Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Edwarda Wieczorka Społecznego Towarzystwa Oświatowego

§1
Postanowienia ogólne

 1. Fundusz Stypendialny imienia Edwarda Wieczorka Społecznego Towarzystwa Oświatowego, dalej zwany „Funduszem socjalnym”, został utworzony w drodze Uchwały Zarządu Głównego STO nr 223/93 z dnia 12 sierpnia 1993 r.
 2. Fundusz upamiętnia życie i dzieło Edwarda Wieczorka (1947-2003), wieloletniego dyrektora Biura Społecznego Towarzystwa Oświatowego, który wniósł znaczący wkład w kształt polskiej oświaty W uznaniu zasług, jakie dla rozwoju STO położył śp. Edward Wieczorek Krajowy Zjazd Delegatów Uchwałą nr 5 VII Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dnia 25 kwietnia 2004 r. postanowił nadać Funduszowi Stypendialnemu STO jego imię.
 3. Fundusz socjalny został utworzony w celu pomocy uczniom, których rodzice/opiekunowie prawni znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. W ramach Funduszu socjalnego przyznaje się stypendia socjalne, które przeznacza się na częściowe pokrycie czesnego należnego w związku z uczęszczaniem ucznia do placówki STO.

§2
Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. ZG STO – należy przez to rozumieć Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
 2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Funduszu Stypendialnego imienia Edwarda Wieczorka Społecznego Towarzystwa Oświatowego
 3. Komisji stypendialnej – należy przez to rozumieć Komisję stypendialną działającą przy Społecznym Towarzystwie Oświatowym, powoływaną w związku z funkcjonowaniem Funduszu socjalnego.
 4. stypendium socjalnym – należy przez to rozumieć formę pomocy udzieloną przez Komisję stypendialną ze środków Funduszu socjalnego na podstawie niniejszego regulaminu.
 5. placówce STO – należy przez to rozumieć: przedszkole, szkołę i inną placówkę oświatową prowadzoną przez STO, w tym także zespół szkół.
 6. uczniu – należy przez to rozumieć osobę pobierającą naukę w placówce STO. 
 7. trudnej sytuacji materialnej – należy przez to rozumieć ciężką i udokumentowaną sytuację finansową rodziny ucznia, która m.in. uniemożliwia rodzinie terminowe wywiązywanie się z zobowiązań wobec placówki STO, niezależną od rodzica/opiekuna prawnego ucznia.
 8. zdarzeniu losowym – należy przez to rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, którego nie da się przewidzieć, za które rodzic/opiekun prawny ucznia nie ponosi odpowiedzialności i któremu nie mógł on zapobiec, mimo zachowania należnej staranności, a które to zdarzenie spowodowało znaczne straty materialne w rodzinie ucznia, w tym. m. in. powodzie, pożary, ulewy, epidemie, stany wyjątkowe.

§3
Fundusz socjalny Społecznego Towarzystwa Oświatowego

 1. Fundusz socjalny zasilany jest ze środków pochodzących z budżetu ZG STO oraz z innych źródeł.
 2. Wysokość Funduszu socjalnego ze środków własnych ustala ZG STO w drodze uchwały, na każdy rok obrotowy.  
 3. Środki Funduszu socjalnego pochodzące ze środków własnych ZG STO, a niewykorzystane do 25 sierpnia danego roku obrotowego, podlegają zwrotowi do budżetu ZG STO.
 4. Administrowanie środkami Funduszu socjalnego, w tym w zakresie rozpatrywania wniosków i przyznawania stypendiów socjalnych, ZG STO powierza Komisji stypendialnej.
 5. Obsługę administracyjną wniosków prowadzi Biuro Towarzystwa, w tym w zakresie przyjmowania wniosków i przekazywania ich do Komisji stypendialnej oraz wypłaty przyznanych stypendiów.

§4
Komisja stypendialna

 1. Komisja stypendialna powoływana jest przez ZG STO, w drodze uchwały, i składa się z 6 członków, spośród których ZG STO wskazuje Przewodniczącego Komisji stypendialnej.
 2. Członek Komisji stypendialnej może być w każdym czasie, w drodze uchwały, odwołany przez ZG STO.
 3. Posiedzenia Komisji stypendialnej odbywają się w siedzibie STO lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
  a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której osoby biorące udział w posiedzeniu mogą wypowiadać się w toku obrad, przebywając w różnych miejscach,
  b) wykonywanie prawa głosu.
 4. Posiedzenia Komisji stypendialnej są niejawne, protokołowane i zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego Komisji stypendialnej, który przekazuje Członkom komisji stypendialnej zarządzenie o jej posiedzeniu, na co najmniej 7 dni przed terminem obrad.
 5. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 4 musi zawierać wszystkie szczegółowe informacje dotyczące posiedzenia, w tym wskazywać termin i formę posiedzenia.
 6. Decyzje Komisji stypendialnej podjęte w formie uchwały są ostateczne, a dla swojej ważności muszą być podjęte przy udziale minimum 4 członków tej komisji. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decydujący głos ma prowadzący obrady Komisji stypendialnej.
 7. Komisja stypendialna opiniując wnioski o stypendium socjalne w zakresie oceny trudnej sytuacji materialnej ucznia będzie brała pod uwagę opinię wnioskodawcy i dokonaną przez niego weryfikację aktualnej sytuacji materialnej rodziców/opiekunów prawnych ucznia, przy czym ostateczną decyzję podejmie w oparciu o własną ocenę zgromadzonego materiału.
 8. Komisja stypendialna nie ma obowiązku uzasadniania swoich decyzji. Decyzja Komisji stypendialnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 9. O przyznaniu, odmowie przyznania, odebraniu lub zawieszeniu wypłaty stypendium socjalnego lub nie rozpatrzeniu wniosku, Wnioskodawcę zawiadamia Przewodniczący Komisji stypendialnej. Zawiadomienie przekazywane jest w sposób, o którym mowa w § 8.

§5
Osoby uprawnione i formy pomocy

 1. Środki z Funduszu socjalnego przeznaczone są dla uczniów placówek STO, reprezentowanych przez rodziców/opiekunów prawnych (z wyjątkiem uczniów pełnoletnich), których rodziny znajdują się w trudnej, udokumentowanej sytuacji materialnej.
 2. Stypendia socjalne mogą być przyznane jako pieniężne świadczenia miesięczne na okres od 1 do 12 m-cy, w obrębie danego roku obrotowego.  
 3. Wysokość miesięcznego stypendium socjalnego wynosi do 75% miesięcznej wysokości czesnego wskazanego we wniosku jako czesne bazowe w placówce STO.
 4. Przyznane stypendia socjalne przekazywane są na rachunek bankowy placówki STO wskazany we wniosku.
 5. Komisja stypendialna, po powzięciu stosownej wiedzy, może odebrać stypendium socjalne, gdy uczeń swoim postępowaniem lub zaniechaniem narusza zasady współżycia społecznego, zwłaszcza dotyczące uczniów. Odebranie stypendium socjalnego nie może nastąpić z mocą wsteczną.
 6. Przewiduje się wypłacanie stypendiów socjalnych w następujących terminach:
  a)       I wypłata, w terminie do 31 grudnia danego roku obrotowego,
  b)       kolejne wypłaty, w terminie do końca każdego miesiąca kalendarzowego.  

§6
Procedury i warunki ubiegania się o stypendium socjalne i zasady jego wypłaty

 1. Stypendia socjalne przyznawane są na wniosek:
  a) zarządu Koła STO prowadzącego placówkę STO, do której uczęszcza uczeń,
  b) dyrektora placówki STO, do której uczęszcza uczeń,
  c) członka ZG STO.
 2. Wniosek o stypendium socjalne, złożony przez osobę inną niż wymienione w ust. 1 pozostawia się bez rozpatrzenia.
 3. Wzór wniosku o stypendium socjalne określa załącznik do niniejszego regulaminu. Wnioski przekazane w innej postaci nie będą rozpatrywane.
 4. Wniosek o stypendium socjalne (wraz z załącznikami) może być złożony w formacie opisanym w poniższych podpunktach. Decyzję co do wyboru formy składania wniosków podejmuje Przewodniczący Komisji stypendialnej i podaje ją do wiadomości na stronie internetowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w informacji o naborze wniosków na dany rok obrotowy. Wnioski mogą mieć formę:
  a) elektroniczną tj. poprzez przesłanie na adres biuro@sto.org.pl skanu wniosku w formacie pdf,
  b) papierową tj. poprzez przesłanie na adres siedziby biura STO oryginału wniosku.
 5. Rozpatrzeniu podlegają tylko kompletne, czytelne, prawidłowo wypełnione i podpisane wnioski.
 6. Wnioski o stypendia socjalne na dany rok obrotowy można składać do 30 września danego roku obrotowego. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 7. Wnioski rozpatrywane są do 31 października danego roku obrotowego, nie dłużej jednak niż do wyczerpania się środków Funduszu stypendialnego na dany rok obrotowy. 
 8. W każdym czasie Komisja stypendialna może wystąpić do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje, w tym materiały lub zaświadczenia, na poparcie lub uzupełnienie informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Brak dostarczenia w/w informacji, we wskazanym przez Komisję stypendialną terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 9. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o stypendium socjalne jest brak zaległości placówki STO do której uczęszcza uczeń wobec Zarządu Głównego STO z tytułu 1% odpisu z naliczonego czesnego, o którym mowa w Uchwale Nr 4 VI Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dnia 12 maja 2001 roku w sprawie odpisów od przychodów z czesnego szkół prowadzonych przez Towarzystwo oraz przez Samodzielne Koła Terenowe.
 10. Brak terminowych wpłat odpisu, o którym mowa w ust. 9, może spowodować wstrzymanie przez Komisję stypendialną wypłat przyznanego stypendium socjalnego do czasu uregulowania zaległości, w terminie przez nią podanym.

§7
Procedura szczególna

 1. W szczególnych przypadkach trudnej sytuacji materialnej rodziców/opiekunów prawnych ucznia,  spowodowanych zdarzeniem losowym, Komisja stypendialna może przyznać stypendium socjalne, z pominięciem warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w ramach procedury szczególnej.
 2. Procedura szczególna może być zastosowana, jeśli od zdarzenie losowego do dnia złożenia wniosku  nie minęło 60 dni.
 3. W przypadku procedury szczególnej łączna wartość przyznanego stypendium socjalnego nie może być wyższa niż 500% miesięcznej wysokości czesnego wskazanego we wniosku jako czesne bazowe.
 4. Stypendium może być przyznane jako pomoc jednorazowa lub w miesięcznych ratach, w okresie od miesiąca złożenia wniosku do końca danego roku obrotowego.

§8
Postanowienia końcowe

 1. Osoba wnioskująca o stypendium socjalne ma obowiązek zawiadomienia Komisji stypendialnej o każdej zmianie sytuacji materialnej ucznia lub o zaprzestaniu przez niego nauki w placówce STO.
 2. W przypadku podania nieprawidłowych lub niekompletnych danych i informacji w procesie wnioskowania i wypłaty stypendiów socjalnych, wszelkie przyznane stypendia nie zostaną wypłacone, a już wypłacone podlegają zwrotowi na konto ZG STO.
 3. Wszelka korespondencja (z wyłączeniem złożenia wniosku) pomiędzy stronami będzie odbywała się elektronicznie na następujące adresy:
  a) adres biura STO: biuro@sto.org.pl
  b) adres Wnioskodawcy: adres podany we wniosku o stypendium socjalne.

Skład Komisji Stypendialnej: 

 • Andrzej Faracik – Przewodniczący Komisji
 • Violetta Ciećwierz 
 • Krzysztof Kwiatkowski
 • Teresa Sitarz 
 • Katarzyna Stawicka
 • Robert Wajnert 

Uchwała w sprawie Regulaminu Funduszu Stypendialnego imienia Edwarda Wieczorka STO

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu Stypendialnego imienia Edwarda Wieczorka STO

Regulaminu Funduszu Stypendialnego imienia Edwarda Wieczorka STO

Wniosek o przyznanie stypendium z funduszu stypendialnego ZG STO im. Edwarda Wieczorka