STO zbadało nastroje dyrektorów szkół niepublicznych

wrz 8, 2021

Zadbanie o stabilną sytuację kadrową i zapewnienie uczniom odpowiedniego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – to główne wyzwania z jakimi mierzą się obecnie dyrektorzy szkół niepublicznych. Z badania „Barometr Edukacji Niepublicznej”, przeprowadzonego przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe, wynika również, że dyrektorzy są raczej zadowoleni z kondycji własnych szkół, ale nie z sytuacji w polskim szkolnictwie.

W gronie dyrektorów szkół niepublicznych dominuje negatywna ocena obecnej sytuacji w oświacie. Zdecydowanie źle lub raczej źle ocenia ją dwóch na trzech respondentów (65,5%), a przeciwnego zdania jest jedynie 8,5% ankietowanych. Jako przyczyny problemów badani wymieniają m.in.: brak stabilizacji wynikający ze zbyt częstych reform, próbę upolitycznienia oświaty, niedofinansowanie szkolnictwa oraz przeładowaną i niedostosowaną do aktualnych potrzeb podstawę programową.

f363ef580a large

Większość osób badanych nie spodziewa się w najbliższym czasie poprawy. Indeks Optymizmu Dyrektorów Szkół Niepublicznych osiągnął wartość 6,1 pkt – taki odsetek ankietowanych, w odpowiedzi na pytanie o sytuację polskiej oświaty w kolejnych miesiącach, wybrał opcję „zdecydowanie poprawi się” lub „raczej poprawi się”. Z kolei ponad połowa badanych dyrektorów (54,6%) przewiduje, że sytuacja ulegnie pogorszeniu. Pytani o uzasadnienie odpowiedzi, ankietowani przywołują m.in. zmiany planowane przez MEiN, prowadzące do ograniczenia autonomii szkół oraz perspektywę nauki zdalnej, w związku z zapowiadaną, czwartą falą koronawirusa.

– Wyniki badania potwierdzają, że większość dyrektorów szkół niepublicznych krytycznie ocenia to, co dzieje się w oświacie. Szkoły są zmęczone pandemią i brakiem odpowiedniego wsparcia ze strony władz oświatowych, które unikają rozwiązywania realnych problemów. Resort edukacji stawia przed dyrektorami coraz większe wymagania, m.in. oczekując podejmowania trudnych decyzji w sprawach związanych z epidemią. W tym samym czasie MEiN stara się znacząco wzmocnić pozycję kuratorów, od których ma zależeć los szkół i samych dyrektorów. W takich okolicznościach krytyczna ocena oświatowych realiów nie może dziwić – ocenia Zygmunt Puchalski, Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Dyrektorzy o swoich szkołach

Większość dyrektorów wypowiada się pozytywnie o kondycji własnych szkół. Dwóch na trzech badanych (64,9%) ocenia ją zdecydowanie dobrze lub raczej dobrze, a więcej niż co czwarty (26,7%) uważa, że nie jest ona ani dobra ani zła. Trzech na czterech respondentów (74,6%) jest ponadto zadowolonych z zainteresowania tegoroczną rekrutacją.

Blisko połowa ankietowanych uważa, że w ciągu ostatniego roku sytuacja ich szkół nie uległa zmianie, pozostali są podzieleni w swoich ocenach – podobny odsetek respondentów twierdzi, że w porównaniu ze stanem sprzed roku, uległa ona poprawie lub pogorszeniu (odpowiednio: 28,5% i 22,4%).

Dyrektorzy o wyzwaniach zawodowych

W ramach badania dyrektorzy szkół niepublicznych ocenili, jakie są obecnie ich kluczowe wyzwania zawodowe. Najczęściej do grona wspomnianych wyzwań zaliczają: zadbanie o stabilną sytuację kadrową (67,3%), zapewnienie uczniom odpowiedniego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (54,6%) i reagowanie na zmiany w prawie, mające wpływ na pracę szkoły (41,2%). Znaczący odsetek ankietowanych wskazuje również w tym kontekście na zadbanie o dobrostan psychofizyczny nauczycieli (35,8%) i skuteczną komunikację z rodzicami uczniów (30,3%).

Zdaniem zdecydowanej większości badanych (75,7%) obecne wyzwania wymagają od nich zdobywania nowych kompetencji. Z myślą o potrzebach dyrektorów w tym zakresie, Społeczne Towarzystwo Oświatowe poprowadzi, wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, pierwsze w Polsce studia podyplomowe dla dyrektorów szkół niepublicznych. Informację o studiach pt. „Profesjonalny menedżer niepublicznej placówki edukacyjnej” oraz prowadzonej rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej SGH.

O badaniu: „Barometr Edukacji Niepublicznej”

Badanie pt. „Barometr Edukacji Niepublicznej” zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach 31 sierpnia – 3 września 2021 r. W ankiecie skierowanej do dyrektorów szkół niepublicznych wzięło udział 165 osób, reprezentujących szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i artystyczne.

Badanie zostało przeprowadzone po raz pierwszy. Kolejne edycje będą realizowane co kwartał.

d2495dd5c4 large

Archiwum wpisów: