Wnioski o stypendia socjalne oraz „STO-wskie Talenty” 2019/2020

wrz 25, 2019

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Szkół STO,
Prezesi i Członkowie Zarządów Kół STO,

przypominamy, że jak co roku dnia 30 września mija termin składania wniosków o stypendia socjalne oraz stypendia „STO-wskie Talenty” z Funduszu Stypendialnego ZG STO im. Edwarda Wieczorka na rok szkolny 2018/2019.

Fundusz Stypendialny ZG STO im. Edwarda Wieczorka pokazuje w praktyce, że odpowiedzialność za każdego ucznia nie jest w naszym Towarzystwie pustym słowem. Możliwość uzyskania stypendium socjalnego daje rodzinom uczniów poczucie bezpieczeństwa. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych wyrażają uznanie dla ich indywidualnych osiągnięć. W wyjątkowych wypadkach losowych komisja może przyznać stypendium socjalne także uczniom, którzy nie spełniają warunków określonych w pkt. III. ust. 2. pkt 1) lub 2) regulaminu.

Prosimy o staranne wypełnianie wniosków, zgodnie ze wskazaniami regulaminu Funduszu Stypendialnego ZG STO im. Edwarda Wieczorka. Zapraszamy na stronę internetową STO, gdzie pod linkiem regulamin funduszu stypendialnego oprócz treść regulaminu znajdują się oba formularze wniosków (1. stypendium socjalne, 2. stypendium z puli „STO-wskie Talenty”).

Proszę o zwrócenie uwagi na to, by na formularzu wniosku, pod informacją o przepisach o ochronie danych osobowych, tj. regulacjach RODO, znalazł się podpis rodzica lub prawnego opiekuna ucznia (bądź samego ucznia, jeśli jest pełnoletni).

Łączę wyrazy szacunku

Andrzej Faracik

Przewodniczący Komisji Stypendialnej

Archiwum wpisów: