Wysokość rocznej składki członkowskiej STO

sie 16, 2022

Zarząd Główny STO informuje, że zgodnie z art. 62 ust. 1 statutu STO, roczna składka członkowska w roku obrotowym 2022/2023 wynosi 66 zł.

W myśl statutu STO roczna składka członkowska STO wynosi 1 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za drugi kwartał danego roku kalendarzowego. Zarząd Główny jest zobowiązany do dnia 31 sierpnia każdego roku ogłaszać na stronie internetowej Towarzystwa wysokość rocznej składki członkowskiej zaokrąglając ją do pełnych złotych w górę.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w II kwartale 2022 r. wyniosło 6565,44 zł (Dz.U. GUS 2022 r., poz. 25), stąd też składka członkowska obowiązuje w wysokości 66 zł.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 statutu STO roczna składka członkowska powinna być wpłacona do dnia 30 listopada każdego roku. 25% kwoty, jaka zostanie zebrana od członków danego Koła, Zarząd Koła odprowadza w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na konto Zarządu Głównego Towarzystwa.

Prosimy o weryfikację należnej 25% składki członkowskiej i 1% odpisu od czesnego na rzecz ZG STO i uregulowanie ewentualnych zaległości do końca roku obrotowego tj. do 31 sierpnia br.

Wysokość składki członkowskiej w poprzednich latach obrotowych:
2021/2022 – 58,00 zł.
2020/2021 – 53,00 zł.
2019/2020 – 52,00 zł.
2018/2019 – 49,00 zł.
2017/2018 – 45,00 zł.
2016/2017 – 43,00 zł.
2015/2016 – 41,00 zł.
2014/2015 – 40,00 zł.
2013/2014 – 38,00 zł.