Przekaż nam 1,5% podatku

 

Szanowni Państwo,

wypełniając PIT z rozliczeniem za rok 2023, będą Państwo mogli kolejny raz podjąć decyzję o przeznaczeniu części swojego podatku dochodowego. Będziemy zaszczyceni, jeśli spośród wielu organizacji pożytku publicznego wybiorą Państwo właśnie Społeczne Towarzystwo Oświatowe i nasze cele związane z edukacją.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000012189.

Przypominamy, że STO (zał. w 1987 roku) upowszechnia w Polsce ideę nowoczesnej oświaty, łączącej harmonijnie edukację i wychowanie. Od 1989 roku STO zakłada i prowadzi szkoły społeczne, finansowane na zasadzie non profit. Uczniowie tych szkół odbierają wszechstronne, rzetelne wykształcenie, zyskują umiejętność uczenia się przez całe życie i wraz ze swymi rodzinami uczestniczą w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. STO od 35 lat udowadnia w praktyce doniosłość swojej misji.

Fundusze zgromadzone z tytułu 1,5 % podatku dochodowego przeznaczamy corocznie na wspieranie środowisk, które prowadząc szkoły działają aktywnie na rzecz uspołecznienia i unowocześnienia oświaty. Zgodnie z naszymi zasadami staramy się, by kwoty od darczyńców były przeznaczane przede wszystkim na stypendia dla uczniów, na wyposażenie szkół społecznych w środowiskach niezamożnych oraz dofinansowanie zajęć edukacyjnych, konkursów i zawodów.

Wybierając nasze stowarzyszenie, dadzą Państwo świadectwo akceptacji naszych celów i zaufania do naszej działalności.

Z góry dziękując za dar serca, łączymy wyrazy szacunku

Zygmunt Puchalski – Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Robert Wajnert – Skarbnik Zarządu Głównego STO

Instrukcja „krok po kroku” – jak przekazać 1,5% podatku Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu?

 

Krok 1: Znalezienie odpowiedniej rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym.

(PIT-28 – poz. 251, 252; PIT-36 – poz. 500, 501; PIT-36L – poz. 171, 172; PIT-37 – poz. 147, 148; PIT-38 – poz. 64, 65, PIT-OP – poz. 9). Można również przekazać organizacji opp 1,5% podatku od dochodu pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości. W tym przypadku, składając formularz PIT-39, należy wypełnić poz. 48, 49.

Krok 2: Wybór, na co przeznaczony ma być 1,5% podatku

a) Mogą Państwo wesprzeć Społeczne Towarzystwo Oświatowe w bezpośredni sposób, poprzez wpłatę na numer KRS STO 0000012189. Tak zgromadzone fundusze przeznaczamy na stypendia dla uczniów, wyposażenie szkół społecznych w środowiskach niezamożnych, dofinansowanie zajęć edukacyjnych, konkursów i zawodów, a także pomoc środowiskom, które dbają o uspołecznienie i unowocześnienie oświaty.

b) Część szkół STO podlega pod koła o statusie organizacji pożytku publicznego. Te koła mają własny KRS, na który mogą Państwo wpłacić podatek. Prosimy o sprawdzenie, czy szkoła, którą chcą Państwo wesprzeć, wchodzi w skład koła o takim statusie.

c) Jeśli dana szkoła podlega pod koło, które nie posiada statusu opp, mogą Państwo wpłacić pieniądze na numer KRS Społecznego Towarzystwa Oświatowego (ten numer to 0000012189). W takim przypadku prosimy o wskazanie celu szczegółowego, tj. wpisanie nazwy szkoły, adresu e-mail placówki lub konkretnego działania, na które chcą Państwo przeznaczyć swoje 1,5% podatku (np. „wymiana okien w 2 SLO w Warszawie”). Cel szczegółowy to odpowiednio: PIT-28 – poz. 253; PIT-36 – poz. 502; PIT-36L – poz. 173; PIT-37 – poz. 149; PIT-38 – poz. 66, 68; PIT-39 – poz. 50, 52; PIT-OP – poz. 10). Aby naczelnik urzędu skarbowego przekazał nam Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres) oraz wysokość przekazanej kwoty, trzeba zaznaczyć w formularzu odpowiedni kwadrat (PIT-28 – poz. 254; PIT-36 – poz. 503; PIT-36L – poz. 174; PIT-37 – poz. 150; PIT-38 – poz. 67; PIT-39 – poz. 51; PIT-OP – poz. 11).

Krok 3: Wpisanie odpowiedniej kwoty

Po obliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia za rok 2023, we wskazanych rubrykach zeznania podatkowego należy wpisać kwotę, którą chcą Państwo przekazać dla STO. Prosimy pamiętać, że kwota nie może przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust.1 ustawy o pdf)

Krok 4: Przekazanie kwoty przez US

Wskazaną przez Państwa kwotę (1,5 % podatku należnego) właściwy urząd skarbowy przekaże na konto STO w okresie od maja do sierpnia tego roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. 1,5% podatku można przekazać w zeznaniach złożonych w terminie, tj. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-OP do 30 kwietnia 2024 r. Możliwe jest również przekazanie 1,5% na podstawie korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie do 31 maja 2024 r.

Składasz zeznanie PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38?

Można również skorzystać z  usługi Twój e-PIT, w której obowiązek wypełnienia rozliczeń bierze na siebie Krajowa Administracja Skarbowa. W celu przekazania 1% na organizację pożytku publicznego od 15 lutego do 30 kwietnia można uzupełnić deklarację o informację, na jaki cel chcesz przekazać swój 1,5% podatku i następnie zaakceptować zmiany.

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę organizację pożytku publicznego (OPP), która w ubiegłym roku otrzymała od Państwa 1,5 % podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1,5%, według informacji z ubiegłego roku. W podanym powyżej terminie można edytować i zmieniać dane.

 

4f3e8a4d41 large