Regulamin nadawania Złotej Odznaki STO

§ 1.

Złota Odznaka Społecznego Towarzystwa Oświatowego, zwana dalej „Odznaką”, jest nadawana za szczególne osiągnięcia w realizacji najważniejszych celów Towarzystwa, tj. „wszechstronnych działań na rzecz poprawy możliwości edukacji dzieci i młodzieży, na rzecz uspołecznienia polskiego systemu oświatowego oraz stworzenia możliwości wyboru różnych dróg kształcenia i wychowywania” (Deklaracja programowa, 1989 r.), a także za zasługi w działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej prowadzonej w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach kształcenia nauczycieli Społecznego Towarzystwa Oświatowego:

1) członkom STO, wyróżniającym się aktywną, długoletnią działalnością na rzecz krzewienia idei propagowanych przez Towarzystwo,
2) nauczycielom legitymującym się co najmniej 5-letnią pracą w przedszkolach, szkołach lub placówkach STO, którzy w swojej działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej realizują idee i koncepcje Towarzystwa, a zwłaszcza inicjują i podejmują nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej,
3) dyrektorom prowadzącym wzorowe przedszkola, szkoły i placówki STO,
4) innym pracownikom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach STO, szczególnie przyczyniającym się do ich rozwoju,
5) nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty niepublicznej,
6) fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju STO i krzewienia idei propagowanych przez Towarzystwo.

§ 2.

Odznakę nadaje raz w roku z okazji Święta STO Kapituła Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego, zwana dalej „Kapitułą” na wniosek:

1) członka Zarządu Głównego STO,
2) zarządu koła STO,
3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki STO,

o ile zostanie on pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Główny STO.

§ 3.

 1. Wniosek o nadanie Odznaki powinien zawierać uzasadnienie jej nadania i zostać złożony na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Wniosek o nadanie Odznaki powinien być zgłoszony w terminie do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego do Zarządu Głównego STO poprzez Biuro STO.
 3. Zarząd Główny STO rozpatruje złożone wnioski, o których mowa § 2 i przedstawia Kapitule w terminie do 30 września danego roku kalendarzowego wnioski, które uzyskały pozytywną opinię.
 4. W skład Kapituły wchodzi Prezes STO oraz 5 osób powołanych przez Zarząd Główny STO na czas kadencji władz STO spośród osób, które otrzymały Odznakę i są szczególnie zasłużone dla realizacji idei uspołecznienia polskiej oświaty. W przypadku ustąpienia członka Kapituły Zarząd Główny uzupełnia jej skład o nowego członka.
 5. Przewodniczącym Kapituły jest osoba wskazana przez Zarząd Główny STO.
 6. Kapituła podejmuje decyzje o przyznaniu Złotej Odznaki STO w terminie do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego.
 7. Członkowie Kapituły są zobowiązani do zapoznania się przed jej posiedzeniem ze złożonymi wnioskami, które udostępnia Biuro STO.
 8. Kapituła podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 4 członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 9. Posiedzenia Kapituły są protokołowane. Protokoły z posiedzeń Kapituły otrzymuje Zarząd Główny STO.
 10. Członkowie Zarządu Głównego STO oraz Kapituły przy rozpatrywaniu złożonych wniosków są zobowiązani do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.).

§ 4.

Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie wręcza Prezes STO lub inny członek Zarządu Głównego STO.

§ 5.

W razie zagubienia albo zniszczenia Odznaki lub legitymacji Zarząd Główny STO podejmuje na wniosek Odznaczonego decyzję o wydaniu wtórnego egzemplarza Odznaki lub legitymacji (za zwrotem kosztów wydania).

Uchwała nr 1075/10 ZG STO z dnia 14 maja 2010 r. (tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 1300/15 ZG STO z dnia 28 marca 2015 r., 1394/18 ZG STO z dnia 5 września 2018 r. i 1558/23 ZG STO z dnia 1 lipca 2023 r.)

Skład Kapituły Złotej Odznaki STO:

 • prof. Marek Kręglewski – przewodniczący
 • Anna Jeziorna
 • Agnieszka Milbrandt
 • Maria Prosińska-Jackl
 • Zygmunt Puchalski (ex officio)
 • Stanisław Więckowski