Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 6/2020

cze 5, 2020

Raport 6/2020

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO
w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych możliwych źródeł na realizację
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji
dla organizacji pozarządowych i szkół STO.

————————–

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020

 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/20). Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty.

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków i ich ocena będą prowadzone w sposób ciągły do wyczerpania alokacji w ramach konkursu. Wnioski będą przyjmowane w ramach odrębnych rund. 27.05.2020 nastąpiła zmiana terminów:

– I runda: od 1 lipca 2020 r. do 16 lipca 2020 r. (do godz. 12.00)

– II runda: od 21 lipca 2020 r. (od godz. 9.00) do 6 sierpnia 2020 r. (do godz. 12.00)

– III runda: od 11 sierpnia 2020 r. (od godz. 9.00) do 25 sierpnia 2020 r. (do godz. 12.00)

Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym regulaminie konkursu.

Alokacja na konkurs wynosi: 46 750 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 97%.

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z ich obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektów pozakonkursowych ORE: „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – I etap” i „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty” oraz objęcie wsparciem i doradztwem – w zależności od przyjętego wariantu – następujących grup adresatów:

1) dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic lub/oraz

2) pracowników organów prowadzących szkoły/placówki (kadry JST) odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych w jednostkach samorządu terytorialnego (JST).

Projekty konkursowe mogą być realizowane w 3 wariantach:

Wariant A – dedykowany tylko dyrektorom i wicedyrektorom szkół i placówek oświatowych;

Wariant B – dedykowany tylko pracownikom JST odpowiedzialnym za realizację zadań oświatowych w jednostkach;

Wariant AB – adresowany do obu ww. grup.

Wnioskodawcy

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SZOOP), spełniające warunek określony w kryterium dostępu nr 1, zgodnie z którym beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług o zasięgu co najmniej wojewódzkim, o łącznej wartości 500 00,00 zł (pięćset tysięcy złotych 0/100) brutto, zrealizowanych w ostatnich 5 latach.

Link 

 • Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20). Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap III.

Termin naboru: od 30 marca 2020 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach każdej z 32 branż lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu  (z zastrzeżeniem, że w ramach danej branży do dofinansowania może zostać wybrany wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie).

– I runda: zakończona

– II runda: zakończona

– III runda: zakończona

Alokacja na konkurs wynosi ogółem: 24 000 000,00 zł. Alokacja dla każdej z branż wynosi 750 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

Nie opublikowano jeszcze wyników po III rundzie, tzn. nie ma informacji, dla których branż konkurs został zakończony. Po dwóch rundach pozostawało jeszcze 12 branż:

1) branża audiowizualna (AUD); 2) branża chemiczna (CHM); 3) branża leśna (LES); 4) branża mechaniki precyzyjnej (MEP); 5) branża metalurgiczna (MTL); 6) branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO); 7) branża ogrodnicza (OGR); 8) branża poligraficzna (PGF); 9) branża rybacka (RYB); 10) branża transportu drogowego (TDR); 11) branża transportu lotniczego (TLO); 12) branża transportu wodnego (TWO).

Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Typ operacji: Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu, w tym:

a) opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem europejskich ram staży zawodowych,

b) opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika,

(…)

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu, zgodnie z kryterium dostępu nr 1, mogą ubiegać się przedsiębiorcy lub pracodawcy, partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER, organizacje pracodawców/przedsiębiorców, samorząd gospodarczy i zawodowy, stowarzyszenia zawodowe, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych, właściwi dla ww. branż oraz placówki doskonalenia nauczycieli

Przedmiot konkursu

W ramach konkursu opracowane zostaną modelowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu dla minimum dwóch zawodów w ramach każdej z branż. Beneficjent przeprowadzi pilotaż opracowanego modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego.

Link 

 

 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/20). Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego.

Termin naboru: od 31 marca 2020 r. w ramach kolejnych rund, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów, tzn. do wybrania do dofinansowania jednego, najwyżej ocenionego projektu lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu.

Komunikat (28.04.2020):

W związku z zakończeniem w dniu 27 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 I rundy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/20 pn. Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego, Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 Osi Priorytetowej II PO WER informuje, że w ramach I rundy naboru wniosków wpłynęły wnioski o dofinansowanie dla każdego z obszarów wskazanych w regulaminie konkursu.

W związku z powyższym konkurs zostaje zawieszony. Termin kolejnej rundy naboru zostanie ogłoszony w aktualizacji regulaminu konkursu, w przypadku gdy pozostaną obszary, w których nie zostaną wybrane projekty do dofinansowania.

Maksymalny poziom dofinansowania: 100%. Alokacja na konkurs wynosi 10 000 000,00 zł i jest podzielona jest na obszary:

1) Obszar I: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna wraz z językami obcymi (z uwzględnianiem programów nauczania do języków obcych nowożytnych: włoski, hiszpański, rosyjski) 

Maksymalna wysokość dofinansowania: 1 552 000,00 zł

2) Obszar II: przedmioty humanistyczne i artystyczne

Maksymalna wysokość dofinansowania: 1 788 000,00 zł

3) Obszar III: przedmioty matematyczne

Maksymalna wysokość dofinansowania: 1 440 000,00 zł

4) Obszar IV: przedmioty przyrodnicze

Maksymalna wysokość dofinansowania: 1 620 000,00 zł

5) Obszar V: języki obce (II etap edukacyjny z uwzględnieniem programów nauczania do języków obcych nowożytnych: włoski, hiszpański, rosyjski)

Maksymalna wysokość dofinansowania: 1 200 000,00 zł

6) Obszar VI: języki obce III etap edukacyjny (obszar III etap edukacyjny – LO TECH szkoła branżowa I i II stopnia z uwzględnieniem programów nauczania do języków obcych nowożytnych: włoski, hiszpański, rosyjski)

Maksymalna wysokość dofinansowania: 2 400 000,00 zł.

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty wyszczególnione w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SZOOP) oraz wskazane w kryterium dostępu nr 1, zgodnie z którym wnioskodawcą projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu narzędzi edukacyjnych, np. programów nauczania, scenariuszy zajęć/lekcji, scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych, kryteriów wymagań edukacyjnych, narzędzi pomiaru dydaktycznego i ewaluacji procesu dydaktycznego, poradników metodycznych dla nauczycieli, map, modeli, gier dydaktycznych, kart pracy, animacji, filmów oraz narzędzi wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniających standard WCAG 2.0 lub 2.1.

Doświadczenie będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich pięciu lat (minimum 10 narzędzi edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów szkół realizujących kształcenie ogólne, każde narzędzie ma  spełniać standard WCAG 2.0 lub 2.1).

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszych narzędzi edukacyjnych, zgodnych ze standardami dydaktyczno-merytorycznymi, techniczno-graficznymi, funkcjonalnymi oraz dostępności, a także z innymi wymaganiami zawartymi w regulaminie konkursu, w tym zgodnymi z obowiązującym prawodawstwem krajowym oraz spełniającymi wszystkie kryteria opisane w konkursie.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie zestawów przykładowych narzędzi edukacyjnych do wychowania przedszkolnego oraz wszystkich przedmiotów kształcenia ogólnego z uwzględnieniem kryteriów i wymagań zawartych w regulaminie konkursu.

Link 

 • Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – II edycja.

Termin naboru: od 29 lutego 2020 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu.

Konkurs jest podzielony na rundy:

– I runda: od 29 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r. (zakończona; do oceny merytorycznej skierowano 7 wniosków)

– II runda: od 20 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. (zakończona)

– III runda: od 6 maja 2020 r. do 21 maja 2020 r. (zakończona)

Termin ewentualnej kolejnej rundy naboru zostanie ogłoszony w aktualizacji regulaminu konkursu, w przypadku gdy pozostaną branże, w których nie zostaną wybrane projekty do dofinansowania.

Alokacja na konkurs wynosi: 19 806 747,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%. 

Typ operacji: Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

a) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,

b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,

c) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,

d) przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Alokacja na konkurs (19 806 747,00 zł) została podzielona na 22 branże i wynosi:

1) branża poligraficzna – 837 000,00 zł

2) branża fryzjersko-kosmetyczna – 837 000,00 zł

3) branża transportu wodnego  – 837 000,00  zł

4) branża transportu kolejowego – 837 000,00 zł

5) branża spedycyjno-logistyczna – 837 000,00 zł

6) branża przemysłu mody  – 837 000,00 zł

7) branża chemiczna – 837 000,00 zł

8) branża ceramiczno-szklarska – 837 000,00 zł

9) branża spożywcza – 837 000,00 zł

10) branża ogrodnicza – 837 000,00 zł

11) branża leśna – 837 000,00 zł

12) branża mechaniczna – 837 000,00 zł

13) branża rolno-hodowlana – 837 000,00 zł

14) branża mechaniki precyzyjnej – 837 000,00 zł

15) branża motoryzacyjna – 837 000,00 zł

16) branża górniczo-wiertnicza – 837 000,00 zł

17) branża opieki zdrowotnej – 837 000,00 zł

18) branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia – 837 000,00 zł

19) branża teleinformatyczna – 837 000,00 zł

20) branża budowlana – 1 301 249,00 zł

21) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna – 1 301 249,00 zł

22) branża elektroenergetyczna – 1 301 249,00 zł

W ramach konkursu zostaną wybrane do dofinansowania maksymalnie 22 projekty, po jednym najwyżej ocenionym projekcie dla każdej z 22 branż. Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać alokacji przeznaczonej na daną grupę branżową wskazaną powyżej.

W III rundzie można było składać wnioski już tylko dla 14 branż (nr 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21).

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

– organ prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzącą kształcenie w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;

 – publiczna/niepubliczna uczelnia prowadząca kształcenie na kierunkach studiów odpowiadających zawodom z klasyfikacji zawodów szkolnictwa  branżowego, które prowadzą lub planują uruchomić w roku szkolnym/akademickim 2020/2021 kształcenie na kierunkach właściwych dla danej branży, której dotyczy projekt.

Projekty realizowane są odpowiednio w partnerstwie organu prowadzącego publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach z publiczną/niepubliczną uczelnią akademicką lub zawodową albo w partnerstwie publicznej/niepublicznej uczelni akademickiej lub zawodowej z organem prowadzącym publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach.

Przedmiot konkursu

Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

a) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,

b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów szkół zawodowych przez wykładowców szkół wyższych z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,

c) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,

d) przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Link 

2) Konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Lista wybranych konkursów dla poszczególnych województw:

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną. Konkurs nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-386/20.

Termin naboru:  od 30 czerwca 2020 r. do 17 lipca 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 2 896 700,40 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

1) jednostkę samorządu terytorialnego,

2) związek jednostek samorządu terytorialnego,

3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,

4) samorządową jednostkę organizacyjną.

W ramach konkursu o dofinansowanie może ubiegać się wyłącznie taki podmiot, który jest organem prowadzącym przedszkole lub uzyska status takiego organu w związku z realizowanym projektem.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażeniem placów zabaw. Uzupełniająco (jako element projektu) możliwy będzie również zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych.

Budowa nowych obiektów dopuszczalna jest jedynie w przypadku, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz wyłącznie na obszarach o najniższym poziomie upowszechnienia edukacji przedszkolnej, tj. niższym niż średnia w województwie kujawsko-pomorskim. Informacje na temat upowszechniania miejsc wychowania przedszkolnego na danym obszarze zawarte są w dokumencie opracowanym przez Biuro Analiz Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, pn. Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2018 z uwzględnieniem wykorzystania środków UE (stan na 31.08. 2019 r.), który stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

W takim wypadku konieczne jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu diagnozą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych zachodzących na obszarze planowanej interwencji. Przedmiotowa diagnoza może stanowić element Studium Wykonalności lub oddzielny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu

Link 

 

 • Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20.

Termin naboru:  od 30 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. 

Alokacja na konkurs wynosi: 16 701 222,62 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

O dofinansowanie projektu może ubiegać się organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe (dotyczy również partnera wiodącego w projekcie partnerskim).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujący w szczególności:

a) realizację doradztwa zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie podaży kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy,

b) realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa zawodowego,

c) realizację dodatkowego wsparcia służącego uzyskiwaniu lub uzupełnianiu wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów lub słuchaczy, dostosowanego do potrzeb pracodawców, w szczególności poprzez:

i. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,

ii. organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,

iii. udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,

iv. wsparcie w zakresie potwierdzania umiejętności zawodowych nabywanych przez uczniów kształcących się w danym zawodzie w ramach przygotowania do uzyskania uprawnień zawodowych,

v. programy potwierdzania kwalifikacji zawodowych w toku edukacji,

vi. udział w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego – KKZ lub KUZ;

d) realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, w tym w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu,

e) współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,

f) opracowanie i modyfikację programów nauczania w poszczególnych zawodach i na kierunkach już istniejących,

g) wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego,

h) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie,

i) tworzenie klas patronackich w szkołach,

j) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

2.  Realizacja wysokiej jakości staży lub praktyk dla uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek kształcenia zawodowego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów praktykantów lub stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży lub praktyk oraz realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy.

3.  Kształtowanie u uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz realizacja wsparcia nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy

Link 

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 • Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Konkurs otwarty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/20.

W dniu 27 kwietnia 2020 r. w związku z epidemią COVID-19 konkurs został anulowany

 • Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna; Konkurs otwarty nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20.

Termin naboru: od 24 kwietnia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. (ponownie przesunięty termin, zmiana regulaminu 22.04.2020).

Konkurs jest podzielony na rundy. I runda: od 24 czerwca do 7 lipca 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 19 678 707,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

W ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

– podmiot uprawniony do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące

albo

– inny podmiot, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w partnerstwie z ww. podmiotem uprawnionym.

(Typ projektu 1, 2 w SZOOP)

Na co można otrzymać dofinansowanie? Na następujące projekty:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym lub dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

2. Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

Link 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

 • Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe. Konkurs nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/20.

Termin naboru: od 6 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. (wydłużony termin).

Alokacja na konkurs wynosi: 15 981 247,05 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%. 

Kto może składać wnioski

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Wsparciem ma zostać objęty następujący typ projektu:

Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego (CKZ) i centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) we współpracy z pracodawcami, w zakresie:

a) przygotowania szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do utworzenia CKZ lub CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZ lub CKZiU dla określonej branży/zawodu;

b) wsparcia realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZ, CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZ lub CKZiU.

Działania wymienione w pkt a będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań przewidzianych w pkt b.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 • Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna.

Termin naboru: od 27 kwietnia 2020 r. do 24 czerwca 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 3 561 465,88 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%. 

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych (SzOOP) RPO Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głównymi grupami docelowymi w konkursie są:

a) szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe,

b) uczniowie tych szkół.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa, co należy rozumieć jako zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne, tj.:

– zajęć on-line,

– kół naukowych.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych:

a) biologia

b) chemia

c) fizyka

d) geografia

e) informatyka

f) matematyka

g) przedsiębiorczość

h) język angielski

i) język niemiecki

j) język francuski

k) umiejętności uczenia się

l) umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Link 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

 • Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Konkurs nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20..

Termin naboru:  od 29 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 3 541 870,31 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%. 

Wnioskodawcą w ramach projektu może być:

– organ prowadzący objęte wsparciem szkoły

lub

– podmiot posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze doradztwa zawodowego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym każdą objętą wsparciem szkołę.

Wykaz gmin należących do obszaru ZIT WOF znajduje się w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.

Typy projektu:

Prowadzenie doradztwa zawodowego (w 7. i 8. klasach szkół podstawowych i szkołach prowadzących kształcenie zawodowe) i rozwój współpracy z rynkiem pracy:

1. Uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, którzy nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego.

3. Zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa zawodowego.

4. Działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

 • Działanie 8.6 Typ 10: Projekty z zakresu inwestycji w infrastrukturę wychowania przedszkolnego – LGD Brama na Podlasie..

Termin naboru: od 9 do 15 czerwca 2020 r. 

Alokacja na konkurs wynosi 1 087 346,96 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  85%.

Typ Wnioskodawcy

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: organy prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego.

Obszar działania Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”: gmina Wysokie Mazowieckie, Kulesze Kościelne, Szepietowo, Nowe Piekuty, Czyżew, Ciechanowiec, Klukowo, Rudka, Brańsk, Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów, miasto Brańsk, miasto Wysokie Mazowieckie, miasto Zambrów.

Typ projektu. Na co można otrzymać dofinansowanie. 

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu 10: Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.

Wychowanie przedszkolne należy rozumieć zgodnie z definicją z rozdz. 2, art. 14 ustawy z dnia 7 wrześnie 1991 roku o systemie oświaty oraz należy przyjąć, że inwestycje są możliwe wówczas, gdy interwencja EFS (Działanie 9.1) jest niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb w powyższym zakresie. Inwestycje w zakresie EFRR mają stanowić jedynie element uzupełniający interwencję EFS.

W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów mających na celu:

– utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej;

– dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Inwestycja rozumiana jest jako budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń; zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw. Działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia jako jeden z elementów projektu. Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/ adaptacji istniejących budynków.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

 • Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Termin naboru:  od 29 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi 21 682 113,60 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  85%.

Kto może składać wnioski:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.

2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Link 

 • Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

Termin naboru: od 31 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. (wydłużony nabór).

Alokacja na konkurs wynosi 2 414 788,24 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  95%.

Kto może składać wnioski:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

– Związek Metropolitalny;

– inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;

– inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;

– organizacje pozarządowe;

– podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;

– osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);

– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: 

przebudowa, budowa, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Link 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 • Poddziałanie 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych bis Elbląg. Konkurs nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-001/20.

Termin naboru:  od 1 do 26 czerwca 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi 455 090,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  90%.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty zgodnie ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, realizując projekt na obszarze gmin: Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz Powiatu Elbląskiego (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary), z wyłączeniem:

– osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych,

– podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 869) (podmioty, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie),

– podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r., poz. 769) (podmioty skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych),

– podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 628)(podmioty zbiorowe skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP),

– podmiotów, co do których ogłoszono upadłość, znajdujących się w stanie likwidacji lub zalegających z uiszczeniem podatków, jak również z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Dofinansowanie mogą otrzymać propozycje realizujące dwa typy projektów (1. i 4.):

1. typ projektów: programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami i/lub organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami i/lub organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi).

W ramach programu współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, na obszarze ZIT bis Elbląg, z otoczeniem społeczno-gospodarczym planuje się realizację trzech Modeli projektów:

MODEL I

Model obligatoryjnie zakłada realizację poniższych działań (a-b):

a) zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy i/lub kontynuację nauki w celu skierowania go na staż uczniowski oraz kursy/szkolenia (o ile dotyczy) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem,

b) realizacja staży uczniowskich dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy.

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość uzupełnienia ww. działań (a, b) o:

– wyposażenie ucznia/słuchacza w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz jeżeli zachodzi potrzeba, w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/szkoleń powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców lub przedsiębiorców i poprzedzonych diagnozą ucznia/słuchacza,

– tworzenie klas patronackich,

– organizację kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi.

MODEL II

Model zakłada:

a) wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu (np. kursy lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem lub branżą, szkolenia branżowe, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem lub branżą, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw, staże w przedsiębiorstwach),

b) wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Działania przewidziane w punkcie b) Modelu II mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań przewidzianych w punkcie a) Modelu II.

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość realizacji działań na rzecz rozwoju współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami lub przedsiębiorcami z otoczenia społeczno-gospodarczego poprzez umożliwienie pracownikom przedsiębiorstw uzyskania przygotowania pedagogicznego lub kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

MODEL III

1. Model zakłada wprowadzenie nowego zawodu i/lub nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb pracodawców/przedsiębiorców z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji) przy jednoczesnym doposażeniu/wyposażeniu bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

2. Model zakłada unowocześnienie oferty kształcenia w danym zawodzie/zawodach na użytek potrzeb pracodawców/przedsiębiorców poprzez doposażenie/wyposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Każde Działanie przewidziane w Modelu III (1, 2) obligatoryjnie zakłada wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu (np. kursy lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem lub branżą, szkolenia branżowe, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem lub branżą, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw, staże w przedsiębiorstwach).

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość tworzenia klas patronackich w szkołach.

4. typ projektów: Kształtowanie u uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, tj. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Wsparcie w ramach 4. typu projektów może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań przewidzianych w Modelu I 1. typu projektów, przy założeniu, że spełnione zostaną jego obligatoryjne elementy, tj. punkt a), b) Modelu I. Jednocześnie działania związane z kształtowaniem u uczniów/słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy muszą być poprzedzone diagnozą ucznia/słuchacza z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem, co powinno stanowić uzupełnienie diagnozy ucznia/słuchacza wskazanej w punkcie a) Modelu I.

Link 

 

 • Poddziałanie 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych bis Elbląg. Konkurs nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-002/20.

Termin naboru:  od 1 do 26 czerwca 2020 r. 

Alokacja na konkurs wynosi  5 355 190,99 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  90%.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty zgodnie ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, realizując projekt na obszarze gmin: Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz Powiatu Elbląskiego (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary), z wyłączeniem:

– osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych,

– podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 869) (podmioty, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie),

– podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r., poz. 769) (podmioty skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych),

– podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 628)(podmioty zbiorowe skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP),

– podmiotów, co do których ogłoszono upadłość, znajdujących się w stanie likwidacji lub zalegających z uiszczeniem podatków, jak również z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące dwa typy projektów (1. i 4.):

1. typ projektów: Programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami i/lub organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami i/lub organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi).

W ramach programu współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, na obszarze ZIT bis Elbląg, z otoczeniem społeczno-gospodarczym planuje się realizację trzech modeli projektów:

MODEL I

Model obligatoryjnie zakłada realizację poniższych działań (a-b):

a) zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki w celu skierowania go na staż uczniowski oraz kursy/szkolenia (o ile dotyczy) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem,

b) realizacja staży uczniowskich dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy.

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość uzupełnienia ww. działań (a, b) o:

– wyposażenie ucznia/słuchacza w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz jeżeli zachodzi potrzeba, w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/szkoleń powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców lub przedsiębiorców i poprzedzonych diagnozą ucznia/słuchacza,

– tworzenie klas patronackich,

– organizację kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi.

MODEL II

Model zakłada:

a) wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu (np. kursy lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem lub branżą, szkolenia branżowe, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem lub branżą, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw, staże w przedsiębiorstwach),

b) wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Działania przewidziane w punkcie b) Modelu II mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań przewidzianych w punkcie a) Modelu II.

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość realizacji działań na rzecz rozwoju współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami lub przedsiębiorcami z otoczenia społeczno-gospodarczego poprzez umożliwienie pracownikom przedsiębiorstw uzyskania przygotowania pedagogicznego lub kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

MODEL III

1. Model zakłada wprowadzenie nowego zawodu i/lub nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb pracodawców/przedsiębiorców z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji) przy jednoczesnym doposażeniu/wyposażeniu bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

2. Model zakłada unowocześnienie oferty kształcenia w danym zawodzie/zawodach na użytek potrzeb pracodawców/ przedsiębiorców poprzez doposażenie/wyposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Każde działanie przewidziane w Modelu III (1, 2) obligatoryjnie zakłada wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu (np. kursy lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem lub branżą, szkolenia branżowe, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem lub branżą, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw, staże w przedsiębiorstwach).

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość tworzenia klas patronackich w szkołach.

4. typ projektów: Kształtowanie u uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, tj. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Wsparcie w ramach 4. typu projektów może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań przewidzianych w Modelu I 1. typu projektów, przy założeniu, że spełnione zostaną jego obligatoryjne elementy, tj. punkt a), b) Modelu I. Jednocześnie działania związane z kształtowaniem u uczniów/słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy muszą być poprzedzone diagnozą ucznia/słuchacza z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem, co powinno stanowić uzupełnienie diagnozy ucznia/słuchacza wskazanej w punkcie a) Modelu I.

Link 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 • Poddziałanie 9.3.2  Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego. 

Termin naboru:  od 1 kwietnia 2020 r. do 31 lipca 2020 r. (wydłuzony termin)

Alokacja na konkurs wynosi 42 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  85%.

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

– jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;

– szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne i ich organa prowadzące;

– organizacje pozarządowe;

– szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji (kształcenia zawodowego).

O wsparcie nie mogą ubiegać się podmioty (beneficjenci, partnerzy w projekcie), które uzyskały już wcześniej środki finansowe w WRPO 2014+ na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury szkolnictwa zawodowego.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

1. Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne poprzez:

– przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację i/lub wyposażenie (sprzęt, w tym nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) istniejących obiektów,

– budowę i/lub wyposażenie (sprzęt, w tym wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny oraz pomoce dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.

2. Inwestycje w infrastrukturę służącą popularyzacji nauki i innowacji (tj. np. centra kreatywności, „Małe Koperniki”):

– projekty popularyzujące wykształcenie techniczne czy innowacyjność, realizowane poza systemem oświaty,

– projekty szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe promujące wśród dzieci i uczniów niższych poziomów edukacji specjalności techniczne najbardziej odpowiednie do potrzeb rynku pracy. Inwestycje w tym zakresie związane będą głównie z doposażeniem i wyposażeniem w sprzęt oraz modernizacją i adaptacją istniejących obiektów.
Link 

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

3) Fundusze Norweskie i EOG 2014-2021. III edycja w Polsce

Harmonogram naborów według stanu na 19 marca 2020 r.:

http://www.eog.gov.pl/media/86730/Nabory_MF_EOG_I_NMF_2014-2021.pdf

Najbliższe nabory (II runda) planowane są na II kwartał 2020 r. Ze względu na pandemię COVID-19 najprawdopodobniej jednak nabory będą przesunięte na IV kwartał 2020.

Obecnie został uruchomiony nabór wniosków na wizyty przygotowawcze finansowane z FWD (MF EOG 2014-2021 i NMF 2014-2021). Są to krótkie wizyty przedstawicieli polskich instytucji edukacyjnych do podmiotów z państw-darczyńców, mające na celu:

• nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami z Polski i z państw-darczyńców,

• przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu, w ramach komponentów Programu Edukacja.

Termin naboru: od 26 lutego 2020 r. – do wyczerpania puli dostępnych środków, nie później niż do 30 grudnia 2020 r.

Link

Planowane programy wsparcia (budżet dla Polski = 809,3 mln euro)

EXHAVJnhCVAAAAABJRU5ErkJggg==

Program „Edukacja”, o całkowitym budżecie 23,53 mln euro (z których 20 mln euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a 3,53 mln euro wkład krajowy) wdrażany jest  przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącą rolę Operatora Programu, we współpracy z Partnerami z państw-darczyńców: Norweską Agencją Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (DIKU), Agencją ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA) i Islandzkim Centrum Badań (RANNIS).

O wsparcie w ramach uruchamianego programu będą mogły się ubiegać polskie instytucje działające w obszarze edukacji na wszystkich poziomach.

W programie przewidziano cztery komponenty tematyczne:

 • rozwój zawodowy pracowników instytucji edukacyjnych,
 • mobilność w edukacji wyższej – dla studentów i pracowników,
 • wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania zawodowego i ustawicznego,
 • wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania na wszystkich szczeblach edukacji (z wyłączeniem VET i kształcenia ustawicznego) poprzez współpracę instytucjonalną.

Operator Programu planuje trzy nabory na projekty, w ramach każdego z czterech ww. komponentów (w 2019, 2020 i 2021 r.). Skala dofinansowania w ramach poszczególnych komponentów będzie się różnić, zamykając się w przedziale od ok. 2 do 30 tys. euro w przypadku inicjatyw w obszarze rozwoju zawodowego pracowników instytucji edukacyjnych, oraz w przedziale 20-200 tys. euro w przypadku komponentu mobilność w edukacji wyższej oraz 35-250 tys. euro w pozostałych dwóch komponentach.

Przewidywane rodzaje aktywności, na które będzie można uzyskać wsparcie, to w szczególności: wizyty studyjne, wymiana doświadczeń, asystowanie w pracy pracownikowi zagranicznej instytucji partnerskiej (tzw. job shadowing), szkolenia dla polskich pracowników prowadzone przez ekspertów z państw-darczyńców, rozwój i modernizacja oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego i ustawicznego oraz narodowych strategii i polityk w zakresie edukacji zawodowej i ustawicznej. Wsparcie dostępne będzie też na działania bilateralne, w tym na wizyty przygotowawcze dla wnioskodawców projektów zgłaszanych w ramach naborów. 

Dofinansowanie projektów otrzymane w ramach Programu pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowanego kosztu projektu. Dofinansowanie przyznawane jest w euro

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie: www.education.org.pl oraz na: www.eog.gov.pl 

 

4) Program Erasmus+

Program Erasmus+ realizowany jest w latach 2014-2020; oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:

Terminy składania wniosków: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/ 

Terminy na rok 2020 (Uwaga! w dn. 18 marca br. dokonano wydłużenia terminów):

Termin składania wniosków (do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji Audiowizualnej i Kultury) o Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego zostanie przedłużona do 26 maja 2020 r.

Akcja 1

– Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r. (zakończony), 7 maja 2020 r.(zakończony), 1 października 2020 r.  (do godziny 12:00 czasu brukselskiego)

– Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 5 lutego 2020 r. (zakończony).

– Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 13 lutego 2020 r. (zakończony).

Akcja 2

– Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r. (zakończony), 7 maja 2020 r.  (zakończony), 1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego

– Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 23 kwietnia 2020 r. (zakończony) 

– Uniwersytety Europejskie  – 26 lutego 2020 r. (zakończony).

– Sojusze na rzecz wiedzy – 26 lutego 2020 r. (zakończony).

– Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2020 r.  (zakończony).

– Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 5 lutego 2020 r. (zakończony).

– Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r. (zakończony).

Akcja 3

– Projekty w zakresie dialogu  z młodzieżą– 5 lutego 2020 r. (zakończony), 7 maja 2020 r. (zakończony), , 1 października 2020 r. (do godziny 12:00 czasu brukselskiego)

Działania „Jean Monnet”

– Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 20 lutego 2020 r. (zakończony).

Działania w dziedzinie sportu

– Współpraca partnerska – 21 kwietnia 2020 r. (zakończony)

– Małe partnerstwa współpracy – 21 kwietnia 2020 r. (zakończony)

– Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 21 kwietnia 2020 r. (zakończony)

Aktualności

Projekty na nowo – realizacja działań w czasie epidemii COVID-19

Edukacja zdalna w szkolnictwie zawodowym – jak szkoły branżowe mogą reagować na obecny kryzys” – podsumowanie debaty online zorganizowanej wspólnie z redakcją dziennika „Rzeczpospolita”

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania podczas pandemii COVID‐19 – cz. I i II

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania podczas pandemii COVID‐19

Link do programu: https://erasmusplus.org.pl 

Na stronie programu Erasmus+ są dostępne szczegółowe informacje, jak złożyć wniosek:  http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można także znaleźć w przewodniku:

Przewodnik po programie Erasmus+ (wersja angielska)

Przewodnik po programie Erasmus+ w języku polskim [PDF]

Archiwum wpisów: