Konkurs fotograficzny „Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii” 2021

mar 9, 2021

Społeczne Towarzystwo Oświatowe zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w XV edycji wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii”.

Regulamin konkursu „Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii”

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII, VIII publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Tradycyjnie szczególnie zachęcamy uczniów szkół STO do udziału w tym konkursie.

2. Konkurs podzielony jest na dwie grupy uczniowskie klasy VII i klasy VIII, a dla każdej grupy będą trzy kategorie konkursowe:

I – Fotografia – zdjęcie pojedyncze. 

II – Obserwacja zjawiska – seria zdjęć.

III – Doświadczenie – seria zdjęć. 

3. Fotografie zjawisk fizycznych powinny być opatrzone tytułem związanym z nazwą zjawiska oraz opisem z podaniem miejsca i daty wykonania fotografii.

4. Prace należy składać do komisji konkursowej w formie odbitek na błyszczącym papierze o formacie 15 cm × 20 cm z dołączonym opisem i tytułem oraz wypełnionym formularzem zgłoszenia wg wzoru z załącznika nr 2. Prosimy o nie pisanie na odwrocie fotografii.Dopuszcza się składanie prac (format jpg) oraz wypełnionych formularzy w wersji cyfrowej na adres e-mail szkolnej komisji konkursowej w przypadku etapu szkolnego, na adres e-mail: biuro@sto.org.pl w przypadku etapu wojewódzkiego.

5. Jeżeli fotografia stanowiąca pracę konkursową przedstawia wizerunek osoby (osób), autor powinien dołączyć do pracy zgodę tej osoby (osób) na rozpowszechnianie wizerunku, wg wzoru podanego w załączniku nr 3.

6. Prace niespełniające tego warunku nie zostaną dopuszczone do konkursu.

7. Punktacja stosowana na każdym etapie wynosi:

a) od 0 do 10 punktów za jakość techniczną i artystyczną odpowiednio zdjęcia (lub serii zdjęć);

b) od 0 do  8 punktów za dokonanie opisu zjawiska lub zjawisk fizycznych, jakie są przedstawione na zdjęciu (lub serii zdjęć);
c) od 0 do 6 punktów za wybór tematyki i sposobu prezentacji zjawisk fizycznych prezentowanych na zdjęciu (lub serii zdjęć).
8. Konkurs jest realizowany w dwóch etapach:

a) Etap szkolny – musi być zrealizowany w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Dla każdej kategorii konkursowej odrębnie dla klas VII oraz klas VIII szkolna komisja konkursowa wybiera maksymalnie trzy najlepsze prace razem z ich opisem, które wraz załącznikiem nr 2 i załącznikiem 3 (w przypadku wizerunku osoby na pracy konkursowej) oraz protokołem szkolnej komisji konkursowej zostają przesłane do organizatora konkursu na adres: Społeczne Towarzystwo Oświatowe, 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 39 lub na adres e-mail: biuro@sto.org.pl Termin przesłania prac do organizatora konkursu upływa dnia 7 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego (data wysłania e-maila).
b) Etap wojewódzki – w siedzibie organizatora zostanie rozstrzygnięty do dnia 25 maja 2021 r. Na etapie wojewódzkim planujemy wybór trzech najlepszych prac od 1 do 3 miejsca w każdej kategorii.
Dla zwycięzców przewidujemy dyplomy i nagrody książkowe, które zostaną wysłane pocztą do szkół wyróżnionych uczniów.
10.  Autorom nagrodzonych prac prześlemy nagrody i dyplomy. 
11.  Prosimy uczniów biorących udział w konkursie o zachowanie negatywów lub oryginałów zdjęć cyfrowych zgłoszonych prac. 
12.  Nadesłanie pracy na konkurs oznacza udzielenie organizatorowi konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na publikację pracy konkursowej na prezentacjach, wystawach i w internecie oraz użyczenie organizatorowi nadesłanego egzemplarza pracy konkursowej (odbitki wraz z opisem) na czas nieoznaczony, a także udzielenie prawa do zniszczenia nadesłanego egzemplarza pracy konkursowej w wybranym przez organizatora czasie po rozstrzygnięciu konkursu.
13.  Organizator konkursu nabywa własność nagrodzonych prac konkursowych oraz autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych w zakresie publicznego wystawiania, wyświetlania a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczególności przez publikację prac konkursowych na prezentacjach, wystawach lub w internecie.
14.  Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników:  26 maja 2021 r.
15.  Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.
Organizator konkursu:  Społeczne Towarzystwo Oświatowe, ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa tel. 22 826 78 64; 22 828 88 57 e-mail: biuro@sto.org.pl
Uwaga! Laureaci pierwszych trzech miejsc wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Ciekawa Fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii” zdobywają dodatkowe punkty, uwzględniane w rekrutacji do liceów za osiągnięcia artystyczne, ale żeby laureatem zostać, trzeba oprócz dobrych zdjęć wykonać również dobry opis zjawiska, czy doświadczenia fizycznego. Zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Kuratora Oświaty, otrzymanie dyplomu/zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata, niebędącego pierwszym, drugim lub trzecim najlepszym wynikiem nie stanowi podstawy do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału młodych fizyków i fotografów. Powodzenia!

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Archiwum wpisów: