Złota Odznaka STO:
lista odznaczonych

3822720dff largeZłota Odznaka Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest nadawana za szczególne zasługi dla STO, za zasługi w zakresie wyzwalania i wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości wychowania i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce, a także za zasługi na polu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach kształcenia i doskonalenia nauczycieli STO. Odznaka przyznawana jest dorocznie, z okazji święta STO (30 listopada).

Lista odznaczonych

Rok 2002

 1. prof. dr hab. Henryk Samsonowicz – Pierwszy Minister Edukacji Narodowej w III Rzeczypospolitej – za wspieranie rozwoju oświaty niepublicznej oraz zapoczątkowanie wielkiej reformy polskiego systemu edukacji. 
 2. prof. dr hab. Andrzej Zoll – Rzecznik Praw Obywatelskich – za konsekwentne i aktywne wspieranie działań na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.
 3. Wiesław Johann – Sędzia Trybunału Konstytucyjnego – za pomoc w tworzeniu aktów prawnych STO oraz wkład w rozwój ruchu stowarzyszeń w Polsce.
 4. Krystyna Starczewska – Prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, Dyrektor I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie – za stworzenie niekonwencjonalnej szkoły oraz wieloletnią działalność na rzecz stabilizacji oświaty niepublicznej w Polsce.
 5. Izabella Dzieduszycka – Prezes Stowarzyszenia Przymierze Rodzin – za stworzenie szkół katolickich, w których tradycyjne wartości chrześcijańskie łączą się z nowoczesną wizją Europy i Polski.
 6. dr Józef Krajewski – Rektor Wszechnicy Mazurskiej w Olecku – za wizję i odwagę, która doprowadziła do powstania jednej z najciekawszych uczelni niepaństwowych w Polsce.
 7. dr hab. Maria Mendel – Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego – za wieloletnią integrację pomorskiego środowiska STO oraz merytoryczny i intelektualny współudział w tworzeniu ruchu rodziców w polskim systemie edukacji.
 8. Marek Kunicki-Goldfinger – za wieloletnią pomoc Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu w rozwiązywaniu problemów oświaty niepublicznej oraz konsekwentne działania na rzecz uspołeczniania oświaty polskiej.
 9. Jolanta Truszewska – Prezes SKT Nr 76 STO w Ciechanowie – za stworzenie struktur i szkół STO na terenie Pułtuska i Ciechanowa oraz organizację Ogólnopolskich Zawodów w Pływaniu Szkół STO w Ciechanowie.
 10. dr Jerzy Hardie-Douglas – Prezes SKT Nr 47 STO w Szczecinku – za stworzenie i kierowanie przez ponad 10 lat szkołą i środowiskiem STO w Szczecinku oraz wspieranie Towarzystwa w przełomowych momentach.
 11. Kazimierz Konarski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Zakopanem – za organizację Zimowych Igrzysk Szkół Niepublicznych (od 1994 r.) oraz integrację środowiska oświaty niepublicznej.
 12. Marek Zalejski – za stworzenie wizerunku plastycznego Towarzystwa i wieloletnią bezinteresowną pomoc w opracowywaniu materiałów promujących STO.
 13. Stanisław Więckowski – Sekretarz redakcji „Edukacja i Dialog” – za współtworzenie i utrzymywanie na najwyższym poziomie merytorycznym miesięcznika „Edukacja i Dialog”.
 14. Anna Jeziorna – za odwagę tworzenia już w roku 1987 r. pierwszej niepaństwowej szkoły i konsekwentną realizację szerzenia idei szkolnictwa niepublicznego.
 15. Edward Wieczorek – Dyrektor Biura STO – za znaczący wkład w pracę nad nowym kształtem polskiej oświaty oraz wprowadzenie w Społecznym Towarzystwie Oświatowym najlepszych wzorców pracy admistracyjnej.
 16. Werner van Katwijk – za wieloletnie kierowanie Europejskim Stowarzyszeniem Rodziców i promowanie na jego forum Polski i STO.
  Rok 2003
   
 17. Iwona Walczak – była dyrektor SSP Nr 1 im. Noblistów Polskich i SG STO w Szczecinie.
 18. prof. dr hab. Elżbieta Putkiewicz – założycielka STO – za wieloletnią działalność na rzecz STO, promującą najwyższe standardy życia publicznego i szkolnictwo niepubliczne poprzez liczne badania i publikacje naukowe.
 19. Michał Kawecki – za zasługi dla szczecińskiego środowiska STO, wieloletnie reprezentowanie STO w Europejskim Stowarzyszeniu Rodziców (EPA), a przede wszystkim za wprowadzenie polskich Rodziców do nowokształtującej się Europy.
 20. Izabela Wrońska – Prezes Samodzielnego Koła Terenowego Nr 191 STO – za wieloletnie kierowanie Kołem i opiekę nad III Podstawowo-Gimnazjalnym Zespołem Szkół Społecznych STO w Gdańsku, które są jednymi z najlepszych placówek oświatowych Towarzystwa.
 21. Andrzej Bielak – Prezes Samodzielnego Koła Terenowego Nr 64 STO – za wieloletnie kierowanie najliczniejszym Kołem i opiekę nad Zespołem Szkół Ogólnokształcących STO w Krakowie, które są wzorem dla szkolnictwa niepublicznego.
 22. Alina Popiołek – nauczyciel i wieloletni dyrektor SLO i SG STO w Białymstoku – za ciągłe poszukiwanie nowych dróg rozwoju polskiej oświaty i wprowadzanie w kierowanych przez siebie szkołach najwyższych standardów edukacyjnych i etycznych.
 23. Anna Szczepańska – dyrektor I SLO STO w Radomiu – za założenie i prowadzenie przez 12 lat liceum – szkoły, która mimo bardzo trudnych warunków ekonomicznych i demograficznych miasta, cieszy się najwyższym uznaniem społeczeństwa i władz Radomia i jest najlepszą wizytówką Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
 24. Józef Groda – dyrektor Zespołu Szkół STO w Ostrołęce – za założenie i od 13 lat kierowanie SSP STO, a następnie SG i SLO STO, które młodzieży z niedużego miasta dają szansę zetknięcia się z kulturą Europy, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla walorów regionalnych Polski i regionu.
 25. śp. Urszula Zborucka – pośmiertnie – założycielka i wieloletni Prezes Samodzielnego Koła Terenowego Nr 59 STO w Lubinie – za wierność ideałom, z których wyrasta STO, jako wyraz pamięci środowiska Lubina, które zawdzięcza Jej hartowi ducha i energii swoje sukcesy.
  Rok 2004
   
 26. Anna Iwanowska – była wiceprezes Zarządu SKT Nr 177 STO, dyrektor SSP STO i SG STO w Olecku – za kierowanie przez wiele lat organizacją Festiwalu Teatralnego „Szkolne Spotkania z Melpomeną”, który skupia kochającą teatr młodzież z całej Polski, zarówno ze szkół niepublicznych jak i publicznych, a jego profesjonalne przygotowanie stanowi najlepszą wizytówkę Społecznego Towarzystwa Oświatowego, nie tylko na wschodnio-północnych obszarach Rzeczypospolitej, i jest przykładem najwyższego lotu działania obywatelskiego na rzecz dobra wspólnego.
 27. Barbara Tarasiewicz – za wieloletnią, bardzo aktywną działalność w białostockim środowisku STO, wkład w budowę SKT Nr 91, Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Społecznego Gimnazjum Nr 8 STO w Białymstoku, które są szkołami wyróżniającymi się poziomem nauczania i wychowania w województwie podlaskim, oraz za wyjątkowe zasługi w integrowaniu społeczności szkół STO i pozyskiwaniu przyjaciół wspierających ich działalność.
 28. Joanna Trzeciakowska – prezes SKT Nr 21 STO w Warszawie – za wielki wkład w rozwój i działalność środowiska STO na warszawskim Ursynowie i aktywne przyczynienie się do rozwoju Zespołu Szkół Społecznych stanowiących jedną z najciekawszych wizytówek Towarzystwa w Warszawie.
 29. dr hab. Marek Kręglewski – prof. UAM, wieloletni prezes SKT Nr 15 STO w Poznaniu, były wiceprezes ZG STO – za bardzo aktywne zaangażowanie w budowanie szkolnictwa niepublicznego i struktur społeczeństwa obywatelskiego w Polsce; olbrzymi wkład w tworzenie oraz rozwój pierwszych szkół STO na terenie Poznania; wprowadzenie do Społecznego Towarzystwa Oświatowego najwyższych standardów etycznych, merytorycznych i organizacyjnych, uczestnictwo w pracach Towarzystwa w chwilach dla środowiska najtrudniejszych.
 30. Andrzej Muszyński – wieloletni dyrektor SLO Nr 19 im. Króla Sedzonga Wielkiego STO w Warszawie, były członek GSK STO – za zorganizowanie i prowadzenie unikalnego w skali kraju liceum, w którym w sposób harmonijny połączono naukę kultury i tradycji polskiej z kulturą i tradycją koreańską, a poprzez wprowadzenie nauki języka koreańskiego i zapewnienie patronatu najwyższych władz Korei Płd. stworzono młodzieży bardzo ciekawą ofertą edukacyjną i możliwości niestandardowego startu w dorosłe życie oraz zorganizowanie i przeprowadzenie 2 narodowych i 1 międzynarodowej sesji Modelu Parlamentu Europejskiego, stanowiących trwały wkład STO w budowie nowoczesnego parlamentaryzmu europejskiego i przygotowujących do tych działań młodzież z wielu krajów, w tym również z Polski.
 31. Andrzej Nizielski – dyrektor Zespołu Szkół STO w Raciążu – za założenie i wieloletnie prowadzenie Zespołu Szkół STO w Raciążu, organizowanie licznych imprez sportowych, w tym Halowych Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej w Płońsku, trwałe wspieranie idei STO i szkolnictwa niepublicznego w lokalnym środowisku i tym samym pokazanie, że sukces i aktywność społeczna zależą od poszczególnych ludzi, a nie wielkości miast w jakich działają.
  Rok 2005
   
 32. Barbara Pawłowska – członek Zarządu SKT Nr 15 STO w Poznaniu – za odwagę intelektualną w urzeczywistnianiu ducha wolności w działaniach STO w skali kraju.
 33. Małgorzata Przybyła – dyrektor Zespołu Szkół STO w Katowicach – za wzorowe wcielanie w życie ideałów i zasad STO, stworzenie aktywnego środowiska i świetnych szkół.
 34. Teresa Sitarz – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Żyrardowie – za stworzenie środowiska STO i szkoły będącej centrum życia kulturalnego w tym mieście.
 35. Andrzej Saczuk – prezes SKT Nr 92 STO w Bielawie – za trwałe zakorzenienie szkoły i środowiska STO w kulturze i tradycji regionu.
 36. dr hab. Mirosław Stec – prof. UJ, prawnik – za wybitny wkład w rozwój organizacji pozarządowych, w tym STO, w Polsce.
 37. Lech Rutkowski – Pierwszy Prezydent Białegostoku – za stałe wspieranie oświaty niepublicznej w ciągu ostatnich 15 lat.
  Rok 2006
   
 38. Lidia Domaradzka – dyrektor SPI „Skrzat” STO w Zabrzu – za dojrzałą miłość do dzieci i stwarzanie im warunków wszechstronnego rozwoju.
 39. Jadwiga Głowacka-Mrozowska – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. E. Estkowskiego STO i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. E. Estkowskiego STO w Łodzi – za wyjątkową umiejętność łączenia profesjonalizmu w zarządzaniu szkołami z darem serca.
 40. Joanna Rozwadowska-Skrzeczyńska – dyrektor Departamentu Prawnego MEN – za wybitną umiejętność łączenia służby publicznej z działalnością obywatelską.
 41. Czesław Bagiński – pierwszy prezes Koła nr 91 – za pionierską aktywność i wieloletnie promowanie oświaty niepublicznej i ruchu obywatelskiego w Białegostoku.
 42. Piotr Kirzejonek – prezes SKT nr 156 STO – za aktywne budowanie środowiska STO w Zielonej Górze i pełnienie roli przewodnika w działalności publicznej.Rok 2007 
 43. Bożenna Akertowicz – dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej I St. im. Witolda Lutosławskiego STO w Warszawie – za twórcze łączenie edukacji z wartościami kultury narodowej.
 44. Marianna Krawczyk – dyrektor Zespołu Szkół Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO w Warszawie – za stworzenie szkoły i środowiska, w których wychowanie i nauczanie w sposób harmonijny łączą tradycje chrześcijańskiej Polski z nowoczesną Europą.
 45. Bożena Kuczyńska – dyrektor ZSO STO (SSP nr 14 im. Dzieci Zjednoczonej Europy i SG nr 4 STO) w Warszawie – za wszechstronne kształtowanie osobowości uczniów i stworzenie bogatego różnorodnymi inicjatywami środowiska STO.
 46. Wiesława Mordasewicz – główna księgowa SKT nr 91 STO; główna księgowa SLO STO i SG nr 8 STO w Białymstoku – za sztukę integrowania środowiska szkolnego poprzez swoją osobowość.
 47. Beata Wiśniewska-Tomczak – dyrektor ZS nr 16 STO w Warszawie – za umiejętność łączenia profesjonalizmu w zarządzaniu szkołą z atmosferą przyjaznego dialogu.
 48. Jarosław Pytlak – dyrektor SSP nr 24 STO w Warszawie – za inspirowanie twórczego niepokoju w życiu szkoły i Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
 49. Witold Kołodziejczyk – były członek ZG STO i dyrektor Biura STO – za wprowadzanie do edukacji narodowej  najnowszych osiągnięć światowej nauki oraz rygorystyczne przestrzeganie w życiu publicznym zasad, w oparciu o które zostało stworzone STO.Rok 2008
 50. Anna Florek – dyrektor Społecznego Przedszkola Integracyjnego STO w Warszawie – za skuteczne stworzenia uspołecznionej, zintegrowanej edukacji przedszkolnej w STO, wzorową drogę do wspólnoty włączającej.
 51. Urszula Moszczyńska – współzałożycielka w roku 1989 Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Warszawie – za pionierskie działania na rzecz oświaty niepublicznej i pełną poświęcenia pracę dla dzieci i młodzieży.
 52. Grażyna Kołakowska – dyrektor Społecznego Gimnazjum nr 2 im. Z. Herberta STO i I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta STO w Częstochowie – za twórcze zaangażowanie na rzecz oświaty i kształtowanie pozytywnego obrazu STO.
 53. Grzegorz Sulikowski – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 69 STO w Warszawie – za kreatywność i bezinteresowną pracę w STO na rzecz dobra wspólnego.Rok 2009
 54. Gabriela Badowska – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 158 STO w Radomiu – za nieprzeciętną umiejętność wyzwalania inicjatyw społecznych.
 55. Bożena Jaskros – dyrektor Społecznego Gimnazjum STO w Starachowicach – animator edukacji niezależnej i kontynuator tradycji kulturowych i oświatowych Starachowic.
 56. Hanna Sempka – dyrektor I Zespołu Szkół STO w Gdańsku – niestrudzony animator ruchu obywatelskiego.
 57. Barbara Skórzewska – wicedyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Lubinie  – za promowanie wymiaru europejskiego w edukacji w obszarze szkolnictwa publicznego i społecznego.
 58. Małgorzata Wiśniewska – nauczycielka w Zespole Szkół nr 16 STO w Warszawie – za pokazanie, że szkolna świetlica może być sercem szkoły.
 59. Jolanta Zabrocka – dyrektor III Podstawowo-Gimanzjalnego Zespołu Szkół Społecznych STO w Gdańsku – lider programu edukacji i kształtowania tożsamości szkół społecznych.
 60. Edmund Puzio – pierwszy prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 93 STO w Mikołajkach – twórca środowiska STO i międzykulturowego dialogu polsko-niemiecko-mazurskiego.
 61. Marek Sadecki – członek Komisji Rewizyjnej Samodzielnego Koła Terenowego nr 5 STO w Warszawie – za stworzenie funkcjonalnego modelu ekonomicznego szkoły społecznej.
 62. Andrzej Żurek – były prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 68 STO w Słupsku – za stworzenie środowiska STO wiernego swoim korzeniom.Rok 2010
 63. Urszula Andrejewicz – od 1990 r. aktywny członek STO, jedna z liderek środowiska białostockiego. Współorganizatorka Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO i Społecznego Gimnazjum nr 2 STO w Białymstoku. Wieloletni prezes SKT nr 92 STO i 165 STO w Białymstoku. Wieloletni członek i wiceprezes ZG STO. Rzecznik Dyscyplinarny STO. Członek Rady Fundacji „Rodzice Szkole”.
 64. Hubert Kaczyński – Inicjator ruchu obywatelskiego na rzecz edukacji niepublicznej w Białymstoku w latach 1989-1990. Założyciel Koła Terenowego nr 91 STO w Białymstoku, którego był pierwszym wiceprezesem, w latach 1995-2003 i od 2007 prezes Zarządu Koła. W latach 1999-2005 – Sekretarz Generalny ZG STO.
 65. Jerzy Kijowski – nauczyciel, wychowawca w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum STO w Ostrołęce, autor dwóch monografii o Zespole Szkół STO, organizator wielu imprez, konkursów, wycieczek. Rzecznik prasowy Szkoły i Zarządu SKT nr 116 STO w Ostrołęce. Uczestnik rozmów z władzami administracyjnymi i oświatowymi, autor informacji do lokalnych mediów (prasa, radio).
 66. Maria Kordykiewicz – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO (Gimnazjum i Liceum) w Człuchowie – zaangażowana w pracę na rzecz wielu projektów i programów dla uczniów (Młodzież, Socrates Comenius, Szkoła z Klasą, Szkoła bez przemocy, Społeczeństwo obywatelskie zaczyna się w szkole).
 67. Paweł Łukasik –  wiceprezes Zarządu SKT nr 64 STO w Krakowie i członek Komisji Rewizyjnej Koła – zaangażowany w rozwój Koła i Szkół im. J. Słowackiego STO (utworzenie stanowiska Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju). Inicjator koncepcji „Szkoła pod Wawelem”, działań na rzecz wiedzy historycznej i postaw patriotycznych młodzieży w Krakowie i woj. małopolskim (gra terenowa „Śladami Niepodległości), organizacja i prowadzenie „Szkoły Debaty”.
 68. Marzenek Rysiński – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Białymstoku – 17 lat działalności przyczyniającej się do budowania zaufania do Towarzystwa i budowania dobrej marki STO. Od 1993 członek STO aktywnie działający w SKT nr 171 STO w Białymstoku. Długoletni członek Komisji Rewizyjnej ZG STO STO.
 69. Wojciech Starzyński – jeden z pomysłodawców i założycieli Społecznego Towarzystwa Oświatowego, wieloletni prezes STO (1989-1998, 1999-2010). Współtwórca oświaty niepublicznej w Polsce, doradca Prezesa Rady Ministrów w latach 1997-2001, członek Rady Konsultacyjnej ds. Reformy Edukacji Narodowej przy Ministrze Edukacji Narodowej (1998-2001), członek Obywatelskiego Komitetu Edukacji Narodowej, przewodniczący Kapituły przyznającej certyfikaty „Teraz Polska Dobra Szkoła” – SCHOLA REIPUBLICAE; koordynator Komitetu Założycielskiego Ogólnopolskiego Forum Rodziców. Przewodniczący Rady Fundacji „Rodzice Szkole” (2006-2010), Radny m.st. Warszawy i przewodniczący Komisji Edukacji i Rodziny w Radzie Warszawy, inicjator zmian legislacyjnych w zakresie edukacji, członek Senatu Wszechnicy Mazurskiej. Inspirator działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i ruchu rodziców w szkołach publicznych. W latach 1989-2002 współtwórca ogólnopolskiego programu „Rodzice w Szkole” nagrodzonego w konkursie Pro Publico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską. Jest autorem wielu artykułów i wypowiedzi w sprawach edukacji i społeczeństwa obywatelskiego, autorem i współautorem książek na temat oświaty. W 2009 roku odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wojciech Starzyński Złotej Odznaki STO nie przyjął.
 70. Małgorzata Szemiot-Zoll – założycielka i wieloletni prezes Koła nr 20 STO w Warszawie i współtwórca szkoły przez nie prowadzonej. Przez 1 kadencję członek ZG STO. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.Rok 2011
 71. Józef Gill – przez 20 lat pełnił w Zarządzie Samodzielnego Koła Terenowego nr 68 STO w Słupsku wszystkie możliwe funkcje statutowe. Członek Sądu Koleżeńskiego STO.
 72. prof. Jerzy Kaczorowski – działa w Samodzielnym Kole Terenowym nr 15 STO w Poznaniu. Przez trzy kadencje (2001-2010) był prezesem Koła.
 73. Krystyna Kuryło – od 20 lat związana ze Społeczną Szkołą Podstawową STO w Bielawie, a od ośmiu lat jej dyrektor. Opracowała autorski program „Ekologia w klasach 1-3”.
 74. Maria Prosińska-Jackl – w STO działa od 1989 r. Współzałożycielka Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO w Warszawie. Pierwsza prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 26 STO. Aktywnie uczestniczyła w wielu ważnych dla STO wydarzeniach i współtworzyła wiele tekstów informacyjnych i promujących, odnoszących się do oświaty niepublicznej. W latach 2005-07 i 2011 dyr. i p.o. dyr. Biura STO.
 75. Ewa Tarczoń – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 132 STO w Legionowie od 2004 roku. W swojej długoletniej działalności na rzecz krzewienia idei propagowanych przez Towarzystwo, wyróżniła się aktywną postawą w obronie szkolnictwa społecznego na terenie powiatu legionowskiego.
 76. Irena Wilczek-Sowa – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 99 STO w Tymbarku. Od 15 lat działa na rzecz Społecznej Szkoły Muzycznej STO i jej uczniów oraz miejscowego środowiska STO.
 77. Andrzej Wrede – jeden z założycieli STO. W latach 1987-95 członek ZG, następnie sekretarz generalny STO.
 78. dr Edward Zych – jeden z założycieli STO w Białymstoku. Pierwszy dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO.Rok 2012
 79. Barbara Deja – Dyrektor I Społecznej Szkoły Podstawowej i I Społecznego Gimnazjum STO w Radomiu – za ofiarne wieloletnie działanie na rzecz STO.
 80. Iwona Gertig – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej STO w Poznaniu – za wieloletnie działania na rzecz upowszechniania wysokiej jakości edukacji.
 81. Krystyna Gierszewska – prezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 131 STO w Człuchowie – za upór i determinację w krzewieniu idei Społecznego Towarzystwa Oświatowego i szkolnictwa niepublicznego.
 82. Barbara Komorowska – prezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 237 STO w Teresinie – za wieloletnie osobiste krzewieni idei STO w środowiskach przedsiębiorców i w lokalnym samorządzie.
 83. Agata Ludwa – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 i Społecznego Gimnazjum nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego STO w Poznaniu – za działania związane z popularyzowaniem szkolnictwa społecznego w Poznaniu i całej Polsce.
 84. Agnieszka Milbrandt – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 STO i Społecznego Gimnazjum nr 5 STO w Warszawie – za ofiarną pracę na rzecz szkół STO i rozpowszechnianie idei STO.
 85. Zbigniew Sobolewski – prezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 68 STO w Słupsku – jest wzorem działacza społecznie angażującego się w rozwój edukacji.
 86. Barbara Szostak – dyrektor Zespołu Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej i Społecznego Gimnazjum Specjalnego „Dać Szansę” STO w Warszawie – za wieloletnią pracę na rzecz  rozszerzenia formuły działalności STO.
 87. Halina Żuk – prezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 165 STO w Białymstoku – za upowszechnianie idei STO w całym województwie podlaskim.Rok 2013

 88. Ewa Maria Drozdowska – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Białymstoku – za budowanie prestiżu stowarzyszenia w lokalnym środowisku oraz działania na rzecz całego stowarzyszenia.
 89. Urszula Jurgiel – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Augustowie – za integrację środowiska województwa podlaskiego wokół idei STO oraz projektów mających na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży.
 90. Maria Kaznowska – współzałożycielka Koła Terenowego Nr 5 STO i Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 STO w Warszawie – za 26 lat orędowania na rzecz przyjaznego nauczania dzieci.
 91. Beata Pugawko – wiceprezes SKT nr 171 STO w Białymstoku – za wieloletnie zaangażowanie w sprawy wysokiej jakości edukacji oraz odpowiedzialność za wysokie standardy pracy w stowarzyszeniu.
 92. Marzena Ukraińska – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Noblistów Polskich STO i Społecznego Gimnazjum STO w Szczecinie – za stałe dzielenie się wiedzą z całym środowiskiem dyrektorów szkół STO oraz upowszechnianie idei STO w województwie zachodniopomorskim.
 93. prof. dr hab. Wojciech Kwiatek – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO w Krakowie; kierownika projektu Interdyscyplinarny Program Nauczania Blokowego Interblok – za urzeczywistnianie misji STO w podnoszeniu jakości edukacja oraz upowszechnianiu wiedzy o STO.
 94. Lucjan Tomalski – prezes SKT nr 213 STO w Jaśle – za szerzenie idei STO na Podkarpaciu i aktywny udział w życiu stowarzyszenia.
 95. Iwo Wroński – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Krakowie im. J. Słowackiego STO w Krakowie – za ofiarne organizowanie licznych przedsięwzięć integrujących całe stowarzyszenie oraz orędowanie na rzecz nabywania przez dzieci i młodzież kompetencji naukowo-technicznych.
  Rok 2014
 96. Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska – za nieustające wspieranie oświaty niepublicznej.
 97. Zdzisław Bednarek – nauczyciel historii i WOS-u w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Krakowie im. J. Słowackiego STO w Krakowie – za wieloletnie promowanie STO w Krakowie.
 98. Wojciech Czaj – dyrektor SLO nr 5 STO w Milanówku – za wierność ideom STO i tworzenie środowiska STO w Milanówku.
 99. Roman Kędzior – dyrektor szkół prowadzonych przez SKT nr 213 STO w Jaśle – za tworzenie ruchu STO w Jaśle.
 100. Piotr Koj – były dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Bytomiu, od 1989 r. aktywny członek STO – za nieustające wspieranie oświaty niepublicznej.
 101. Ewa Pytlak – wicedyrektor SP nr 24 STO w Zespole Szkół STO w Warszawie (dzielnica Bemowo) – za wieloletnie współtworzenie ruchu STO.
 102. Maria Szymańska – radca prawny STO – za wieloletnie doradztwo prawne dla całego ruchu STO.
 103. Małgorzata Żytko – Profesor Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego – za merytoryczny i naukowy wkład w rozwój ruchu STO.Rok 2015
 104. Anna Tobiacelli – nauczycielka-bibliotekarz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie – za włączenie wielu szkół STO we wspólne działanie inspirowane przez szkołę macierzystą.
 105. Barbara Wilczyńska – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Zakopanem – za wieloletnie organizowanie pod szyldem STO Zimowych Igrzysk Szkół Niepublicznych.
  Rok 2016
 106. Jolanta Dąbek – wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO im. J. Słowackiego STO w Krakowie – za organizację i koordynację wielu projektów edukacyjnych STO.
 107. Antonina Kalarus – nauczycielka matematyki w Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO w Bytomiu – za pionierską działalność w Społecznym Towarzystwie Oświatowym.
 108. Andrzej Mikosz – wieloletni prezes zarządu SKT nr 15 STO w Poznaniu – za profesjonalne wspieranie działalności STO.
 109. Andrzeja Obałek – dyrektor Zespołu Szkół STO w Słupsku – za działalność na rzecz STO ze szczególnym uwzględnieniem środowiska słupskiego.
 110. Włodzimierz Paszyński – zastępca Prezydenta m.st. Warszawy – za współtworzenie oświaty niezależnej w odrodzonej Polsce.
 111. Jacek Pyrć – członek Samodzielnego Koła Terenowego nr 99 STO w Tymbarku – za wieloletnie wspieranie szkoły w Tymbarku i organizację konkursów muzycznych.
 112. Elżbieta Siejka – dyrektor administracyjny Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 STO i Społecznego Gimnazjum nr 5 STO w Warszawie – za pionierską działalność na rzecz i w Społecznym Towarzystwie Oświatowym.
 113. Anna Sobala-Zbroszczyk – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie –  za inicjowanie projektów organizacyjnych i programów edukacyjnych STO.
 114. Rafał Kaczyński – pracownik Biura STO – za pełnienie roli człowieka instytucji dla STO.
  Rok 2017
 115. Jolanta Kalata – współzałożycielka szkoły STO w Olecku – za stworzenie aktywnego środowiska oraz promowanie Festiwalu Teatralnego wśród szkół niepublicznych.
 116. prof. Anatol Panasiuk – wiceprezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 171 STO w Białymstoku – za propagowanie idei i znaczenia STO w środowisku oraz wszechstronną działalność społeczną.
 117. Piotr Piskorski – wicedyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie w Warszawie – za wdrażanie w środowisku STO nowych inicjatyw służących kształtowaniu postaw i edukacji matematycznej.
 118. Rafał Przybył – wieloletni członek zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 24 STO w Poznaniu – za niezwykle istotny wkład osobisty w budowanie bazy szkół STO.
 119. Katarzyna Stawicka – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej STO im. Ireny Sendlerowej i Przedszkola STO w Ciechanowie – za wszechstronną działalność społeczną i występowanie w roli ambasadora STO w mieście i regionie.
  Rok 2018
   
 120. Krystyna Budziszewska – kierownik administracyjny w Zespole Szkół STO na Bemowie w Warszawie – za współtworzenie i prowadzenie pierwszych szkół STO.
 121. Magdalena Datta – dyrektor ds. pedagogicznych Zespołu Szkół STO im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi – za umiejętność realizacji marzeń w STO.
 122. Joanna Denert – nauczyciel języka polskiego w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Augustowie – za umiejętne odwoływanie się do tożsamości narodowej, praworządności i postaw obywatelskich.
 123. Bartosz Tymiński – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących „Bachmacka” STO w Warszawie – dla lidera środowiska STO i oświaty niepublicznej.
 124. Halina Waszkiewicz-Rosiek – dyrektor Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia STO w Tymbarku – za rozsławienie poprzez muzykę STO.
 125. Monika Witalis-Malinowska – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO w Krakowie – za piękne towarzyszenie uczniom w dojrzewaniu.
 126. Renata Żabik – dyrektor Biura STO – za profesjonalizm i współtworzenie marki STO.Rok 2019 
 127. Adam Bartosik – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 77 STO w Warszawie, wieloletni członek Zarządu Głównego STO – za budowanie jedności organizacji.
 128. Andrzej Faracik – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 56 STO w Częstochowie, wieloletni członek Zarządu Głównego STO – za wieloletnią działalność jako służbę na rzecz STO.
 129. Marek Grąziewicz – dyrekotr II Społecznej Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku – za nowoczesne prowadzenie szkoły.
 130. Agata Korzeniowska – wicedyrektorka Społecznej Szkoły Podstawowej STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej w Ciechanowie– za organizację imprez dla całego stowarzyszenia.
 131. Barbara Montwiłł – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 9 STO w Gdańsku – za promocję idei stowarzyszenia.
 132. Krystyna Norwa – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 144 STO w Warszawie, wieloletni członek Zarządu Głównego STO – za angażowanie się w edukację w wymiarze publicznym.
 133. dr Anna Okońska-Walkowicz – prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego w latach 2010-2016; wiceprezes ZG STO w latach 2004-2010 oraz 2016-2019, członek ZG STO w latach 1992-2004 – za pasję, wizję, skuteczność i ducha współpracy.
 134. Jolanta Sierpińska – nauczycielka w Zespołu Szkół Społecznych STO w Szczecinku – za wychowanie poprzez sztukę i międzynarodowe sukcesy.Rok 2020 
 135. Jolanta Budzowska – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 64 STO w Krakowie – za rozwinięcie licznych inicjatyw na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.
 136. Krzysztof Jabłoński – nauczyciel historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie – za odwagę intelektualną w zakresie edukacji historycznej, kulturowej i obywatelskiej.
 137. Leszek Janasik – dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 STO w Milanówku – za energię i pasję w rozwijaniu nowoczesnej edukacji.
 138. Włodzimierz Kosiorek – wicedyrektor Zespołu Szkół STO w Raciążu – za stwarzanie sprzyjających warunków do wszechstronnego rozwoju i edukacji młodzieży.
 139. Dorota Taźbierska – dyrektor Zespołu Szkół STO im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi  – za promowanie nowoczesnej edukacji i postaw twórczych.
 140. Małgorzata Walczak-Iwanowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 STO w Warszawie – za umiejętność współpracy i osiąganie celów zgodnych z ideami STO.
 141. Danuta Zatyka – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Z. Herberta STO i I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta STO w Częstochowie  – za otwartość na nowoczesną dydaktykę i budowanie środowisk STO.

  Rok 2021
 142. Jacek Bednorz – prezes  Samodzielnego Koła Terenowego nr 28 STO w Katowicach – za zaangażowanie w rozwój edukacji niepublicznej i propagowanie idei STO.
 143. Rafał Dylewski – prezes  Samodzielnego Koła Terenowego nr 200 STO w Gdańsku – za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz szkół STO.
 144. Tomasz Karolak – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej STO w Poznaniu – za podkreślanie piękna matematyki i jej znaczenia w budowaniu współpracy.
 145. Beata Karp – prezes  Samodzielnego Koła Terenowego nr 67 STO w Zakopanem – za budowanie ducha współpracy poprzez działalność kulturalną i sportową.
 146. Cecylia Kraczkowska – wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Pile – za pracę na rzecz edukacji niepublicznej w odrodzonej Rzeczypospolitej.
 147. Andrzej Kraczkowski – wieloletni prezes  Samodzielnego Koła Terenowego nr 106  STO w Pile – za pracę na rzecz edukacji niepublicznej w odrodzonej Rzeczypospolitej.
 148. Anna Strubińska – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO w Warszawie – za liczne działania na rzecz środowisk STO.
 149. Ilona Tutaj – zastępca dyrektora I Społecznego Liceum Ogólnokształcącym i Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zbigniewa Herberta STO  w Częstochowie – za inspirowanie uczniów, nauczycieli i rodziców do współdziałania na rzecz nowoczesnej edukacji.
 150. Anna Zujewska – nauczyciel przedmiotów artystycznych w Zespole Szkół STO im. prof. Adama Wodziczki STO w Poznaniu – za rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów.Rok 2022 
 151. Radosław Frydrych – działacz STO, aktywny w zarządzie SKT nr 132 w Legionowie oraz w Głównej Komisji Rewizyjnej i Zarządzie Głównym – za wiarę w misję STO i zasługi w działaniu na rzecz cyfryzacji Towarzystwa.
 152. Marek Koćmiel – współzałożyciel SKT nr 7 STO w Szczecinie – za wieloletnie działania na rzecz STO na poziomie lokalnym i ogólnopolskim oraz promowanie STO w środowisku samorządowym.
 153. Kacper Kruszewski – prezes SKT nr 185 STO w Poznaniu – za zaangażowanie w rozwój szkoły, integrację środowiska i promowanie idei cyfryzacji STO.
 154. Jarosław Krzyżanowski – członek SKT nr 158 STO w Radomiu – za inicjowanie aktywności rodziców i wcielanie w życie idei społecznej odpowiedzialności biznesu: rozbudowa szkoły, pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
 155. Janusz Kwiatkowski – współzałożyciel SKT nr 68 STO w Słupsku – za inicjowanie i promowanie edukacji STO oraz wytrwałą aktywność na rzecz szkoły we współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 156. Elżbieta Rakoczy – dyrektor SSP nr 4 im. Władysława Grabskiego STO w Warszawie – za reprezentowanie STO na forach dyskusyjnych i w instytucjach oświatowych oraz pracę na rzecz ODN STO.
 157. prof. Andrzej Sakowicz – prezes  Samodzielnego Koła Terenowego nr 171 STO w Białymstoku – za integrację środowiska STO w regionie i wieloletnie wspieranie STO wiedzą prawniczą.
 158. Waldemar Snarski – współzałożyciel SKT nr 177 STO i wieloletni dyrektor Zespołu Szkół STO w Olecku – za aktywność edukacyjną, kulturalną i charytatywną oraz umiejętność rozwiązywania problemów społecznych.
 159. dr Wiesław Suchowiejko – dyrektor ZSS w Szczecinku, Rzecznik Dyscyplinarny STO – za szerzenie edukacji obywatelskiej i aktywne promowanie idei STO.
 160. Sławomir Waś – wieloletni członek Głównej Komisji Rewizyjnej STO – za umiejętne rozwiązywanie problemów w środowisku STO.

 

Skład Kapituły Złotej Odznaki STO

prof. Marek Kręglewski – przewodniczący
Anna Jeziorna
Agnieszka Milbrandt
Maria Prosińska-Jackl
Zygmunt Puchalski (ex officio)
Stanisław Więckowski

Regulamin nadawania Złotej Odznaki STO

Rok 2002

 1. prof. dr hab. Henryk Samsonowicz – Pierwszy Minister Edukacji Narodowej w III Rzeczypospolitej – za wspieranie rozwoju oświaty niepublicznej oraz zapoczątkowanie wielkiej reformy polskiego systemu edukacji. 
 2. prof. dr hab. Andrzej Zoll – Rzecznik Praw Obywatelskich – za konsekwentne i aktywne wspieranie działań na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.
 3. Wiesław Johann – Sędzia Trybunału Konstytucyjnego – za pomoc w tworzeniu aktów prawnych STO oraz wkład w rozwój ruchu stowarzyszeń w Polsce.
 4. Krystyna Starczewska – Prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, Dyrektor I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie – za stworzenie niekonwencjonalnej szkoły oraz wieloletnią działalność na rzecz stabilizacji oświaty niepublicznej w Polsce.
 5. Izabella Dzieduszycka – Prezes Stowarzyszenia Przymierze Rodzin – za stworzenie szkół katolickich, w których tradycyjne wartości chrześcijańskie łączą się z nowoczesną wizją Europy i Polski.
 6. dr Józef Krajewski – Rektor Wszechnicy Mazurskiej w Olecku – za wizję i odwagę, która doprowadziła do powstania jednej z najciekawszych uczelni niepaństwowych w Polsce.
 7. dr hab. Maria Mendel – Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego – za wieloletnią integrację pomorskiego środowiska STO oraz merytoryczny i intelektualny współudział w tworzeniu ruchu rodziców w polskim systemie edukacji.
 8. Marek Kunicki-Goldfinger – za wieloletnią pomoc Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu w rozwiązywaniu problemów oświaty niepublicznej oraz konsekwentne działania na rzecz uspołeczniania oświaty polskiej.
 9. Jolanta Truszewska – Prezes SKT Nr 76 STO w Ciechanowie – za stworzenie struktur i szkół STO na terenie Pułtuska i Ciechanowa oraz organizację Ogólnopolskich Zawodów w Pływaniu Szkół STO w Ciechanowie.
 10. dr Jerzy Hardie-Douglas – Prezes SKT Nr 47 STO w Szczecinku – za stworzenie i kierowanie przez ponad 10 lat szkołą i środowiskiem STO w Szczecinku oraz wspieranie Towarzystwa w przełomowych momentach.
 11. Kazimierz Konarski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Zakopanem – za organizację Zimowych Igrzysk Szkół Niepublicznych (od 1994 r.) oraz integrację środowiska oświaty niepublicznej.
 12. Marek Zalejski – za stworzenie wizerunku plastycznego Towarzystwa i wieloletnią bezinteresowną pomoc w opracowywaniu materiałów promujących STO.
 13. Stanisław Więckowski – Sekretarz redakcji „Edukacja i Dialog” – za współtworzenie i utrzymywanie na najwyższym poziomie merytorycznym miesięcznika „Edukacja i Dialog”.
 14. Anna Jeziorna – za odwagę tworzenia już w roku 1987 r. pierwszej niepaństwowej szkoły i konsekwentną realizację szerzenia idei szkolnictwa niepublicznego.
 15. Edward Wieczorek – Dyrektor Biura STO – za znaczący wkład w pracę nad nowym kształtem polskiej oświaty oraz wprowadzenie w Społecznym Towarzystwie Oświatowym najlepszych wzorców pracy admistracyjnej.
 16. Werner van Katwijk – za wieloletnie kierowanie Europejskim Stowarzyszeniem Rodziców i promowanie na jego forum Polski i STO.
  Rok 2003
   
 17. Iwona Walczak – była dyrektor SSP Nr 1 im. Noblistów Polskich i SG STO w Szczecinie.
 18. prof. dr hab. Elżbieta Putkiewicz – założycielka STO – za wieloletnią działalność na rzecz STO, promującą najwyższe standardy życia publicznego i szkolnictwo niepubliczne poprzez liczne badania i publikacje naukowe.
 19. Michał Kawecki – za zasługi dla szczecińskiego środowiska STO, wieloletnie reprezentowanie STO w Europejskim Stowarzyszeniu Rodziców (EPA), a przede wszystkim za wprowadzenie polskich Rodziców do nowokształtującej się Europy.
 20. Izabela Wrońska – Prezes Samodzielnego Koła Terenowego Nr 191 STO – za wieloletnie kierowanie Kołem i opiekę nad III Podstawowo-Gimnazjalnym Zespołem Szkół Społecznych STO w Gdańsku, które są jednymi z najlepszych placówek oświatowych Towarzystwa.
 21. Andrzej Bielak – Prezes Samodzielnego Koła Terenowego Nr 64 STO – za wieloletnie kierowanie najliczniejszym Kołem i opiekę nad Zespołem Szkół Ogólnokształcących STO w Krakowie, które są wzorem dla szkolnictwa niepublicznego.
 22. Alina Popiołek – nauczyciel i wieloletni dyrektor SLO i SG STO w Białymstoku – za ciągłe poszukiwanie nowych dróg rozwoju polskiej oświaty i wprowadzanie w kierowanych przez siebie szkołach najwyższych standardów edukacyjnych i etycznych.
 23. Anna Szczepańska – dyrektor I SLO STO w Radomiu – za założenie i prowadzenie przez 12 lat liceum – szkoły, która mimo bardzo trudnych warunków ekonomicznych i demograficznych miasta, cieszy się najwyższym uznaniem społeczeństwa i władz Radomia i jest najlepszą wizytówką Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
 24. Józef Groda – dyrektor Zespołu Szkół STO w Ostrołęce – za założenie i od 13 lat kierowanie SSP STO, a następnie SG i SLO STO, które młodzieży z niedużego miasta dają szansę zetknięcia się z kulturą Europy, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla walorów regionalnych Polski i regionu.
 25. śp. Urszula Zborucka – pośmiertnie – założycielka i wieloletni Prezes Samodzielnego Koła Terenowego Nr 59 STO w Lubinie – za wierność ideałom, z których wyrasta STO, jako wyraz pamięci środowiska Lubina, które zawdzięcza Jej hartowi ducha i energii swoje sukcesy.
  Rok 2004
   
 26. Anna Iwanowska – była wiceprezes Zarządu SKT Nr 177 STO, dyrektor SSP STO i SG STO w Olecku – za kierowanie przez wiele lat organizacją Festiwalu Teatralnego „Szkolne Spotkania z Melpomeną”, który skupia kochającą teatr młodzież z całej Polski, zarówno ze szkół niepublicznych jak i publicznych, a jego profesjonalne przygotowanie stanowi najlepszą wizytówkę Społecznego Towarzystwa Oświatowego, nie tylko na wschodnio-północnych obszarach Rzeczypospolitej, i jest przykładem najwyższego lotu działania obywatelskiego na rzecz dobra wspólnego.
 27. Barbara Tarasiewicz – za wieloletnią, bardzo aktywną działalność w białostockim środowisku STO, wkład w budowę SKT Nr 91, Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Społecznego Gimnazjum Nr 8 STO w Białymstoku, które są szkołami wyróżniającymi się poziomem nauczania i wychowania w województwie podlaskim, oraz za wyjątkowe zasługi w integrowaniu społeczności szkół STO i pozyskiwaniu przyjaciół wspierających ich działalność.
 28. Joanna Trzeciakowska – prezes SKT Nr 21 STO w Warszawie – za wielki wkład w rozwój i działalność środowiska STO na warszawskim Ursynowie i aktywne przyczynienie się do rozwoju Zespołu Szkół Społecznych stanowiących jedną z najciekawszych wizytówek Towarzystwa w Warszawie.
 29. dr hab. Marek Kręglewski – prof. UAM, wieloletni prezes SKT Nr 15 STO w Poznaniu, były wiceprezes ZG STO – za bardzo aktywne zaangażowanie w budowanie szkolnictwa niepublicznego i struktur społeczeństwa obywatelskiego w Polsce; olbrzymi wkład w tworzenie oraz rozwój pierwszych szkół STO na terenie Poznania; wprowadzenie do Społecznego Towarzystwa Oświatowego najwyższych standardów etycznych, merytorycznych i organizacyjnych, uczestnictwo w pracach Towarzystwa w chwilach dla środowiska najtrudniejszych.
 30. Andrzej Muszyński – wieloletni dyrektor SLO Nr 19 im. Króla Sedzonga Wielkiego STO w Warszawie, były członek GSK STO – za zorganizowanie i prowadzenie unikalnego w skali kraju liceum, w którym w sposób harmonijny połączono naukę kultury i tradycji polskiej z kulturą i tradycją koreańską, a poprzez wprowadzenie nauki języka koreańskiego i zapewnienie patronatu najwyższych władz Korei Płd. stworzono młodzieży bardzo ciekawą ofertą edukacyjną i możliwości niestandardowego startu w dorosłe życie oraz zorganizowanie i przeprowadzenie 2 narodowych i 1 międzynarodowej sesji Modelu Parlamentu Europejskiego, stanowiących trwały wkład STO w budowie nowoczesnego parlamentaryzmu europejskiego i przygotowujących do tych działań młodzież z wielu krajów, w tym również z Polski.
 31. Andrzej Nizielski – dyrektor Zespołu Szkół STO w Raciążu – za założenie i wieloletnie prowadzenie Zespołu Szkół STO w Raciążu, organizowanie licznych imprez sportowych, w tym Halowych Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej w Płońsku, trwałe wspieranie idei STO i szkolnictwa niepublicznego w lokalnym środowisku i tym samym pokazanie, że sukces i aktywność społeczna zależą od poszczególnych ludzi, a nie wielkości miast w jakich działają.
  Rok 2005
   
 32. Barbara Pawłowska – członek Zarządu SKT Nr 15 STO w Poznaniu – za odwagę intelektualną w urzeczywistnianiu ducha wolności w działaniach STO w skali kraju.
 33. Małgorzata Przybyła – dyrektor Zespołu Szkół STO w Katowicach – za wzorowe wcielanie w życie ideałów i zasad STO, stworzenie aktywnego środowiska i świetnych szkół.
 34. Teresa Sitarz – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Żyrardowie – za stworzenie środowiska STO i szkoły będącej centrum życia kulturalnego w tym mieście.
 35. Andrzej Saczuk – prezes SKT Nr 92 STO w Bielawie – za trwałe zakorzenienie szkoły i środowiska STO w kulturze i tradycji regionu.
 36. dr hab. Mirosław Stec – prof. UJ, prawnik – za wybitny wkład w rozwój organizacji pozarządowych, w tym STO, w Polsce.
 37. Lech Rutkowski – Pierwszy Prezydent Białegostoku – za stałe wspieranie oświaty niepublicznej w ciągu ostatnich 15 lat.
  Rok 2006
   
 38. Lidia Domaradzka – dyrektor SPI „Skrzat” STO w Zabrzu – za dojrzałą miłość do dzieci i stwarzanie im warunków wszechstronnego rozwoju.
 39. Jadwiga Głowacka-Mrozowska – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. E. Estkowskiego STO i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. E. Estkowskiego STO w Łodzi – za wyjątkową umiejętność łączenia profesjonalizmu w zarządzaniu szkołami z darem serca.
 40. Joanna Rozwadowska-Skrzeczyńska – dyrektor Departamentu Prawnego MEN – za wybitną umiejętność łączenia służby publicznej z działalnością obywatelską.
 41. Czesław Bagiński – pierwszy prezes Koła nr 91 – za pionierską aktywność i wieloletnie promowanie oświaty niepublicznej i ruchu obywatelskiego w Białegostoku.
 42. Piotr Kirzejonek – prezes SKT nr 156 STO – za aktywne budowanie środowiska STO w Zielonej Górze i pełnienie roli przewodnika w działalności publicznej.Rok 2007 
 43. Bożenna Akertowicz – dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej I St. im. Witolda Lutosławskiego STO w Warszawie – za twórcze łączenie edukacji z wartościami kultury narodowej.
 44. Marianna Krawczyk – dyrektor Zespołu Szkół Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO w Warszawie – za stworzenie szkoły i środowiska, w których wychowanie i nauczanie w sposób harmonijny łączą tradycje chrześcijańskiej Polski z nowoczesną Europą.
 45. Bożena Kuczyńska – dyrektor ZSO STO (SSP nr 14 im. Dzieci Zjednoczonej Europy i SG nr 4 STO) w Warszawie – za wszechstronne kształtowanie osobowości uczniów i stworzenie bogatego różnorodnymi inicjatywami środowiska STO.
 46. Wiesława Mordasewicz – główna księgowa SKT nr 91 STO; główna księgowa SLO STO i SG nr 8 STO w Białymstoku – za sztukę integrowania środowiska szkolnego poprzez swoją osobowość.
 47. Beata Wiśniewska-Tomczak – dyrektor ZS nr 16 STO w Warszawie – za umiejętność łączenia profesjonalizmu w zarządzaniu szkołą z atmosferą przyjaznego dialogu.
 48. Jarosław Pytlak – dyrektor SSP nr 24 STO w Warszawie – za inspirowanie twórczego niepokoju w życiu szkoły i Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
 49. Witold Kołodziejczyk – były członek ZG STO i dyrektor Biura STO – za wprowadzanie do edukacji narodowej  najnowszych osiągnięć światowej nauki oraz rygorystyczne przestrzeganie w życiu publicznym zasad, w oparciu o które zostało stworzone STO.Rok 2008
 50. Anna Florek – dyrektor Społecznego Przedszkola Integracyjnego STO w Warszawie – za skuteczne stworzenia uspołecznionej, zintegrowanej edukacji przedszkolnej w STO, wzorową drogę do wspólnoty włączającej.
 51. Urszula Moszczyńska – współzałożycielka w roku 1989 Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Warszawie – za pionierskie działania na rzecz oświaty niepublicznej i pełną poświęcenia pracę dla dzieci i młodzieży.
 52. Grażyna Kołakowska – dyrektor Społecznego Gimnazjum nr 2 im. Z. Herberta STO i I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta STO w Częstochowie – za twórcze zaangażowanie na rzecz oświaty i kształtowanie pozytywnego obrazu STO.
 53. Grzegorz Sulikowski – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 69 STO w Warszawie – za kreatywność i bezinteresowną pracę w STO na rzecz dobra wspólnego.Rok 2009
 54. Gabriela Badowska – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 158 STO w Radomiu – za nieprzeciętną umiejętność wyzwalania inicjatyw społecznych.
 55. Bożena Jaskros – dyrektor Społecznego Gimnazjum STO w Starachowicach – animator edukacji niezależnej i kontynuator tradycji kulturowych i oświatowych Starachowic.
 56. Hanna Sempka – dyrektor I Zespołu Szkół STO w Gdańsku – niestrudzony animator ruchu obywatelskiego.
 57. Barbara Skórzewska – wicedyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Lubinie  – za promowanie wymiaru europejskiego w edukacji w obszarze szkolnictwa publicznego i społecznego.
 58. Małgorzata Wiśniewska – nauczycielka w Zespole Szkół nr 16 STO w Warszawie – za pokazanie, że szkolna świetlica może być sercem szkoły.
 59. Jolanta Zabrocka – dyrektor III Podstawowo-Gimanzjalnego Zespołu Szkół Społecznych STO w Gdańsku – lider programu edukacji i kształtowania tożsamości szkół społecznych.
 60. Edmund Puzio – pierwszy prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 93 STO w Mikołajkach – twórca środowiska STO i międzykulturowego dialogu polsko-niemiecko-mazurskiego.
 61. Marek Sadecki – członek Komisji Rewizyjnej Samodzielnego Koła Terenowego nr 5 STO w Warszawie – za stworzenie funkcjonalnego modelu ekonomicznego szkoły społecznej.
 62. Andrzej Żurek – były prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 68 STO w Słupsku – za stworzenie środowiska STO wiernego swoim korzeniom.Rok 2010
 63. Urszula Andrejewicz – od 1990 r. aktywny członek STO, jedna z liderek środowiska białostockiego. Współorganizatorka Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO i Społecznego Gimnazjum nr 2 STO w Białymstoku. Wieloletni prezes SKT nr 92 STO i 165 STO w Białymstoku. Wieloletni członek i wiceprezes ZG STO. Rzecznik Dyscyplinarny STO. Członek Rady Fundacji „Rodzice Szkole”.
 64. Hubert Kaczyński – Inicjator ruchu obywatelskiego na rzecz edukacji niepublicznej w Białymstoku w latach 1989-1990. Założyciel Koła Terenowego nr 91 STO w Białymstoku, którego był pierwszym wiceprezesem, w latach 1995-2003 i od 2007 prezes Zarządu Koła. W latach 1999-2005 – Sekretarz Generalny ZG STO.
 65. Jerzy Kijowski – nauczyciel, wychowawca w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum STO w Ostrołęce, autor dwóch monografii o Zespole Szkół STO, organizator wielu imprez, konkursów, wycieczek. Rzecznik prasowy Szkoły i Zarządu SKT nr 116 STO w Ostrołęce. Uczestnik rozmów z władzami administracyjnymi i oświatowymi, autor informacji do lokalnych mediów (prasa, radio).
 66. Maria Kordykiewicz – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO (Gimnazjum i Liceum) w Człuchowie – zaangażowana w pracę na rzecz wielu projektów i programów dla uczniów (Młodzież, Socrates Comenius, Szkoła z Klasą, Szkoła bez przemocy, Społeczeństwo obywatelskie zaczyna się w szkole).
 67. Paweł Łukasik –  wiceprezes Zarządu SKT nr 64 STO w Krakowie i członek Komisji Rewizyjnej Koła – zaangażowany w rozwój Koła i Szkół im. J. Słowackiego STO (utworzenie stanowiska Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju). Inicjator koncepcji „Szkoła pod Wawelem”, działań na rzecz wiedzy historycznej i postaw patriotycznych młodzieży w Krakowie i woj. małopolskim (gra terenowa „Śladami Niepodległości), organizacja i prowadzenie „Szkoły Debaty”.
 68. Marzenek Rysiński – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Białymstoku – 17 lat działalności przyczyniającej się do budowania zaufania do Towarzystwa i budowania dobrej marki STO. Od 1993 członek STO aktywnie działający w SKT nr 171 STO w Białymstoku. Długoletni członek Komisji Rewizyjnej ZG STO STO.
 69. Wojciech Starzyński – jeden z pomysłodawców i założycieli Społecznego Towarzystwa Oświatowego, wieloletni prezes STO (1989-1998, 1999-2010). Współtwórca oświaty niepublicznej w Polsce, doradca Prezesa Rady Ministrów w latach 1997-2001, członek Rady Konsultacyjnej ds. Reformy Edukacji Narodowej przy Ministrze Edukacji Narodowej (1998-2001), członek Obywatelskiego Komitetu Edukacji Narodowej, przewodniczący Kapituły przyznającej certyfikaty „Teraz Polska Dobra Szkoła” – SCHOLA REIPUBLICAE; koordynator Komitetu Założycielskiego Ogólnopolskiego Forum Rodziców. Przewodniczący Rady Fundacji „Rodzice Szkole” (2006-2010), Radny m.st. Warszawy i przewodniczący Komisji Edukacji i Rodziny w Radzie Warszawy, inicjator zmian legislacyjnych w zakresie edukacji, członek Senatu Wszechnicy Mazurskiej. Inspirator działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i ruchu rodziców w szkołach publicznych. W latach 1989-2002 współtwórca ogólnopolskiego programu „Rodzice w Szkole” nagrodzonego w konkursie Pro Publico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską. Jest autorem wielu artykułów i wypowiedzi w sprawach edukacji i społeczeństwa obywatelskiego, autorem i współautorem książek na temat oświaty. W 2009 roku odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wojciech Starzyński Złotej Odznaki STO nie przyjął.
 70. Małgorzata Szemiot-Zoll – założycielka i wieloletni prezes Koła nr 20 STO w Warszawie i współtwórca szkoły przez nie prowadzonej. Przez 1 kadencję członek ZG STO. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.Rok 2011
 71. Józef Gill – przez 20 lat pełnił w Zarządzie Samodzielnego Koła Terenowego nr 68 STO w Słupsku wszystkie możliwe funkcje statutowe. Członek Sądu Koleżeńskiego STO.
 72. prof. Jerzy Kaczorowski – działa w Samodzielnym Kole Terenowym nr 15 STO w Poznaniu. Przez trzy kadencje (2001-2010) był prezesem Koła.
 73. Krystyna Kuryło – od 20 lat związana ze Społeczną Szkołą Podstawową STO w Bielawie, a od ośmiu lat jej dyrektor. Opracowała autorski program „Ekologia w klasach 1-3”.
 74. Maria Prosińska-Jackl – w STO działa od 1989 r. Współzałożycielka Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO w Warszawie. Pierwsza prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 26 STO. Aktywnie uczestniczyła w wielu ważnych dla STO wydarzeniach i współtworzyła wiele tekstów informacyjnych i promujących, odnoszących się do oświaty niepublicznej. W latach 2005-07 i 2011 dyr. i p.o. dyr. Biura STO.
 75. Ewa Tarczoń – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 132 STO w Legionowie od 2004 roku. W swojej długoletniej działalności na rzecz krzewienia idei propagowanych przez Towarzystwo, wyróżniła się aktywną postawą w obronie szkolnictwa społecznego na terenie powiatu legionowskiego.
 76. Irena Wilczek-Sowa – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 99 STO w Tymbarku. Od 15 lat działa na rzecz Społecznej Szkoły Muzycznej STO i jej uczniów oraz miejscowego środowiska STO.
 77. Andrzej Wrede – jeden z założycieli STO. W latach 1987-95 członek ZG, następnie sekretarz generalny STO.
 78. dr Edward Zych – jeden z założycieli STO w Białymstoku. Pierwszy dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO.Rok 2012
 79. Barbara Deja – Dyrektor I Społecznej Szkoły Podstawowej i I Społecznego Gimnazjum STO w Radomiu – za ofiarne wieloletnie działanie na rzecz STO.
 80. Iwona Gertig – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej STO w Poznaniu – za wieloletnie działania na rzecz upowszechniania wysokiej jakości edukacji.
 81. Krystyna Gierszewska – prezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 131 STO w Człuchowie – za upór i determinację w krzewieniu idei Społecznego Towarzystwa Oświatowego i szkolnictwa niepublicznego.
 82. Barbara Komorowska – prezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 237 STO w Teresinie – za wieloletnie osobiste krzewieni idei STO w środowiskach przedsiębiorców i w lokalnym samorządzie.
 83. Agata Ludwa – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 i Społecznego Gimnazjum nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego STO w Poznaniu – za działania związane z popularyzowaniem szkolnictwa społecznego w Poznaniu i całej Polsce.
 84. Agnieszka Milbrandt – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 STO i Społecznego Gimnazjum nr 5 STO w Warszawie – za ofiarną pracę na rzecz szkół STO i rozpowszechnianie idei STO.
 85. Zbigniew Sobolewski – prezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 68 STO w Słupsku – jest wzorem działacza społecznie angażującego się w rozwój edukacji.
 86. Barbara Szostak – dyrektor Zespołu Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej i Społecznego Gimnazjum Specjalnego „Dać Szansę” STO w Warszawie – za wieloletnią pracę na rzecz  rozszerzenia formuły działalności STO.
 87. Halina Żuk – prezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 165 STO w Białymstoku – za upowszechnianie idei STO w całym województwie podlaskim.Rok 2013

 88. Ewa Maria Drozdowska – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Białymstoku – za budowanie prestiżu stowarzyszenia w lokalnym środowisku oraz działania na rzecz całego stowarzyszenia.
 89. Urszula Jurgiel – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Augustowie – za integrację środowiska województwa podlaskiego wokół idei STO oraz projektów mających na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży.
 90. Maria Kaznowska – współzałożycielka Koła Terenowego Nr 5 STO i Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 STO w Warszawie – za 26 lat orędowania na rzecz przyjaznego nauczania dzieci.
 91. Beata Pugawko – wiceprezes SKT nr 171 STO w Białymstoku – za wieloletnie zaangażowanie w sprawy wysokiej jakości edukacji oraz odpowiedzialność za wysokie standardy pracy w stowarzyszeniu.
 92. Marzena Ukraińska – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Noblistów Polskich STO i Społecznego Gimnazjum STO w Szczecinie – za stałe dzielenie się wiedzą z całym środowiskiem dyrektorów szkół STO oraz upowszechnianie idei STO w województwie zachodniopomorskim.
 93. prof. dr hab. Wojciech Kwiatek – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO w Krakowie; kierownika projektu Interdyscyplinarny Program Nauczania Blokowego Interblok – za urzeczywistnianie misji STO w podnoszeniu jakości edukacja oraz upowszechnianiu wiedzy o STO.
 94. Lucjan Tomalski – prezes SKT nr 213 STO w Jaśle – za szerzenie idei STO na Podkarpaciu i aktywny udział w życiu stowarzyszenia.
 95. Iwo Wroński – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Krakowie im. J. Słowackiego STO w Krakowie – za ofiarne organizowanie licznych przedsięwzięć integrujących całe stowarzyszenie oraz orędowanie na rzecz nabywania przez dzieci i młodzież kompetencji naukowo-technicznych.
  Rok 2014
 96. Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska – za nieustające wspieranie oświaty niepublicznej.
 97. Zdzisław Bednarek – nauczyciel historii i WOS-u w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Krakowie im. J. Słowackiego STO w Krakowie – za wieloletnie promowanie STO w Krakowie.
 98. Wojciech Czaj – dyrektor SLO nr 5 STO w Milanówku – za wierność ideom STO i tworzenie środowiska STO w Milanówku.
 99. Roman Kędzior – dyrektor szkół prowadzonych przez SKT nr 213 STO w Jaśle – za tworzenie ruchu STO w Jaśle.
 100. Piotr Koj – były dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Bytomiu, od 1989 r. aktywny członek STO – za nieustające wspieranie oświaty niepublicznej.
 101. Ewa Pytlak – wicedyrektor SP nr 24 STO w Zespole Szkół STO w Warszawie (dzielnica Bemowo) – za wieloletnie współtworzenie ruchu STO.
 102. Maria Szymańska – radca prawny STO – za wieloletnie doradztwo prawne dla całego ruchu STO.
 103. Małgorzata Żytko – Profesor Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego – za merytoryczny i naukowy wkład w rozwój ruchu STO.Rok 2015
 104. Anna Tobiacelli – nauczycielka-bibliotekarz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie – za włączenie wielu szkół STO we wspólne działanie inspirowane przez szkołę macierzystą.
 105. Barbara Wilczyńska – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Zakopanem – za wieloletnie organizowanie pod szyldem STO Zimowych Igrzysk Szkół Niepublicznych.
  Rok 2016
 106. Jolanta Dąbek – wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO im. J. Słowackiego STO w Krakowie – za organizację i koordynację wielu projektów edukacyjnych STO.
 107. Antonina Kalarus – nauczycielka matematyki w Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO w Bytomiu – za pionierską działalność w Społecznym Towarzystwie Oświatowym.
 108. Andrzej Mikosz – wieloletni prezes zarządu SKT nr 15 STO w Poznaniu – za profesjonalne wspieranie działalności STO.
 109. Andrzeja Obałek – dyrektor Zespołu Szkół STO w Słupsku – za działalność na rzecz STO ze szczególnym uwzględnieniem środowiska słupskiego.
 110. Włodzimierz Paszyński – zastępca Prezydenta m.st. Warszawy – za współtworzenie oświaty niezależnej w odrodzonej Polsce.
 111. Jacek Pyrć – członek Samodzielnego Koła Terenowego nr 99 STO w Tymbarku – za wieloletnie wspieranie szkoły w Tymbarku i organizację konkursów muzycznych.
 112. Elżbieta Siejka – dyrektor administracyjny Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 STO i Społecznego Gimnazjum nr 5 STO w Warszawie – za pionierską działalność na rzecz i w Społecznym Towarzystwie Oświatowym.
 113. Anna Sobala-Zbroszczyk – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie –  za inicjowanie projektów organizacyjnych i programów edukacyjnych STO.
 114. Rafał Kaczyński – pracownik Biura STO – za pełnienie roli człowieka instytucji dla STO.
  Rok 2017
 115. Jolanta Kalata – współzałożycielka szkoły STO w Olecku – za stworzenie aktywnego środowiska oraz promowanie Festiwalu Teatralnego wśród szkół niepublicznych.
 116. prof. Anatol Panasiuk – wiceprezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 171 STO w Białymstoku – za propagowanie idei i znaczenia STO w środowisku oraz wszechstronną działalność społeczną.
 117. Piotr Piskorski – wicedyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie w Warszawie – za wdrażanie w środowisku STO nowych inicjatyw służących kształtowaniu postaw i edukacji matematycznej.
 118. Rafał Przybył – wieloletni członek zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 24 STO w Poznaniu – za niezwykle istotny wkład osobisty w budowanie bazy szkół STO.
 119. Katarzyna Stawicka – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej STO im. Ireny Sendlerowej i Przedszkola STO w Ciechanowie – za wszechstronną działalność społeczną i występowanie w roli ambasadora STO w mieście i regionie.
  Rok 2018
   
 120. Krystyna Budziszewska – kierownik administracyjny w Zespole Szkół STO na Bemowie w Warszawie – za współtworzenie i prowadzenie pierwszych szkół STO.
 121. Magdalena Datta – dyrektor ds. pedagogicznych Zespołu Szkół STO im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi – za umiejętność realizacji marzeń w STO.
 122. Joanna Denert – nauczyciel języka polskiego w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Augustowie – za umiejętne odwoływanie się do tożsamości narodowej, praworządności i postaw obywatelskich.
 123. Bartosz Tymiński – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących „Bachmacka” STO w Warszawie – dla lidera środowiska STO i oświaty niepublicznej.
 124. Halina Waszkiewicz-Rosiek – dyrektor Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia STO w Tymbarku – za rozsławienie poprzez muzykę STO.
 125. Monika Witalis-Malinowska – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO w Krakowie – za piękne towarzyszenie uczniom w dojrzewaniu.
 126. Renata Żabik – dyrektor Biura STO – za profesjonalizm i współtworzenie marki STO.Rok 2019 
 127. Adam Bartosik – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 77 STO w Warszawie, wieloletni członek Zarządu Głównego STO – za budowanie jedności organizacji.
 128. Andrzej Faracik – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 56 STO w Częstochowie, wieloletni członek Zarządu Głównego STO – za wieloletnią działalność jako służbę na rzecz STO.
 129. Marek Grąziewicz – dyrekotr II Społecznej Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku – za nowoczesne prowadzenie szkoły.
 130. Agata Korzeniowska – wicedyrektorka Społecznej Szkoły Podstawowej STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej w Ciechanowie– za organizację imprez dla całego stowarzyszenia.
 131. Barbara Montwiłł – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 9 STO w Gdańsku – za promocję idei stowarzyszenia.
 132. Krystyna Norwa – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 144 STO w Warszawie, wieloletni członek Zarządu Głównego STO – za angażowanie się w edukację w wymiarze publicznym.
 133. dr Anna Okońska-Walkowicz – prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego w latach 2010-2016; wiceprezes ZG STO w latach 2004-2010 oraz 2016-2019, członek ZG STO w latach 1992-2004 – za pasję, wizję, skuteczność i ducha współpracy.
 134. Jolanta Sierpińska – nauczycielka w Zespołu Szkół Społecznych STO w Szczecinku – za wychowanie poprzez sztukę i międzynarodowe sukcesy.Rok 2020 
 135. Jolanta Budzowska – prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 64 STO w Krakowie – za rozwinięcie licznych inicjatyw na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.
 136. Krzysztof Jabłoński – nauczyciel historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie – za odwagę intelektualną w zakresie edukacji historycznej, kulturowej i obywatelskiej.
 137. Leszek Janasik – dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 STO w Milanówku – za energię i pasję w rozwijaniu nowoczesnej edukacji.
 138. Włodzimierz Kosiorek – wicedyrektor Zespołu Szkół STO w Raciążu – za stwarzanie sprzyjających warunków do wszechstronnego rozwoju i edukacji młodzieży.
 139. Dorota Taźbierska – dyrektor Zespołu Szkół STO im. Ewarysta Estkowskiego STO w Łodzi  – za promowanie nowoczesnej edukacji i postaw twórczych.
 140. Małgorzata Walczak-Iwanowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 STO w Warszawie – za umiejętność współpracy i osiąganie celów zgodnych z ideami STO.
 141. Danuta Zatyka – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Z. Herberta STO i I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta STO w Częstochowie  – za otwartość na nowoczesną dydaktykę i budowanie środowisk STO.

  Rok 2021
 142. Jacek Bednorz – prezes  Samodzielnego Koła Terenowego nr 28 STO w Katowicach – za zaangażowanie w rozwój edukacji niepublicznej i propagowanie idei STO.
 143. Rafał Dylewski – prezes  Samodzielnego Koła Terenowego nr 200 STO w Gdańsku – za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz szkół STO.
 144. Tomasz Karolak – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej STO w Poznaniu – za podkreślanie piękna matematyki i jej znaczenia w budowaniu współpracy.
 145. Beata Karp – prezes  Samodzielnego Koła Terenowego nr 67 STO w Zakopanem – za budowanie ducha współpracy poprzez działalność kulturalną i sportową.
 146. Cecylia Kraczkowska – wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Pile – za pracę na rzecz edukacji niepublicznej w odrodzonej Rzeczypospolitej.
 147. Andrzej Kraczkowski – wieloletni prezes  Samodzielnego Koła Terenowego nr 106  STO w Pile – za pracę na rzecz edukacji niepublicznej w odrodzonej Rzeczypospolitej.
 148. Anna Strubińska – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO w Warszawie – za liczne działania na rzecz środowisk STO.
 149. Ilona Tutaj – zastępca dyrektora I Społecznego Liceum Ogólnokształcącym i Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zbigniewa Herberta STO  w Częstochowie – za inspirowanie uczniów, nauczycieli i rodziców do współdziałania na rzecz nowoczesnej edukacji.
 150. Anna Zujewska – nauczyciel przedmiotów artystycznych w Zespole Szkół STO im. prof. Adama Wodziczki STO w Poznaniu – za rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów.Rok 2022 
 151. Radosław Frydrych – działacz STO, aktywny w zarządzie SKT nr 132 w Legionowie oraz w Głównej Komisji Rewizyjnej i Zarządzie Głównym – za wiarę w misję STO i zasługi w działaniu na rzecz cyfryzacji Towarzystwa.
 152. Marek Koćmiel – współzałożyciel SKT nr 7 STO w Szczecinie – za wieloletnie działania na rzecz STO na poziomie lokalnym i ogólnopolskim oraz promowanie STO w środowisku samorządowym.
 153. Kacper Kruszewski – prezes SKT nr 185 STO w Poznaniu – za zaangażowanie w rozwój szkoły, integrację środowiska i promowanie idei cyfryzacji STO.
 154. Jarosław Krzyżanowski – członek SKT nr 158 STO w Radomiu – za inicjowanie aktywności rodziców i wcielanie w życie idei społecznej odpowiedzialności biznesu: rozbudowa szkoły, pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
 155. Janusz Kwiatkowski – współzałożyciel SKT nr 68 STO w Słupsku – za inicjowanie i promowanie edukacji STO oraz wytrwałą aktywność na rzecz szkoły we współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 156. Elżbieta Rakoczy – dyrektor SSP nr 4 im. Władysława Grabskiego STO w Warszawie – za reprezentowanie STO na forach dyskusyjnych i w instytucjach oświatowych oraz pracę na rzecz ODN STO.
 157. prof. Andrzej Sakowicz – prezes  Samodzielnego Koła Terenowego nr 171 STO w Białymstoku – za integrację środowiska STO w regionie i wieloletnie wspieranie STO wiedzą prawniczą.
 158. Waldemar Snarski – współzałożyciel SKT nr 177 STO i wieloletni dyrektor Zespołu Szkół STO w Olecku – za aktywność edukacyjną, kulturalną i charytatywną oraz umiejętność rozwiązywania problemów społecznych.
 159. dr Wiesław Suchowiejko – dyrektor ZSS w Szczecinku, Rzecznik Dyscyplinarny STO – za szerzenie edukacji obywatelskiej i aktywne promowanie idei STO.
 160. Sławomir Waś – wieloletni członek Głównej Komisji Rewizyjnej STO – za umiejętne rozwiązywanie problemów w środowisku STO.

 

Skład Kapituły Złotej Odznaki STO

prof. Marek Kręglewski – przewodniczący
Anna Jeziorna
Agnieszka Milbrandt
Maria Prosińska-Jackl
Zygmunt Puchalski (ex officio)
Stanisław Więckowski

Regulamin nadawania Złotej Odznaki STO