Ordynacja wyborcza

Uchwała Nr 2 VIII Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dnia 21 kwietnia 2007 r.
w sprawie ordynacji wyborczej

(tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 IX Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dnia 24 kwietnia 2010 r. i zmiany wprowadzone uchwałą Nr 2 XIII Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dnia 23 kwietnia 2022 r.)

XIII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO, działając na podstawie art. 25 pkt 14 statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego, uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się ordynację wyborczą obowiązującą w trakcie wyboru:
1) władz Towarzystwa na Krajowym Zjeździe Delegatów, zwanym dalej „Zjazdem”,
2) władz Kół i delegatów na Zjazd podczas Walnych Zebrań Członków Kół, zwanych dalej „Zebraniami”.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) bezwzględnej większości głosów – należy przez to rozumieć sytuację, gdy kandydat otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów;
2) zwykłej większości głosów – należy przez to rozumieć sytuację, gdy kandydat otrzymał więcej głosów niż pozostali kandydaci;
3) władzach Towarzystwa – należy przez to rozumieć Zarząd Główny, w tym Prezesa Towarzystwa, Główną Komisję Rewizyjną, Główny Sąd Koleżeński oraz Rzecznika Dyscyplinarnego;
4) władzach Koła – należy przez to rozumieć Zarząd Koła, w tym Prezesa Koła oraz Komisję Rewizyjną Koła.

Wybory władz Towarzystwa

§ 3

 1. Wybór Prezesa Towarzystwa odbywa się bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy delegatów, o których mowa w art. 24 ust. 2 statutu STO.
 2. Wybór pozostałych członków Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, a także Rzecznika Dyscyplinarnego odbywa się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy delegatów, o których mowa w art. 24 ust. 2 statutu STO.

§ 4

 1. Kandydatów do władz Towarzystwa mogą zgłaszać delegaci oraz Komisja Wyborcza Zjazdu, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.
 2. Nazwisko i imię kandydata umieszcza się na karcie do głosowania, o ile wyrazi on zgodę na kandydowanie.
 3. Przed rozpoczęciem głosowania delegaci mogą zadawać pytania kandydatowi.
 4. Kandydat zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na kierowane do niego pytania delegatów.

§ 5

Kandydaci na Prezesa Towarzystwa przedstawiają delegatom proponowany przez siebie program działania.

  § 6

 1. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Prezesa Towarzystwa.
 2. Prezes Towarzystwa ma prawo zgłaszania kandydatów na członków Zarządu Głównego.

§ 7

 1. Karty do głosowania przygotowuje Komisja Skrutacyjna Zjazdu, która umieszcza na nich nazwiska i imiona kandydatów do poszczególnych władz Towarzystwa w porządku alfabetycznym. Wielkość i rodzaj czcionek powinny być jednakowe dla wszystkich kandydatów.
 2. Karty do głosowania opatrywane są pieczęcią Towarzystwa.
 3. Komisja Skrutacyjna Zjazdu wydaje delegatom karty do głosowania po okazaniu przez nich mandatu.

§ 8

1. Komisja Skrutacyjna Zjazdu:
1) nadzoruje przebieg głosowania, w tym czuwa nad zapewnieniem tajności głosowania oraz utrzymaniem porządku i spokoju w jego trakcie;
2) przygotowuje i pieczętuje pieczęcią Towarzystwa urny do głosowania;
3) zbiera do urny karty z oddanymi głosami;
4) sprawdza ważność głosów, oblicza je i ogłasza wyniki wyborów.
2. Zamknięcie i opieczętowanie urny do głosowania powinno nastąpić po sprawdzeniu przez Komisję Skrutacyjną Zjazdu czy urna jest pusta.
3. Od chwili opieczętowania do końca głosowania urny nie wolno otwierać.

§ 9

Na kandydata oddaje się głos stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Nie można głosować na większą liczbę kandydatów niż ustalona liczba członków danej władzy Towarzystwa.
W głosowaniu na Prezesa Towarzystwa oddaje się głos stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata na Prezesa.
Głos jest nieważny, jeżeli:
1) liczba kandydatów, na których delegat głosował jest większa od ustalonej liczby członków danej władzy Towarzystwa lub delegat głosował na więcej niż jednego kandydata w wyborach Prezesa Towarzystwa;
2) na karcie do głosowania zostały dopisane nazwiska osób niebędących kandydatami;
3) karta do głosowania nie jest opatrzona pieczęcią Towarzystwa.
Głosowania nie wolno przerywać. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było uniemożliwione, należy je powtórzyć.

§ 10

 1. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, a nie mogą oni wejść do danej władzy Towarzystwa z powodu mniejszej liczby miejsc, przeprowadza się dodatkowe głosowanie tylko na tych kandydatów.
 2. skreślony
 3. Jeżeli żaden z kandydatów na Prezesa Towarzystwa nie otrzyma bezwzględnej większości głosów przeprowadza się głosowanie ponowne, przy czym jeżeli zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów pozostawia się na liście dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 4. Jeżeli ponowne głosowanie nie da rezultatu ponawia się procedurę wyborczą.

§ 11

Po zamknięciu obrad Zjazdu Komisja Skrutacyjna Zjazdu niszczy karty do głosowania i sporządza z tej czynności protokół.

§ 11a

 1. Głosowanie może odbywać się za pomocą urządzeń elektronicznych, zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wyniki głosowania. Wydanie urządzenia elektronicznego wymaga odnotowania na liście obecności w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby głosującej z danego urządzenia.
 2. W przypadku głosowania przeprowadzanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosuje się elektroniczną kartę do głosowania.
 3. Głosowanie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinno zostać przeprowadzone przy pomocy systemów lub aplikacji umożliwiających zachowanie tajności głosowania i oddanie głosu jedynie przez delegatów na Zjazd.
 4. W przypadku głosowania, o którym mowa w ust. 1 i 2, przepisów § 7 ust. 2 i 3, § 8 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 i 3, § 9 ust. 3 oraz § 11 nie stosuje się.

Wybory władz Kół i delegatów na Zjazd

§ 12

 1. Wybór Prezesa Koła odbywa się bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy członków Koła, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Wybór pozostałych członków Zarządu Koła, członków Komisji Rewizyjnej i delegatów na Zjazd odbywa się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy członków Koła, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Wybór w II terminie odbywa się bez względu na liczbę obecnych członków Koła.

§ 13

 1. Kandydatów do władz Koła oraz kandydatów na delegatów mogą zgłaszać członkowie Koła oraz Komisja Wyborcza Zebrania, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2.
 2. Nazwisko i imię kandydata umieszcza się na karcie do głosowania, o ile wyrazi on zgodę na kandydowanie.
 3. Przed rozpoczęciem głosowania członkowie Koła mogą zadawać pytania kandydatowi.
 4. Kandydat zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na kierowane do niego pytania przez członków Koła.

§ 14

Kandydaci na Prezesa Koła przedstawiają członkom Koła proponowany przez siebie program działania.

§ 15

 1. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Prezesa Koła.
 2. Prezes Koła ma prawo zgłaszania kandydatów na członków Zarządu Koła.

§ 16

 1. Karty do głosowania przygotowuje Komisja Skrutacyjna Zebrania.
 2. Karty do głosowania opatrywane są pieczęcią Koła.
 3. Komisja Skrutacyjna Zebrania wydaje członkom Koła karty do głosowania po okazaniu przez nich mandatu.

§ 17

 1. Komisja Skrutacyjna Zebrania:
  1) nadzoruje przebieg głosowania, w tym czuwa nad zapewnieniem tajności głosowania oraz utrzymaniem porządku i spokoju w jego trakcie;
  2) przygotowuje i pieczętuje pieczęcią Koła urny do głosowania;
  3) zbiera do urny karty z oddanymi głosami;
  4) sprawdza ważność głosów, oblicza je i ogłasza wyniki wyborów.
 2. Zamknięcie i opieczętowanie urny do głosowania powinno nastąpić po sprawdzeniu przez Komisję Skrutacyjną Zebrania czy urna jest pusta.
 3. Od chwili opieczętowania do końca głosowania urny nie wolno otwierać.

§ 18

 1. Na kandydata oddaje się głos stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Nie można głosować na większą liczbę kandydatów niż ustalona liczba członków danej władzy Koła lub delegatów na Zjazd.
 2. W głosowaniu na Prezesa Koła oddaje się głos stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata na Prezesa.
 3. Głos jest nieważny, jeżeli:
  1) liczba kandydatów, na których członek Koła głosował jest większa od ustalonej liczby członków danej władzy Koła lub liczby delegatów albo członek Koła głosował na więcej niż jednego kandydata w wyborach Prezesa Koła;
  2) na karcie do głosowania zostały dopisane nazwiska osób niebędących kandydatami;
  3) karta do głosowania nie jest opatrzona pieczęcią Koła.
 4. Głosowania nie wolno przerywać. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było uniemożliwione, należy je powtórzyć.

§ 19

 1. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, a nie mogą oni wejść do danej władzy Koła z powodu mniejszej liczby miejsc, przeprowadza się dodatkowe głosowanie tylko na tych kandydatów.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyboru delegatów na Zjazd.
 3. Jeżeli żaden z kandydatów na Prezesa Koła nie otrzyma bezwzględnej większości głosów przeprowadza się głosowanie ponowne, przy czym jeżeli zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów pozostawia się na liście kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

§ 20

Po zamknięciu obrad Zebrania Komisja Skrutacyjna Zebrania niszczy karty do głosowania i sporządza z tej czynności protokół.

§ 20a

 1. Głosowanie może odbywać się za pomocą urządzeń elektronicznych, zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wyniki głosowania. Wydanie urządzenia elektronicznego wymaga odnotowania na liście obecności w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby głosującej z danego urządzenia.
 2. W przypadku głosowania przeprowadzanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosuje się elektroniczną kartę do głosowania.
 3. Głosowanie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinno zostać przeprowadzone przy pomocy systemów lub aplikacji umożliwiających zachowanie tajności głosowania i oddanie głosu jedynie przez członków Koła.
 4. W przypadku głosowania, o którym mowa w ust. 1 i 2, przepisów § 16 ust. 2 i 3, § 17 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 i 3, § 18 ust. 3 oraz § 20 nie stosuje się.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.