Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 6-7/2017

Raport 6-7/2017
MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO
w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych możliwych źródeł na realizację 
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji 
dla organizacji pozarządowych i szkół STO.

--------------------------

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER).

 • Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Typ operacji: Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom.

Termin naboru wniosków: od 20 lipca 2017 r. do 17 sierpnia 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi 9 647 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt o zasięgu ogólnopolskim z najwyższą liczbą punktów.

Przedmiot konkursu: W ramach niniejszego konkursu opracowane zostaną e-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego – abstrakty lekcji w języku angielskim z e-podręczników przygotowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 do 10 przedmiotów: matematyki, informatyki, geografii, fizyki, chemii, biologii, przyrody, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Przedmiotowe e-materiały mają służyć rozwijaniu kompetencji kluczowych wpieranych w ramach PO WER i określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). Ponadto powyższe abstrakty mają na celu uzupełnienie e-materiałów i e-podręczników stworzonych i udostępnionych w ramach PO KL

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych e-podręczników lub e-materiałów dydaktycznych, dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Doświadczenie i kwalifikacje będą potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 publikacji wskazanych w kryterium w ciągu ostatnich 5 lat). 

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Link do ogłoszenia o konkursie 

Ponadto w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER) ogłoszono obecnie szereg konkursów/projektów przede wszystkim w regionach, w zakresie wsparcia osób młodych pozostających bez pracy na regionalnych rynkach pracy.

 

2) Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC).

 • Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (II nabór), Polska Cyfrowa.

Nabór wniosków: od 30 czerwca 2017 r. do 29 września 2017 r.

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektów:
– wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 48 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski mogą składać:

 • organizacje pozarządowe;
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST;
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku;
 • instytucje publiczne z obszaru nauki;
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji;
 • instytucje publiczne z obszaru kultury;
 • szkoły wyższe;
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Link do ogłoszenia o konkursie 

 

3) Konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw.

Lista wybranych konkursów, ogłoszonych dla poszczególnych województw:

 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

 • Poddziałanie 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej).

Nabór wniosków: od 22 czerwca 2017 r. do 6 lipca 2017 r.

Ogółem kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs dla ZIT AJ wynosi 6 134 711 zł. Maksymalne dofinansowanie: 95%.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:

10.1.A. Uruchamianie nowych miejsc, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej, m.in. specjalnych i integracyjnych oraz uruchamianie nowych miejsc alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

10.1.B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zwiększające szanse edukacyjne dzieci. Wykaz dodatkowych zajęć obejmuje:

a. zajęcia specjalistyczne takie jak: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
b. zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
c. zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
d. zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;
e. zajęcia rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy (tj. porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość) oraz właściwe postawy/umiejętności (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz pobudzające ciekawość świata).

10.1.C. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wsparcie może być realizowane zwłaszcza przez:

a. doradztwo, kursy, szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz inne formy podwyższenia kwalifikacji pod kątem rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz właściwej postawy (m.in. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, ciekawości świata), jak też właściwego wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
b. wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
c. współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami wychowania przedszkolnego i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami (m.in. praktyki, staże);
d. staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty albo instytucjami wspomagającymi przedszkola.

Link do informacji o konkursie

 • Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego) 

Nabór wniosków: od 22 czerwca 2017 r. do 6 lipca 2017 r.

Ogółem kwota środków europejskich na konkurs dla ZIT WrOF wynosi 8 317 059 zł. Maksymalne dofinansowanie: 95%.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:

10.2.A. Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne – ICT) oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej. Wsparcie może objąć w szczególności:

a. realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem;
b. realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej;
c. realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;
d. wdrożenie nowych form i programów nauczania;
e. tworzenie i realizację zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych;
f. organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;
g. nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu osiągnięcia założonych celów edukacyjnych;
h. wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;
i. realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.
j. wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
k. kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

10.2.B. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego poprzez:

a. wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;
b. kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

10.2.C. Realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki). 

10.2.D. Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia, w szczególności poprzez:

a. doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
b. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

10.2.E. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna, dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki).

10.2.F. Rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.

10.2.G. Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (TIK, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (m.in. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, m.in.:

a. kursy i szkolenia doskonalące (w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER), studia podyplomowe;
b. wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
c. realizacja w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania;
staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty;
d. wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;
e. podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.
f. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
g. przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy.

10.2.H. Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o szczególnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (m.in. uczniów z niepełnosprawnościami, uczniów uzdolnionych, zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki). 

Link do informacji o konkursie 

 

 • Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej) 

Nabór wniosków: od 22 czerwca 2017 r. do 6 lipca 2017 r.

Ogółem kwota środków europejskich przeznaczonych na konkurs dla ZIT AJ wynosi 3 720 614 zł. Maksymalne dofinansowanie: 95%.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na typy projektów jak powyżej (konkurs 10.2.2):

Link do informacji o konkursie 

 

 • Poddziałanie 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej)

Nabór: od 22 czerwca 2017 r. do 6 lipca 2017 r.

Ogółem kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs dla ZIT AJ wynosi: 2 609 806 zł. Maksymalne dofinansowanie: 95%.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na typy projektów jak powyżej (konkurs 10.2.2):

Link do informacji o konkursie 

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.

Nabór: od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 8 661 400,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR: 85%.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

1) Budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, adaptacji, modernizacji, remontu obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach specjalnych i oddziałach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem oraz niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku i słuchu, wraz z niezbędnym wyposażeniem w zakresie infrastruktury objętej projektem, w tym również wyposażeniem placów zabaw.

2) Działania z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych.

Link do informacji o konkursie 

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

 • Poddziałanie 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra. 

Nabór: od 29 maja 2017 r. do 14 lipca 2017 r. (wydłużony termin)

Ogólna pula środków na przeznaczona na dofinansowanie projektów: 1 800 000,00 zł. Maksymalne dofinansowanie: 85%.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

I. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych).

V. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych:

 1. kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne);
 2. szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;
 3. studia podyplomowe;
 4. budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
 5. współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi.

Link do informacji o konkursie 

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

 • Poddziałanie XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź.

Nabór: od 30 czerwca 2017 r. do 14 lipca 2017 r.

Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs to 27 316 235,29 zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93%.

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie projekty rewitalizacyjne w ramach następujących typów projektów:

1. Wsparcie szkół i placówek realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie przygotowania uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki obejmujące:

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej); 

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

2. Tworzenie w szkołach i placówkach realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu obejmujące:

a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych;

b) doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych.

3. Wsparcie szkół i placówek realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych obejmujące:

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK, oraz włączenia narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

Obligatoryjnym elementem każdego projektu jest realizacja 3. typu projektu (warunek nie dotyczy gimnazjów oraz szkół powstałych w wyniku przekształcenia gimnazjów lub włączenia oddziałów gimnazjalnych w strukturę innych szkół).

4. Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi obejmujące łącznie:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;

c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

Link do informacji o konkursie 

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 • Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna. Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.

Nabór: od 31 marca 2017 r. do 26 lipca 2017 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 8,7 mln zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Głównymi grupami docelowymi w konkursie są:

 • szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe,
 • uczniowie tych szkół.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa, co należy rozumieć jako zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne, tj.:

a) zajęć on-line,
b) kół naukowych.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych:

a) biologia,
b) chemia,
c) fizyka,
d) informatyka,
e) matematyka,
f) przedsiębiorczość,
g) język angielski,
h) język niemiecki,
i) język francuski,
j) umiejętności uczenia się,
k) kompetencje społeczne.

Link do informacji o konkursie 

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Nabór: od 29 maja 2017 r. do 31 lipca 2017 r. (wydłużony termin).
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2017 r.

Kwota dofinansowania w ramach konkursu wynosi 32 132 450,14 zł. Minimalny poziom wkładu własnego: 10%.

Możliwe dofinansowanie na:

 1. Rozwój współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym realizacja staży i praktyk, dodatkowe zajęcia specjalistyczne itp.
 2. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego.
 3. Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 4. Prowadzenie doradztwa zawodowego (w szkołach gimnazjalnych i zawodowych) i rozwój współpracy z rynkiem pracy.

Link do informacji o konkursie 

 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

 • Poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

Nabór: od 24 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 1 905 882,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 90%.

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla Poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020:

 1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez:
 • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli zawodu, opiekunów praktyk zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe/lub słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych, szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne,
 • tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,
 • rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Link do informacji o konkursie 

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 • Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej

Nabór: od 31 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r.

Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji; są to obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie).

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 10 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85%. 

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowopowstających ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

3. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, poprzez realizację zajęć wspierających, wyłącznie w zakresie:

a) zajęć specjalistycznych,
b) zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
c) zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy,
d) zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.

4. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, poprzez realizację zajęć wspierających w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

5. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami.

Link do informacji o konkursie 

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 • Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

Nabór: od 30 czerwca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 12 236 765,64 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 95% wydatków kwalifikowanych

Dofinansowanie można otrzymać na:

 • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej);
 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej);
 • Indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę/placówkę systemu oświaty;
 • Wsparcie uczniów w zakresie działań z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;
 • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
 • Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

Link do informacji o naborze 

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 • Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna

Nabór: od 31 lipca 2017 r. do 21 sierpnia 2017 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: wsparcie finansowe EFS 71 451 179,00 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowanych.

W ramach konkursu można realizować projekty:

 1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
 2. rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1),
 3. wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

Link do informacji o konkursie 

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

 • Działanie 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację.

Nabór: od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. Numer naboru: RPZP.04.05.00-IP.01-32-K01/17.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 1 272 439,00 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 85%.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego Działania: Wzmocnione mechanizmy ochrony przyrody.

Link do informacji o konkurskie 

 

W pozostałych województwach nie ma obecnie konkursów znajdujących się w obszarze zainteresowania STO.

 

4) Program Erasmus+

Program Erasmus+ realizowany jest w latach 2014-2020; oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.
Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:

Terminy składania wniosków w 2017 r. – link  http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 4 października 2017 r. link 

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 4 października 2017 r. link  

Akcja 3

 • Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 4 października 2017 r.

Na stronie programu Erasmus+ są dostępne szczegółowe informacje jak złożyć wniosek i formularze wniosków na rok 2017.

Uwaga! 16 czerwca br. nastąpiła zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Oto nowy adres do korespondencji pocztowej:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa