Regulamin Funduszu Stypendialnego STO-wskie TALENTY Społecznego Towarzystwa Oświatowego

§1
Postanowienia ogólne

 1. Fundusz Stypendialny STO-wskie TALENTY Społecznego Towarzystwa Oświatowego, dalej zwany „Funduszem STO-wskie TALENTY”, został utworzony w drodze Uchwały nr 1145/11 Zarządu Głównego STO z dnia 10 lipca 2011 r.
 2. Fundusz STO-wskie TALENTY został utworzony w celu nagrodzenia uczniów placówek STO za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury lub sportu, w kraju i za granicą.

§2
Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. ZG STO – należy przez to rozumieć Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Funduszu Stypendialnego STO-wskie TALENTY Społecznego Towarzystwa Oświatowego
3. Komisji stypendialnej – należy przez to rozumieć Komisję stypendialną działającą przy Społecznym Towarzystwie Oświatowym, powoływaną w związku z funkcjonowaniem Funduszu STO-wskie TALENTY.
4. stypendium STO-wskie TALENTY  należy przez to rozumieć formę nagrody udzieloną przez Komisję stypendialną ze środków Funduszu STO-wskie TALENTY na podstawie niniejszego regulaminu.
5. placówce STO – należy przez to rozumieć: przedszkole, szkołę i inną placówkę oświatową prowadzoną przez STO, w tym także zespół szkół.
6. uczniu – należy przez to rozumieć osobę pobierającą naukę w placówce STO. 
7. wybitne osiągnięcia – należy przez to rozumieć:
1) zajęcie przez ucznia, w aktualnym lub/i dwóch poprzednich latach szkolnych, I, II lub III miejsca w konkursie o zasięgu co najmniej wojewódzkim, który znajduje się w podanym do publicznej wiadomości wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ogłoszonym przez Kuratora Oświaty lub w wykazie olimpiad przedmiotowych, który znajduje się w podanym do publicznej wiadomości komunikacie Ministra Nauki i Edukacji w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych; lub
2) zdobycie tytułu laureata w danym konkursie – w przypadku wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty; lub
3) inne osiągnięcie, którego charakter dorównuje osiągnięciom, o których mowa w pkt 1 i 2.

§3
Fundusz STO-wskie TALENTY Społecznego Towarzystwa Oświatowego

 1. Fundusz STO-wskie TALENTY zasilany jest ze środków pochodzących z budżetu ZG STO oraz z innych źródeł.
 2. Wysokość Funduszu STO-wskie TALENTY ze środków własnych ustala ZG STO w drodze uchwały, na każdy rok obrotowy.  
 3. Środki Funduszu STO-wskie TALENTY pochodzące ze środków własnych ZG STO, a niewykorzystane do 25 sierpnia danego roku obrotowego, podlegają zwrotowi do budżetu ZG STO.
 4. Administrowanie środkami Funduszu STO-wskie TALENTY, w tym w zakresie rozpatrywania wniosków i przyznawania stypendiów STO-wskie TALENTY, ZG STO powierza Komisji stypendialnej.
 5. Obsługę administracyjną wniosków prowadzi Biuro Towarzystwa, w tym w zakresie przyjmowania wniosków i przekazywania ich do Komisji stypendialnej oraz wypłaty przyznanych stypendiów.

§4
Komisja stypendialna

 1. Komisja stypendialna powoływana jest przez ZG STO, w drodze uchwały, i składa się z 6 członków, spośród których ZG STO wskazuje Przewodniczącego Komisji stypendialnej.
 2. Członek Komisji stypendialnej może być w każdym czasie, w drodze uchwały, odwołany przez ZG STO.
 3. Posiedzenia Komisji stypendialnej odbywają się w siedzibie STO lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
  a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której osoby biorące udział w posiedzeniu mogą wypowiadać się w toku obrad, przebywając w różnych miejscach,
  b) wykonywanie prawa głosu.
 4. Posiedzenia Komisji stypendialnej są niejawne, protokołowane i zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego Komisji stypendialnej, który przekazuje Członkom komisji stypendialnej zarządzenie o jej posiedzeniu, na co najmniej 7 dni przed terminem obrad.
 5. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 4 musi zawierać wszystkie szczegółowe informacje dotyczące tego posiedzenia, w tym wskazywać termin i formę posiedzenia.
 6. Decyzje Komisji stypendialnej podjęte w formie uchwały są ostateczne, a dla swojej ważności muszą być podjęte przy udziale minimum 4 członków tej komisji. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decydujący głos ma prowadzący obrady Komisji stypendialnej. Komisja stypendialna opiniując wnioski o stypendium STO-wskie TALENTY w zakresie oceny wybitnych osiągnięć ucznia będzie brała pod uwagę opinię wnioskodawcy i dokonaną przez niego ocenę tych osiągnięć, przy czym ostateczną decyzję podejmie w oparciu o własną ocenę zgromadzonego materiału.
 7. Komisja stypendialna nie ma obowiązku uzasadniania swoich decyzji. Decyzja Komisji stypendialnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 8. O przyznaniu, odmowie przyznania, odebraniu lub zawieszeniu wypłaty stypendium STO-wskie TALENTY lub nie rozpatrzeniu wniosku, Wnioskodawcę zawiadamia Przewodniczący Komisji stypendialnej. Zawiadomienie przekazywane jest w sposób, o którym mowa w § 8.

§5
Osoby uprawnione i formy pomocy

 1. „Środki z Funduszu STO-wskie TALENTY przeznaczone są dla uczniów placówek STO, reprezentowanych przez rodziców/opiekunów prawnych (z wyjątkiem uczniów pełnoletnich), którzy to uczniowie odnieśli wybitne osiągnięcia i jednocześnie spełnili poniższy warunek:
  a) mają za ostatni rok szkolny średnią ocen w skali 1-6 nie niższą niż:
  – 4,2 w klasach 5-6 szkoły podstawowej,
  – 4,0 w klasach 7-8 szkoły podstawowej,
  – 3,0 w szkole ponadpodstawowej.
  b) w klasach 1-4 szkoły podstawowej lub w szkołach specjalnych zamiast średniej ocen uwzględnia się ocenę opisową ucznia wystawioną na koniec poprzedniego roku szkolnego.
  Stypendia STO-wskie TALENTY mogą być przyznane jako pieniężne świadczenia miesięczne na okres od 1 do 12 m-cy, w obrębie danego roku obrotowego. 
 2. Przyznane stypendia STO-wskie TALENTY przekazywane są na rachunek bankowy rodziców/opiekunów prawnych ucznia lub pełnoletniego ucznia, wskazany we wniosku.
 3. Komisja stypendialna, po powzięciu stosownej wiedzy, może odebrać stypendium STO-wskie TALENTY, gdy uczeń swoim postępowaniem lub zaniechaniem narusza zasady współżycia społecznego, zwłaszcza dotyczące uczniów. Odebranie stypendium STO-wskie TALENTY nie może nastąpić z mocą wsteczną.
 4. Przewiduje się wypłacanie stypendiów STO-wskie TALENTY w następujących terminach:
  a) I wypłata, w terminie do 31 grudnia danego roku obrotowego,
  b) kolejne wypłaty, w terminie do końca każdego miesiąca kalendarzowego.  

§6
Procedury i warunki ubiegania się o stypendium STO-wskie TALENTY i zasady jego wypłaty

 1. Stypendia STO-wskie TALENTY przyznawane są na wniosek:
  a) zarządu Koła STO prowadzącego placówkę STO, do której uczęszcza uczeń,
  b) dyrektora placówki STO, do której uczęszcza uczeń,
  c) członka ZG STO.
 2. Wniosek o stypendium STO-wskie TALENTY, złożony przez osobę inną niż wymienione w ust. 1 pozostawia się bez rozpatrzenia.
 3. Jeżeli stypendium STO-wskie Talenty zostało przyznane w danym roku wyklucza się ponowne złożenie wniosku w kolejnym roku w oparciu o wybitne osiągnięcia wymienione we wniosku, na podstawie którego przyznano stypendium.
 4. Wzór wniosku o stypendium STO-wskie TALENTY określa załącznik do niniejszego regulaminu. Wnioski przekazane w innej postaci nie będą rozpatrywane.
 5. Wniosek o stypendium STO-wskie TALENTY (wraz z załącznikami) może być złożony w formacie opisanym w poniższych podpunktach. Decyzję co do wyboru formy składania wniosków podejmuje Przewodniczący Komisji stypendialnej i podaje ją do wiadomości na stronie internetowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w informacji o naborze wniosków na dany rok obrotowy. Wnioski mogą mieć formę:
  a) elektroniczną tj. poprzez przesłanie na adres biuro@sto.org.pl skanu wniosku w formacie pdf,
  b) papierową tj. poprzez przesłanie na adres siedziby biura STO oryginału wniosku.
 6. Rozpatrzeniu podlegają tylko kompletne, czytelne, prawidłowo wypełnione i podpisane wnioski.
 7. Wnioski o stypendia STO-wskie TALENTY na dany rok obrotowy można składać do 30 września danego roku obrotowego. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 8. Wnioski rozpatrywane są do 31 października danego roku obrotowego, nie dłużej jednak niż do wyczerpania się środków Funduszu stypendialnego na dany rok obrotowy .
 9. W każdym czasie Komisja stypendialna może wystąpić do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje, w tym materiały lub zaświadczenia, na poparcie lub uzupełnienie informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Brak dostarczenia w/w informacji, we wskazanym przez Komisję stypendialną terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 10. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o stypendium STO-wskie TALENTY jest brak zaległości placówki STO do której uczęszcza uczeń wobec Zarządu Głównego STO z tytułu 1% odpisu z naliczonego czesnego, o którym mowa w Uchwale Nr 4 VI Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dnia 12 maja 2001 roku w sprawie odpisów od przychodów z czesnego szkół prowadzonych przez Towarzystwo oraz przez Samodzielne Koła Terenowe.
 11. Brak terminowych wpłat odpisu, o którym mowa w ust. 9, może spowodować wstrzymanie przez Komisję stypendialną wypłat przyznanego stypendium STO-wskie TALENTY do czasu uregulowania zaległości, w terminie przez nią podanym.

§7
Procedura szczególna

 1. W przypadku osiągnięć niebędących wybitnym osiągnięciem w rozumieniu  Regulaminu, Komisja stypendialna może, w sytuacjach szczególnych, przyznać stypendium, z pominięciem warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku niespełnienia przez ucznia warunku określonego w §5 pkt 1 Regulaminu, Komisja stypendialna może, w sytuacjach szczególnych, przyznać stypendium z pominięciem tego warunku.
 3. Zastosowanie procedury szczególnej wymaga uchwały Komisji stypendialnej podjętej jednogłośnie przez wszystkich członków Komisji.

§8
Postanowienia końcowe

 1. Osoba wnioskująca o stypendium STO-wskie TALENTY ma obowiązek zawiadomienia Komisji stypendialnej o każdej zmianie mającej wpływ na przyznanie uczniowi stypendium lub o zaprzestaniu przez niego nauki w placówce STO.
 2. W przypadku podania nieprawidłowych lub niekompletnych danych i informacji w procesie wnioskowania i wypłaty stypendiów STO-wskie TALENTY, wszelkie przyznane stypendia nie zostaną wypłacone, a już wypłacone podlegają zwrotowi na konto ZG STO.
 3. Wszelka korespondencja (z wyłączeniem złożenia wniosku) pomiędzy stronami będzie odbywała się elektronicznie na następujące adresy:
  a) adres biura STO: biuro@sto.org.pl
  b) adres Wnioskodawcy: adres podany we wniosku o stypendium STO-wskie TALENTY.

 

Skład Komisji Stypendialnej: 

 • Andrzej Faracik – Przewodniczący Komisji
 • Violetta Ciećwierz 
 • Krzysztof Kwiatkowski
 • Teresa Sitarz 
 • Katarzyna Stawicka
 • Robert Wajnert 

Uchwała w sprawie Regulaminu Funduszu „STO-wskie Talenty” STO

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu „STO-wskie Talenty” STO

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu „STO-wskie Talenty” STO

Regulamin Funduszu Stypendialnego „STO-wskie Talenty” STO

Wniosek o przyznanie stypendium „STO-wskie Talenty” STO