Regulamin nadawania Srebrnej Odznaki STO

§ 1.

Srebrna Odznaka Społecznego Towarzystwa Oświatowego, zwana dalej „Odznaką”, jest nadawana za szczególne zasługi na rzecz kół Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz przedszkoli, szkół i placówek przez nie prowadzonych:

1) członkom STO wyróżniającym się aktywną działalnością na rzecz kół STO i całego Towarzystwa,
2) nauczycielom wyróżniającym się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej,
3) dyrektorom prowadzącym wyróżniające się przedszkola, szkoły i placówki STO,
4) innym pracownikom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach STO, szczególnie przyczyniającym się do ich rozwoju,
5) fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczyniła się do rozwoju kół STO i placówek STO.

§ 2.

Odznakę nadaje Zarząd Główny STO na wniosek:

1) członka Zarządu Głównego STO,
2) zarządu koła STO,
3) dyrektora przedszkola, szkoły i placówki STO.

§ 3.

Wniosek o nadanie Odznaki powinien zawierać uzasadnienie jej nadania i zostać złożony na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały..

§ 4.

Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie wręcza wnioskodawca lub członek Zarządu Głównego STO.

§ 5.

W razie zagubienia albo zniszczenia Odznaki lub legitymacji Zarząd Główny STO podejmuje na wniosek Odznaczonego decyzję o wydaniu wtórnego egzemplarza Odznaki lub legitymacji (za zwrotem kosztów wydania).

§ 6.

1. W ciągu jednego roku szkolnego na wniosek, o którym mowa w § 2, dotyczący jednego koła STO nadaje się nie więcej niż cztery Srebrne Odznaki.
2. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach Zarząd Główny może zwiększyć liczbę nadawanych odznak określoną w ust. 1.

Uchwała nr 1075/10 ZG STO z dnia 14 maja 2010 r. (tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 1300/15 ZG STO z dnia 28 marca 2015 r., 1316/15 ZG STO z dnia 5 września 2015 r., 1343/16 ZG STO z dnia 2 lipca 2016 r. i 1394/18 ZG STO z dnia 5 września 2018 r.)

→ Osoby odznaczone Srebrną Odznaką STO