Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – raport 5/2020

kwi 15, 2020

Raport 5/2020

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO
w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych możliwych źródeł na realizację
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji
dla organizacji pozarządowych i szkół STO.

————————–

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020

 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/20). Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty.

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków i ich ocena będą prowadzone w sposób ciągły do wyczerpania alokacji w ramach konkursu. Wnioski będą przyjmowane w ramach odrębnych rund. Nabór wniosków będzie prowadzony w następujących terminach:

 I runda: od 30 kwietnia 2020 r. do 15 maja 2020 r. (do godz. 12.00)

– II runda: od 21 maja 2020 r. (od godz. 9.00) do 8 czerwca 2020 r. (do godz. 12.00)

– III runda: od 15 czerwca 2020 r. (od godz. 9.00) do 30 czerwca 2020 r. (do godz. 12.00)

Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym regulaminie konkursu.

Alokacja na konkurs wynosi: 46 750 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 97%.

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z ich obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektów pozakonkursowych ORE: „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – I etap” i „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty” oraz objęcie wsparciem i doradztwem – w zależności od przyjętego wariantu – następujących grup adresatów:

1) dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic lub/oraz

2) pracowników organów prowadzących szkoły/placówki (kadry JST) odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych w jednostkach samorządu terytorialnego (JST).

Projekty konkursowe mogą być realizowane w 3 wariantach:

Wariant A – dedykowany tylko dyrektorom i wicedyrektorom szkół i placówek oświatowych;

Wariant B – dedykowany tylko pracownikom JST odpowiedzialnym za realizację zadań oświatowych w jednostkach;

Wariant AB – adresowany do obu ww. grup.

Wnioskodawcy

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SZOOP), spełniające warunek określony w kryterium dostępu nr 1, zgodnie z którym beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług o zasięgu co najmniej wojewódzkim, o łącznej wartości 500 00,00 zł (pięćset tysięcy złotych 0/100) brutto, zrealizowanych w ostatnich 5 latach.

Link 

 • Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20). Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap III.

Termin naboru: od 30 marca 2020 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach każdej z 32 branż lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu  (z zastrzeżeniem, że w ramach danej branży do dofinansowania może zostać wybrany wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie).

– I runda: zakończona

– II runda: od 28 kwietnia 2020 r. (od godz. 9.00) do 7 maja 2020 r. (do godz. 12.00) – zmiana terminu

– III runda: od 12 maja 2020 r. (od godz. 9.00) do 21 maja 2020 r. (do godz. 12.00) – zmiana terminu

Alokacja na konkurs wynosi ogółem: 24 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

Typ operacji: Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu, w tym:

a) opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem europejskich ram staży zawodowych,

b) opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika,

(…)

Alokacja na konkurs wynosi 750 000 zł dla każdej z następujących branż dostępnych dla II rundy:

1) branża audiowizualna (AUD); 

2) branża budowlana (BUD);

3) branża ceramiczno-szklarska (CES);

4) branża chemiczna (CHM);

5) branża drzewno-meblarska (DRM);

6) branża ekonomiczno-administracyjna (EKA);

7) branża elektroenergetyczna (ELE);

8) branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM);

9) branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK);

10) branża górniczo-wiertnicza (GIW);

11) branża handlowa (HAN);

12) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT);

13) branża leśna (LES);

14) branża mechaniczna (MEC);

15) branża mechaniki precyzyjnej (MEP);

16) branża metalurgiczna (MTL);

17) branża motoryzacyjna (MOT);

18) branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO);

19) branża ogrodnicza (OGR);

20) branża opieki zdrowotnej (MED);

21) branża poligraficzna (PGF);

22) branża pomocy społecznej (SPO);

23) branża przemysłu mody (MOD);

24) branża rolno-hodowlana (ROL);

25) branża rybacka (RYB);

26) branża spedycyjno-logistyczna (SPL);

27) branża spożywcza (SPC);

28) branża teleinformatyczna (INF);

29) branża transportu drogowego (TDR);

30) branża transportu kolejowego (TKO);

31) branża transportu lotniczego (TLO);

32) branża transportu wodnego (TWO).

Jeden projekt może obejmować tylko jedną z ww. 32 branż. Tym samym maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wysokość środków przeznaczonych na daną branżę wskazaną powyżej.

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu, zgodnie z kryterium dostępu nr 1, mogą ubiegać się przedsiębiorcy lub pracodawcy, partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER, organizacje pracodawców/przedsiębiorców, samorząd gospodarczy i zawodowy, stowarzyszenia zawodowe, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych, właściwi dla ww. branż oraz placówki doskonalenia nauczycieli

Przedmiot konkursu

W ramach konkursu opracowane zostaną modelowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu dla minimum dwóch zawodów w ramach każdej z branż. Beneficjent przeprowadzi pilotaż opracowanego modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego.

Link 

 

 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/20). Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego.

Termin naboru: od 31 marca 2020 r. w ramach kolejnych rund, do wyczerpania limitu środkówprzeznaczonych na dofinansowanie projektów, tzn. do wybrania do dofinansowania jednego, najwyżej ocenionego projektu lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu.

Komunikat (28.04.2020):

W związku z zakończeniem w dniu 27 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 I rundy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/20 pn. Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego, Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 Osi Priorytetowej II PO WER informuje, że w ramach I rundy naboru wniosków wpłynęły wnioski o dofinansowanie dla każdego z obszarów wskazanych w regulaminie konkursu.

W związku z powyższym konkurs zostaje zawieszony. Termin kolejnej rundy naboru zostanie ogłoszony w aktualizacji regulaminu konkursu, w przypadku gdy pozostaną obszary, w których nie zostaną wybrane projekty do dofinansowania.

Maksymalny poziom dofinansowania: 100%. Alokacja na konkurs wynosi 10 000 000,00 zł i jest podzielona jest na obszary:

1) Obszar I: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna wraz z językami obcymi (z uwzględnianiem programów nauczania do języków obcych nowożytnych: włoski, hiszpański, rosyjski) 

Maksymalna wysokość dofinansowania: 1 552 000,00 zł

2) Obszar II: przedmioty humanistyczne i artystyczne

Maksymalna wysokość dofinansowania: 1 788 000,00 zł

3) Obszar III: przedmioty matematyczne

Maksymalna wysokość dofinansowania: 1 440 000,00 zł

4) Obszar IV: przedmioty przyrodnicze

Maksymalna wysokość dofinansowania: 1 620 000,00 zł

5) Obszar V: języki obce (II etap edukacyjny z uwzględnieniem programów nauczania do języków obcych nowożytnych: włoski, hiszpański, rosyjski)

Maksymalna wysokość dofinansowania: 1 200 000,00 zł

6) Obszar VI: języki obce III etap edukacyjny (obszar III etap edukacyjny – LO TECH szkoła branżowa I i II stopnia z uwzględnieniem programów nauczania do języków obcych nowożytnych: włoski, hiszpański, rosyjski)

Maksymalna wysokość dofinansowania: 2 400 000,00 zł.

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty wyszczególnione w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SZOOP) oraz wskazane w kryterium dostępu nr 1, zgodnie z którym wnioskodawcą projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu narzędzi edukacyjnych, np. programów nauczania, scenariuszy zajęć/lekcji, scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych, kryteriów wymagań edukacyjnych, narzędzi pomiaru dydaktycznego i ewaluacji procesu dydaktycznego, poradników metodycznych dla nauczycieli, map, modeli, gier dydaktycznych, kart pracy, animacji, filmów oraz narzędzi wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniających standard WCAG 2.0 lub 2.1.

Doświadczenie będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich pięciu lat (minimum 10 narzędzi edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów szkół realizujących kształcenie ogólne, każde narzędzie ma  spełniać standard WCAG 2.0 lub 2.1).

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszych narzędzi edukacyjnych, zgodnych ze standardami dydaktyczno-merytorycznymi, techniczno-graficznymi, funkcjonalnymi oraz dostępności, a także z innymi wymaganiami zawartymi w regulaminie konkursu, w tym zgodnymi z obowiązującym prawodawstwem krajowym oraz spełniającymi wszystkie kryteria opisane w konkursie.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie zestawów przykładowych narzędzi edukacyjnych do wychowania przedszkolnego oraz wszystkich przedmiotów kształcenia ogólnego z uwzględnieniem kryteriów i wymagań zawartych w regulaminie konkursu.

Link 

 • Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – II edycja.

Termin naboru: od 29 lutego 2020 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu.

Konkurs jest podzielony na rundy:

– I runda: od 29 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r. (do godz. 12.00)

Nowe terminy dla II i IIIrundy:

– II runda: od 20 marca 2020 r. (od godz. 9.00) do 30 kwietnia 2020 r. (do godz. 12.00)

– III runda: od 6 maja 2020 r. (od godz. 9.00) do 21 maja 2020 r. (do godz. 12.00)

Alokacja na konkurs wynosi: 19 806 747,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%. 

Typ operacji: Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

a) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,

b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,

c) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,

d) przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Alokacja na konkurs (19 806 747,00 zł) została podzielona na 22 branże i wynosi:

1) branża poligraficzna – 837 000,00 zł

2) branża fryzjersko-kosmetyczna – 837 000,00 zł

3) branża transportu wodnego  – 837 000,00  zł

4) branża transportu kolejowego – 837 000,00 zł

5) branża spedycyjno-logistyczna – 837 000,00 zł

6) branża przemysłu mody  – 837 000,00 zł

7) branża chemiczna – 837 000,00 zł

8) branża ceramiczno-szklarska – 837 000,00 zł

9) branża spożywcza – 837 000,00 zł

10) branża ogrodnicza – 837 000,00 zł

11) branża leśna – 837 000,00 zł

12) branża mechaniczna – 837 000,00 zł

13) branża rolno-hodowlana – 837 000,00 zł

14) branża mechaniki precyzyjnej – 837 000,00 zł

15) branża motoryzacyjna – 837 000,00 zł

16) branża górniczo-wiertnicza – 837 000,00 zł

17) branża opieki zdrowotnej – 837 000,00 zł

18) branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia – 837 000,00 zł

19) branża teleinformatyczna – 837 000,00 zł

20) branża budowlana – 1 301 249,00 zł

21) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna – 1 301 249,00 zł

22) branża elektroenergetyczna – 1 301 249,00 zł

W ramach konkursu zostaną wybrane do dofinansowania maksymalnie 22 projekty, po jednym najwyżej ocenionym projekcie dla każdej z 22 branż. Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać alokacji przeznaczonej na daną grupę branżową wskazaną powyżej.

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

– organ prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzącą kształcenie w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;

 – publiczna/niepubliczna uczelnia prowadząca kształcenie na kierunkach studiów odpowiadających zawodom z klasyfikacji zawodów szkolnictwa  branżowego, które prowadzą lub planują uruchomić w roku szkolnym/akademickim 2020/2021 kształcenie na kierunkach właściwych dla danej branży, której dotyczy projekt.

Projekty realizowane są odpowiednio w partnerstwie organu prowadzącego publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach z publiczną/niepubliczną uczelnią akademicką lub zawodową albo w partnerstwie publicznej/niepublicznej uczelni akademickiej lub zawodowej z organem prowadzącym publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach.

Przedmiot konkursu

Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

a) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,

b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów szkół zawodowych przez wykładowców szkół wyższych z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,

c) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,

d) przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Link 

 

 • Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie (Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/20).

Typ operacji: Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (tj. danych o zawodach i kwalifikacjach, filmów zawodoznawczych, statystyk dotyczących uczniów i absolwentów, narzędzi i materiałów wzbogacających warsztat pracy doradców zawodowych oraz zasobów możliwych do wykorzystania bezpośrednio przez uczniów, ich rodziców i innych dorosłych użytkowników systemu).

Termin naboru: od 31 stycznia 2020 r. do wyczerpania limitu środków (tzn. do wybrania jednego, najwyżej ocenionego projektu, który będzie dofinansowany).

Konkurs jest podzielony na rundy. Pierwsza runda naboru: od 31 stycznia 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r. (do godz. 12.00)Do chwili obecnej nie ma informacji o wybraniu Wykonawcy.

Alokacja na konkurs wynosi 13 700 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%. 

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmiotywyszczególnione w SZOOP oraz wskazane w kryterium dostępu, zgodnie z którymi beneficjentem projektu może być podmiot, który w ciągu ostatnich pięciu lat wytworzył co najmniej 50 materiałów/multimediów/narzędzi zawodoznawczych o charakterze edukacyjnym.

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest przygotowanie multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 137 zawodów szkolnictwa zawodowego na podstawie modelowej informacji stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu.

Link 

2) Konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Lista wybranych konkursów dla poszczególnych województw:

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne. Konkurs nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-377/20.

Termin naboru: od 30 kwietnia 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. 

Alokacja na konkurs wynosi: 4 420 639,81 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie  przepisów odrębnych) będące organem prowadzącym przedszkole specjalne lub przedszkole ogólnodostępne z oddziałem specjalnym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

– Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych).

– Zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego.

– Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.

– Doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami.

– Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 • Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Konkurs otwarty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/20.

W dniu 27 kwietnia 2020 r. w związku z epidemią COVID-19 konkurs został anulowany

 • Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna; Konkurs otwarty nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20.

Termin naboru: od 24 kwietnia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. (ponownie przesunięty termin, zmiana regulaminu 22.04.2020).

Konkurs jest podzielony na rundy. I runda: od 24 czerwca do 7 lipca 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 19 678 707,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

W ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

– podmiot uprawniony do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące

albo

– inny podmiot, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w partnerstwie z ww. podmiotem uprawnionym.

(Typ projektu 1, 2 w SZOOP)

Na co można otrzymać dofinansowanie? Na następujące projekty:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym lub dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

2. Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

Link 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

 • Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe. Konkurs nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/20.

Termin naboru: od 6 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. (wydłużony termin).

Alokacja na konkurs wynosi: 15 981 247,05 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%. 

Kto może składać wnioski

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Wsparciem ma zostać objęty następujący typ projektu:

Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego (CKZ) i centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) we współpracy z pracodawcami, w zakresie:

a) przygotowania szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do utworzenia CKZ lub CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZ lub CKZiU dla określonej branży/zawodu;

b) wsparcia realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZ, CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZ lub CKZiU.

Działania wymienione w pkt a będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań przewidzianych w pkt b.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 • Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna.

Termin naboru: od 27 kwietnia 2020 r. do 24 czerwca 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 3 561 465,88 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%. 

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych (SzOOP) RPO Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głównymi grupami docelowymi w konkursie są:

a) szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe,

b) uczniowie tych szkół.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa, co należy rozumieć jako zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne, tj.:

– zajęć on-line,

– kół naukowych.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych:

a) biologia

b) chemia

c) fizyka

d) geografia

e) informatyka

f) matematyka

g) przedsiębiorczość

h) język angielski

i) język niemiecki

j) język francuski

k) umiejętności uczenia się

l) umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Link 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

 • Działanie 9.1 typ 5: Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR – Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski.

Termin naboru: od 17 kwietnia 2020 r. do 11 maja 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi 237 044,13 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  95%.

Typ wnioskodawcy

W ramach Działania 9.1, zgodnie z można otrzymać dofinansowanie:

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (dalej: SZOOP RPOWP) na lata 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:

– organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty;

– instytucje naukowe, w tym uczelnie.

Typ projektu. Na co można otrzymać dofinansowanie:

Zgodnie z zapisami SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 5 w ramach Działania 9.1, tj.:

Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, w szczególności poprzez realizację następujących typów projektów:

5a) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy), w tym w szczególności:

– realizacja projektów edukacyjnych, 

– nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty,

– doradztwo edukacyjno-zawodowe, 

– realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

– realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia;

5b) Doskonalenie umiejętności (w szczególności interpersonalnych i społecznych), kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy).

5c) Kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych obejmujące:

– wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno- przyrodniczych, w tym adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;

– doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;

– kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów lub słuchaczy.

5d) Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK oraz rozwijania kompetencji informatycznych w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez:

– wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;

– podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;

– kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;

– programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania.

5e) Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę sytemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością oraz wsparcie na rzecz ucznia młodszego, obejmujące w szczególności:

– doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;

– przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;

– wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

 • Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Termin naboru:  od 29 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi 21 682 113,60 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  85%.

Kto może składać wnioski:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.

2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Link 

 • Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

Termin naboru: od 31 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. (wydłużony nabór).

Alokacja na konkurs wynosi 2 414 788,24 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  95%.

Kto może składać wnioski:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

– Związek Metropolitalny;

– inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;

– inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;

– organizacje pozarządowe;

– podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;

– osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);

– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: 

przebudowa, budowa, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Link 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 • Poddziałanie 8.5.4  Kształcenie ustawiczne – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU). Konkurs nr RPSW.08.05.04-IZ.00-26-301/20.

Termin naboru:  od 30 marca 2020 r. do 11 maja 2020 r. (wydłuzony termin)

Alokacja na konkurs wynosi 1 520 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

– szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące,

– placówki kształcenia ustawicznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego i ich organy prowadzące,

– szkoły policealne różnego typu i ich organy prowadzące,

– pracodawcy/przedsiębiorcy/uczelnie,

– jednostki samorządu terytorialnego,

– osoby prawne,

– partnerzy społeczno-gospodarczy.

Wsparciem w ramach naboru mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanego w miejscu pracy, w tym realizacja staży zawodowych uczniów u pracodawców oraz kursy/szkolenia, które prowadzą do zdobycia dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.

2. Realizacja/wspieranie dualnego systemu kształcenia i szkolenia – teoria plus praktyka dla uczniów objętych wsparciem projektowym.

3. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

4. Zwiększanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów i/lub słuchaczy szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

5. Doskonalenie umiejętności nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

6. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego uczniów, a także działania w zakresie poradnictwa edukacyjnego, zawodowego i informacji zawodowej poprzez: 

a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu; 

b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

Link 

 

 • Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU). Konkurs nr RPSW.08.05.04-IZ.00-26-302/20.

Termin naboru:  od 30 marca 2020 r. do 11 maja 2020 r. (wydłużony termin)

Alokacja na konkurs wynosi 2 280 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  95%.

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

– szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące,

– placówki kształcenia ustawicznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego i ich organy prowadzące,

– szkoły policealne różnego typu i ich organy prowadzące,

– pracodawcy/przedsiębiorcy/uczelnie,

– jednostki samorządu terytorialnego,

– osoby prawne,

– partnerzy społeczno-gospodarczy.

Wsparciem w ramach naboru mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanego w miejscu pracy, w tym realizacja staży zawodowych uczniów u pracodawców oraz kursy/szkolenia, które prowadzą do zdobycia dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.

2. Realizacja/wspieranie dualnego systemu kształcenia i szkolenia – teoria plus praktyka – dla uczniów objętych wsparciem projektowym.

3. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

4. Zwiększanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów i/lub słuchaczy szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

5. Doskonalenie umiejętności nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

6. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego uczniów, a także działania w zakresie poradnictwa edukacyjnego, zawodowego i informacji zawodowej poprzez:

a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu;

b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

Link 

 • Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych. Konkurs nr RPSW.08.03.02-IZ.00-26-303/20.

Termin naboru:  od 30 marca 2020 r. do 15 maja 2020 r. (wydłużony termin)

Alokacja na konkurs wynosi 2 790 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  90%.

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

– szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty/ustawy Prawo oświatowe i ich organy prowadzące,

– organizacje pozarządowe,

– osoby prawne,

– jednostki samorządu terytorialnego.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez:

a) realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów, doradztwa edukacyjno-zawodowego, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli/pracowników pedagogicznych w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych  niezbędnych na rynku pracy (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a),

c) doposażenie bazy dydaktycznej jest możliwe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań projektu w obszarze rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i/lub  umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a lub a i b).

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez:

a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. b lub c),

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli/pracowników pedagogicznych, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a),

c) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a lub a i b).

3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez:

a) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty,

b) przygotowanie nauczycieli/pracowników pedagogicznych, do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

c) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także w podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.

Link 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 • Poddziałanie 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych bis Elbląg. Konkurs nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-001/20.

Termin naboru:  od 1 do 26 czerwca 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi 455 090,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  90%.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty zgodnie ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, realizując projekt na obszarze gmin: Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz Powiatu Elbląskiego (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary), z wyłączeniem:

– osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych,

– podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 869) (podmioty, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie),

– podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r., poz. 769) (podmioty skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych),

– podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 628)(podmioty zbiorowe skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP),

– podmiotów, co do których ogłoszono upadłość, znajdujących się w stanie likwidacji lub zalegających z uiszczeniem podatków, jak również z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Dofinansowanie mogą otrzymać propozycje realizujące dwa typy projektów (1. i 4.):

1. typ projektów: programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami i/lub organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami i/lub organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi).

W ramach programu współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, na obszarze ZIT bis Elbląg, z otoczeniem społeczno-gospodarczym planuje się realizację trzech Modeli projektów:

MODEL I

Model obligatoryjnie zakłada realizację poniższych działań (a-b):

a) zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy i/lub kontynuację nauki w celu skierowania go na staż uczniowski oraz kursy/szkolenia (o ile dotyczy) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem,

b) realizacja staży uczniowskich dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy.

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość uzupełnienia ww. działań (a, b) o:

– wyposażenie ucznia/słuchacza w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz jeżeli zachodzi potrzeba, w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/szkoleń powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców lub przedsiębiorców i poprzedzonych diagnozą ucznia/słuchacza,

– tworzenie klas patronackich,

– organizację kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi.

MODEL II

Model zakłada:

a) wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu (np. kursy lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem lub branżą, szkolenia branżowe, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem lub branżą, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw, staże w przedsiębiorstwach),

b) wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Działania przewidziane w punkcie b) Modelu II mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań przewidzianych w punkcie a) Modelu II.

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość realizacji działań na rzecz rozwoju współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami lub przedsiębiorcami z otoczenia społeczno-gospodarczego poprzez umożliwienie pracownikom przedsiębiorstw uzyskania przygotowania pedagogicznego lub kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

MODEL III

1. Model zakłada wprowadzenie nowego zawodu i/lub nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb pracodawców/przedsiębiorców z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji) przy jednoczesnym doposażeniu/wyposażeniu bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

2. Model zakłada unowocześnienie oferty kształcenia w danym zawodzie/zawodach na użytek potrzeb pracodawców/przedsiębiorców poprzez doposażenie/wyposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Każde Działanie przewidziane w Modelu III (1, 2) obligatoryjnie zakłada wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu (np. kursy lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem lub branżą, szkolenia branżowe, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem lub branżą, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw, staże w przedsiębiorstwach).

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość tworzenia klas patronackich w szkołach.

4. typ projektów: Kształtowanie u uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, tj. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Wsparcie w ramach 4. typu projektów może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań przewidzianych w Modelu I 1. typu projektów, przy założeniu, że spełnione zostaną jego obligatoryjne elementy, tj. punkt a), b) Modelu I. Jednocześnie działania związane z kształtowaniem u uczniów/słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy muszą być poprzedzone diagnozą ucznia/słuchacza z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem, co powinno stanowić uzupełnienie diagnozy ucznia/słuchacza wskazanej w punkcie a) Modelu I.

Link 

 

 • Poddziałanie 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych bis Elbląg. Konkurs nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-002/20.

Termin naboru:  od 1 do 26 czerwca 2020 r. 

Alokacja na konkurs wynosi  5 355 190,99 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  90%.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty zgodnie ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, realizując projekt na obszarze gmin: Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz Powiatu Elbląskiego (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary), z wyłączeniem:

– osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych,

– podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 869) (podmioty, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie),

– podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r., poz. 769) (podmioty skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych),

– podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 628)(podmioty zbiorowe skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP),

– podmiotów, co do których ogłoszono upadłość, znajdujących się w stanie likwidacji lub zalegających z uiszczeniem podatków, jak również z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące dwa typy projektów (1. i 4.):

1. typ projektów: Programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami i/lub organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami i/lub organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi).

W ramach programu współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, na obszarze ZIT bis Elbląg, z otoczeniem społeczno-gospodarczym planuje się realizację trzech modeli projektów:

MODEL I

Model obligatoryjnie zakłada realizację poniższych działań (a-b):

a) zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki w celu skierowania go na staż uczniowski oraz kursy/szkolenia (o ile dotyczy) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem,

b) realizacja staży uczniowskich dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy.

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość uzupełnienia ww. działań (a, b) o:

– wyposażenie ucznia/słuchacza w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz jeżeli zachodzi potrzeba, w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/szkoleń powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców lub przedsiębiorców i poprzedzonych diagnozą ucznia/słuchacza,

– tworzenie klas patronackich,

– organizację kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi.

MODEL II

Model zakłada:

a) wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu (np. kursy lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem lub branżą, szkolenia branżowe, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem lub branżą, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw, staże w przedsiębiorstwach),

b) wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Działania przewidziane w punkcie b) Modelu II mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań przewidzianych w punkcie a) Modelu II.

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość realizacji działań na rzecz rozwoju współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami lub przedsiębiorcami z otoczenia społeczno-gospodarczego poprzez umożliwienie pracownikom przedsiębiorstw uzyskania przygotowania pedagogicznego lub kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

MODEL III

1. Model zakłada wprowadzenie nowego zawodu i/lub nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb pracodawców/przedsiębiorców z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji) przy jednoczesnym doposażeniu/wyposażeniu bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

2. Model zakłada unowocześnienie oferty kształcenia w danym zawodzie/zawodach na użytek potrzeb pracodawców/ przedsiębiorców poprzez doposażenie/wyposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Każde działanie przewidziane w Modelu III (1, 2) obligatoryjnie zakłada wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu (np. kursy lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem lub branżą, szkolenia branżowe, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem lub branżą, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw, staże w przedsiębiorstwach).

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość tworzenia klas patronackich w szkołach.

4. typ projektów: Kształtowanie u uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, tj. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Wsparcie w ramach 4. typu projektów może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań przewidzianych w Modelu I 1. typu projektów, przy założeniu, że spełnione zostaną jego obligatoryjne elementy, tj. punkt a), b) Modelu I. Jednocześnie działania związane z kształtowaniem u uczniów/słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy muszą być poprzedzone diagnozą ucznia/słuchacza z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem, co powinno stanowić uzupełnienie diagnozy ucznia/słuchacza wskazanej w punkcie a) Modelu I.

Link 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 • Poddziałanie 9.3.2  Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego. 

Termin naboru:  od 1 kwietnia 2020 r. do 19 czerwca 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi 42 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  85%.

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

– jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;

– szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne i ich organa prowadzące;

– organizacje pozarządowe;

– szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji (kształcenia zawodowego).

O wsparcie nie mogą ubiegać się podmioty (beneficjenci, partnerzy w projekcie), które uzyskały już wcześniej środki finansowe w WRPO 2014+ na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury szkolnictwa zawodowego.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

1. Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne poprzez:

– przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację i/lub wyposażenie (sprzęt, w tym nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) istniejących obiektów,

– budowę i/lub wyposażenie (sprzęt, w tym wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny oraz pomoce dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.

2. Inwestycje w infrastrukturę służącą popularyzacji nauki i innowacji (tj. np. centra kreatywności, „Małe Koperniki”):

– projekty popularyzujące wykształcenie techniczne czy innowacyjność, realizowane poza systemem oświaty,

– projekty szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe promujące wśród dzieci i uczniów niższych poziomów edukacji specjalności techniczne najbardziej odpowiednie do potrzeb rynku pracy. Inwestycje w tym zakresie związane będą głównie z doposażeniem i wyposażeniem w sprzęt oraz modernizacją i adaptacją istniejących obiektów.
Link 

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

3) Fundusze Norweskie i EOG 2014-2021. III edycja w Polsce

Zaktualizowany harmonogram naborów według stanu na 19 marca 2020 r.:

http://www.eog.gov.pl/media/86730/Nabory_MF_EOG_I_NMF_2014-2021.pdf

Najbliższe nabory (II runda) planowane są na II kwartał 2020 r.

Obecnie został uruchomiony nabór wniosków na wizyty przygotowawcze finansowane z FWD (MF EOG 2014-2021 i NMF 2014-2021). Są to krótkie wizyty przedstawicieli polskich instytucji edukacyjnych do podmiotów z państw-darczyńców, mające na celu:

• nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami z Polski i z państw-darczyńców,

• przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu, w ramach komponentów Programu Edukacja.

Termin naboru: od 26 lutego 2020 r. – do wyczerpania puli dostępnych środków, nie później niż do 30 grudnia 2020 r.

Link

Planowane programy wsparcia (budżet dla Polski = 809,3 mln euro)

EXHAVJnhCVAAAAABJRU5ErkJggg==

Program „Edukacja”, o całkowitym budżecie 23,53 mln euro (z których 20 mln euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a 3,53 mln euro wkład krajowy) wdrażany jest  przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącą rolę Operatora Programu, we współpracy z Partnerami z państw-darczyńców: Norweską Agencją Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (DIKU), Agencją ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA) i Islandzkim Centrum Badań (RANNIS).

O wsparcie w ramach uruchamianego programu będą mogły się ubiegać polskie instytucje działające w obszarze edukacji na wszystkich poziomach.

W programie przewidziano cztery komponenty tematyczne:

 • rozwój zawodowy pracowników instytucji edukacyjnych,
 • mobilność w edukacji wyższej – dla studentów i pracowników,
 • wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania zawodowego i ustawicznego,
 • wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania na wszystkich szczeblach edukacji (z wyłączeniem VET i kształcenia ustawicznego) poprzez współpracę instytucjonalną.

Operator Programu planuje trzy nabory na projekty, w ramach każdego z czterech ww. komponentów (w 2019, 2020 i 2021 r.). Skala dofinansowania w ramach poszczególnych komponentów będzie się różnić, zamykając się w przedziale od ok. 2 do 30 tys. euro w przypadku inicjatyw w obszarze rozwoju zawodowego pracowników instytucji edukacyjnych, oraz w przedziale 20-200 tys. euro w przypadku komponentu mobilność w edukacji wyższej oraz 35-250 tys. euro w pozostałych dwóch komponentach.

Przewidywane rodzaje aktywności, na które będzie można uzyskać wsparcie, to w szczególności: wizyty studyjne, wymiana doświadczeń, asystowanie w pracy pracownikowi zagranicznej instytucji partnerskiej (tzw. job shadowing), szkolenia dla polskich pracowników prowadzone przez ekspertów z państw-darczyńców, rozwój i modernizacja oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego i ustawicznego oraz narodowych strategii i polityk w zakresie edukacji zawodowej i ustawicznej. Wsparcie dostępne będzie też na działania bilateralne, w tym na wizyty przygotowawcze dla wnioskodawców projektów zgłaszanych w ramach naborów. 

Dofinansowanie projektów otrzymane w ramach Programu pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowanego kosztu projektu. Dofinansowanie przyznawane jest w euro

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie: www.education.org.pl oraz na: www.eog.gov.pl 

 

4) Program Erasmus+

Program Erasmus+ realizowany jest w latach 2014-2020; oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:

Terminy składania wniosków: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/ 

Terminy na rok 2020 (Uwaga! w dn. 18 marca br. dokonano wydłużenia terminów):

Termin składania wniosków (do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji Audiowizualnej i Kultury) o Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego zostanie przedłużona do 26 maja 2020 r.

Akcja 1

– Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r. (zakończony), 7 maja 2020 r.1 października 2020 r.  (do godziny 12:00 czasu brukselskiego)

– Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 5 lutego 2020 r. (zakończony).

– Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 13 lutego 2020 r. (zakończony).

Akcja 2

– Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r. (zakończony), 7 maja 2020 r., 1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego

– Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 23 kwietnia 2020 r. (zakończony) 

– Uniwersytety Europejskie  – 26 lutego 2020 r. (zakończony).

– Sojusze na rzecz wiedzy – 26 lutego 2020 r. (zakończony).

– Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2020 r.  (zakończony).

– Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 5 lutego 2020 r. (zakończony).

– Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r. (zakończony).

Akcja 3

– Projekty w zakresie dialogu  z młodzieżą– 5 lutego 2020 r. (zakończony)., 7 maja 2020 r., 1 października 2020 r. (do godziny 12:00 czasu brukselskiego)

Działania „Jean Monnet”

– Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 20 lutego 2020 r. (zakończony).

Działania w dziedzinie sportu

– Współpraca partnerska – 21 kwietnia 2020 r. (zakończony)

– Małe partnerstwa współpracy – 21 kwietnia 2020 r. (zakończony)

– Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 21 kwietnia 2020 r. (zakończony)

Aktualności

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania podczas pandemii COVID‐19 – cz. I i II

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania podczas pandemii COVID‐19

Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ dla wnioskodawców Akcji 2

Informacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z pandemią koronawirusa

FRSE jako Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności, a także jako podmiot zarządzający innymi programami edukacyjnymi, w ramach swoich kompetencji i uprawnień podejmuje działania mające na celu udzielenie kompleksowego wsparcia Beneficjentom i uczestnikom administrowanych przez siebie programów.

FRSE zaleca rozważenie możliwości niezwłocznego powrotu polskich uczestników projektów, biorąc pod uwagę możliwe środki transportu i krajowe regulacje dotyczące tymczasowego zamknięcia granic.

W przypadku długoterminowych mobilności wolontariuszy i studentów, decyzja o powrocie lub kontynuacji pracy lub studiów powinna zostać podjęta wspólnie z organizacją wysyłającą i goszczącą. Zalecamy podejmowanie decyzji, które w najmniejszym stopniu narażą uczestników na ryzyko zakażenia się Covid-19. Powrót do Polski i poddanie się kwarantannie może się okazać najlepszym rozwiązaniem.

Pełny komunikat: https://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-21_Komunikat-koronawirus1.pdf

Link do programu: https://erasmusplus.org.pl 

Na stronie programu Erasmus+ są dostępne szczegółowe informacje, jak złożyć wniosek:  http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można także znaleźć w przewodniku:

Przewodnik po programie Erasmus+ (wersja angielska)

Przewodnik po programie Erasmus+ w języku polskim [PDF]

Archiwum wpisów: