List Prezydenta z okazji 30-lecia działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Uczestnicy i Organizatorzy

Gali 30-lecia

Społecznego Towarzystwa Oświatowego

 

Szanowni Państwo!

 

Jest mi niezmiernie miło pozdrowić wszystkich Państwa zgromadzonych na Gali 30-lecia Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Gratuluję pięknego jubileuszu i dziękuję za Państwa pracę na rzecz kształcenia i wychowania kolejnych pokoleń młodych Polaków. Towarzystwo rozpoczęło swoją działalność w 1987 roku, w przededniu upadku systemu komunistycznego w Polsce. Wyznaczając nowe kierunki w edukacji, stało się jedną z pierwszych organizacji pozarządowych, które włączyły się w budowę systemu oświaty po roku 1989, i znacząco przyczyniło się do rozwoju szkolnictwa niepublicznego w naszym kraju. Model szkoły uwzględniający zaangażowanie rodziców, wprowadzający uczenie się poprzez doświadczenie, kształtujący wrażliwość społeczną jest wyróżnikiem placówek spod znaku STO. Zobacz także: Odznaczenia państwowe dla zasłużonych nauczycieli i pracowników oświaty 

Miarą Państwa sukcesów i ogromu wykonanej pracy są liczby, które opisują działalność Towarzystwa: ponad sto pięćdziesiąt szkół, trzynaście tysięcy obecnie uczących się i tysiące absolwentów, ponad dwa tysiące pracowników. To dorobek imponujący, za którym stoją również wysoka jakość kształcenia, profesjonalizm kadry nauczycielskiej i realizacja celów programowych takich jak kształtowanie przyjaznego nastawienia uczniów do nauki, rozwijanie kreatywności i podmiotowe traktowanie młodych ludzi. Na szczególną uwagę zasługuje też dążenie do harmonii oddziaływań wychowawczych szkoły i domu, wspomaganie wychowania w rodzinie, podkreślanie prawa rodziców do decydowania o kształceniu dzieci oraz formowanie postaw prospołecznych.

Od edukacji i wychowania dzieci i młodzieży zależy przyszłość Polski. Kształtowanie systemu oświaty, który jak najlepiej sprzyjałby ich rozwojowi, to proces ciągły, wymagający nieustannej refleksji i dokonywania koniecznych zmian. Jestem przekonany, że w nowych ramach systemowych Społeczne Towarzystwo Oświatowe będzie nadal z powodzeniem realizowało swoją misję budzenia młodzieńczej ciekawości, rozwijania pasji i przekazywania wiedzy.

Za trud włożony dotychczas w pracę na tym polu pragnę złożyć Państwu wyrazy najwyższego uznania. Gratuluję osobom odznaczonym za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty i za długoletnią służbę. Proszę przyjąć życzenia wielu dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Wszystkim zaangażowanym w działalność Towarzystwa życzę, aby Państwa praca w jak największym stopniu budowała potencjał edukacyjny młodych Polaków, kształtowała ich postawy obywatelskie i patriotyczne, otwierała drzwi do sukcesów naukowych i gospodarczych, a dla Państwa była źródłem jak największej satysfakcji.

 

Z  wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda