Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

,,Nauka jest niezmierzonym morzem dobrej wody. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”

Pierwszego września 2015 roku, o godzinie 9.00 odbyło się rozpoczęcie roku w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu. Uroczystość otworzył pan dyrektor Andrzej Nizielski. Serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych, a w szczególności uczniów pierwszej klasy, rozpoczynających naukę w szkole. Przywitał także grono pedagogiczne wicedyrektora, pana Włodzimierza Kosiorka, członków Rady Pedagogicznej: matematyka, pana Damiana Szcześniewskiego, nauczyciela geografii i kierownika praktyk zawodowych, pana Łukasza Palmowskiego, nauczycielkę języka angielskiego, panią Urszulę Skierkowską oraz wychowawczynie klasy pierwszej i drugiej: panią Jolantę Wiśniewską i panią Katarzynę Maludy. Przedstawił także nową w szkole dziennej nauczycielkę, panią Martę Samoraj, która odpowiedzialna będzie za szeroko rozumianą promocję szkoły.

Dyrektor podkreślił, że Liceum Ogólnokształcące STO w Raciążu dysponuje świetną bazą lokalową oraz wykwalifikowaną, ambitną kadrą pedagogiczną, nieustannie podnoszącą swoje kwalifikacje zawodowe. Zaznaczył przy tym, że placówka oświatowa jest systematycznie modernizowana, panuje w niej wspaniała atmosfera, a uczniowie są partnerami do rozmowy mogącymi liczyć na pomoc i wyrozumiałość.

Następnie głos zabrał informatyk, pan Damian Szcześniewski, informując o wprowadzonym do szkoły nowym modelu nauczania, e – learningu, polegającym na wykorzystywaniu w procesie edukacji tabletów, rzutników, tablic interaktywnych, tablic bezdotykowych, CD -ROM-ów, plików audio i video oraz innych zdobyczy współczesnej techniki. Nowością jest wyposażenie uczniów w tablety i zastąpienie tradycyjnych podręczników ich elektroniczną wersją, co stanowi doskonałe przygotowanie młodzieży do wkroczenia w skomputeryzowany świat.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie wicedyrektora, pana Włodzimierza Kosiorka, który zachęcił uczniów do nauki, przypominając o odpowiedzialnym zachowaniu, konieczności poszanowania mienia szkolnego i przestrzegania ustanowionych przez dyrekcję regulaminów. Za wzór do naśladowania została postawiona Justyna Jaraczewska, Stypendystka Prezesa Rady Ministrów, która będzie zwolniona z opłaty za szkołę. Na różnego rodzaju zniżki w czesnym mogą liczyć również uczniowie osiągający sukcesy w sporcie. Zauważony został sukces tegorocznych absolwentów szkoły, którzy w 100% zdali egzamin dojrzałości.

Dyrektor, pan Andrzej Nizielski, wyraził radość ze zdobycia stopnia nauczyciela kontraktowego przez pana Łukasza Palmowskiego oraz mianowanego przez panią Jolantę Wiśniewską.

Na zakończenie, po rozdaniu tabletów i legitymacji uczniowie rozeszli się do klas, gdzie pod czujnym okiem informatyków uczyli się, jak właściwie posługiwać się zakupionym przez szkołę sprzętem.

Zgodnie z filozofią projektu "Szkoła nowej generacji" podczas prowadzonych zajęć zastosowanie znajdą różnorodne modele pracy, zakładające funkcjonowanie i uczenie się w zintegrowanym systemowo środowisku szkolnym, wirtualnym i publicznym (nowoczesne muzea, centra naukowo- technologiczne. Nauczyciele na swoich lekcjach systematycznie wykorzystywać będą modele dydaktyczne, pozwalające szybciej przyswoić przewidziane w programach nauczania treści kształcenia. Uczniowie przechodzić będą przez różne stanowiska pracy, począwszy od nauki indywidualnej, poprzez pracę z materiałami multimedialnymi, pracę w zespole i wykład nauczyciela. Ciekawym rozwiązaniem wdrożonym w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu jest rotacja z pracownią komputerową, gdzie licealiści mogą korzystać z komputerowego laboratorium w celu pozyskania potrzebnych materiałów edukacyjnych i przygotowania multimedialnych produktów.

Nauczanie elastyczne ułatwi dopasowanie programu do indywidualnych potrzeb uczniów, których możliwości wykorzystane zostaną w stu procentach, a wprowadzenie nauczania odwróconego pozwoli zapoznawać się im w domu z materiałami edukacyjnymi, przez co zyskają czas na rozwiązywanie konkretnych problemów, zadań i projektów, podczas lekcji.

Już od pierwszego września uczniom wypożyczone zostały tablety, na których udostępniono, podręczniki, pomoce, naukowe, słowniki, lektury, filmy, czy też inne materiały przydatne w procesie kształcenia. Wprowadzenie do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu nowoczesnych technologii ma wiele plusów i spotyka się z pozytywnymi opiniami zarówno uczniów, jak i pedagogów, którzy na bieżąco kontrolują pracę swoich wychowanków. Wzrokowcy mogą szybciej skupić się prowadzonych zajęciach śledząc omawiane treści na tablicach interaktywnych i monitorach własnych komputerów, a zapominalscy, nie muszą myśleć o spakowaniu do tornistrów niezbędnych pomocy naukowych. Tablety to przyszłość naszej szkoły - za ich pośrednictwem można bez większych trudności korzystać z internetowych słowników, filmów edukacyjnych, map interaktywnych, źródeł ikonograficznych i statystycznych (wykresy, diagramy). Uczniowie mają szerszy dostęp do wiedzy ze wszystkich dziedzin nauki, z chęcią rozwiązują ćwiczenia on-line, uczą się wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz nagrywają scenki sytuacyjne w ramach nauki języków obcych.

W celu umożliwienia licealistom nauki w tym kształcie szkoła zakupiła 60 tabletów dla uczniów i nauczycieli wraz z oprogramowaniem. Jest to niewątpliwie duży krok naprzód, niosący za sobą wiele wyzwań, jednakże dyrekcja stawiając na pierwszym miejscu rozwój młodych ludzi postanowiła stworzyć im idealne warunki do edukacji. Jaki będzie tego efekt? Czas pokaże.