Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 3-4/2017

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO

w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych źródeł na realizację
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji
 dla organizacji pozarządowych i szkół STO

--------------------------

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER)

 • Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Typ operacji: Tworzenie i upowszechnianie e-zasobów do kształcenia zawodowego.

Termin naboru wniosków: od 31 marca 2017 r. do 15 maja 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi 2 500 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt na każdy z 10 obszarów zawodowych.

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny wskazany w Szczegółowym Opisie Osi priorytetowych PO WER 2014-2020 posiadający doświadczenie w tworzeniu materiałów/narzędzi wspierających kształcenie w zakresie Podejmowania i Prowadzenia Działalności Gospodarczej (PDG). Beneficjent w ostatnich pięciu latach opracował co najmniej dwa materiały do nauczania PDG w kształceniu zawodowym.

Projekty mogą być realizowane albo samodzielnie przez jednego wnioskodawcę, albo w partnerstwie.

Przedmiot konkursu:

W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć opracowania materiałów multimedialnych (e-zasobów) z zakresu Podejmowania i Prowadzenia Działalności Gospodarczej (PDG) wyłącznie dla jednego z 10 obszarów zawodowych. Tym samym maksymalna wartość projektu musi być zgodna z wysokością środków przeznaczonych na dany obszar wskazany w regulaminie konkursu.

Link do dokumentacji

Ponadto w poszczególnych regionach ogłoszono obecnie konkursy/projekty dotyczące wsparcia osób młodych pozostających bez pracy na regionalnych rynkach pracy.

 

2) Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC)

 • Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (II nabór), Polska Cyfrowa

Nabór wniosków od 30 stycznia do 4 maja 2017 r.

W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne). W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 105 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Link do dokumentacji

Uwaga: Kryteria regulaminowe tego konkursu nakładane na potencjalnego Wnioskodawcę są bardzo trudne do spełnienia.

 

3) Konkursy regionalne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
ogłaszane dla poszczególnych województw.

Lista wybranych konkursów, ogłoszonych dla poszczególnych województw:

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 • Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Nabór od 30 stycznia 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r. (po zmianie z dnia 7.02.2017 r.)

Budżet konkursu: 10 mln zł. Poziom dofinansowania: 95%.

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 12.2 Kształcenie ogólne, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje RPO WL ( Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego). W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

 • organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa),
 • podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu,
 • organizowania i udzielania doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • tworzenia warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni ICT.

Link

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

 • Poddziałanie 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra

Nabór: od 31 marca do 14 kwietnia 2017 r.

Budżet konkursu: 494 tys. zł. Poziom dofinansowania: 95%.

Dofinansowanie można otrzymać na:

1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez:

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Link

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 • Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego. Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych. Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Nabór: od 6 kwietnia do 10 maja 2017 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2017 r.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 8 mln zł.

Zgodnie ze SzOOP RPO WM (Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego) główną grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

 • szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w tym zawodowe, oraz placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust. 5 i 7 ustawy o systemie oświaty);
 • uczniowie tych szkół i placówek, w szczególności ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację ww. typu projektu – rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Link 

 

 • Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Nabór: od 31 marca do 24 maja 2017 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2017 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 101,9 mln zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,7% wydatków kwalifikowalnych.

Grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

 • dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz ich rodziny;
 • placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację ww. typu projektu C. – wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje następujące działania:

a) tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowo tworzonych placówek wsparcia dziennego lub
b) wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego, wyłącznie pod warunkiem:
– zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub
– rozszerzenia oferty wsparcia.

Link

 

 • Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego. Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna. Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa

Nabór: od 31 marca do 26 lipca 2017 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 8,7 mln zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Głównymi grupami docelowymi w konkursie są:

 • szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe,
 • uczniowie tych szkół.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa, co należy rozumieć jako zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne, tj.:

a) zajęć on-line,
b) kół naukowych.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych:

a) biologia,
b) chemia,
c) fizyka,
d) informatyka,
e) matematyka,
f) przedsiębiorczość,
g) język angielski,
h) język niemiecki,
i) język francuski,
j) umiejętności uczenia się,
k) kompetencje społeczne.

Link

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

 • Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna

Planowany nabór: od 14 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r.

Kwota dofinansowania w ramach konkursu (przeliczona wg kursu wynoszącego 1 euro = 4,3148 zł) to 17 259 200,00 zł. Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 20%.

Dofinansowanie ma zwiększyć dostępność do edukacji przedszkolnej poprzez:

a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP), w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,
b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
c) rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów
d) wydłużenie godzin pracy OWP;
e) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

 • Działanie 9.1 Rozwój edukacji. Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie wychowania przedszkolnego.

Nabór od 19 kwietnia do 26 kwietnia 2017 r.

Budżet konkursu: 7,2 mln zł. Maksymalne dofinansowanie: 85%.

Dofinansowanie można otrzymać na:

1) zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez:

a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe;
b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie;
c) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
d) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych);
e) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego;
f) dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego

Link

 

 • Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

Nabór od 27 marca do 13 kwietnia 2017 r. (po zmianie)

Budżet konkursu: 25,2 mln zł. Maksymalne dofinansowanie: 85%.

Dofinansowanie można otrzymać na podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez:

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w tym nauczycieli zawodu, opiekunów praktyk zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
b) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe lub słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne,
c) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,
d) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Link

 

 • Poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

Nabór od 19 kwietnia do 26 kwietnia 2017 r.

Jest to II nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla Poddziałania: 9.1.4, który ogłasza STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA – Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Budżet konkursu: 2 mln zł. Maksymalne dofinansowanie: 85%.

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

1) Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez:

a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe:
i. podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
ii. wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem 3-4 letnim, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie:
i. stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
ii. wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych
c) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
d) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych);
e) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego;
f) dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

 • Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Podkarpackiego

Nabór od 15 marca do 5 maja 2017 r.

Budżet konkursu: 20 mln zł. Maksymalne dofinansowanie: 90% .

Dofinansowanie można otrzymać na dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez:

1) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
2)  podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
3)  tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,
4)  rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Link

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

 • Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja. Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Nabór: od 31 marca do 21 kwietnia 2017 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 25 000 000 zł. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowanych.

Dofinansowanie można otrzymać na:
1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną wyłącznie dla dzieci 3-4 letnich i /lub dzieci niepełnosprawnych;
2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;
4. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego;
5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;
6. Kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy;
7. Doskonalenie umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.

Link 

 

 • Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Podlaskiego

Nabór od 31 marca do 28 kwietnia 2017 r.

Budżet konkursu: 25 mln zł. Maksymalne dofinansowanie: 95%.

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące kształcenia zawodowego, realizujące typy projektu nr: 2, 3, 4, 5: 

typ 2) Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia.
typ 3) Współpraca szkół i placówek z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym mająca na celu lepsze dostosowanie oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy.
typ 4) Staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców.
typ 5) Rozwój poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami.

Link

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

 • Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT

Nabór od 31 stycznia do 27 kwietnia 2017 r.

Budżet konkursu: 3,3 mln zł. Maksymalne dofinansowanie: 85%.

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

Przebudowa, budowa, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Link 

 

 • Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

Nabór od 28 lutego do 28 kwietnia 2017 r.

Budżet konkursu: 53,5 mln zł. Maksymalne dofinansowanie: 90%.

W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów operacji:

 1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego;
 2. Kursy umiejętności zawodowych;
 3. Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy kompetencji ogólnych – możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi;
 4. Kursy inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 5. Programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych;
 6. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;
 7. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole prowadzącej kształcenie dla dorosłych i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe dla dorosłych warunków kształcenia zawodu – projekt możliwy do realizacji wyłącznie z typami 1-6;
 8. Poprawa jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie dla dorosłych i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe dla dorosłych we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, w tym doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu;
 9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego, a także podejmujących działania w zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego i informacji zawodowej poprzez:

a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU.

* inne zespoły realizujące zadania - to placówki kształcenia ustawicznego (CKU), placówki kształcenia praktycznego (CKP), ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 • I. Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (konkurs nr RPSW.08.03.02-IZ.00-26-089/17).

Nabór od 27 marca do 14 kwietnia 2017 r.

Budżet konkursu 2,8 mln zł. Maksymalne dofinansowanie 85%.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowo powstających ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
3. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, poprzez realizację zajęć wspierających, wyłącznie w zakresie:
a) zajęć specjalistycznych,
b) zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
c) zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy,
d) zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.
4. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, poprzez realizację zajęć wspierających w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
5. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami.

Link


 • II. Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (konkurs nr RPSW.08.03.02-IZ.00-26-095/1).

Nabór wniosków: od 31 marca do 21 kwietnia 2017 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 1 350 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:
1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez:
a) realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów, doradztwa edukacyjno-zawodowego, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) – wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt a.
c) doposażenie bazy dydaktycznej jest możliwe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań projektu w obszarze rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych
2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, poprzez:
a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki,
b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
c) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki.
3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez:
a) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego,
c) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Link 

 

 • III. Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych. Konkurs dedykowany OSI - obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (konkurs nr RPSW.08.03.02-IZ.00-26-096/17).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 13 680 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowanych; Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Nabór wniosków: od 31 marca do 21 kwietnia 2017 r.

Wsparciem mogą zostać objęte typy operacji jak wyżej, m.in.:

 1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
 2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego.

Link

 

 • IV. Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej dla ZIT. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (konkurs nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-097/17).

Nabór wniosków: od 31 marca do 21 kwietnia 2017 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 2 115 000,00 zł.

Wsparciem mogą zostać objęte typy operacji jak wyżej, m.in.:

1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy
2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego.

Link 

 

 • V. Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (konkurs nr RPSW 08.03.04-IZ.00-26-109/17).

Planowany nabór: od 2 maja do 18 maja 2017 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 1 350 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez:
a) realizację dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) – wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt a.
c) doposażenie bazy dydaktycznej jest możliwe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań projektu w obszarze rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych
2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, poprzez:
a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki,
b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
c) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki.
3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez:
a) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego,
c) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4. Rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia realizowanego na poziomie wyższym niż podstawowy z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez:
a) dodatkowe zajęcia realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół,
b) uwzględnianie opinii zgłaszanych przez interesariuszy, organizowanie wspólnych przedsięwzięć dydaktyczno-naukowych (np. warsztatów, wykładów, seminariów, konferencji),
c) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Link


 • VI. Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej ZIT Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (konkurs nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-110/17).

Planowany nabór: od 2 maja do 18 maja 2017 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 1 350 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowanych. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wsparciem mogą zostać objęte typy operacji jak wyżej, m.in.:

1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego.
4. Rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia realizowanego na poziomie wyższym niż podstawowy z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym

Link

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 • Poddziałanie 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej (konkurs nr RPWM.09.03.05-IZ.00-28-001/17).

Planowany nabór: od 28 kwietnia do 29 maja 2017 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 5 053 752,65 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 85% wydatków kwalifikowalnych.

Do złożenia wniosku uprawnione są organy i podmioty prowadzące przedszkola i inne formy edukacji przedszkolnej

W ramach konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

a) Budowa nowych obiektów na potrzeby edukacji przedszkolnej (wraz z niezbędnym wyposażeniem).
b) Rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja istniejących obiektów w celu dostosowania ich do edukacji przedszkolnej bądź poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc (wraz z niezbędnym wyposażeniem).
c) Doposażenie placówek istniejących, zakup niezbędnego sprzętu (w tym poprawa warunków przy zwiększonej liczbie miejsc przedszkolnych).

Link

 

 • Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej
  (konkurs nr RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/17).

Planowany nabór: od 31 marca do 4 maja 2017 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 10 018 638,11 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 85% wydatków kwalifikowalnych.

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane typy projektów:

1. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia ogólnego związane z poprawą nauczania nauk ścisłych, ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, czy też nauczania eksperymentalnego oraz kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej),tj.:
a) Rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja szkół w w/w zakresie wraz z niezbędnym wyposażeniem;
b) Budowa nowej infrastruktury edukacji ogólnej (szkół). Interwencja w zakresie budowy nowej infrastruktury edukacji ogólnej musi uwzględniać trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze oraz efektywność kosztową.
2. Wyposażenie pracowni, sal dydaktycznych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.
3. Inwestycje służące realizacji zajęć sportowych, tj.:
a) Budowa, rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja przyszkolnej infrastruktury sportowej, umożliwiającej prowadzenie zajęć sportowych,
b) Wyposażenie w niezbędny sprzęt do zajęć sportowych, gimnastyki.
4. Wyposażenie specjalistyczne w szkołach, tj.: zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych, uczniów z problemami w przyswajaniu wiedzy.

Link

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

 • Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej (konkurs nr. RPZP.08.01.00-IP.02-32-K19/17).

Nabór od 27 lutego do 5 kwietnia 2017 r.

Budżet naboru: 11,6 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%.

Dofinansowanie można otrzymać na:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 - 4 lata, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych).
2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty; katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:
a) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
b) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastykę korekcyjną,
c) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
d) zajęcia edukacyjne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.
4. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego.
5. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych, obejmujące w szczególności:
a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, studia podyplomowe,
b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
c) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

Link

 

 • Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Nabór od 6 marca do 18 kwietnia 2017 r.

Budżet naboru: 25,7 mln zł. Poziom dofinansowania: 95%.

W ramach działania 8.3 wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

1. Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy głównie poprzez:
a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem,
b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia,
d) wdrożenie nowych form i programów nauczania,
e) tworzenie i realizacja zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych,
f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy,
g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu realizacji programów edukacyjnych,
h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,
i) pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym,
j) doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów lub słuchaczy, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
k) realizację zajęć organizowanych poza szkołą lub poza lekcjami.
2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności poprzez:
a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, studia podyplomowe,
b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
c) realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania,
d) staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty,
e) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, poradniami psychologiczno pedagogicznymi,
f) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.
3. Indywidualizację pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w tym ucznia młodszego oraz ucznia zdolnego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej poprzez:
a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania ww. pomocy dydaktycznych w pracy,
c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty, w tym:

-zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, w tym: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, organizowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
- warsztatów,
- porad i konsultacji.

4. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu głównie poprzez:
a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,
b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.
5. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szczególności poprzez:
a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty w tym włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,
c) kształtowanie i rozwijanie podstawowych kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń,
d) programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy przez naukę programowania.

Link

W pozostałych województwach nie ma obecnie konkursów znajdujących się w obszarze zainteresowania STO.

4) Program Erasmus+

Program Erasmus+ realizowany jest w latach 2014-2020. Oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:

Aktualne terminy składania wniosków w 2017 r. 

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 26 kwietnia 2017 r.4 października 2017 r.
 • Strategiczne projekty w ramach wolontariatu europejskiego – 26 kwietnia 2017 r.
 • Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 5 kwietnia 2017 r.

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 26 kwietnia 2017 r., 4 października 2017 r.

Akcja 3

 • Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą –  26 kwietnia 2017 r. 4 października 2017 r.

Na stronie programu Erasmus+ są dostępne szczegółowe informacje jak złożyć wniosek i formularze wniosków na rok 2017.