Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Współczesne dylematy pedagogiki. Teoria i praktyka – Lublin, 19-20 listopada 2013 r. – zaproszenie

paź 23, 2013

40-LECIE
WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
UMCS

 Serdecznie zapraszamy
do udziału w
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Współczesne dylematy pedagogiki.
Teoria i praktyka

Lublin
19-20 listopada 2013

Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Celem Konferencji jest podjęcie dyskursu naukowego nad współczesnymi problemami pedagogiki w wymiarze teoretycznym i praktycznym przez przedstawicieli akademickich ośrodków pedagogicznych z całej Polski.

Debaty konferencyjne zogniskowane będą w kilku obszarach tematycznych, co pozwoli na możliwie wieloprofilowe ujęcie tej problematyki. Proponujemy zgłaszanie wystąpienia w zespołach problemowych obejmujących szczegółowe zagadnienia (w załączeniu wykaz obszarów tematycznych oraz informacje organizacyjne).

Będziemy zaszczyceni udziałem w organizowanej przez nas konferencji.

Z wyrazami szacunku

Prof. zw. dr hab. Janusz Kirenko            Dr hab. Ryszard Bera, prof. UMCS
Dyrektor Instytutu UMCS             Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Z-ca Przewodniczącego                                    Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego                        Komitetu Organizacyjnego

Komitet honorowy

Przewodniczący
Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Członkowie:
Prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak – Uniwersytet Szczeciński
Prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa – Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
Prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska – Uniwersytet Gdański
Prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski – Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
Prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz – Uniwersytet w Białymstoku

Komitet Programowy

 

Przewodniczący
Dr hab. Ryszard Bera, prof. UMCS

Z-ca Przewodniczącego
Prof. zw. dr hab. Janusz Kirenko

Członkowie:
Dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. UMCS
Prof. zw. dr hab. Maria Chodkowska
Prof. zw. dr hab. Sabina Guz
Prof. zw. dr hab. Mariya Chepil
Dr hab. Ewa Skrzetuska, prof. UMCS
Dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS
Dr hab. Zofia Palak, prof. UMCS
Dr hab. Mariusz Korczyński, prof. UMCS
Dr hab. Dariusz Kubinowski, prof. UMCS

Komitet organizacyjny

Dr hab. Ryszard Bera, prof. UMCS – przewodniczący
Dr Anna Dudak – sekretarz
Dr Anna Kanios – sekretarz
mgr Joanna Konaszewska
mgr Sylwester Spasiewicz

Wykaz zespołów programowych

1. Nowe tendencje w badaniach pedeutologicznych i kształceniu nauczycieli

 • Współczesne nurty i koncepcje teoretyczne w refleksji pedeutologicznej
 • Nowe kierunki badań pedeutologicznych
 • Praktyka kształcenia w uczelniach wyższych w świetle aktualnych standardów przygotowania do zawodu nauczyciela: doświadczenia i problemy

 2. W trosce o wychowanie…

 • Aksjologiczne aspekty wychowania
 • Uwarunkowanie efektywności wychowania
 • Dylematy praktyki wychowawczej
 • W poszukiwaniu skutecznych oddziaływań wychowawczych

3. W trosce o dziecko – współczesne wyzwania pedagogiki przedszkolnej

 • Dziecko w roli kreatora własnego rozwoju – doświadczanie siebie i świata, potrzeby, zainteresowanie, kompetencje, obszary aktywności.
 • Dziecko w rodzinie – rodzinne konteksty rozwoju i wychowania dziecka.
 • Dziecko w instytucji – stan i perspektywy wychowania przedszkolnego (przedszkole w zmieniającej się rzeczywistości społecznej; paradygmaty edukacyjne w pedagogice przedszkolnej; innowacje pedagogiczne); przedszkole jako przyjazna dziecku przestrzeń edukacyjna; rówieśnik i nauczyciel jako podmioty wspomagające wszechstronny rozwój dziecka; pomoc pedagogiczno-psychologiczna dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Dziecko w społeczeństwie – dziecko i dzieciństwo w krajowej i samorządowej polityce społecznej; prawa dziecka.
 • Dziecko w mediach i kulturze – dziecko jako odbiorca i uczestnik kultury; obraz dziecka w mediach i sztuce.

4. Wychowanie i samowychowanie w rehabilitacji oraz  resocjalizacji

 • Teoretyczne podstawy wychowania rehabilitującego i resocjalizującego.
 • Podstawy teoretyczne samowychowania osób z niepełnosprawnością i nieprzystosowanych społecznie.
 • Formy, metody i techniki samowychowania osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie w instytucjach rehabilitacyjnych i  resocjalizacyjnych.
 • Systemowe i organizacyjne uwarunkowania stymulowania do autorehabilitacji i autoresocjalizacji.
 • Aktywność samowychowawcza osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie.
 • Samorealizacja i samoaktualizacja pedagogów specjalnych  a współczesne ujęcie autorytetu w wychowaniu.
 • Powinności pedagogów specjalnych w wyzwalaniu motywacji do samowychowania jednostek niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie.

5. Problemy edukacji wczesnoszkolnej – perspektywa teoretyczna i rozwiązania praktyczne

 • Dydaktyczny wymiar wczesnej edukacji
 • Zagadnienie gotowości szkolnej na różnych poziomach kształcenia
 • Kompetencje ucznia i nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej

6. Role społeczne osób z niepełnosprawnością w strukturach zmieniającego się społeczeństwa

 • osoby z niepełnosprawnością w różnych strukturach społecznych (problemy budowania interakcji, przeciwdziałanie marginalizacji poprzez edukację inkluzyjną i aktywność zawodową);
 • osoby starsze w rodzinie i społeczeństwie (zasoby osobiste, radzenie sobie z konsekwencjami starzenia, warunki uczestnictwa społecznego dla osób starszych i itp.);
 • funkcjonowanie psychospołeczne i edukacyjne dzieci z choroba przewlekłą rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym we współczesnym społeczeństwie (problemy jakości życia, radzenia sobie, wsparcia społecznego, rehabilitacji, realizacji ról rodzicielskich i inne, stygmatyzacja przeniesiona);
 • mechanizmy i strategie tworzenia społeczeństwa bez barier;
 • psychospołeczne i edukacyjne bariery dorosłości osób z niepełnosprawnością.

7. Pedagogika i edukacja wobec dylematów kultury współczesnej

 • Pedagogika jako nauka humanistyczna i/czy społeczna wobec wyzwań kulturowych XXI wieku
 • Dylematy wartościowania humanistycznego we współczesnej pedagogice i edukacji
 • Kultura neoliberalna jako problem pedagogiczny i edukacyjny
 • Od wielokulturowości do międzykulturowości w refleksji pedagogicznej i praktyce edukacyjnej
 • Współczesna kultura popularna jako wyzwanie pedagogiczne i edukacyjne
 • Nowe media w świetle badań pedagogicznych i w wybranych kontekstach wychowawczych
 • Pedagogika animacji kultury – między teorią a praktyką

8. Opieka i wychowanie dzieci i młodzieży w polskim czasopiśmiennictwie – przeszłość i teraźniejszość

 • Środowisko wychowawcze (rodzina, szkoła, grupy rówieśnicze)
 • Instytucje i organizacje opiekuńczo-wychowawcze
 • Działacze społeczno-oświatowi
 • Czas wolny (czytelnictwo, zabawa, sport, teatr)
 • Zagrożenia w procesie wychowania
 • Recepty na higieniczny styl życia dzieci i młodzieży

9. Współczesne przemiany na krajowym i europejskim rynku pracy – perspektywa edukacyjna i socjalna

 • Praktyki studenckie i staże zawodowe a współczesny rynek pracy.
 • Znaczenie rad pracodawców w określaniu profilu absolwenta studiów wyższych.
 • Konsekwencje społeczne i edukacyjne procesu deregulacji zawodów.
 • Inkluzja i ekskluzja społeczna różnych kategorii emigrantów  na krajowym i zagranicznych rynkach pracy.
 • Standaryzacja kształcenia uniwersyteckiego dla potrzeb rynku pracy i gospodarki – szanse i zagrożenia.
 • Potencjał zawodowy współczesnych absolwentów studiów wyższych.
 • Przemiany rynku pracy a role zawodowe pracowników służb społecznych.
 • Edukacyjne i socjalne aspekty równości szans na rynku pracy różnych kategorii społecznych.

10. Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych

 • Kompetencje informatyczne i informacyjne nauczycieli.
 • Nowe odmiany edukacji na odległość
 • Programy unijne wspierające rozwój zasobów ludzkich z wykorzystaniem technologii
 • informacyjno-komunikacyjnych.
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji osób dorosłych.
 • Aspekty humanistyczne, etyczno-prawne i społeczne w stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

Archiwum wpisów: