skuteczne.

Rozdział II

Cele i formy działania

Art. 7. Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.

Art. 8. 1. Dla realizacji tego celu Towarzystwo:

1) zakłada i prowadzi przedszkola, szkoły, placówki: oświatowo-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze, artystyczne, kształcenia ustawicznego i doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, centra kształcenia zawodowego, a także inne jednostki systemu oświaty oraz uczelnie, zwane dalej „szkołami”;

2) inspiruje, wspiera i patronuje działalności szkół, w szczególności finansowanych ze środków społecznych;

3) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, których cele działania zbliżone są do celu Towarzystwa;

3a) propaguje wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych wiedzę o Unii Europejskiej;

3b) uczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez fundusze zewnętrzne;

4) inspiruje i organizuje szkolenia podnoszące wiedzę i kwalifikacje oraz popularyzuje wiedzę dotyczącą oświaty i wychowania;

5) prowadzi poradnictwo w zakresie funkcjonowania systemu oświaty oraz tworzenia jego nowych form;

6) tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty i wychowania;

7) podejmuje działania na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych, a także wspiera inicjatywy i działania w dziedzinie kultury zdrowotnej;

7a) prowadzi działalność rekreacyjną, sportową, kulturalną i artystyczną, w szczególności poprzez organizację przeglądów i konkursów artystycznych, imprez kulturalnych, zawodów sportowych, zajęć sportowych i wypoczynku;

7b) podejmuje działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną);

7c) podejmuje działania w zakresie edukacji włączającej dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną;

7d) podejmuje działania na rzecz promowania dialogu i współpracy międzypokoleniowej osób młodych i starszych, a także w zakresie edukacji i aktywności społecznej osób starszych;

8) prowadzi działalność wydawniczą;

9) może prowadzić działalność gospodarczą, której dochody przeznaczone będą na wspieranie statutowej działalności Towarzystwa;

10) zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących oświaty i wychowania;

11) rozwija inne formy działalności, służące wzbogaceniu możliwości edukacyjnych.

2. Szkoły prowadzone przez Towarzystwo są zarządzane przy bezpośrednim udziale ich organów społecznych.

Art. 8a. Działalność określona w art. 8 ust. 1, z wyjątkiem pkt 9, może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność pożytku publicznego.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 9. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

Art. 10. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z praw publicznych, która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz celów Towarzystwa i przestrzegania postanowień jego Statutu.

Art. 11. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje na cele Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

Art. 12. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Towarzystwu.

Art. 13. 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa następuje na podstawie uchwały:

1) Zarządu Głównego – w przypadku osób deklarujących przynależność organizacyjną do Koła Terenowego, na wniosek członków założycieli tego Koła lub Zarządu tego Koła,

2) Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego – w przypadku osób deklarujących przynależność organizacyjną do tego Koła.

2. Wniosek o przyjęcie w poczet członków Towarzystwa składa się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego portalu internetowego. [wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.]

3. Odpowiednio Zarząd Główny lub Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego rozpatruje wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa w terminie 30 dni od daty jego złożenia, z zastrzeżeniem ust. 4. O nierozpatrzeniu wniosku w tym terminie kandydat na członka zwyczajnego może powiadomić Rzecznika Dyscyplinarnego, który w razie otrzymania takiego powiadomienia wszczyna postępowanie dyscyplinarne odpowiednio wobec członków Zarządu Głównego albo Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego. Rozpatrzenie wniosku o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa złożonego w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia, następuje w terminie do dnia 30 września.

4. Uchwały o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa nie podejmuje się na mniej niż 14 dni przed dniem odbycia Walnego Zebrania Członków Koła. W tym czasie bieg terminu określonego w ust. 3 przerywa się i biegnie on od nowa od dnia następnego po dniu odbycia Walnego Zebrania Członków Koła. Uchwała o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa podjęta z naruszeniem zakazu określonego w zdaniu pierwszym jest nieważna.

5. W uzasadnionych przypadkach odpowiednio Zarząd Główny lub Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego może, w drodze uchwały, odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa. Uzasadnienie do uchwały powinno zawierać wskazanie przyczyn odmowy przyjęcia w poczet członków Towarzystwa.

6. Informację o przyjęciu w poczet członków, wygaśnięciu, wykluczeniu i wykreśleniu członkostwa odpowiednio Zarząd Główny lub Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego wprowadza do portalu internetowego w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia. [wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.]

7. Adres portalu internetowego, zasady funkcjonowania i warunki techniczne dostępu do tego portalu określa w drodze uchwały Zarząd Główny.

8. Godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

9. Przyjęcie w poczet członków wspierających Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

Art. 13a. 1. Członek Towarzystwa nie może równocześnie deklarować przynależności do więcej niż jednego Koła, ani nie może równocześnie przynależeć do więcej niż jednego Koła.

2. W przypadku, gdy członek Towarzystwa chce zmienić przynależność do Koła, odpowiednio Zarząd Główny albo Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego, do którego członek Towarzystwa chce przynależeć, w terminie 30 dni od złożenia takiego wniosku przez członka Towarzystwa, podejmuje uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na przynależność członka do nowego Koła, informując o tym zainteresowanego członka Towarzystwa oraz Zarząd dotychczasowego Koła.

3. Informację o zmianie Koła, do którego przynależy członek Towarzystwa, odpowiednio Zarząd Główny albo Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego wprowadza do portalu internetowego w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia. [wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.]

Art. 14. 1. Członkostwo wygasa na skutek śmierci członka z jej datą.

2. Wykluczenie członka z Towarzystwa następuje na skutek:

1) orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu,

2) utraty praw publicznych.

3. Wykreślenie członka z Towarzystwa następuje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

2) niezapłacenia w całości składki członkowskiej za dany rok obrotowy do dnia 30 listopada,

3) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej.

4. O wykluczeniu lub wykreśleniu członka z Towarzystwa, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uchwałę podejmuje Zarząd Główny lub Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego na zasadach określonych w art. 13 ust. 1. Uchwałę o wykreśleniu członka z Towarzystwa podejmuje się w terminie 30 dni od wystąpienia przesłanki wykreślenia, a w przypadku utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu tej przesłanki.

5. Uchwała o wykluczeniu lub wykreśleniu członka z Towarzystwa powinna zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości, sposobie i terminie wniesienia odwołania. Uchwałę wysyła się wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia.

6. Wykluczenie lub wykreślenie członka z Towarzystwa następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego lub uchwały, o której mowa w ust. 4.

7. Orzeczenie lub uchwała, o których mowa w ust. 6 stają się prawomocne, jeżeli:

1) upłynął termin do wniesienia odwołania, o którym mowa odpowiednio w art. 15 i art. 38, a odwołanie nie zostało wniesione lub zostało odrzucone uchwałą odpowiednio Zarządu Głównego lub Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego, o której mowa w art. 15 ust. 1a i ust. 1c – z dniem podjęcia odpowiednio orzeczenia lub uchwały,

2) odwołanie wniesione w terminie nie zostało uwzględnione – z dniem rozpatrzenia odwołania.

Art. 15. 1. Od uchwały o odmowie przyjęcia na członka oraz uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu członka z Towarzystwa służy zainteresowanemu odwołanie do:

1) Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, w przypadku gdy uchwałę podjął Zarząd Główny,

2) Walnego Zebrania Członków Koła, w przypadku gdy uchwałę podjął Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego,

za pośrednictwem odpowiednio Zarządu Głównego lub Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały.

1a. Do odwołania od uchwały o wykreśleniu członka z Towarzystwa z przyczyn, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2 wykreślony członek przedkłada potwierdzenie dokonania zapłaty składki w terminie określonym w art. 63 ust. 1, pod rygorem odrzucenia odwołania w drodze uchwały odpowiednio Zarządu Głównego lub Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego. Uchwałę o odrzuceniu odwołania podejmuje się w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. Uchwała ta jest ostateczna.

1b. W przypadku, gdy do odwołania od uchwały o wykreśleniu członka z Towarzystwa z przyczyn, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2 wykreślony członek przedkłada potwierdzenie dokonania zapłaty składki w terminie określonym w art. 63 ust. 1, odpowiednio Zarząd Główny lub Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego może uchylić zaskarżoną uchwałę. Uchwałę o uchyleniu uchwały o wykreśleniu członka z Towarzystwa podejmuje się w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. Uchwała ta jest ostateczna. W takim przypadku ust. 2 nie ma zastosowania.

1c. W przypadku, gdy odwołanie od uchwały o odmowie przyjęcia na członka lub od uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu członka z Towarzystwa zostało wniesione po terminie określonym w ust. 1, odwołanie odrzuca się w drodze uchwały odpowiednio Zarządu Głównego albo Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego. Uchwałę o odrzuceniu odwołania podejmuje się w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. Uchwała ta jest ostateczna.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1b i ust. 3, Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego jest zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania Członków Koła w terminie 180 dni od dnia wniesienia odwołania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Odpowiednio Zarząd Główny lub Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego może podjąć decyzję o skierowaniu projektu uchwały uwzględniającej odwołanie, o którym mowa w ust. 1, do podjęcia w drodze głosowania korespondencyjnego delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów lub członków Koła. W takim przypadku głosowanie powinno się odbyć w terminie 180 dni od dnia wniesienia odwołania.

4. Projekt uchwały do przyjęcia w drodze głosowania korespondencyjnego kieruje odpowiednio Prezes Towarzystwa lub Prezes Samodzielnego Koła Terenowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o ile delegat na Krajowy Zjazd Delegatów lub członek Koła wyraził pisemną zgodę na dokonywanie doręczeń na adres elektroniczny, listem poleconym lub w inny sposób zapewniający potwierdzenie odbioru.

5. Termin przewidziany na oddawanie głosów nie może być krótszy niż 14 dni. Uchwała o uwzględnieniu odwołania, o którym mowa w ust. 1, zostaje podjęta, jeżeli za przyjęciem projektu uchwały głosowała więcej niż połowa odpowiednio delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów lub członków Samodzielnego Koła Terenowego. Przy dokonywaniu oceny ważności oddanego głosu decyduje data jego otrzymania odpowiednio przez Biuro Towarzystwa lub Samodzielne Koło Terenowe. Nieprzyjęcie projektu uchwały oznacza negatywne rozpatrzenie wniesionego odwołania.

6. Ważność głosowania oraz jego wynik stwierdza odpowiednio Prezes Towarzystwa lub Prezes Samodzielnego Koła Terenowego sporządzając protokół z jego odbycia w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia głosowania.

Art. 16. Godności członka honorowego pozbawia Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego w przypadku sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei Towarzystwa lub rażącego naruszenia postanowień Statutu.

Art. 17. 1. Członkom zwyczajnym przysługuje:

1) czynne i bierne prawo wyborcze,

2) prawo do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa,

3) prawo wyrażania swoich opinii i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

2. Członkom wspierającym przysługują prawa określone w ust. 1 pkt 2 i 3.

3. Członkom honorowym przysługują prawa określone w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz prawo udziału z głosem doradczym w obradach władz Towarzystwa.

Art. 18. 1. Obowiązkiem członków Towarzystwa jest:

1) postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Towarzystwa;

2) dbanie o dobre imię Towarzystwa;

3) przyczynianie się do realizacji celów Towarzystwa oraz wzrostu jego roli i znaczenia.

2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są nadto do czynnego udziału w pracach Towarzystwa oraz opłacania składek członkowskich.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

Art. 19. Władzami Towarzystwa są:

1) Krajowy Zjazd Delegatów,

2) Zarząd Główny,

3) Główna Komisja Rewizyjna,

4) Główny Sąd Koleżeński.

5) Rzecznik Dyscyplinarny.

Art. 20. 1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa trzy lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami zwyczajnymi Towarzystwa.

1a. Wybór Prezesa Towarzystwa odbywa się bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów. Wybór pozostałych władz Towarzystwa odbywa się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.

1b. Prezes Towarzystwa może pełnić swoją funkcję przez trzy kolejne kadencje.

2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz powinno nastąpić niezwłocznie po ich wyborze, a przejęcie spraw od dotychczasowych władz najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyboru. Do czasu ukonstytuowania się nowych władz działają władze poprzedniej kadencji.

3. Członkowie władz Towarzystwa mogą na swój wniosek otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją.

Art. 21. 1. W przypadku ustąpienia członka władz Towarzystwa przed upływem kadencji, skład osobowy tych władz może być uzupełniony spośród niewybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów. Uzupełnienie nie może przekroczyć 1/3 wybranego składu. Uzupełnienie następuje w drodze uchwały tej władzy Towarzystwa, której dotyczy uzupełnienie.

1a. W przypadku, gdy na skutek ustąpienia członka władz Towarzystwa przed upływem kadencji liczba członków danej władzy Towarzystwa spadła poniżej minimalnej liczby wymaganej Statutem i brak jest możliwości dokonania uzupełnienia, o którym mowa w ust. 1, zwołuje się celem wyboru nowego członka władz Towarzystwa Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów.

2. W przypadku ustąpienia Prezesa Towarzystwa przed upływem kadencji, Zarząd Główny powierza obowiązki Prezesa jednemu ze swoich członków. Najbliższy Krajowy Zjazd Delegatów dokonuje wyboru nowego Prezesa Towarzystwa.

3. W przypadku odwołania członka władz Towarzystwa przed upływem kadencji, Krajowy Zjazd Delegatów, który go odwołał, dokonuje wyboru nowego członka władz Towarzystwa.

4. Wykluczenie lub wykreślenie z Towarzystwa członka władz Towarzystwa wywołuje skutki tożsame z odwołaniem z władz Towarzystwa.

Art. 22. 1. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

2. Głosowanie poza posiedzeniami władz Towarzystwa może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

3. Możliwość udziału w posiedzeniu władz Towarzystwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

4. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy Towarzystwa odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy Towarzystwa może wypowiadać się w toku obrad,

3) wykonywania osobiście prawa głosu w toku posiedzenia, w tym zapewnienia tajności głosowania, gdy głosowanie tajne jest zarządzone

Krajowy Zjazd Delegatów

Art. 23. 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być Zwyczajny lub Nadzwyczajny.

2. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny co trzy lata jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy.

3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zjazd zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby delegatów lub 1/5 ogólnej liczby Zarządów Kół w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku.

Art. 24. 1. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – wybrani delegaci,

2) z głosem doradczym – członkowie władz Towarzystwa, członkowie honorowi i wspierający, członkowie Komisji Statutowej, o której mowa w art. 65a, o ile nie są delegatami oraz zaproszeni goście.

1a. Delegat nie może brać udziału w Krajowym Zjeździe Delegatów przez pełnomocnika, ani wykonywać prawa głosu przez pełnomocnika.

2. Delegaci wybierani są na okres całej kadencji w liczbie jednego delegata na każde rozpoczęte pięćdziesiąt członków Koła według stanu na ostatni dzień kwartału kalendarzowego poprzedzającego rozpoczęcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zjazdu Zarząd Główny powiadamia Zarządy Kół z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

4. Krajowy Zjazd Delegatów jest władny do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy delegatów.

5. Krajowy Zjazd Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

6. W prezydium Krajowego Zjazdu Delegatów oraz w komisjach zjazdowych, z wyłączeniem Komisji Statutowej, mogą zasiadać wyłącznie delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów.

Art. 25. Do kompetencji Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1) ustalenie głównych kierunków działania Towarzystwa na okres kadencji;

2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego;

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

4) wybór i odwoływanie Prezesa Towarzystwa oraz członków władz Towarzystwa;

5) wybór i odwoływanie Rzecznika Dyscyplinarnego;

6) uchwalanie Statutu Towarzystwa i jego zmian;

7) (uchylony)

8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Towarzystwa;

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego oraz orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego;

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku;

11) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze Towarzystwa;

12) podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Zjazdu;

13) podejmowanie uchwał w sprawie odpisów od przychodów z czesnego szkół prowadzonych przez Towarzystwo oraz przez Samodzielne Koła Terenowe na finansowanie działalności statutowej Towarzystwa;

14) uchwalanie ordynacji wyborczej obowiązującej na Krajowym Zjeździe Delegatów i podczas Walnych Zebrań Członków Kół.

Art. 26. 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

2. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych delegatów.

Art. 27. 1. Krajowy Zjazd Delegatów uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania przed upływem kadencji Prezesa Towarzystwa lub członków władz Towarzystwa oraz pozbawienia godności członka honorowego Towarzystwa podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 delegatów.

2. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.

Zarząd Główny

Art. 28. 1. Zarząd Główny składa się co najmniej z 8 osób, w tym Prezesa Towarzystwa oraz co najmniej 7 członków. Liczbę członków Zarządu Głównego ustala Krajowy Zjazd Delegatów, przy czym liczba ta nie może być większa niż 21. Nowo powołany Zarząd Główny na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona 1-4 wiceprezesów Zarządu Głównego, sekretarza generalnego i skarbnika. Zarząd Główny może w każdym czasie odwołać z powierzonej funkcji lub powierzyć funkcję wiceprezesa, sekretarza generalnego i skarbnika.

1a. Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. (uchylony)

3. Zarząd Główny pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

Art. 29. 1. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa i odpowiada za swoją pracę przed Krajowym Zjazdem Delegatów.

2. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1) realizacja kierunków działalności Towarzystwa wytyczonych przez Krajowy Zjazd Delegatów;

2) powoływanie i rozwiązywanie Kół oraz nadzorowanie ich działalności;

3) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;

4) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów w celu wykonania zadań statutowych, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich działalności;

5) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;

5a) podejmowanie uchwał dotyczących przekształcania Kół Terenowych w Samodzielne Koła Terenowe;

6) (uchylony)

7) zarządzanie majątkiem Towarzystwa i dysponowanie jego funduszami, opracowywanie preliminarzy i sprawozdań finansowych;

8) uchwalanie szczegółowych zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Kół i szkół Towarzystwa;

9) podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości Towarzystwa;

10) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Towarzystwa;

11) składanie sprawozdań Krajowemu Zjazdowi Delegatów z działalności Zarządu Głównego;

12) zapewnienie administracyjno-organizacyjnych warunków działalności Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego;

13) zawieszanie lub uchylanie uchwał władz Kół w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Towarzystwa;

14) powoływanie w Samodzielnym Kole Terenowym zarządu komisarycznego w przypadku, gdy działalność Koła wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub Statutu Towarzystwa na okres niezbędny do usunięcia nieprawidłowości, nie dłuższy jednak niż rok;

15) zakładanie i likwidowanie szkół prowadzonych przez Towarzystwo, zatwierdzanie ich statutów oraz sprawowanie nad nimi nadzoru;

16) dokonywanie wykładni przepisów Statutu.

2a. Zarząd Główny ma prawo zażądać od członków władz Koła, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach równocześnie od dyrektorów szkół prowadzonych przez Koło, złożenia pisemnych bądź ustnych wyjaśnień lub udostępnienia dokumentów w sprawach związanych odpowiednio z działalnością tego Koła lub szkół przez niego prowadzonych, a w szczególności:

1) sprawozdania finansowego za wybrane przez Zarząd Główny lata obrotowe,

2) zaświadczeń o niezaleganiu z należnościami publicznoprawnymi,

3) pisemnych, szczegółowych wyjaśnień do poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego,

4) aktualnego salda rozliczeń Koła z zobowiązań finansowych wobec Towarzystwa,

5) aktualnej listy członków Koła wraz z ich danymi adresowymi.

W przypadku nieudzielenia wyjaśnień lub nieudostępnienia dokumentów w żądanym terminie, nie krótszym niż 7 dni, Zarząd Główny może w szczególności wnioskować do Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec członka władz Koła odpowiedzialnego za uchybienie terminowi.

3. Od uchwał Zarządu Głównego w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt 2 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 oraz w pkt 5a, 13 i 14 Kołu służy prawo odwołania do Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu Głównego – za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Zjeździe, z zastrzeżeniem ust. 6-9.

4. Uchwały w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt 2 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 oraz w pkt 5a, 9 i 14 zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu.

5. (uchylony)

6. Zarząd Główny może podjąć decyzję o rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w ust. 3, w drodze głosowania korespondencyjnego delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

6a. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 6, Zarząd Główny informuje o niej odwołującego się w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia głosowania korespondencyjnego.

6b. Zarząd Główny i odwołujący się mają równe prawa do prezentowania swojego stanowiska przed głosowaniem.

7. Projekt uchwały do przyjęcia w drodze głosowania korespondencyjnego kieruje Prezes Towarzystwa za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o ile delegat na Krajowy Zjazd Delegatów wyraził pisemną zgodę na dokonywanie doręczeń na adres elektroniczny, listem poleconym lub w inny sposób zapewniający potwierdzenie odbioru.

8. Termin przewidziany na oddawanie głosów nie może być krótszy niż 14 dni. Uchwała zostaje podjęta, jeżeli za przyjęciem projektu uchwały głosowała więcej niż połowa delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Przy dokonywaniu oceny ważności oddanego głosu decyduje data jego otrzymania przez Biuro Towarzystwa.

9. Ważność głosowania oraz jego wynik stwierdza Prezes Towarzystwa sporządzając protokół z jego odbycia w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia głosowania.

10. Zarząd Główny jest zobowiązany poinformować Główną Komisję Rewizyjną o zamiarze dokonania jednej z czynności, o których mowa w art. 56 ust. 2a. Przepisy art. 56 ust. 2b stosuje się odpowiednio.

11. Członkom Zarządu Głównego, w tym Prezesowi Towarzystwa, za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją nie przysługuje wynagrodzenie.

Art. 30. 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2. Zarząd Główny może podejmować uchwały na posiedzeniu lub w drodze głosowania korespondencyjnego. Głosowanie korespondencyjne może zarządzić Prezes Towarzystwa z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu.

3. Uchwała w drodze głosowania korespondencyjnego jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu Głównego zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Główna Komisja Rewizyjna

Art. 31. 1. Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Towarzystwa i odpowiada za swoją działalność przed Krajowym Zjazdem Delegatów.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.

4. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

1) pozostające z członkami Zarządu Głównego STO w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. (uchylony)

Art. 32. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Towarzystwa oraz ich zgodności z obowiązującymi Towarzystwo przepisami;

2) przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych;

2a) zatwierdzanie sprawozdań finansowych opracowanych przez Zarząd Główny;

3) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów;

4) wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;

5) (uchylony)

6) (uchylony)

7) przeprowadzanie działań kontrolno-sprawdzających, zleconych przez Krajowy Zjazd Delegatów lub wnioskowanych przez Zarząd Główny; przy czym od udziału w kontroli Koła wyłącza się ten członek Głównej Komisji Rewizyjnej, który jest członkiem tego Koła lub pozostaje z członkami władz tego Koła w stosunku określonym w art. 31 ust. 4 pkt 1;

8) ustalanie wytycznych do regulaminów Komisji Rewizyjnych Kół;

9) organizowanie szkoleń dla Komisji Rewizyjnych Kół;

10) wykonywanie innych zadań wskazanych w Statucie.

Art. 33. 1. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo zażądać od członków władz Towarzystwa, władz Kół i dyrektorów szkół złożenia pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Na żądanie upoważnionego członka Głównej Komisji Rewizyjnej władze Towarzystwa, władze Koła oraz dyrektorzy szkół obowiązani są udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli. Przepis art. 29 ust. 2a stosuje się odpowiednio.

2. Po zakończeniu kontroli Główna Komisja Rewizyjna sporządza protokół zawierający ustalenia kontroli i przekazuje go kontrolowanemu. W przypadku zawarcia w protokole wniosków pokontrolnych kontrolowany najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu przedstawia Głównej Komisji Rewizyjnej informację o swoim stanowisku wobec ustalonych wniosków.

3. W przypadku rażących uchybień w działalności Koła lub szkoły Główna Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu Głównego z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań nadzorczych.

4. Szczegółowy tryb i formy działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.

Art. 34. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

Główny Sąd Koleżeński

Art. 35. 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5-7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.

Art. 36. 1. Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz Towarzystwa i władz Kół w zakresie niedopełnienia przez nich obowiązków lub przekroczenia uprawnień wynikających ze Statutu i uchwał władz Towarzystwa;

2) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Towarzystwa oraz między członkami a władzami Towarzystwa, powstałych na tle ich praw i obowiązków wynikających z ich przynależności i działalności w Towarzystwie;

3) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy Zarządami Kół oraz między Zarządami Kół a Zarządem Głównym;

4) składanie sprawozdań ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów.

2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego, władz Towarzystwa lub wniosek zainteresowanej strony.

2a. Na wniosek stron, Główny Sąd Koleżeński może zawiesić postępowanie na czas określony przez strony w celu przeprowadzenia mediacji.

3. Tryb i formy działania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin przez niego uchwalony.

Art. 37. 1. Na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego Główny Sąd Koleżeński może orzec wobec członka władz Towarzystwa lub władz Koła o czasowym zawieszeniu go w pełnieniu funkcji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, w której Rzecznik Dyscyplinarny prowadzi postępowanie.

2. Główny Sąd Koleżeński, stwierdzając w orzeczeniu naruszenie Statutu lub uchwał władz Towarzystwa, może orzec karę:

1) upomnienia,

2) nagany,

3) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od jednego roku do trzech lat,

4) wykluczenia z Towarzystwa.

3. Strony sporu powinny dobrowolnie podporządkować się orzeczeniu Głównego Sądu Koleżeńskiego.

4. Członek Towarzystwa nie może być ukarany po upływie jednego roku od dopuszczenia się przez niego naruszenia Statutu lub uchwał władz Towarzystwa.

Art. 38. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego służy stronom prawo odwołania do Krajowego Zjazdu Delegatów. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego za pośrednictwem Zarządu Głównego. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Zjeździe.

Art. 39. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

Rzecznik Dyscyplinarny

Art. 40. 1. Rzecznik Dyscyplinarny wybierany jest przez Krajowy Zjazd Delegatów.

2. Rzecznik Dyscyplinarny nie może pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.

Art. 41. 1. Zadaniem Rzecznika Dyscyplinarnego jest wszczynanie i prowadzenie postępowania dyscyplinarnego w przypadku uzyskania informacji o naruszeniu przez członka Towarzystwa postanowień Statutu lub uchwał władz Towarzystwa oraz kierowanie spraw do Głównego Sądu Koleżeńskiego.

2. Tryb i formy działania Rzecznika Dyscyplinarnego określa regulamin przez niego ustalony.

Rozdział IVa

Biuro Towarzystwa

Art. 41a. 1. W celu efektywnego wykonywania zadań Towarzystwa Zarząd Główny może, w drodze uchwały, utworzyć Biuro Towarzystwa.

2. Biurem Towarzystwa kieruje dyrektor, zatrudniany przez Zarząd Główny.

3. Dyrektor Biura uczestniczy na zaproszenie Prezesa Towarzystwa w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

Art. 41b. Szczegółowy zakres zadań, strukturę organizacyjną i zasady działania Biura Towarzystwa oraz zakres obowiązków i pełnomocnictw dyrektora Biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

Rozdział V

Terenowe jednostki organizacyjne

Tworzenie Kół Terenowych

Art. 42. 1. Na wniosek grupy 7 osób deklarujących przystąpienie do Towarzystwa lub będących już jego członkami Zarząd Główny w drodze uchwały może powołać na danym terenie Koło Terenowe Towarzystwa.

2. Uchwała o odmowie powołania Koła Terenowego jest dostarczana wnioskodawcom na piśmie wraz z uzasadnieniem. Od tej uchwały służy wnioskodawcom prawo odwołania do Krajowego Zjazdu Delegatów zgodnie z art. 29 ust. 3.

3. Koła mogą tworzyć regionalne reprezentacje Towarzystwa. Tryb ich powoływania określa Zarząd Główny.

Art. 43. 1. Uchwała Zarządu Głównego o powołaniu Koła powinna być podjęta w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku i zawierać określenie siedziby władz Koła, terenu jego działalności oraz wskazywać członków będących przedstawicielami Koła do czasu wyboru pierwszych władz Koła.

2. Koła mogą do swojej nazwy dodać określenie „Środowiskowe” lub „Zakładowe”, jeśli teren działania do tego je upoważnia.

Art. 44. (uchylony)

Przekształcenie Koła Terenowego w Samodzielne Koło Terenowe

Art. 44a. 1. Koło Terenowe na mocy uchwały Zarządu Głównego jest przekształcane w Samodzielne Koło Terenowe po spełnieniu warunków określonych w ust. 2.

2. Warunkiem przekształcenia Koła Terenowego w Samodzielne Koło Terenowe jest:

1) prowadzenie przez to Koło przynajmniej jednej szkoły przez okres co najmniej dwóch lat szkolnych;

2) uznanie, iż majątek Towarzystwa będący w użytkowaniu Koła Terenowego oraz prowadzonych przez to Koło z upoważnienia Zarządu Głównego szkół, a także uzyskiwane przez szkoły przychody są wystarczające do prowadzenia działalności;

3) stwierdzenie w wyniku kontroli Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego zatwierdzonej przez Główną Komisję Rewizyjną, iż dotychczasowa działalność tego Koła oraz prowadzonych przez to Koło z upoważnienia Zarządu Głównego szkół jest zgodna z obowiązującymi przepisami i nie budzi wątpliwości pod względem gospodarności.

Art. 45. 1. Zarząd Koła Terenowego występuje z wnioskiem o przekształcenie w Samodzielne Koło Terenowe na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Koła.

2. Zarząd Główny po stwierdzeniu, że Koło Terenowe spełnia warunki określone w art. 44a ust. 2, podejmuje uchwałę o przekształceniu w Samodzielne Koło Terenowe w terminie dwóch miesięcy od daty wpływu wniosku Zarządu Koła Terenowego.

3. Koło Terenowe podejmuje uchwały dotyczące swojej działalności w sposób samorządny. Uchwały te nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz Towarzystwa.

Art. 46. (uchylony)

Art. 46a. 1. Z chwilą uzyskania osobowości prawnej przez Samodzielne Koło Terenowe Zarząd tego Koła przejmuje kompetencje Zarządu Głównego w zakresie:

1) powoływania komisji i zespołów w celu wykonywania zadań statutowych Koła, sprawowania nad nimi nadzoru i uchwalania regulaminów ich działalności;

2) zarządzania majątkiem Koła, dysponowania jego funduszami, opracowywania preliminarzy i sprawozdań finansowych;

3) podejmowania uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości;

4) podejmowania uchwał o prowadzeniu działalności gospodarczej przez Koło;

5) zakładania i likwidowania szkół prowadzonych przez Koło, uchwalania ich statutów oraz sprawowania nad nimi nadzoru.

2. Szkoła prowadzona przez Koło Terenowe z upoważnienia Zarządu Głównego z chwilą uzyskania przez Samodzielne Koło Terenowe osobowości prawnej staje się szkołą prowadzoną przez to Koło.

3. Majątek Towarzystwa będący w użytkowaniu Koła Terenowego oraz prowadzonej przez to Koło szkoły z upoważnienia Zarządu Głównego z chwilą uzyskania przez Samodzielne Koło Terenowe osobowości prawnej staje się majątkiem tego Koła. Dla przeniesienia prawa własności nieruchomości konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

4. Z chwilą uzyskania przez Samodzielne Koło Terenowe osobowości prawnej Koło staje się organem prowadzącym dla prowadzonych szkół w zakresie wynikającym z przepisów określających ich zakładanie i funkcjonowanie.

Art. 47. Do działalności Samodzielnego Koła Terenowego art. 61 Statutu stosuje się odpowiednio.

Rozwiązanie i likwidacja Koła

Art. 48. 1. Rozwiązanie Koła może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności przez Koło lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok;

2) złożenia przez Zarząd Koła wniosku o rozwiązanie Koła;

3) prowadzenia przez Koło działalności niezgodnie ze Statutem lub uchwałami władz Towarzystwa albo innymi przepisami.

2. Rozwiązanie Koła może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku stwierdzenia przez Główną Komisję Rewizyjną, iż majątek posiadany przez Samodzielne Koło Terenowe oraz uzyskiwane przez Koło i prowadzone przez nie szkoły przychody nie wystarczają na bieżącą działalność Koła i szkół, a podjęte działania nie rokują zwiększenia tych przychodów.

Art. 48a. 1. Uchwała Zarządu Głównego, o której mowa w art. 48 ust. 1 i 2, powinna określać datę rozwiązania Koła. Przed rozwiązaniem Koła prowadzącego szkołę należy ją zlikwidować lub przekazać do prowadzenia innemu Kołu.

2. W przypadku rozwiązania Koła na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 lub 3 albo ust. 2 uchwała Zarządu Głównego powinna wskazywać likwidatora lub likwidatorów Koła. W przypadku rozwiązania Koła na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 uchwała Zarządu Głównego może wskazywać likwidatora lub likwidatorów Koła, jeżeli funkcji tej nie będą pełnić dotychczasowi członkowie Zarządu Koła.

3. Data podjęcia przez Zarząd Główny uchwały o rozwiązaniu Koła stanowi datę rozpoczęcia likwidacji Koła.

4. Likwidator/likwidatorzy Samodzielnego Koła Terenowego w szczególności:

1) zgłasza/ją wniosek o otwarcie likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego;

2) sporządza/ją sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający dzień postawienia Koła w stan likwidacji;

3) podaje/ją do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu likwidacji;

4) sporządza/ją listę wierzycieli Koła i plan ich spłaty;

5) spienięża/ją majątek Koła niezbędny do zaspokojenia zobowiązań;

6) dochodzi/dochodzą wymagalnych należności Koła;

7) sporządza/ją sprawozdanie z przeprowadzenia likwidacji, w tym sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji;

8) przedstawia/ją Zarządowi Głównemu sprawozdanie, o którym mowa w pkt 7;

9) przekazuje/ją Towarzystwu majątek pozostały po zakończeniu likwidacji Koła;

10) po zakończeniu likwidacji Koła zgłasza/ją wniosek o wykreślenie Koła z Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Zarząd Główny przyjmuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4 pkt 7, i podejmuje uchwałę o zakończeniu likwidacji Koła. Przed podjęciem uchwały Zarząd Główny przekazuje sprawozdanie do opinii Głównej Komisji Rewizyjnej.

6. W przypadku zastrzeżeń do sprawozdania, Zarząd Główny zwraca je likwidatorowi Koła przedstawiając zastrzeżenia.

Władze Koła

Art. 49. 1. Władzami Koła są:

1) Walne Zebranie Członków Koła,

2) Zarząd Koła,

3) Komisja Rewizyjna Koła.

2. Do władz Koła przepisy art. 20-22, z wyjątkiem art. 20 ust. 1b, stosuje się odpowiednio.

Walne Zebranie Członków Koła

Art. 50. 1. Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwoływane jest przez Zarząd Koła co trzy lata i jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła może być zwołane w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zebranie zwołuje Zarząd Koła z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła lub 1/3 liczby członków Koła. W przypadku wniesienia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła, Zarząd Koła jest zobowiązany do jego zwołania jak najszybciej. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła powinno się odbyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia wniesienia wniosku.

4. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła przysługuje także Zarządowi Głównemu Towarzystwa.

Art. 51. 1. W Walnym Zebraniu Członków Koła biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Koła;

2) z głosem doradczym – zaproszeni goście.

1a. Członkowie zwyczajni Koła nie mogą brać udziału w Walnym Zebraniu Członków Koła przez pełnomocnika, ani wykonywać prawa głosu przez pełnomocnika.

2. Zarząd Koła zawiadamia członków Koła oraz Zarząd Główny o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Koła, przy czym Zarząd Koła powinien w zawiadomieniu wskazać II termin Zebrania na wypadek braku quorum w I terminie. Zebranie w II terminie może się odbyć nie wcześniej niż w 30 minut po I terminie. Zawiadomienia powinny być wysłane co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o ile członek wyraził pisemną zgodę na dokonywanie doręczeń na adres elektroniczny, listem poleconym lub w inny sposób zapewniający potwierdzenie odbioru.

2a. W każdym Walnym Zebraniu Członków Koła mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Głównego z głosem doradczym.

3. Walne Zebranie Członków Koła władne jest do podejmowania uchwał w I terminie przy obecności co najmniej połowy członków Koła, w II terminie bez względu na liczbę obecnych.

4. (uchylony)

5. Walne Zebranie Członków Koła obraduje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin obrad.

6. W prezydium Walnego Zebrania Członków Koła oraz w komisjach tego Zebrania mogą zasiadać wyłącznie członkowie danego Koła.

Art. 52. 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:

1) ustalanie głównych kierunków działalności Koła na okres kadencji;

1a) zatwierdzanie strategii działalności szkoły prowadzonej przez Koło; strategia ta powinna być zgodna z wizją i misją Towarzystwa;

2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła;

3) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła;

4) wybór i odwoływanie Prezesa Koła i członków władz Koła;

5) wybór i odwoływanie delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;

6) podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd Koła do podjęcia działań dotyczących:

a) założenia, likwidacji lub przekazania szkoły do prowadzenia innemu podmiotowi,

b) rozwiązania Koła;

c) (uchylony);

d) przekształcenia Koła Terenowego w Samodzielne Koło Terenowe;

7) podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków Koła.

2. (uchylony)

3. Uchwała, o której mowa w ust. 1 pkt 6 lit. b, powinna określać datę rozwiązania Koła. Uchwała może wskazywać likwidatora lub likwidatorów Koła, jeżeli funkcji tej nie będą pełnić dotychczasowi członkowie Zarządu Koła.

Art. 53. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

2. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych członków. Nie dotyczy to podejmowania uchwał w sprawie likwidacji szkoły prowadzonej przez Koło i rozwiązania Koła.

Art. 54. Walne Zebranie Członków Koła uchwały w sprawie odwołania przed upływem kadencji Prezesa Koła i członków władz Koła, rozwiązania Koła, likwidacji lub przekazania szkoły do prowadzenia innemu podmiotowi podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Koła. Do uchwały o likwidacji lub przekazania szkoły do prowadzenia innemu podmiotowi przepis art. 51 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Zarząd Koła

Art. 55. 1. Zarząd Koła składa się co najmniej z 4 osób, w tym Prezesa Koła oraz co najmniej 3 członków. Liczbę członków Zarządu Koła ustala Walne Zebranie Członków Koła, przy czym liczba ta nie może być większa niż 15. Nowo powołany Zarząd Koła na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Zarząd Koła może w każdym czasie odwołać z powierzonej funkcji lub powierzyć funkcję wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

1a. Członkami Zarządu Koła nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

1b. Członek Zarządu Koła, w tym Prezes Koła, nie może pozostawać ze szkołą prowadzoną przez to Koło w stosunku pracy lub zlecenia, a także nie może być małżonkiem dyrektora szkoły ani pozostawać z dyrektorem takiej szkoły w stosunku pokrewieństwa pierwszego stopnia.

2. Zarząd Koła działa w oparciu o regulamin przez siebie uchwalony.

3. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.

4. Członkom Zarządu Koła, w tym Prezesowi Koła, za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją nie przysługuje wynagrodzenie.

5. Zarząd Koła może podejmować uchwały na posiedzeniu lub w drodze głosowania korespondencyjnego. Głosowanie korespondencyjne może zarządzić́ Prezes Koła z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu.

6. Uchwała w drodze głosowania korespondencyjnego jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu Koła zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Art. 56. 1. Zarząd Koła kieruje działalnością Koła i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków Koła a także, w zakresie zgodności swoich działań z obowiązującymi w Towarzystwie przepisami, przed Zarządem Głównym.

2. Do zakresu działania Zarządu Koła w szczególności należy:

1) realizacja celów statutowych Towarzystwa na terenie działalności Koła;

2) kierowanie bieżącą, działalnością Koła;

3) realizacja uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków Koła oraz władz Towarzystwa;

4) reprezentowanie Koła na zewnątrz;

5) (uchylony)

5a) kierowanie do Zarządu Głównego wniosków o rozwiązanie Koła;

6) (uchylony)

6a) kierowanie do Zarządu Głównego wniosku o przekształcenie Koła Terenowego w Samodzielne Koło Terenowe;

7) powoływanie komisji i zespołów pomocniczych, uchwalanie ich regulaminów oraz nadzór nad ich działalnością;

8) składanie sprawozdań z działalności Koła Walnemu Zebraniu Członków Koła.

9) zatwierdzanie preliminarza budżetowego prowadzonej przez Koło szkoły, a także bieżące monitorowanie realizacji przez dyrektora szkoły zatwierdzonego preliminarza budżetowego,

10) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego prowadzonej przez Koło szkoły, jeżeli jest sporządzane,

11) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z dyrektorem prowadzonej szkoły, a także wykonywanie wobec niego innych czynności z zakresu prawa pracy,

12) przygotowywanie, w porozumieniu z dyrektorem szkoły prowadzonej przez Koło, strategii działalności szkoły, a także bieżące monitorowanie realizacji zatwierdzonej strategii.

2a. Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego jest zobowiązany poinformować Zarząd Główny o zamiarze dokonania przez to Koło jednej z następujących czynności:

1) zawarcia umowy pożyczki lub kredytu albo zaciągnięcia innego zobowiązania, których wysokość przekracza wartość 10% przychodów Koła i prowadzonych przez to Koło szkół w roku obrotowym zakończonym przed wystąpieniem do Zarządu Głównego; w przypadku zobowiązań ciągłych, jako wartość zobowiązania przyjmuje się ich wartość obliczoną za jeden rok obowiązywania umowy;

2) przekazania szkoły do prowadzenia innemu podmiotowi;

3) zbycia lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości posiadanej przez Koło.

2b. Informacja, o której mowa w ust. 2a, powinna określać czynność, której dotyczy wystąpienie Samodzielnego Koła Terenowego, a także cel, warunki i skutki finansowe dokonania czynności dla Koła.

3. Zarząd Koła jest zobowiązany przekazać Zarządowi Głównemu w terminie do dnia 30 listopada każdego roku kopię sprawozdania finansowego wraz z kopią uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania za zakończony rok obrotowy Koła i szkół przez nie prowadzonych, a także aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach oraz w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub stwierdzające stan zaległości Koła i szkół przez nie prowadzonych. Przepis art. 29 ust. 2a zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

4. Szczegółowe zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z dyrektorem szkoły prowadzonej przez Koło określa statut szkoły.

Komisja Rewizyjna

Art. 57. 1. Komisja Rewizyjna jest organem Kontrolnym Koła.

2. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3-5 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Koła ani pozostawać ze szkołą prowadzoną przez to Koło w stosunku pracy lub zlecenia.

4. Przepisy art. 31 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 58. 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Koła należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Koła oraz szkół prowadzonych przez to Koło;

2) występowanie do Zarządu Koła z wnioskami wynikającymi w przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;

2a) zatwierdzanie sprawozdań finansowych opracowanych przez Zarząd Koła;

3) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Koła;

4) wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła;

5) przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających, zleconych przez Walne Zebranie Członków Koła lub wnioskowanych przez Zarząd Koła;

6) wykonywanie innych zadań wskazanych w Statucie.

2. W przypadku stwierdzenia, iż uzyskiwane przez Koło i prowadzone przez nie szkoły przychody nie wystarczają na bieżącą działalność Koła i szkół, Komisja Rewizyjna Koła powiadamia Zarząd Koła oraz Główną Komisję Rewizyjną. Po otrzymaniu takiej informacji Zarząd Koła przedstawia program działań mających na celu zwiększenie przychodów Koła i szkół.

Art. 59. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Koła z głosem doradczym.

2. Do działalności Komisji Rewizyjnej Koła art. 33 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. Szczegółowy tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej Koła określa regulamin uchwalony przez nią na podstawie wytycznych Głównej Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VI

Majątek i fundusze

Art. 60. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 61. Majątek Towarzystwa powstaje z:

1) przychodów z działalności statutowej pochodzącej ze:

a) składek członkowskich,

b) odpisów od przychodów z czesnego szkół prowadzonych przez Towarzystwo, w tym Koła,

c) odpłatnej działalności statutowej;

2) dochodów z nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa;

3) dotacji, darowizn, zapisów i spadków, a także z ofiarności publicznej;

4) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo.

Art.61a. 1. Niedozwolone jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Społecznego Towarzystwa Oświatowego w stosunku do członków Towarzystwa, członków organów Towarzystwa lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie Towarzystwa, członkowie organów Towarzystwa oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Zabrania się przekazywania majątku Społecznego Towarzystwa Oświatowego na rzecz członków Towarzystwa, członków organów Towarzystwa lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3. Zabrania się również wykorzystywania majątku Społecznego Towarzystwa Oświatowego na rzecz członków Towarzystwa, członków organów Towarzystwa lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.

4. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie organów Towarzystwa lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe jest niedozwolony.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do Kół, członków Kół, członków organów Kół, pracowników oraz osób, z którymi członkowie Kół, członkowie organów Kół oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

Art. 62. 1. Roczna składka członkowska wynosi 1 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za drugi kwartał danego roku kalendarzowego.

2. Zarząd Główny do dnia 31 sierpnia każdego roku ogłasza na stronie internetowej Towarzystwa wysokość rocznej składki członkowskiej zaokrąglając ją do pełnych złotych w górę oraz numer rachunku bankowego do dokonywania wpłaty składki lub inne dopuszczalne sposoby jej zapłaty.

Art. 63. 1. Roczna składka członkowska powinna być wpłacona do dnia 30 listopada każdego roku.

2. Nowi członkowie wpłacają składkę członkowską przy składaniu wniosku o przyjęcie w poczet członków Towarzystwa. Składka tak wpłacona podlega zwrotowi w przypadku uprawomocnienia się uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków Towarzystwa.

3. Nowi członkowie wpłacają składkę członkowską w pełnej wysokości ustalonej na rok obrotowy, w którym składają wniosek o przyjęcie ich w poczet członków Towarzystwa.

4. 75% kwoty, jaka została zebrana z tytułu składki członkowskiej od członków danego Koła, Zarząd Główny odprowadza na konto tego Koła w terminie do dnia 31 grudnia danego roku, a w przypadku nowego członka w terminie 30 dni od ujawnienia informacji o przyjęciu tego członka w portalu internetowym, zgodnie z art. 13 ust. 6. [w zakresie portalu internetowego wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.]

Art. 64. 1. Zarząd Główny może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane w swojej dyspozycji środki finansowe lub uzyskując, za zgodą Krajowego Zjazdu Delegatów, dodatkowe środki od Kół na zasadach określonych w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów.

2. Zarządy Samodzielnych Kół Terenowych mogą tworzyć fundusze celowe ze środków będących w ich dyspozycji.

Art. 64a. Rok obrotowy rozpoczyna się w dniu 1 września i kończy w dniu 31 sierpnia roku następnego.

Art. 65. 1. Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa wymagane jest każdorazowo współdziałanie dwóch osób spośród niżej wymienionych: Prezesa Towarzystwa, wiceprezesa, sekretarza generalnego, skarbnika, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach przekraczających zwykły zarząd oświadczenie w imieniu Towarzystwa poprzedza uchwała Zarządu Głównego.

2. Do składania oświadczeń w imieniu Koła wymagane jest każdorazowo współdziałanie dwóch osób spośród niżej wymienionych: Prezesa Koła, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach przekraczających zwykły zarząd oświadczenie w imieniu Koła poprzedza uchwała Zarządu Koła.

3. Umowy z członkiem Zarządu Głównego lub Zarządu Koła zawierane w zakresie nieuregulowanym w art. 29 ust. 11 i art. 55 ust. 4 podpisuje członek odpowiednio Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Koła wskazany w uchwale właściwej Komisji lub pełnomocnik powołany uchwałą odpowiednio Krajowego Zjazdu Delegatów lub Walnego Zebrania Członków Koła.

Rozdział VII

Zmiana statutu

Art. 65a. 1. Najpóźniej na 6 miesięcy przed Zwyczajnym Krajowym Zjazdem Delegatów Zarząd Główny powołuje Komisję Statutową, której pracom przewodniczy Prezes Towarzystwa.

2. Zadaniem Komisji Statutowej jest przygotowanie oraz opiniowanie propozycji zmian Statutu, o ile wymagane są one przepisami prawa lub wynikają z inicjatywy członków Towarzystwa, władz Towarzystwa lub Kół.

3. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zmiana Statutu jest przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.

Art. 65b. Propozycje zmian do Statutu zgłoszone w trakcie obrad Krajowego Zjazdu Delegatów przedkładane są do opracowania Komisji Statutowej, a ta wskazuje, które z tych propozycji są przez nią rekomendowane. Nie można głosować nad propozycją zmiany Statutu bez zapoznania się ze stanowiskiem Komisji Statutowej.

Art 65c. W terminie 1 miesiąca od doręczenia Samodzielnemu Kołu Terenowemu kompletu dokumentów wymaganych przy rejestracji nowego Statutu, albo zmian Statutu, Zarząd Koła ma obowiązek złożyć wniosek o rejestrację nowego Statutu, albo zmian Statutu.