Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 STO w Warszawie poszukuje kandydata/ki na stanowisko Dyrektora/ki Szkoły

kwi 18, 2023

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 STO
ul. Toruńska 23 (dzielnica Targówek)
03-226 Warszawa

Społeczność szkolna Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11 STO w Warszawie poszukuje kandydata/ki na stanowisko Dyrektora/ki Szkoły.

O naszej szkole

Od ponad 30 lat wspólnie budujemy społeczność, która odpowiada na wyzwania współczesności i inspiruje do rozwoju. Wspierająca i życzliwa atmosfera sprawia, że nasze uczennice i nasi uczniowie mogą się rozwijać, dzięki czemu m.in. osiągają wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych, zajmują czołowe miejsca w ogólnopolskich konkursach, są laureatami i finalistami olimpiad i konkursów kuratoryjnych. Nas jednak najbardziej cieszy, że i starsi i młodsi po prostu lubią naszą szkołę i wspólnie tworzymy prawdziwą społeczność.
Zależy nam, by Dyrektor/ka Szkoły była osobą wspierającą całą szkolną społeczność, działającą na rzecz jej rozwoju, wzmacniania potencjału, wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania i twórczego wykorzystania zasobów dydaktycznych. Chcemy, by miała wysokie kompetencje interpersonalne, oparte na szacunku, otwartości i współpracy z gronem pedagogicznym oraz rodzicami.
Dyrektor/ka naszej Szkoły będzie przede wszystkim zarządzać Szkołą (organizacja pracy i administracja) oraz zarządzać zasobami ludzkimi, czyli zatrudnionymi w szkole nauczycielami/kami oraz osobami niebędącymi nauczycielami/kami, poprzez m.in.:

 • przewodniczenie radzie pedagogicznej i sprawowanie nadzoru pedagogicznego, dbaniem o zapewnienie możliwości nauczycielom/kom realizacji zadań dydaktycznych i doskonalenia zawodowego oraz o dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły, stwarzając warunki do rozwoju
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły w ramach zatwierdzonego przez Zarząd SK 141 STO preliminarza, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem i uchwałami Zarządu SK 141 STO, z zachowaniem należytej staranności,
 • współpracę z członkami Zarządu Organu Prowadzącego oraz Organami Szkoły: Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim i realizację zadań zgodnych z uchwałami Rady Pedagogicznej i Organu Prowadzącego
 • organizowanie i przeprowadzanie procesu rekrutacji uczniów,
 • aktywne szukanie oraz udział w konkursach na dofinansowanie projektów edukacyjnych, a także ich właściwa realizacja.

Zależy nam, by Dyrektor/ka Szkoły:

 • miał/a wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej (posiada co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela) oraz miał/a ukończone studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą;
 • posiadał/a doświadczenie w roli lidera zespołu oraz umiejętność tworzenia warunków do właściwego rozwoju osobistego i doskonalenia zawodowego dla pracowników, umiał/a kompetentnie rozwiązywać konflikty, miał/a umiejętność podejmowania złożonych i trudnych decyzji, posiadał/a wysokie umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i mediacyjne;
 • posiadał/a praktyczną wiedzę w zakresie sprawnej organizacji, administracji i zarządzania finansami, doświadczenie związane z prowadzeniem działań/projektów na rzecz rozwoju szkół i placówek lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

Podczas oceny komisja rekrutacyjna będzie oceniała przede wszystkim:

 • przedstawioną koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły
 • umiejętności interpersonalne, zarządcze i organizacyjne
 • doświadczenie zawodowe w kierowaniu placówką oświatową
 • doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój i/lub działalność edukacyjno-wychowawczą
 • znajomość przepisów prawa oświatowego
 • oczekiwania finansowe

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia, tj. wymagań oraz zakresu obowiązków oraz regulaminem konkursu, które opublikowane są poniżej lub na stronie https://www.torunska.edu.pl/konkurs-na-dyrektora

Zapewniamy:

 • umowę o pracę na pełen etat
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • pracę w przyjaznej atmosferze
 • możliwość realizacji własnych pomysłów
 • otwartość organu prowadzącego i chęć współpracy

Proces rekrutacji będzie utajniony, a personalia kandydatów/ek zostaną zanonimizowane.

Oferty prosimy składać elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail. Komplet dokumentów, o których mowa w pełnej treści ogłoszenia, prosimy wysłać na adres stotorunska.konkurs@gmail.com do dnia 5 maja 2023 r. do godz.15:00.

→ Ogłoszenie konkursowe

→ Oświadczenie

→ Regulamin konkursu

→ Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych do procesu rekrutacji

Archiwum wpisów: