Wysokość rocznej składki członkowskiej w roku obrotowym 2014/2015

Szanowni Państwo, Członkowie STO,

Zarząd Główny STO informuje, że zgodnie z art. 62 ust. 1 statutu, roczna składka członkowska w roku obrotowym 2014/2015 wynosi 40 zł.

X Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO zdecydował o wprowadzeniu nowych zasad ustalania wysokości i płatności składki członkowskiej. Poczynając od dnia 1 września 2013 r. składkę członkowską należy opłacać za rok obrotowy, a nie rok kalendarzowy.

W myśl ww. uchwały roczna składka członkowska STO wynosi 1 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za drugi kwartał danego roku kalendarzowego. Zarząd Główny jest zobowiązany do dnia 31 sierpnia każdego roku ogłaszać na stronie internetowej Towarzystwa wysokość rocznej składki członkowskiej zaokrąglając ją do pełnych złotych w górę.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w II kwartale 2014 r. wyniosło 3941,49 zł (Dz.Urz. GUS 2014 r., poz. 30), stąd też składka członkowska obowiązuje w wysokości 40 zł.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 statutu roczna składka członkowska powinna być wpłacona do dnia 30 listopada każdego roku. 25% kwoty, jaka została zebrana od członków danego Koła, Zarząd Koła odprowadza w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na konto Zarządu Głównego Towarzystwa.

Z poważaniem

Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego