Regulamin Zarządu Głównego
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

§ 1

 1. Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego (dalej jako ZG STO lub Zarząd Główny STO) zgodnie z art. 29 statutu kieruje działalnością Społecznego Towarzystwa Oświatowego (dalej jako STO lub Towarzystwo) i odpowiada kolegialnie za swoją pracę przed Krajowym Zjazdem Delegatów.
 2. W ramach swoich zadań Zarząd Główny STO w szczególności:
  1) inicjuje przedsięwzięcia programowe i organizacyjne  STO i zatwierdza sposoby ich realizacji;
  2) przygotowuje i zatwierdza preliminarz budżetowy, przestrzega jego wykonania przez systematyczne monitorowanie przychodów i kosztów, oraz zatwierdza kwartalne sprawozdania finansowe;
  3) promuje działalność Towarzystwa i prowadzonych przez nie szkół;
  4) tworzy zespoły robocze, zatwierdza ich kompetencje i zakresy działań;
  5) ustala kompetencje poszczególnych członków Zarządu Głównego (w tym prezesa Towarzystwa) w zakresie podejmowanych przez nich w imieniu ZG STO działań;
  6) ustala plan posiedzeń Zarządu Głównego.

§ 2

 1. Pracami Zarządu Głównego kieruje prezes Towarzystwa. W ramach swoich obowiązków prezes Towarzystwa:
  1) zwołuje posiedzenia Zarządu Głównego:
  a) zgodnie z przyjętym planem posiedzeń,
  b) z inicjatywy własnej lub na wniosek 1/3 członków Zarządu Głównego,
  2) przewodniczy posiedzeniom Zarządu Głównego,
  3) reprezentuje Zarząd Główny na zewnątrz (wszystkie oficjalne wystąpienia w imieniu ZG STO, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, wymagają uzgodnienia z ZG STO),
  4) koordynuje pracę członków Zarządu Głównego i zespołów powołanych przez ZG STO,
  5) nadzoruje opracowanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności Zarządu Głównego oraz Towarzystwa,
  6) zleca, w porozumieniu z osobami kierującymi poszczególnymi zespołami wykonanie analiz i ocen niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Towarzystwa,
  7) podejmuje inne decyzje organizacyjne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Towarzystwa,
  8) koordynuje działania w zakresie współpracy z zagranicą i polityki oświatowej.
 2. W przypadku dłuższej nieobecności prezes wyznacza sekretarza generalnego Zarządu Głównego lub jednego z wiceprezesów Zarządu Głównego do wykonywania jego obowiązków.

§ 3

 1. W celu realizacji zadań wynikających z Deklaracji Programowej, Statutu STO i uchwał Krajowych Zjazdów Delegatów oraz  Zarząd Główny tworzy stałe lub doraźne zespoły merytoryczne.
 2. Zarząd może powoływać zgodnie z bieżącymi potrzebami, inne niż wymienione w ust. 1 zespoły problemowe.

§ 4

 1. Sekretarz generalny ZG STO koordynuje:
  1) pracę Biura STO w zakresie określonym przez prezesa Towarzystwa,
  2) sprawy członkowskie i współpracę ze strukturami terenowymi.

§ 5

Skarbnik ZG STO odpowiada za:

 1. prowadzenie działań zapewniających prawidłową i zgodną z przepisami organizację służb finansowych jednostek organizacyjnych Towarzystwa,
 2. koordynowanie prac związanych z przygotowaniem:
  – preliminarza Zarządu Głównego i nadzorem nad jego realizacją,
  – analiz i sprawozdań Zarządu Głównego Towarzystwa.
 3. współpracę z Główną Komisją Rewizyjną oraz Komisjami Rewizyjnymi Kół w zakresie problematyki finansowej,
 4. przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

§ 6

Zarząd Główny, na wniosek zainteresowanego członka lub prezesa STO, może powierzyć każdemu członkowi Zarządu realizowanie stałego lub doraźnego zadania (programu) wynikającego z potrzeb Towarzystwa.

§ 7

 1. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 2 Statutu STO poszczególni członkowie Zarządu Głównego sprawują opiekę nad przydzielonymi im Kołami i prowadzonymi przez nie szkołami zgodnie z załącznikiem do regulaminu.
 2. Ze swojej działalności w tym zakresie przedstawiają co najmniej raz w roku Zarządowi Głównemu STO sprawozdania.

§ 8

 1. Obowiązki prezesa Towarzystwa i pozostałych członków Zarządu Głównego wykonywane są społecznie.
 2. Prezesowi i pozostałym członkom Zarządu Głównego przysługuje prawo zwrotu kosztów, w związku z wykonywanymi obowiązkami. Koszty te winny być rozliczane na zasadach i w wysokości według obowiązujących przepisów w sprawie podróży służbowych.

§ 9

1. Zarząd Główny podejmuje uchwały w sposób określony w art. 22 statutu STO. Podjęte uchwały podpisuje prezes Towarzystwa.

2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się, z wyłączeniem okresu wakacji, nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności dotyczących pilnych spraw bieżących, uchwała Zarządu Głównego może być podjęta bez odbycia posiedzenia, poprzez korespondencyjne zebranie głosów.

2a. Projekt uchwały do przyjęcia poprzez głosowanie korespondencyjne kieruje prezes Towarzystwa. Uchwała taka zostaje podjęta, jeżeli za przyjęciem projektu uchwały głosowała więcej niż połowa członków Zarządu Głównego.

3.. O terminie i miejscu posiedzenia oraz planowanym porządku obrad prezes zarządu lub  sekretarz generalny powiadamiają członków Zarządu Głównego, z co najmniej 7-dniowym  wyprzedzeniem, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3a.   Posiedzenia Zarządu Głównego mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której osoby biorące udział w posiedzeniu mogą wypowiadać się w toku obrad, przebywając w miejscu innym niż siedziba STO;

2) wykonywanie prawa głosu.

W takim przypadku w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, dodatkowo zamieszcza się informację o sposobie uczestniczenia w posiedzeniu, wypowiadania się w jego trakcie oraz wykonywania na nim prawa głosu.

3b. Posiedzenia Zarządu Głównego mogą odbywać się również w trybie hybrydowym umożliwiającym udział niektórym uczestnikom w trybie stacjonarnym, a innym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ust. 3a.

4.  W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone  przez prezesa Towarzystwa po uzyskaniu zgody 2/3 członków ZG STO. Każdy z członków ZG  STO może wnioskować o zamknięcie części posiedzenia i odbycie go bez udziału tych osób.

5.  Posiedzenia Zarządu Głównego są protokołowane. Protokół po zatwierdzeniu na najbliższym  posiedzeniu przez Zarząd Główny jest podpisywany przez osobę protokołującą i prezesa  Towarzystwa.

§ 10

 1. Prezes Towarzystwa i pozostali członkowie Zarządu Głównego podpisują dokumenty zgodnie z umocowaniem wynikającym z art. 65 statutu STO oraz zgodnie z podziałem obowiązków określonych niniejszym regulaminem.
 2. Oryginały wszelkich pism, jeśli nie są one otrzymywane lub wysyłane za pośred­nictwem Biura Towarzystwa, członkowie Zarządu Głównego przekazują do Biura.
 3. Przekazywanie pism, o których mowa w ust. 2 dotyczy także komisji i zespołów powoływanych przez Zarząd Główny oraz pełnomocników Zarządu Głównego.

§ 11

 1. Uchwały Zarządu Głównego mające znaczenie dla całego Towarzystwa są zamieszczane w wersji elektronicznej na witrynie internetowej Towarzystwa – www.sto.org.pl – co stanowi spełnienie wymogu dostępu do informacji wszystkich członków STO i wyczerpuje obowiązek zapoznania z uchwałami władz poszczególnych struktur Towarzystwa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd Główny, kierując się postanowieniami statutu STO oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.