Wizja, misja, wartości priorytetowe
oraz główne kierunki działania na lata 2022-2025

Dowiedz się, kim jesteśmy, jakimi wartościami się kierujemy i do jakich celów dążymy.

Wizja Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Działamy w perspektywie długofalowej, uwzględniając zmiany w otoczeniu społecznym i postępy nauki. Integrujemy, rozwijamy i aktywnie wspieramy swoją społeczność w utrzymaniu wysokiego poziomu kształcenia oraz w tworzeniu przestrzeni do rozwijania talentów.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe jako organizacja: 

 • dysponuje zasobami ludzkimi o wysokich kompetencjach; 
 • stosuje innowacyjne metody w edukacji, organizacji i zarządzaniu; 
 • kieruje się zasadami demokracji, w tym ideą wychowania obywatelskiego, odwołując się do wartości i tradycji; 
 • jest odważne w propagowaniu swoich idei i metod; 
 • dba o harmonijną współpracę między rodzicami, nauczycielami i uczniami; 
 • aktywnie współpracuje z samorządami, instytucjami oświatowymi, biznesem i ekspertami; 
 • jest rozpoznawalne i opiniotwórcze.

Misja Społecznego Towarzystwa Oświatowego:

Współtworzymy społeczeństwo obywatelskie, działając na rzecz doskonalenia jakości edukacji i jej uspołecznienia, w szczególności przez zakładanie i prowadzenie autonomicznych szkół i placówek oświatowych we współpracy z rodzicami.

Za wartości priorytetowe w działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego przyjmuje się odpowiedzialność, wolność, uspołecznienie, uczenie się i rozwój.

Główne kierunki działania Społecznego Towarzystwa Oświatowego na lata 2022-2025

 1. Zwiększenie rozpoznawalności STO i budowa silnej marki stowarzyszenia.
 2. Wzrost liczby członków Towarzystwa działających w Samodzielnych Kołach Terenowych i zwiększenie zaangażowania rodziców.
 3. Doskonalenie narzędzi, metod, praktyk, wymiana wiedzy w zakresie edukacji.
 4. Rozwój kompetencji nauczycieli, dyrekcji szkół oraz zarządów kół w celu doskonalenia kultury organizacyjnej.
 5. Wzmocnienie współpracy wewnętrznej oraz z podmiotami zewnętrznymi.
 6. Budowanie środowisk, w których zarządy kół i dyrekcje szkół tworzą wartościowe miejsca pracy.
 7. Doskonalenie działań prowadzonych w warunkach zróżnicowania kulturowego i etnicznego.
 8. Zwiększenie roli i znaczenia STO w systemie oświaty.

Zapoznaj się z uchwałą w sprawie wizji, misji, wartości priorytetowych oraz głównych kierunków działania Społecznego Towarzystwa Oświatowego na lata 2022-2025.