Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 5/2019

maj 6, 2019

Raport 5/2019

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO
w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych możliwych źródeł na realizację

różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji
dla organizacji pozarządowych i szkół STO.

————————–

1) Konkurs Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Wspólnie o Funduszach Europejskich”.

Termin naboru:   od 13 marca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r.     

     I tura – termin do 15 kwietnia 2019 r.

    II tura – termin od 3 czerwca do 24 czerwca 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 800 000,00 zł. Maksymalne dofinansowanie: 20 000,00 zł brutto.

Kto może skorzystać?

Do udziału w konkursie zapraszane są: władze miejskie, instytucje publiczne, partnerzy społeczno-gospodarczy, organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać wsparcie?

W konkursie można wnioskować o wsparcie w wysokości do 20 000 zł brutto. Kwota ta musi być przeznaczona na organizację wydarzeń informacyjno-promocyjnych poprzez realizację różnego rodzaju spotkań, konferencji, warsztatów czy szkoleń. Ponadto, będzie można liczyć na wsparcie Ministerstwa w postaci bezpłatnego udostępnienia publikacji, broszur tematycznych czy rollupów.

Do kogo należy dotrzeć?

Konkurs adresowany jest do różnych grup docelowych m.in. do przedsiębiorców, osób młodych, start-upów, osób wracających na rynek pracy, nieaktywnych zawodowo, osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, osób z niepełnosprawnościami, osób 50+.

Link 

2) Konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
    ogłaszane dla poszczególnych województw

Lista wybranych konkursów dla poszczególnych województw:

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

 • Poddziałanie 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Aglomeracji Wałbrzyskiej, Regionalny Program Operacyjny (RPO) Województwa Dolnośląskiego.

Termin naboru: od 6 do 20 maja 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 3 008 836,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Beneficjentami mogą być: 

– jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;

 jednostki organizacyjne jst;

 organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;

 placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

 instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;

 podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe;

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;

 pracodawcy;

 przedsiębiorcy;

 organizacje pracodawców.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów: 

10.4.A. Organizacja praktycznych form nauczania – staże, praktyki zawodowe: 

 1. a) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I i II stopnia; 
 2. b) staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego. 

10.4.B. Uruchamianie i dostosowywanie kształcenia i szkolenia w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie rynku, w szczególności poprzez: 

 1. a) udział przedsiębiorców w identyfikacji i prognozowaniu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy, co pozwoli na efektywne zarządzanie ofertą edukacyjną i szkoleniową szkół i placówek;
 2. b) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie przez tworzenie w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, CKZiU, CKP, u pracodawców lub przedsiębiorców branżowych ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów; 
 3. c) tworzenie klas patronackich w szkołach; 
 4. d) współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i w formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy; 
 5. e) opracowanie lub modyfikację programów nauczania; 
 6. f) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL; 
 7. g) współpracę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z uczelniami wyższymi; 
 8. h) dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom i słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych; 
 9. i) organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminów maturalnych, kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów, szkoleń i zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych oraz kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich; 
 10. j) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych; 
 11. k) wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy; 
 12. l) programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie;
 13. m) doradztwo edukacyjno-zawodowe; 
 14. n) przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy. 
 15. o) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczania zawodów; 
 16. p) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowe technologie, materiały, narzędzia poprzez możliwość sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń (rozumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków) na potrzeby pracowni lub warsztatów szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania; 
 17. q) kompleksowe programy kształcenia praktycznego organizowane w miejscu pracy; 
 18. r) kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 

10.4.D. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, uwzględniające potrzeby uczniów i dorosłych uczących się na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych typach szkół i placówek m.in. poprzez: 

 1. a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach; 
 2. b) doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów; 
 3. c) tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK); 
 4. d) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego, może obejmować m.in.: 
 5. zapewnienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej m.in. poprzez tworzenie regionalnych systemów informacji edukacyjno-zawodowej, w tym dostępnej on-line;
 6. realizację programów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie lokalnym i regionalnym. 

10.4.E Przygotowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia oraz wsparcie ich w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej pod potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy m.in. poprzez: 

 1. a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu; 
 2. b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU. 

10.4.G. Szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy (np. staże nauczycieli w przedsiębiorstwach). W szczególności: 

 1. a) kursy lub szkolenia doskonalące (praktyczne i teoretyczne) w zakresie przedmiotów zawodowych, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER; 
 2. b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty; 
 3. c) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne); 
 4. d) wspieranie istniejących, budowanie nowych lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia; 
 5. e) realizację programów wspomagania, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw; 
 6. f) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. 

10.4.H. Szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji i metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia oraz stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Link 

Analogiczne konkursy zostały ogłoszone (z tym samym terminem składania wniosków) dla:

à   ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (10.4.3),

à   ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (10.4.2),

 à  Obszarów Strategicznej Interwencji, wyznaczonych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – konkurs horyzontalny (10.4.1.). 

 • Poddziałanie 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)  Aglomeracji Wałbrzyskiej, Regionalny Program Operacyjny (RPO) Województwa Dolnośląskiego.

Termin naboru: od 26 kwietnia 2019 r. do 12 września 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 7 322 841,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 12 mln złotych. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dotyczy jednego przedszkola/placówki.

Na co można otrzymać dofinansowanie? M.in. na: 

 1. a) tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację, budowę (w tym także zakup wyposażenia) budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego (7.1.A); 
 2. b) tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zakup wyposażenia do budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego (7.1.B); 
 3. c) poprawę warunków nauczania zwłaszcza zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację lub budowę (w tym także zakup wyposażenia) szkół i placówek (7.1.C); 
 4. d) wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych (7.1.D); 
 5. e) wyposażenie w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. niepełnosprawnych, szczególnie uzdolnionych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (7.1.E).

Kto może składać wnioski?

– ednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia, 

– jednostki organizacyjne jst, 

– organy prowadzące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, w tym organizacje pozarządowe, 

– organy prowadzące szkoły, w tym organizacje pozarządowe, a także specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Link 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Konkurs nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-268/19.

Termin naboru: od 1 kwietnia 2019 r. do 17 maja 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 3 008 836,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

1) jednostkę samorządu terytorialnego,
2) związek jednostek samorządu terytorialnego,
3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
4) samorządową jednostkę organizacyjną,
5) państwową jednostkę organizacyjną,
6) osobę fizyczną i prawną będące organami prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne,
7) placówkę doskonalenia nauczycieli,
8) organizację pozarządową.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

Projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, polegającej na: budowie, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów, ukierunkowanej na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS. Uzupełniająco (jako element projektu) możliwe będzie również wyposażenie szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania).

Budowa nowych obiektów dopuszczalna jest jedynie w przypadku, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz pod warunkiem wykorzystania ich na potrzeby praktycznej nauki zawodu.

W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu diagnozą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych zachodzących na obszarze planowanej interwencji. Przedmiotowa diagnoza może stanowić element Studium Wykonalności lub oddzielny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu.

W przypadku projektów infrastrukturalnych, dedykowanych usługom w zakresie szkolnictwa zawodowego, realizowane będą wyłącznie inwestycje służące praktycznej nauce zawodu.

Wszystkie projekty realizowane w ramach poddziałania 6.3.2 muszą uwzględniać dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Link 

 • Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną. Konkurs nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-265/19.

Termin naboru: od 1 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r. (przedłużony)

Alokacja na konkurs wynosi: 9 610 720,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%. 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

1) jednostkę samorządu terytorialnego,

2) związek jednostek samorządu terytorialnego,

3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,

4) samorządową jednostkę organizacyjną,

5) państwową jednostkę organizacyjną,

6) kościół,

7) związek wyznaniowy,

8) osobę prawną kościoła,

9) osobę prawną związku wyznaniowego,

10) organizację pozarządową,

11) przedsiębiorstwo[1],

12) partnera prywatnego we współpracy z partnerami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

[1] Należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność oświatową w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym również osoby fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola/przedszkola integracyjne i specjalne/inne formy wychowania przedszkolnego.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów, dotyczące:

budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, adaptacji, modernizacji, remontu obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażeniem placów zabaw. Uzupełniająco (jako element projektu) możliwy będzie również zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych.

Budowa nowych obiektów dopuszczalna jest jedynie w przypadku, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz wyłącznie na obszarach o najniższym poziomie upowszechnienia edukacji przedszkolnej, tj. niższym niż średnia w województwie kujawsko-pomorskim. Informacje na temat upowszechniania miejsc wychowania przedszkolnego na danym obszarze zawarte są w opracowanym przez Biuro Analiz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, dokumencie pn. Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2018, który stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

W takim wypadku konieczne jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu analizą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych zachodzących na obszarze planowanej interwencji. Przedmiotowa analiza może stanowić element Studium Wykonalności lub oddzielny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu.

Link 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

 • Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu – Lubuskie 2020. 

Uwaga! Dodatkowy nabór! Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru dla ww. poddziałania. Ogłoszenie konkursu nastąpi na początku maja 2019 r. z terminem naboru wniosków od 10 do 17 czerwca 2019 r. Zaplanowano, że alokacja konkursu wyniesie 10 mln zł, z zastrzeżeniem, iż może ona ulec zmianie w zależności od wielkości dofinansowania wnioskowanego w konkursie nr RPLB.08.01.01-IZ.00-K01/19 oraz od kursu euro aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursu.

Poniżej informacja o poprzednim (zakończonym 26.04.2019) naborze do ww. działania:

 • Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1, Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT. Konkurs nr RPLB. 08.01.01-IZ.00-08-K01/19.1. 

Termin naboru: od 29 marca 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 5 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%. 

Kto może składać wnioski?

◊ jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

◊ jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

◊ organizacje pozarządowe,

◊ przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

◊ osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,

◊ podmioty ekonomii społecznej,

◊ szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

Konkurs obejmuje następujący typ projektów:

▪ Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych).

▪ Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane samodzielnie.

▪ Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów:

 1. a) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
 2. b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;
 3. c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, np. gimnastyka korekcyjna,

▪ Wydłużenie godzin pracy OWP.

▪Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych:

 1. a) kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012, poz. 131);
 2. b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
 3. c) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

Link 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

W maju 2019 r. planowany jest nabór projektów w ramach poddziałania  XI.3.1 i XI.3.2 (kształcenie zawodowe); konkursów jeszcze nie ogłoszono.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 • Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne – w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Konkurs nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-009/19. 

Termin naboru: od 30 kwietnia 2019 r. do 29 maja 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 18 913 338,18 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM (Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego) o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

– dzieci w wieku przedszkolnym (w tym z niepełnosprawnościami) oraz ich rodzice/opiekunowie,

– nauczyciele zatrudnieni w ośrodkach wychowania przedszkolnego,

– ośrodki wychowania przedszkolnego.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następujących typów projektów:

 1. Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
 2. Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.
 3. Rozwój u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Typ B musi być łączony z typem A (nie dotyczy projektów realizujących dodatkową ofertę edukacyjną lub specjalistyczną pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami) w odniesieniu do konkretnego OWP.

Typ C nie może być realizowany samodzielnie w odniesieniu do konkretnego OWP.

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje następujące działania:

 1. a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych);
 2. b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności (Działania te mogą być realizowane samodzielnie);
 3. c) rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;
 4. d) wydłużenie godzin pracy OWP;
 5. e) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 6. f) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;
 7. g) kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Link 

 • Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne – w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju.Konkurs nr RPMP.10.01.02-IP.01-12-010/19. 

Termin naboru: od 30 kwietnia 2019 r. do 29 maja 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 63 105 115,24 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%. 

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM (Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego)  o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

– dzieci w wieku przedszkolnym (w tym z niepełnosprawnościami) oraz ich rodzice/opiekunowie,

 nauczyciele zatrudnieni w ośrodkach wychowania przedszkolnego,

 ośrodki wychowania przedszkolnego.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następujących typów projektów:

 1. Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
 2. Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.
 3. Rozwój u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Typ B musi być łączony z typem A (nie dotyczy projektów realizujących dodatkową ofertę edukacyjną lub specjalistyczną pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami) w odniesieniu do konkretnego OWP.

Typ C nie może być realizowany samodzielnie w odniesieniu do konkretnego OWP.

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje następujące działania:

 1. a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych);
 2. b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności (działania te mogą być realizowane samodzielnie);
 3. c) rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;
 4. d) wydłużenie godzin pracy OWP;
 5. e) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 6. f) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;
 7. g) kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Link

 • Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Konkurs nr  RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19. 

Termin naboru: od 30 kwietnia 2019 r. do 26 czerwca 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 30 027 873,43 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%. 

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM (Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego)  o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) obowiązkowo pełnią rolę lidera lub partnera w projekcie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

– publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych),

– uczniowie i słuchacze tych szkół i placówek, w szczególności ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami,

– nauczyciele tych szkół i placówek.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następujących typów projektów:

 1. Rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
 2. Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli.
 3. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez pomoc stypendialną.
 4. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (z wyłączeniem uczniów zdolnych), w tym w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Typy projektów mogą być łączone. Typ B, C, D musi być łączony z typem A.

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje w szczególności następujące działania:

 1. a) dodatkowe zajęcia, projekty edukacyjne i programy ukierunkowane na rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
 2. b) zajęcia specjalistyczne, dydaktyczno-wyrównawcze i konsultacje dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi,
 3. c) wyposażenie pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki, wyposażenie szkół w sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi,
 4. d) stypendia ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku,
 5. e) doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
 6. f) doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie przygotowania do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów.

Link

 • Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, RPO (Regionalny Program Operacyjny) Województwa Małopolskiego

Termin naboru: od 31 marca 2019 r. do 29 maja 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 6 631 886,63 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM (Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego) o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głównymi grupami docelowymi w konkursie są:

 1. a) szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe,
 2. b) uczniowie tych szkół. 

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa, co należy rozumieć jako zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne, tj.:

 zajęć on-line,

 kół naukowych. 

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych:

 1. a)Biologia
 2. b)Chemia
 3. c)Fizyka
 4. d)Geografia
 5. e)Informatyka
 6. f)Matematyka
 7. g)Przedsiębiorczość
 8. h)Język angielski
 9. i)Język niemiecki
 10. j)Język francuski
 11. k)Umiejętność uczenia się
 12. l) Umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

 Link 

 • Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Konkurs nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18.

Termin naboru: od 30 listopada 2018 r. do 15 maja 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 26 318 364,70 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO (Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego) Woj. Małopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego.

Obowiązkowo organ prowadzący szkołę lub placówkę prowadzącą kształcenie zawodowe pełni rolę lidera w projekcie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następującego typu projektu:

 1. Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych.
 2. Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami.
 3. Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Uwaga! Typ C nie może być realizowany samodzielnie, ale tylko łącznie z typem A lub B.

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje następujące działania:

 1. a) tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) oraz rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe:

– realizacja kompleksowego wsparcia szkół zawodowych w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz przygotowania zawodowego uczniów,

– poprawa jakości prowadzonego kształcenia zawodowego, w tym zwłaszcza realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanego w miejscu pracy

– interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w edukacji zawodowej.

– wsparcie uczniów zdolnych w zakresie kompetencji kluczowych w formule Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych tworzonych i prowadzonych zgodnie z koncepcją opracowaną w ramach projektu pozakonkursowego.

 1. b) poprawa jakości prowadzonego w szkole lub placówce kształcenia zawodowego:

– programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami, tj. m.in. tworzenie klas patronackich oraz organizację staży i praktyk dla uczniów

– nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie formalnym i pozaformalnym),

– działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej – elementy doradztwa, m.in. ukierunkowane na aktywne poszukiwanie pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego,

– tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami,

– rozwój kompetencji zawodowych kadr wspieranych placówek,

– dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.

Wsparcie powinno koncentrować się na tworzeniu i rozwijaniu już powstałych CKZ. Tworzenie nowych CKZ możliwe będzie przede wszystkim w powiatach stanowiących „białe plamy”, gdzie do tej pory tak, w zakresie których istnieje zapotrzebowanie na lokalnym/regionalnym rynku pracy.

 Link

 • Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR (Subregionalny Program Rozwoju). Konkurs nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-065/18.

Termin naboru: od 30 listopada 2018 r. do 15 maja 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 113 299 998,84 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO (Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego) Woj. Małopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Obowiązkowo organ prowadzący szkołę lub placówkę prowadzącą kształcenie zawodowe pełni rolę lidera w projekcie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następujących typów projektu:

 1. Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych.
 2. Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami.
 3. Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Uwaga! Typ C nie może być realizowany samodzielnie, ale tylko łącznie z typem A lub B.

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje następujące działania:

 1. a) Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) oraz rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe:

– realizacja kompleksowego wsparcia szkół zawodowych w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz przygotowania zawodowego uczniów;

– poprawa jakości prowadzonego kształcenia zawodowego, w tym zwłaszcza realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanego w miejscu pracy;

– interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, w edukacji zawodowej;

– wsparcie uczniów zdolnych w zakresie kompetencji kluczowych w formule Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych tworzonych i prowadzonych zgodnie z koncepcją opracowaną w ramach projektu pozakonkursowego.

 1. b) Poprawa jakości prowadzonego w szkole lub placówce kształcenia zawodowego:

– programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami,  tj. m.in. tworzenie klas patronackich oraz organizacja staży i praktyk dla uczniów,

– nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie formalnym i pozaformalnym),

– działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej – elementy doradztwa, m.in. ukierunkowane na aktywne poszukiwanie pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego,

– tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami,

– rozwój kompetencji zawodowych kadr wspieranych placówek,

– dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.

Wsparcie powinno koncentrować się na tworzeniu i rozwijaniu już powstałych CKZ. Tworzenie nowych CKZ możliwe będzie przede wszystkim w powiatach stanowiących „białe plamy”, gdzie do tej pory takie Centra nie powstały. Projekt powinien koncentrować się na wsparciu branż/grupy zawodów, w zakresie których istnieje zapotrzebowanie na lokalnym/regionalnym rynku pracy. 

 Link 

    

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

Planowany konkurs  w październiku 2019 r. – edukacja ogólna w ramach ZIT.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

Planowany konkurs  w październiku 2019 r. – edukacja ogólna w ramach ZIT.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

 • Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Regionalny Program Operacyjny (RPO) Województwa Podlaskiego. Numer naboru: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19.

Termin naboru: od 29 kwietnia 2019 r. do 29 listopada 2019 r. Terminy składania wniosków dotyczące poszczególnych rund:

I runda – od 29.04.2019 r. (od godziny 8.00) do 17.05.2019 r. (do godziny 15.00)

II runda – od 24.06.2019 r. (od godziny 8.00) do 31.07.2019 r. (do godziny 15.00)

III runda – od 28.10.2019 r. (od godziny 8.00) do 29.11.2019 r. (do godziny 15.00)

Alokacja na konkurs wynosi: 40 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%. 

Wnioskodawcą może być:

– podmiot będący organem prowadzącym szkołę/szkoły,

– podmiot nie będący organem prowadzącym szkoły w partnerstwie z organami/organem prowadzącymi szkoły (zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej oraz zgodnie z kryterium dopuszczającym szczególnym nr 1)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujący typy projektów według SZOOP RPOWP (Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego) na lata 2014-2020, tj.:

Typ projektu nr 2: Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia obejmująca w szczególności:

 1. a) wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, TIK, umiejętności rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy);
 2. b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności poprzez: wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy; programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji;
 3. c) programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów, tworzące odpowiednie warunki do ich rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych, minimalizujące występujące dysproporcje między uczniami;
 4. d) poradnictwo zawodowo-edukacyjne;
 5. e) staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców;
 6. f) pomoc stypendialna dla uczniów i słuchaczy szczególnie uzdolnionych także w zakresie przedmiotów zawodowych;
 7. g) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji;
 8. h) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i dostosowanie go do najnowszych trendów i technologii w danej branży oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, realizowane we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego;
 9. i) realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego w miejscu pracy;
 10. j) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Typ projektu nr 3: Współpraca szkół i placówek z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym mająca na celu lepsze dostosowanie oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy obejmująca m.in.:

 1. a) realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
 2. b) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 3. c) tworzenie klas patronackich w szkołach,
 4. d) tworzenie nowej oferty edukacyjnej we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 5. e) modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących,
 6. f) dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
 7. g) organizację kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
 8. h) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych.

Typ projektu nr 4: Staże i praktyki dla uczniów, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców.

Typ projektu nr 5: Rozwój poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami.

Link

 • Działanie 9.1 Typ: 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – „Lokalna Grupa Działania – Szlak Tatarski”.

Termin naboru: od 9 do 24 maja 2019 r

Alokacja na konkurs wynosi: 319 977,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%. 

Kto może składać wnioski? Typ wnioskodawcy:

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP (Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego) na lata 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Typ projektu:

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 4 w ramach Działania 9.1, tj.  Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności poprzez:

4b) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;

4c) Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:

– zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

 zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa Oświatowego;

 zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, np. gimnastyka korekcyjna.

Typ projektu 4c może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a lub 4b.

4d) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Uwaga! Wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a lub 4b.

4e) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematyczno-przyrodniczych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa), w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w OWP, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów.

4f) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności uniwersalnych (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) Uwaga! Wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4e.

Link

Analogiczny konkurs jest ogłoszony dla „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski”.

 • Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, Regionalny Program Operacyjny (RPO) Województwa Podlaskiego.

Termin naboru: od 6 maja 2019 r. do 7 czerwca 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 20 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Kto może składać wnioski?

 Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności: organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty, instytucje naukowe, w tym uczelnie.

Na co można otrzymać dofinansowanie? Między innymi na rozwijanie kompetencji kluczowych (matematycznych, przyrodniczych, ICT i językowych) oraz indywidualnego podejścia do ucznia; uzupełnienie kompetencji kadry pedagogicznej na rzecz poprawy jakości kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych.

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów według SZOOP RPOWP (Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego) na lata 2014-2020, tj.:

Typ projektu nr 1

Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy), w tym w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty, nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty, doradztwo edukacyjno-zawodowe, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, pomoc stypendialna, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia.

Typ projektu nr 2

Doskonalenie umiejętności (w szczególności interpersonalnych i społecznych) oraz kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy).

Typ projektu nr 3

Kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu obejmujące:

– wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych, w tym adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;

– doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;

– kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów lub słuchaczy.

Typ projektu nr 4

Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijania kompetencji informatycznych w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez:

– wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;

– podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;

– kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń

Typ projektu nr 5

Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę sytemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością oraz wsparcie na rzecz ucznia młodszego obejmujące w szczególności:

– doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;

– przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;

– wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

Link

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

 • Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).  Nabór nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-068/19.

Termin naboru: od 24 maja 2019 r. do 24 czerwca 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi 8 832 624,55 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie mogą aplikować wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wnioskodawcy/projektodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy operacji:

 1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
 2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Podejmowane w ramach Poddziałania 11.4.1 przedsięwzięcia mogą stanowić dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego na obszarze zdegradowanym, co oznacza, że projekty w ramach Poddziałania 11.4.1 mogą stanowić uzupełnienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR oraz muszą wpisywać się w Strategię ZIT Subregionu Centralnego.

Link 

 • Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs.  Nabór nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-069/19.

Termin naboru: od 24 maja 2019 r. do 24 czerwca 2019 r. 

Alokacja na konkurs wynosi 17 180 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wnioskodawcy/projektodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy operacji:

 1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
 2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Link 

 • Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego. Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.  Nabór nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-309/19. 

Termin naboru: od 31 marca 2019 r. do 27 czerwca 2019 r. (wydłużony nabór).

Alokacja na konkurs wynosi 5 874 199,28 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Kto może składać wnioski?

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2) Związek Metropolitalny;

3) inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;

4) inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;

5) organizacje pozarządowe;

6) podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;

7) osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);

8) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: Przebudowa, budowa[1], remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

[1] W działaniu 12.2 poprzez budowę rozumie się rozbudowę, odbudowę, nadbudowę.

Link 

 • Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego. Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego. Nabór nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-324/19. 

Termin naboru: od 31 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r. 

Alokacja na konkurs wynosi 3 840 235,30 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Kto może składać wnioski?

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2) Związek Metropolitalny;

3) inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;

4) inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;

5) organizacje pozarządowe;

6) podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;

7) osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe/ ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);

8) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: Przebudowa, budowa, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Link 

 • Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego. Poddziałanie: 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT  Subregionu Zachodniego. Nabór nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19.

Termin naboru: od 30 kwietnia 2019 r. do 6 czerwca 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi 1 567 215,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Kto może składać wnioski?

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2) inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;

3) organizacje pozarządowe;

4) osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego;

5) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

Przebudowa, budowa przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Link 

Analogiczny konkurs (nabór 315/19) dotyczy RIT Subregionu Południowego (składanie wniosków do 27.06.2019 r.)

 • Poddziałanie: 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs. Nabór nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-307/19.

Termin naboru: od 30 kwietnia 2019 r. do 5 czerwca 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi 23 730 300,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

– osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

 podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2077);

 podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);

 podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 703).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektu:

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

1) utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie  pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,

2) podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, w tym wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,

3) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających/specjalnych w placówkach wychowania przedszkolnego,

4) wsparcie istniejących miejsc przedszkolnych, w tym ewentualnie adaptacja pomieszczeń i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne.

Link 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 • Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT, Regionalny Program Operacyjny  Województwa Świętokrzyskiego.

Termin naboru: od 30 kwietnia 2019 r. do 17 maja 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi 1 170 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

1) szkoły/placówki realizujące kształcenie ogólne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty/ustawy Prawo oświatowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące,

2) jednostki samorządu terytorialnego,

3) organizacje pozarządowe,

4) osoby prawne.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

 1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku poprzez:
 2. a) realizację dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
 3. b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli/pracowników pedagogicznych, w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a),
 4. c) doposażenie bazy dydaktycznej jest możliwe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań projektu w obszarze rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a lub a i b).
 5. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, poprzez:
 6. a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki (wyłącznie w powiązaniu z pkt. b lub pkt. c),
 7. b) doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli/pracowników pedagogicznych, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a),
 8. c) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a lub a i b).
 9. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi poprzez:
 10. a) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty,
 11. b) przygotowanie nauczycieli/pracowników pedagogicznych, do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,
 12. c) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także w podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.
 13. Rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia realizowanego na poziomie wyższym niż podstawowy z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu realizacji programów edukacyjnych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, poprzez m.in.:
 14. a) dodatkowe zajęcia realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, umożliwiające uczniom uzyskiwanie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności,
 15. b) uwzględnianie opinii zgłaszanych przez interesariuszy, organizowanie wspólnych przedsięwzięć  dydaktyczno-naukowych (np. warsztatów, wykładów, seminariów, konferencji),
 16. c) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Link 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 • Poddziałanie 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg. Konkurs nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-001/19.

Termin naboru: od 23 maja 2019 r. do 19 czerwca 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi 3 315 893,19 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej), które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, realizujące projekt na obszarze gmin: Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz Powiatu Elbląskiego (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary). 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą uzyskać dwa typy projektów:

 1. typ projektów:Programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami/organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami/ organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi).

W ramach programu współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, na obszarze ZIT bis Elbląg, z otoczeniem społeczno-gospodarczym planuje się realizację dwóch modeli projektów:

MODEL I

Model obligatoryjnie zakłada realizację poniższych działań (a-b):

 1. a) zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki w celu skierowania go na staż/praktykę zawodowy/-ą oraz kursy/szkolenia (o ile dotyczy) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem,
 2. b) realizacja staży/praktyk zawodowych dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy.

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość uzupełnienia ww. działań (a, b) o:

– wyposażenie ucznia/słuchacza w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz jeżeli zachodzi potrzeba, w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/szkoleń powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców lub przedsiębiorców i poprzedzonych diagnozą ucznia/słuchacza,

 tworzenie klas patronackich,

 organizację kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi.

MODEL II

Model zakłada:

 1. a) wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych (np. kursy lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw, staże lub praktyki w przedsiębiorstwach),
 2. b) wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Działania przewidziane w punkcie b) Modelu II mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań przewidzianych w punkcie a) Modelu II.

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość uzupełnienia ww. wsparcia o działania na rzecz rozwoju współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami lub przedsiębiorcami z otoczenia społeczno-gospodarczego poprzez umożliwienie pracownikom przedsiębiorstw uzyskania przygotowania pedagogicznego lub kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 1. typ projektów:Kształtowanie u uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Wsparcie w ramach 4. typu projektów może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań przewidzianych w 1. typie projektów (Model I), przy założeniu, że spełnione zostaną jego obligatoryjne elementy, tj. punkty a), b) Modelu I. Jednocześnie działania związane z kształtowaniem u uczniów/słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy muszą być poprzedzone diagnozą ucznia/słuchacza z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem, co powinno stanowić uzupełnienie diagnozy ucznia/słuchacza wskazanej w punkcie a) Modelu I.

Link

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

 • Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, RPO Województwa Zachodniopomorskiego.  Nabór nr  RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19.

Termin naboru: od 8 maja 2019 r. do 10 czerwca 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi 31 378 764,71 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach działania 8.6 mogą się ubiegać:

– formy prawne, zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń;

– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i/lub osoby dorosłe zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych poprzez:
 2. a) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I i II stopnia,
 3. b) staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego,
 4. c) realizację kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy,
 5. d) wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego,
 6. e) pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe/umiejętności uniwersalne lub zawodowe,
 7. f) dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów/słuchaczy (w tym szkolenia, warsztaty) realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół/placówek, które mają na celu podnoszenie u nich umiejętności/kompetencji zawodowych,
 8. g) uzyskiwanie przez uczniów/ słuchaczy dodatkowych uprawnień do wykonywania zawodu, zwiększających ich szanse na rynku pracy (np. poprzez udział w kursach),
 9. h) organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
 10. i) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
 11. j) programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie,
 12. k) realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego albo pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
 13. l) doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 14. m) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,
 15. n) przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy.
 16. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez:
 17. a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem,
 18. b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
 19. c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia,
 20. d) wdrożenie nowych form i programów nauczania,
 21. e) tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych,
 22. f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy,
 23. g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu osiągnięcia założonych celów edukacyjnych,
 24. h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,
 25. i) realizację zajęć poza szkołą lub poza lekcjami.
 26. Przygotowanie i wdrożenie programów mających na celu zwiększenie przedsiębiorczości i innowacyjności na poziomie edukacji szkolnej, m.in. poprzez finansowanie wdrażania takich programów dla uczniów (w tym zakup niezbędnego wyposażenia), przygotowanie nauczycieli do prowadzenia takich zajęć itp.
 27. Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych.
 28. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym w szczególności poprzez:
 29. a) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie, w tym m. in.: poprzez tworzenie w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, CKZiU, CKP u pracodawców lub przedsiębiorców branżowych ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów,
 30. b) tworzenie klas patronackich w szkołach,
 31. c) współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
 32. d) opracowywanie lub modyfikację programów nauczania,
 33. e) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,
 34. f) współpracę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami wyższymi.
 35. Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia ogólnego, zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, głównie poprzez:
 36. a) kursy lub szkolenia doskonalące (teoretyczne lub praktyczne), w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach POWER,
 37. b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty,
 38. c) studia podyplomowe, w tym przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne),
 39. d) wspieranie istniejących, budowanie nowych lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia,
 40. e) realizację programów wspomagania,
 41. f) programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw,
 42. g) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.
 43. Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego w szczególności poprzez:
 44. a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach,
 45. b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK),
 46. c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Link

4) Fundusze Norweskie i EOG 2014-2021. III edycja w Polsce

 1. Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli – sekretariat Funduszy Norweskich i EOG – ogłosiło pierwszy nabór wniosków na projekty transgraniczne i ponadnarodowew ramach Funduszu Współpracy Regionalnej.

Celem jest wspieranie współpracy transgranicznej i ponadnarodowej pomiędzy państwami- darczyńcami (Islandia, Norwegia, Liechtenstein), 16 państwami beneficjentami Funduszu Norweskiego i EOG oraz 10 państwami nie będącymi członkami UE (Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Mołdawia, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Turcja i Ukraina).

Kwota alokacji całego Funduszu wynosi 34,5 mln euro. Kwota alokacji na pierwszy nabór wynosi 15 mln euro. Kwota wsparcia dla 1 projektu wynosi minimum 1 mln euro.

Tematyka wsparcia:

◊ innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;

◊ włączanie społeczne, zmniejszanie ubóstwa,

◊ środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna,

◊ kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie, podstawowe prawa i wolności,

◊ sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Planowany termin rozpoczęcia projektów: 2019 rok.

Operatorem Funduszu Regionalnego jest konsorcjum Ecorys Polska i JCP Italy.

Więcej informacji jest dostępnych na: EEAgrants

 Link

 1. Budżet Funduszy Norweskich i EOG dla Polski

Łącznie na III edycję Funduszy norweskich i EOG państwa-darczyńcy, czyli Norwegia, Islandia i Liechtenstein, przeznaczyły kwotę ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich latach, pozostanie największym beneficjentem tych środków.

Programy

Programy w poszczególnych obszarach będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Wyjątkiem będą –podobnie jak w poprzednich edycjach – obszary „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny – godna praca”, które będą zarządzane przez darczyńców, odpowiednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway.

8 marca 2019 r. minister Jerzy Kwieciński i ambasador Norwegii Olav Myklebust podpisali pierwszą umowę programową w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG (lata 2014-2021) – w obszarze edukacji. Dzięki programowi „Edukacja” do naszego kraju trafi 20 mln euro z przeznaczeniem m.in. na szkolnictwo zawodowe, programy stypendialne i szkolenia dla nauczycieli.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaplanowała na 8 maja br. spotkanie informacyjne dla wnioskodawców, podczas którego zaprezentowane  zostaną szczegółowe założenia Programu. Uczestnikami spotkania mogą być przedstawiciele publicznych i niepublicznych podmiotów działających we wszystkich sektorach edukacji, a także NGOs i instytucje kultury.

Wstępnie zakłada się, że pierwszy nabór wniosków może zostać ogłoszony w maju br.

Planowane jest uruchomienie następujących programów:

Programy w ramach Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 roku. Wyjątek stanowi  Fundusz Współpracy Dwustronnej, który wdrażany będzie do 30 kwietnia 2025 r.

Program „Edukacja”, o całkowitym budżecie 23,53 mln euro (z których 20 tys. euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a 3,53 mln euro wkład krajowy) wdrażany będzie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącą rolę Operatora Programu, we współpracy z Partnerami z państw-darczyńców: Norweską Agencją Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (DIKU), Agencją ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA) i Islandzkim Centrum Badań (RANNIS).

Jakie projekty otrzymają wsparcie?

O wsparcie w ramach uruchamianego programu będą mogły się ubiegać polskie instytucje działające w obszarze edukacji na wszystkich poziomach.

W programie przewidziano cztery komponenty tematyczne:

1) rozwój zawodowy pracowników instytucji edukacyjnych,
2) mobilność w edukacji wyższej – dla studentów i pracowników,
3) wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania zawodowego i ustawicznego,
4) wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania na wszystkich szczeblach edukacji (z wyłączeniem VET i kształcenia ustawicznego) poprzez współpracę instytucjonalną.

Operator Programu planuje trzy nabory na projekty, w ramach każdego z czterech ww. komponentów (w 2019, 2020 i 2021 r.). Skala dofinansowania w ramach poszczególnych komponentów będzie się różnić, zamykając się w przedziale od ok. 2 do 30 tys. euro w przypadku inicjatyw w obszarze rozwoju zawodowego pracowników instytucji edukacyjnych, oraz w przedziale 20-200 tys. euro w przypadku komponentu mobilność w edukacji wyższej oraz 35-250 tys. euro w pozostałych dwóch komponentach.

Przewidywane rodzaje aktywności, na które będzie można uzyskać wsparcie, to w szczególności: wizyty studyjne, wymiana doświadczeń, asystowanie w pracy pracownikowi zagranicznej instytucji partnerskiej (tzw. job shadowing), szkolenia dla polskich pracowników prowadzone przez ekspertów z państw-darczyńców, rozwój i modernizacja oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego i ustawicznego oraz narodowych strategii i polityk w zakresie edukacji zawodowej i ustawicznej. Wsparcie dostępne będzie też na działania bilateralne, w tym na wizyty przygotowawcze dla wnioskodawców projektów zgłaszanych w ramach naborów.

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie: www.education.org.pl oraz na: http://www.eog.gov.pl 

5) Program Erasmus+

Program Erasmus+ realizowany jest w latach 2014-2020; oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. 
Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:

♦ Edukacja szkolna

♦ Kształcenie i szkolenia zawodowe

♦ Szkolnictwo wyższe

♦ Edukacja dorosłych

♦ Młodzież

♦ Projekty centralne i sport

Terminy składania wniosków.

Terminy na rok 2019:

Uwaga! Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1

◊ Mobilność osób w dziedzinie młodzieży 5 lutego 2019 r. (zakończony), 30 kwietnia 2019 r. (zakończony), 1 października 2019 r.

◊ Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 12 lutego 2019 r. (zakończony)

◊ Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 14 lutego 2019 r. (zakończony)

◊ Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – wspólne zaproszenie do składania wniosków UE-Japonia – 1 kwietnia 2019 r. (zakończony)

◊ Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych – 16 maja 2019 r.

Akcja 2

 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2019 r. (zakończony), 30 kwietnia 2019 r. (zakończony), 1 października 2019 r.

 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 26 marca 2019 r. (zakończony).

 Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2019 r. (zakończony).

 Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 28 lutego 2019 r. (zakończony).

 Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 7 lutego 2019 r. (zakończony).

 Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 24 stycznia 2019 r. (zakończony).

Akcja 3

◊ Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 5 lutego 2019 r. (zakończony), 30 kwietnia 2019 r. (zakończony) i 1 października 2019 r.

Działania „Jean Monnet”

◊ Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 22 lutego 2019 r. (zakończony).

Działania w dziedzinie sportu

◊ Współpraca partnerska – 4 kwietnia 2019 r. (zakończony).

◊ Małe partnerstwa współpracy – 4 kwietnia 2019 r. (zakończony).

◊ Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 4 kwietnia 2019 r. (zakończony).

Aktualności:

Tool Fair – targi narzędzi edukacyjnych, Warszawa 8 maja 2019 r.

Tool Fair to spotkanie osób pracujących z młodzieżą w ramach różnorodnych inicjatyw i projektów edukacyjnych skupionych na edukacji pozaformalnej. Wydarzenie stworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń i dyskusji, a także uczenia się.

Polska edycja stanowi wstęp do uczestnictwa w międzynarodowej edycji targów narzędzi edukacyjnych, które w tym roku zostaną zorganizowane w listopadzie w Rovaniemi (Finlandia). Organizacja majowego wydarzenia rozpoczyna również serię wydarzeń organizowanych w Warszawie 9 maja br. w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

Na stronie programu Erasmus+ są dostępne szczegółowe informacje jak złożyć wniosek.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można także znaleźć w przewodniku:

Przewodnik po programie Erasmus+ (wersja angielska)

Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2018 w języku polskim [PDF]

Archiwum wpisów: