Wyniki 7. edycji badania Barometr Edukacji Niepublicznej

mar 21, 2023

W najbliższym czasie sytuacja polskiej szkoły nie zmieni się – tak uważa większość dyrektorów szkół niepublicznych. Jak co kwartał, ich nastroje sprawdziło Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO). Była to kolejna edycja badania „Barometr Edukacji Niepublicznej”.

W ramach najnowszej edycji „Barometru Edukacji Niepublicznej”, 65% respondentów uznało, sytuacja oświaty jest „zdecydowanie zła” lub „raczej zła”. Odmiennego zdania było 10,3% ankietowanych dyrektorów szkół niepublicznych.

Krytycznie odnoszący się do oświatowych realiów dyrektorzy uzasadniali swoją ocenę, wskazując m.in. na deficyty kadrowe, niewystarczające finansowanie i postępującą biurokratyzację. Negatywnie oceniana jest także zbyt obszerna podstawa programowa, z powodu której uczniowie są przemęczeni i nie mają czasu na rozwój zainteresowań.

c977bbd78a large

Wartość Indeksu Optymizmu wyniosła tym razem 3,1[1], co oznacza, że tylko taki odsetek respondentów spodziewa się poprawy sytuacji w kolejnych miesiącach. Od września 2021 roku, gdy STO zrealizowało badanie po raz pierwszy, Indeks niezmiennie przyjmuje wartość poniżej 10.

W porównaniu z ostatnimi edycjami badania, mniej jest dyrektorów, którzy spodziewają się dalszego pogorszenia sytuacji w oświacie. 3 miesiące temu takiej odpowiedzi udzieliła ponad połowa badanych (54,7%), a w najnowszej odsłonie „Barometru” – jedynie co trzeci ankietowany (34,1%). Wśród respondentów dominuje przekonanie, że sytuacja w oświacie nie zmieni się (57,7%).

 Dyrektorzy szkół niepublicznych nie mają nadziei na poprawę sytuacji w oświacie. Podkreślają, że resort edukacji nie uwzględnia opinii ekspertów, przez co trudno spodziewać się zmian na lepsze w polskich szkołach. Inaczej jednak niż w poprzednich edycjach badania, ankietowani nie oczekują pogorszenia sytuacji. Może to wynikać m.in. z faktu zawetowania ustawy „Lex Czarnek 2.0”, która rodziła wiele poważnych obaw o przyszłość polskiej szkoły – mówi Zygmunt Puchalski, Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Dyrektorzy o swoich szkołach

Zdaniem większości dyrektorów (60,8%) kondycja ich szkół jest raczej dobra lub zdecydowanie dobra, a 30,9% ankietowanych twierdzi, że nie jest ona ani dobra, ani zła.

Prawie połowa badanych dyrektorów (46,4%) uważa, że położenie ich szkół nie uległo zmianie w ciągu ostatniego roku. Co trzeci ankietowany (33%) ocenia, że jest ono lepsze niż przed rokiem, a tylko co piąty (20,6%) – że uległo w tym czasie pogorszeniu.

Nauczyciel poszukiwany

Tradycyjnie, Społeczne Towarzystwo Oświatowe zapytało dyrektorów szkół niepublicznych o trzy główne wyzwania, z jakimi mierzą się w pracy zawodowej. Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, najważniejsze okazało się zadbanie o stabilną sytuację kadrową szkoły (73,2%). Niemal równie istotne z punktu widzenia dyrektorów jest zadbanie o stabilną sytuację budżetową placówki (65%).

Znaczący odsetek ankietowanych koncentruje się ponadto na odpowiednim wsparciu psychologiczno-pedagogicznym uczniów (45,5%) i zadbaniu o dobrostan psychofizyczny nauczycieli (23,7%). Zdaniem co piątego ankietowanego, kluczowe jest z kolei reagowanie na zmiany w prawie, mające wpływ na pracę szkoły (20,6%) i skuteczna komunikacja z rodzicami uczniów (19,6%).

O badaniu: „Barometr Edukacji Niepublicznej”

Badanie pt. „Barometr Edukacji Niepublicznej” zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach 13-16 marca 2023 r. W ankiecie skierowanej do dyrektorów szkół niepublicznych wzięło udział 97 dyrektorów, reprezentujących niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i artystyczne.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe bada nastroje dyrektorów szkół niepublicznych od września 2021 r. Kolejne odsłony „Barometru Edukacji Niepublicznej” są realizowane co kwartał.


[1] W poprzednich trzech edycjach badania wartość Indeksu Optymizmu była następująca: 0 (4. edycja, czerwiec 2022 r.), 1,1 (5. edycja, sierpień 2022 r.), 2,6 (6.edycja, listopad-grudzień 2022 r.)

7ee0fa3861 large

Archiwum wpisów: