II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej – konteksty zmian, Bielsko-Biała, 27-28 marca 2014 r. – zaproszenie

paź 24, 2013

 Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatiuka w Tarnopolu

    Ostravská univerzita v Ostravě, Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání, Pedagogická fakulta

    Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Pedagogiki, Bielsko-Biała

    Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie,
    Instytut Nauk o Edukacji, Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

    Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Oddział Terenowy w Bielsku-Białej

    Wydawnictwo LIBRON w Krakowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w

    II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

    z cyklu
    Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej – konteksty zmian

    na temat
    NAUCZYCIEL I UCZEŃ WE WSPÓŁCZESNEJ
    PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ.
    PROFILAKTYKA, DIAGNOZA I TERAPIA

    pod patronatem
    Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

    Bielsko-Biała, 27-28 marca 2014 roku
    miejsce obrad: Parkhotel Vienna, Bielsko-Biała,

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
prof. dr hab. Irena Adamek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D. – Uniwersytet w Ostrawie
Doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. – Uniwersytet w Ostrawie
prof. dr hab. Andrzej Gofron – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
dr hab. prof. UZ Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk – Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. prof. UZ Mirosław Kowalski – Uniwersytet Zielonogórski
prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Liliya Morska – Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Tarnopolu
Doc. PaedDr. Jana Raclavska, Ph.D. – Uniwersytet w Ostrawie
dr hab. prof. UŚ Alina Szczurek-Boruta – Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. prof. UŚ Urszula Szuścik – Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. prof. ATH Ernest Zawada – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
dr Ewa Kochanowska – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
dr Joanna Skibska – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
dr Justyna Wojciechowska – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 
Założenia konferencji:
 
W związku ze zmieniającymi się pod wpływem oczekiwań społecznych i wymagań współczesnej kultury i gospodarki funkcjami i zadaniami stojącymi przed nauczycielami na różnych etapach kształcenia, rodzi się refleksja nad kontekstami zmian zachodzącymi w teorii i praktyce pedagogicznej. Współczesna przestrzeń edukacyjna podkreśla zmiany zachodzące w spostrzeganiu kompetencji oraz osobowości nauczyciela – wychowawcy, diagnosty i terapeuty, z uwzględnieniem przedmiotu badań pedagogicznych oraz tworzenia osobowego wzoru człowieka bezpośrednio kształtującego wiedzę, umiejętności i moralność uczniów. Takie spostrzeganie podmiotów edukacji – nauczyciela i ucznia – rodzi coraz to nowe pytania dotyczące interdyscyplinarności uwarunkowań pracy szkoły i jej funkcji rozwojowych, roli nauczyciela i ucznia we współczesnej przestrzeni edukacyjnej, kształcenia dla przyszłości oraz poszukiwania kierunków badań w zakresie doskonalenia efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego, diagnostyczno-terapeutycznego oraz relacji nauczyciel-uczeń na wszystkich etapach edukacyjnych.
 
Cele konferencji:
 • wymiana doświadczeń z zakresu problematyki profilaktyki, diagnozy i terapii oraz interpretowania zmian zachodzących w rzeczywistości edukacyjnej;
 • określenie oczekiwań społecznych stawianych wobec roli ucznia, nauczyciela oraz współczesnej przestrzeni szkoły;
 • poznanie dylematów związanych z funkcjonowaniem podmiotów edukacji – ucznia i nauczyciela;
 • integracja środowisk akademickich i innych środowisk zajmujących się konceptualizacją i realizacją badań oraz projektów edukacyjnych dotyczących nauczyciela i ucznia w teorii i praktyce pedagogicznej oraz z uwzględnieniem różnych kontekstów zachodzących zmian na różnych płaszczyznach edukacji, wychowania, profilaktyki, diagnozy i terapii.
Bloki tematyczne:
 
Teoretyczne i praktyczne aspekty diagnozy w procesie kształcenia, wychowania, resocjalizacji oraz w opiece nad dziećmi i młodzieżą
 1. Diagnoza pedagogiczna w placówkach oświatowych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych oraz w środowisku lokalnym – nowe obszary i działania
 2. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i jej wpływ na sukces edukacyjny dziecka
Nowe wyzwania w profilaktyce pedagogicznej – dylematy, problemy, sukcesy
 1. Profilaktyka a zachowania problemowe dzieci i młodzieży
 2. Profilaktyka pedagogiczna w przezwyciężaniu niepowodzeń dydaktycznych
 3. Profilaktyka zachowań ryzykownych i uzależnień dzieci i młodzieży
 4. Wsparcie szkoły i rodziny w działaniach profilaktyczno-wychowawczych
 5. Wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci w szkołach i placówkach oświatowych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych
 6. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w profilaktyce pedagogicznej
 7. Innowacyjne sposoby spędzania wolnego czasu jako forma działań profilaktycznych
Terapia i wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży
 

Program konferencji:

       I dzień konferencji 27 marca 2014 r.
       9.00-10.00 rejestracja uczestników
      10.00-10.15 otwarcie konferencji
      10.15-11.30 sesja plenarna
      11.30-12.00 przerwa na kawę
      12.00-13.00 sesja plenarna
      13.00-14.00 obiad
      14.00-16.30 obrady w sekcjach oraz warsztaty
            19.00 uroczysta kolacja

       II dzień konferencji 28 marca 2014 r. 
      10.00-11.30 obrady w sekcjach
      11.30-12.00 przerwa na kawę
      12.00-13.30 obrady w sekcjach
      13.30-14.30 obiad
      14.30-15.00 podsumowanie konferencji, sprawozdania przewodniczących sekcji

Warsztaty:
W trakcie trwania konferencji planujemy zorganizować warsztaty metodyczne dotyczące następującej tematyki:
 1. Miejsce sztuki w działaniach terapeutycznych – dr hab. prof. ATH E. Zawada
 2. Rysunek dziecka w diagnozie sytuacji rodzinnej – dr G. Machaczek
 3. Ocena ryzyka dysleksji w przebiegu chorób alergicznych u dzieci – dr M. Warchał
Miejsce konferencji:
Konferencja odbędzie się w Parkhotel Vienna, ul. Bystrzańska 48, 43-309 Bielsko-Biała
 
Warunki uczestnictwa i opłata konferencyjna:
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia oraz wniesienie opłaty konferencyjnej.
KARTĘ ZGŁOSZENIA należy przesłać drogą mailową do dnia 10 grudnia 2013 r. na adres:

dr Joanna Skibska
jskibska@ath.bielsko.pl

dr Ewa Kochanowska
ekochanowska@ath.bielsko.pl

OPŁATĘ w wysokości 530 zł (obejmującą udział w konferencji, przerwy kawowo-kanapkowe, dwa obiady, uroczystą kolację, publikację tekstu w recenzowanej monografii przygotowaną na konferencję) należy wpłacić do dnia 10 stycznia 2014 roku.

Po przesłaniu zgłoszeń rozesłany zostanie KOMUNIKAT II
 

Publikacja:
Publikacja zostanie przygotowana i wydana na konferencję. Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji. Teksty należy przygotować wg określonych zasad (w załączeniu). Artykuły proszę przesłać w wersji drukowanej (na adres: Katedra Pedagogiki ATH, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała) i elektronicznej (opisane – imię i nazwisko, telefon i mail) najpóźniej do 10 grudnia 2013 r. Objętość tekstu ze streszczeniami i słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim oraz bibliografią nie może przekraczać 10 stron.


Komitet organizacyjny:

przewodniczący: prof. dr hab. Urszula Szuścik
wiceprzewodniczący: dr Joanna Skibska
sekretarze konferencji:
dr Ewa Kochanowska,
dr Justyna Wojciechowska
 

Archiwum wpisów: