Szkoła równego traktowania – program dla nauczycieli – projekt Centrum im. prof. Bronisława Geremka

Czy wiemy jak uczyć o inności, tak aby – nawet niechcący – nie krzywdzić? Czy zdajemy sobie sprawę, że dyskryminacja i przemoc w szkole, to nie tylko wyraz braku szacunku wobec innych ludzi ale i łamanie polskiego prawa? Fundacja Geremka oraz Otwarta Rzeczpospolita zapraszają nauczycielki i nauczycieli do udziału w projekcie „Szkoła równego traktowania”.

Wiele placówek, oświatowych staje przed wyzwaniami wychowawczymi związanymi z zarządzaniem różnorodnością i sytuacjami konfliktowymi oraz budowaniem kultury opartej na szacunku i komunikacji bez przemocy. Coraz częściej kadra pedagogiczna poszukuje rozwiązań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy rówieśniczej, i dyskryminacji.

Proponowany projekt jest kompleksową odpowiedzią na te potrzeby i problemy.

Projekt zakłada m.in. realizację następujących celów:

  • podniesienie wiedzy nauczycielek i nauczycieli oraz uczennic i uczniów z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i związanej z nią przemocy;
  • wykształcenie aktywnych postaw i rozwinięcie umiejętności właściwego identyfikowania, reagowania oraz przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i związanej z nią przemocy wśród kadry pedagogicznej i w środowisku uczniowskim;
  • przygotowanie i wsparcie kadry pedagogicznej do realizacji szkolnych inicjatyw edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji, włączających i angażujących środowisko uczniowskie i lokalne;
  • zainicjowanie ogólnopolskiej sieci szkół promujących działania równościowe
    i antydyskryminacyjne, związane z zarządzaniem różnorodnością.


CO ZAWIERA PROGRAM?

Nauczycielki i nauczyciele zakwalifikowani do programu:

wezmą udział w dwóch 3-dniowych (20-godzinnych) zjazdach szkoleniowych: 14-16 listopada 2014, 9-11 stycznia 2015;

– wspólnie z trenerami zaplanują, a następnie zrealizują inicjatywę lokalną nawiązującą do tematyki projektu „Szkoła równego traktowania” (styczeń-maj);

– wezmą udział w konferencji podsumowującej w Sejmie RP w Warszawie (maj/czerwiec);

– będą mogli aktywnie uczestniczyć w forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk;

– otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych.

Dodatkowo, nauczycielki i nauczyciele oraz uczennice i uczniowie będą mogli wziąć udział w Letniej Akademii Antydyskryminacyjnej (3 dni, druga połowa sierpnia 2015).

Projekt będzie trwał od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r. 


CO ZYSKUJĄ NAUCZYCIELE I SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE?

Nauczyciele otrzymają certyfikaty ukończenia kursu szkoleniowego. Placówka, której kadra pedagogiczna będzie reprezentować szkołę w projekcie (tzn. udział w szkoleniach, realizacja inicjatywy lokalnej) otrzyma odznakę „Szkoły równego traktowania”, która będzie uroczyście wręczona w Sejmie RP.


JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?

  1. Zgłaszać mogą się nauczycielki i nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w terminie do 20 października 2014 r.
  2. Zgłoszenie należy wysyłać poprzez poniższy kwestionariusz drogą elektroniczną (wersja ze skanowanymi podpisami) na adres: fundacja@geremek.pl lub drogą pocztową na adres Centrum im. Prof. Bronisława Geremka, ul. Wilcza 9a/7, 00-538 Warszawa.

Informacji na temat programu udziela koordynatorka projektu: Maria Starzewska (maria.starzewska@geremek.pl, tel. 22 628 83 64).

 

Program „Szkoła równego traktowania” jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do pobrania:


Link do strony z tą informacją
.