Regulamin Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Czas pandemii jest trudny nie tylko dla szkół, ale także dla rodzin uczniów. Dla wielu rodziców ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wiążą się z utratą części lub nawet całości dochodów. W konsekwencji część z nich może mieć problemy z opłacaniem bieżących rachunków, w tym także czesnego w szkole.

Wychodząc naprzeciw istniejącym potrzebom, Zarząd Główny STO podjął decyzję o ponownym utworzeniu Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego. Środki z Funduszu będą przyznawane uczniom, których rodziny, w opinii szkoły, najbardziej potrzebują obecnie wsparcia finansowego.

Wsparcie będzie udzielane na zasadach zgodnych z załączonym regulaminem, a o przyznaniu środków będzie decydowała komisja stypendialna. Wzór wniosku o przyznanie stypendium załączam do wiadomości. Wniosek należy wypełnić i przesłać na adres mailowy Biura STO (biuro@sto.org.pl) najpóźniej do 30 czerwca br. Podczas kolejnych posiedzeń, komisja będzie sukcesywnie rozpatrywać nadsyłane wnioski.

Pierwsze posiedzenie komisji stypendialnej odbyło się 1 lutego br., na którym zostały  rozpatrzone wnioski przesłane do 28 stycznia br. 

Wnioski o wypłatę stypendiów rozpatruje Komisja Stypendialna w składzie:

1) Robert Wajnert – Przewodniczący Komisji
2) Anita Iskierka
3) Kacper Kruszewski
4) Joanna Mitura
5) Elżbieta Nowak
6) Wiesław Suchowiejko
7) Zbigniew Walicki

WAŻNE:

Ze względu na dobro uczniów i ich rodziców oraz obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, wnioski należy przesyłać w formie zaszyfrowanej. W tym celu prosimy o skorzystanie z jednego z łatwo dostępnego, bezpłatnego programu 7-zip, umożliwiającego zaszyfrowanie pliku z wnioskiem. Użyte hasło oraz oznaczenie szkoły (miejscowość, numer) należy wysłać sms-em na numer telefonu 661 446 464.

Hasło powinno składać się z co najmniej 8 losowo wybranych cyfr i dużych liter. W załączeniu instrukcja szyfrowania przy użyciu programu 7-zip, instrukcja znajduje się również na stronie STO pod adresem https://sto.org.pl/rodo.

Hasła nie należy umieszczać w wiadomości e-mail, wraz z którą przesyłany jest wniosek!

Zarząd Główny STO będzie nadal monitorował potrzeby szkół i społeczności szkolnych, wynikające z trwającej epidemii. O wszelkich  nowych działaniach, których celem będzie wsparcie środowiska STO w tym trudnym czasie, będziemy Państwa informować na bieżąco.

Regulamin Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

§1
Postanowienia ogólne

1. Solidarnościowy Fundusz Stypendialny Społecznego Towarzystwa Oświatowego, dalej zwany „Funduszem Specjalnym”, został utworzony w drodze Uchwały Zarządu Głównego STO nr 1472/21 z dnia 17 stycznia 2021 r.

2. Fundusz Specjalny został utworzony w celu pomocy uczniom i słuchaczom, których rodzice/opiekunowie prawni znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku z negatywnymi następstwami rozprzestrzeniania się COVID-19.

3. W ramach Funduszu Specjalnego przyznaje się stypendia specjalne, które przeznacza się na częściowe pokrycie czesnego należnego w związku z uczęszczaniem ucznia do placówki STO.

§2
Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

2. Komisji stypendialnej – należy przez to rozumieć Komisję stypendialną działającą przy Zarządzie Głównym Społecznego Towarzystwa Oświatowego, powołaną w związku z utworzeniem Funduszu Specjalnego.

3. stypendium specjalnym – należy przez to rozumieć formę pomocy udzieloną przez Komisję stypendialną ze środków Funduszu Specjalnego na podstawie niniejszego regulaminu.

4. placówce STO – należy przez to rozumieć: przedszkole, szkołę i inną placówkę oświatową prowadzoną przez STO, w tym także zespół szkół.

5. uczniu – należy przez to rozumieć osobę pobierającą naukę w placówce STO.

6. trudnej sytuacji materialnej – należy przez to rozumieć znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej rodziny ucznia, tylko i wyłącznie w związku z negatywnymi następstwami rozprzestrzeniania się COVID-19, które uniemożliwia rodzinie terminowe wywiązywanie się z zobowiązań wobec placówki STO.

§3
Solidarnościowy Fundusz Stypendialny STO

1. Fundusz Specjalny tworzy Zarząd Główny STO ze środków pochodzących z budżetu Zarządu Głównego STO, darowizn celowych oraz z innych źródeł.

2. Wysokość Funduszu Specjalnego ze środków własnych ustala Zarząd Główny STO w drodze uchwały.

3. Fundusz Specjalny tworzy się na okres od dnia powołania go uchwałą ZG STO do dnia 31 sierpnia 2021 r.

4. Środki Funduszu Specjalnego pochodzące ze środków własnych Zarządu Głównego STO, a niewykorzystane do 31 sierpnia 2021 r., podlegają zwrotowi do budżetu ZG STO.

5. Administrowanie środkami Funduszu Specjalnego, w tym w zakresie rozpatrywania wniosków i przyznawania stypendiów specjalnych ZG STO powierza Komisji stypendialnej.

6. Obsługę administracyjną wniosków prowadzi Biuro Towarzystwa, w tym w zakresie przyjmowania wniosków i przekazywania ich do Komisji stypendialnej oraz wypłaty przyznanych stypendiów.

§4
Komisja stypendialna

1. Skład Komisji stypendialnej określa uchwała ZG STO.

2. Członek Komisji stypendialnej może być w każdym czasie, w drodze uchwały, odwołany przez Zarząd Główny STO.

3. Posiedzenia Komisji stypendialnej są niejawne, protokołowane i zwoływane z inicjatywy przewodniczącego Komisji stypendialnej.

4. Posiedzenia Komisji stypendialnej odbywają się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której osoby biorące udział w posiedzeniu mogą wypowiadać się w toku obrad, przebywając w różnych miejscach,

b) wykonywanie prawa głosu.

5. Decyzje Komisji stypendialnej podjęte w formie uchwały są ostateczne, a dla swojej ważności muszą być podjęte przy udziale minimum 5 członków tej komisji. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decydujący głos ma prowadzący obrady Komisji stypendialnej.

6. Komisja stypendialna opiniując wnioski o stypendium specjalne w zakresie oceny trudnej sytuacji materialnej ucznia będzie brała pod uwagę opinię wnioskodawcy i dokonaną przez niego weryfikację aktualnej sytuacji materialnej rodziców/opiekunów prawnych ucznia, przy czym ostateczną decyzję podejmie w oparciu o własną ocenę zgromadzonego materiału.

7. Komisja stypendialna, po powzięciu stosowanej wiedzy, może odebrać stypendium specjalne, gdy uczeń swoim postępowaniem lub zaniechaniem narusza zasady współżycia społecznego, zwłaszcza dotyczące uczniów. Odebranie stypendium specjalnego nie może nastąpić z mocą wsteczną.

8. Komisja stypendialna nie ma obowiązku uzasadniania swoich decyzji. Decyzja Komisji stypendialnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

9. O przyznaniu, odmowie przyznania, odebraniu stypendium specjalnego lub nie rozpatrzeniu wniosku, Wnioskodawcę zawiadamia Przewodniczący Komisji stypendialnej. Zawiadomienie przekazywane jest w sposób, o którym mowa w § 9.

§5
Osoby uprawnione i formy pomocy

1. Środki z Funduszu specjalnego przeznaczone są dla uczniów placówek STO, reprezentowanych przez rodziców/opiekunów prawnych (z wyjątkiem uczniów pełnoletnich).

2. Warunkiem wnioskowania o stypendium specjalne jest uprzednie otrzymanie indywidualnego wsparcia finansowego (stypendium) przez ucznia, od swojej macierzystej placówki STO, przydzielonego w związku z negatywnymi następstwami rozprzestrzeniania się COVID-19.

3. Stypendia specjalne mogą być przyznane jako świadczenia miesięczne na okres od 1 do 8 m-cy, za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 r.

4. Stypendia specjalne mogą być przyznane za miesiące za które pobierane jest czesne i w których placówka macierzysta STO udzieliła uczniowi wsparcia finansowego, nie wcześniej jednak niż od miesiąca,  w którym został złożony wniosek do STO o stypendium specjalne.

5. Wysokość miesięcznego stypendium specjalnego wynosi od 20% do 40% miesięcznej wysokości czesnego wskazanego we wniosku jako czesne bazowe w placówce STO, ale nie więcej niż trzykrotność pomocy przyznanej przez macierzystą placówkę STO.

§6
Procedury i warunki ubiegania się o stypendium specjalne 

1. Stypendia specjalne przyznawane są na wniosek:

a) zarządu Koła STO prowadzącego placówkę STO, do której uczęszcza uczeń,

b) dyrektora placówki STO, do której uczęszcza uczeń.

2. Wniosek o stypendium specjalne, złożony przez osobę inną niż wymienione w § 6 ust. 1 pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Wzór wniosku o stypendium specjalne określa załącznik do niniejszego regulaminu. Wnioski przekazane w innej postaci nie będą rozpatrywane.

4. Wniosek o stypendium specjalne może być złożony tylko i wyłącznie w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres biuro@sto.org.pl skanu wniosku w formacie pdf. Wnioski o stypendia specjalne można składać do 30 czerwca 2021 r.

5. Tylko kompletne, czytelne, prawidłowo wypełnione i podpisane wnioski będą podlegały rozpatrzeniu.

6. W każdym czasie Komisja stypendialna może wystąpić do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje, materiały lub zaświadczenia, na poparcie lub uzupełnienie informacji przedstawionych we wniosku. Brak dostarczenia w/w uzupełnień, we wskazanym przez Komisję stypendialną terminie skutkuje przerwaniem dalszego rozpatrywania wniosku.

7. Warunkiem rozpatrzenia wniosku i/lub wypłaty stypendium specjalnego jest brak zaległości placówki STO do której uczęszcza uczeń wobec Zarządu Głównego STO z tytułu 1% odpisu z naliczonego czesnego, o którym mowa w Uchwale Nr 4 VI Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dnia 12 maja 2001 roku w sprawie odpisów od przychodów z czesnego szkół prowadzonych przez Towarzystwo oraz przez Samodzielne Koła Terenowe.

8. Brak spłaty zaległości w terminie składania wniosków skutkuje automatycznym brakiem rozpatrzenia danego wniosku.

9. Brak terminowych wpłat odpisu, o którym mowa w ust. 7, może spowodować wstrzymanie przez Komisją stypendialną wypłat przyznanego stypendium specjalnego do czasu uregulowania zaległości, w terminie przez nią podanym.

10. Wnioski złożone po określonym w regulaminie terminie oraz wnioski złożone po wyczerpaniu środków Funduszu Specjalnego pozostawia się bez rozpatrzenia.

§7
Zasady wypłaty stypendium specjalnego

1. Przyznane stypendia specjalne przekazywane są na rachunek bankowy placówki STO wskazany we wniosku.

2. W przypadku przyznania stypendium specjalnego na okres dłuższy niż 3 miesiące, Komisja stypendialna ma prawo wystąpić do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje, materiały lub zaświadczenia, na poparcie informacji przedstawionych we wniosku. Brak dostarczenia w/w informacji, we wskazanym przez Komisję stypendialną terminie skutkuje wstrzymaniem wypłacania stypendium  specjalnego.

3. Stypendia specjalne wypłacane są do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc, przy czym za ostateczny termin wypłaty przyjmuje się 31 sierpnia 2021 r.

§8
Procedura szczególna

1. W szczególnych przypadkach trudnej sytuacji materialnej rodziców/opiekunów prawnych ucznia, Komisja stypendialna może przyznać stypendium specjalne, z pominięciem warunków określonych w niniejszym regulaminie, w ramach procedury szczególnej.

2. W przypadkach, gdy placówka STO znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie wesprzeć finansowo swojego ucznia, Komisja stypendialna może takiemu uczniowi przyznać stypendium specjalne z pominięciem warunków określonych w niniejszym regulaminie, w ramach procedury szczególnej.

3. W przypadku procedury szczególnej łączna wartość przyznanego stypendium specjalnego nie może być wyższa niż 500% miesięcznej wysokości czesnego wskazanego we wniosku jako czesne bazowe.

4. Zastosowanie procedury szczególnej wymaga uchwały Komisji stypendialnej, podjętej przez wszystkich członków Komisji stypendialnej.

§9
Postanowienia końcowe

1. Osoba wnioskująca o stypendium specjalne ma obowiązek zawiadomienia Komisji stypendialnej o każdej zmianie sytuacji materialnej ucznia lub o zaprzestaniu przez niego nauki w placówce STO.

2. W przypadku podania nieprawidłowych lub niekompletnych danych i informacji w procesie wnioskowania i wypłaty stypendiów specjalnych, wszelkie przyznane stypendia nie zostaną wypłacone, a już wypłacone podlegają zwrotowi na konto Zarządu Głównego STO.

3. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami będzie odbywała się elektronicznie, na wskazane we wniosku adresy mailowe.

Regulamin Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

§1
Postanowienia ogólne

1. Solidarnościowy Fundusz Stypendialny Społecznego Towarzystwa Oświatowego, dalej zwany „Funduszem Specjalnym”, został utworzony w drodze Uchwały Zarządu Głównego STO nr 1472/21 z dnia 17 stycznia 2021 r.

2. Fundusz Specjalny został utworzony w celu pomocy uczniom i słuchaczom, których rodzice/opiekunowie prawni znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku z negatywnymi następstwami rozprzestrzeniania się COVID-19.

3. W ramach Funduszu Specjalnego przyznaje się stypendia specjalne, które przeznacza się na częściowe pokrycie czesnego należnego w związku z uczęszczaniem ucznia do placówki STO.

§2
Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

2. Komisji stypendialnej – należy przez to rozumieć Komisję stypendialną działającą przy Zarządzie Głównym Społecznego Towarzystwa Oświatowego, powołaną w związku z utworzeniem Funduszu Specjalnego.

3. stypendium specjalnym – należy przez to rozumieć formę pomocy udzieloną przez Komisję stypendialną ze środków Funduszu Specjalnego na podstawie niniejszego regulaminu.

4. placówce STO – należy przez to rozumieć: przedszkole, szkołę i inną placówkę oświatową prowadzoną przez STO, w tym także zespół szkół.

5. uczniu – należy przez to rozumieć osobę pobierającą naukę w placówce STO.

6. trudnej sytuacji materialnej – należy przez to rozumieć znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej rodziny ucznia, tylko i wyłącznie w związku z negatywnymi następstwami rozprzestrzeniania się COVID-19, które uniemożliwia rodzinie terminowe wywiązywanie się z zobowiązań wobec placówki STO.

§3
Solidarnościowy Fundusz Stypendialny STO

1. Fundusz Specjalny tworzy Zarząd Główny STO ze środków pochodzących z budżetu Zarządu Głównego STO, darowizn celowych oraz z innych źródeł.

2. Wysokość Funduszu Specjalnego ze środków własnych ustala Zarząd Główny STO w drodze uchwały.

3. Fundusz Specjalny tworzy się na okres od dnia powołania go uchwałą ZG STO do dnia 31 sierpnia 2021 r.

4. Środki Funduszu Specjalnego pochodzące ze środków własnych Zarządu Głównego STO, a niewykorzystane do 31 sierpnia 2021 r., podlegają zwrotowi do budżetu ZG STO.

5. Administrowanie środkami Funduszu Specjalnego, w tym w zakresie rozpatrywania wniosków i przyznawania stypendiów specjalnych ZG STO powierza Komisji stypendialnej.

6. Obsługę administracyjną wniosków prowadzi Biuro Towarzystwa, w tym w zakresie przyjmowania wniosków i przekazywania ich do Komisji stypendialnej oraz wypłaty przyznanych stypendiów.

§4
Komisja stypendialna

1. Skład Komisji stypendialnej określa uchwała ZG STO.

2. Członek Komisji stypendialnej może być w każdym czasie, w drodze uchwały, odwołany przez Zarząd Główny STO.

3. Posiedzenia Komisji stypendialnej są niejawne, protokołowane i zwoływane z inicjatywy przewodniczącego Komisji stypendialnej.

4. Posiedzenia Komisji stypendialnej odbywają się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której osoby biorące udział w posiedzeniu mogą wypowiadać się w toku obrad, przebywając w różnych miejscach,

b) wykonywanie prawa głosu.

5. Decyzje Komisji stypendialnej podjęte w formie uchwały są ostateczne, a dla swojej ważności muszą być podjęte przy udziale minimum 5 członków tej komisji. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decydujący głos ma prowadzący obrady Komisji stypendialnej.

6. Komisja stypendialna opiniując wnioski o stypendium specjalne w zakresie oceny trudnej sytuacji materialnej ucznia będzie brała pod uwagę opinię wnioskodawcy i dokonaną przez niego weryfikację aktualnej sytuacji materialnej rodziców/opiekunów prawnych ucznia, przy czym ostateczną decyzję podejmie w oparciu o własną ocenę zgromadzonego materiału.

7. Komisja stypendialna, po powzięciu stosowanej wiedzy, może odebrać stypendium specjalne, gdy uczeń swoim postępowaniem lub zaniechaniem narusza zasady współżycia społecznego, zwłaszcza dotyczące uczniów. Odebranie stypendium specjalnego nie może nastąpić z mocą wsteczną.

8. Komisja stypendialna nie ma obowiązku uzasadniania swoich decyzji. Decyzja Komisji stypendialnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

9. O przyznaniu, odmowie przyznania, odebraniu stypendium specjalnego lub nie rozpatrzeniu wniosku, Wnioskodawcę zawiadamia Przewodniczący Komisji stypendialnej. Zawiadomienie przekazywane jest w sposób, o którym mowa w § 9.

§5
Osoby uprawnione i formy pomocy

1. Środki z Funduszu specjalnego przeznaczone są dla uczniów placówek STO, reprezentowanych przez rodziców/opiekunów prawnych (z wyjątkiem uczniów pełnoletnich).

2. Warunkiem wnioskowania o stypendium specjalne jest uprzednie otrzymanie indywidualnego wsparcia finansowego (stypendium) przez ucznia, od swojej macierzystej placówki STO, przydzielonego w związku z negatywnymi następstwami rozprzestrzeniania się COVID-19.

3. Stypendia specjalne mogą być przyznane jako świadczenia miesięczne na okres od 1 do 8 m-cy, za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 r.

4. Stypendia specjalne mogą być przyznane za miesiące za które pobierane jest czesne i w których placówka macierzysta STO udzieliła uczniowi wsparcia finansowego, nie wcześniej jednak niż od miesiąca,  w którym został złożony wniosek do STO o stypendium specjalne.

5. Wysokość miesięcznego stypendium specjalnego wynosi od 20% do 40% miesięcznej wysokości czesnego wskazanego we wniosku jako czesne bazowe w placówce STO, ale nie więcej niż trzykrotność pomocy przyznanej przez macierzystą placówkę STO.

§6
Procedury i warunki ubiegania się o stypendium specjalne 

1. Stypendia specjalne przyznawane są na wniosek:

a) zarządu Koła STO prowadzącego placówkę STO, do której uczęszcza uczeń,

b) dyrektora placówki STO, do której uczęszcza uczeń.

2. Wniosek o stypendium specjalne, złożony przez osobę inną niż wymienione w § 6 ust. 1 pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Wzór wniosku o stypendium specjalne określa załącznik do niniejszego regulaminu. Wnioski przekazane w innej postaci nie będą rozpatrywane.

4. Wniosek o stypendium specjalne może być złożony tylko i wyłącznie w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres biuro@sto.org.pl skanu wniosku w formacie pdf. Wnioski o stypendia specjalne można składać do 30 czerwca 2021 r.

5. Tylko kompletne, czytelne, prawidłowo wypełnione i podpisane wnioski będą podlegały rozpatrzeniu.

6. W każdym czasie Komisja stypendialna może wystąpić do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje, materiały lub zaświadczenia, na poparcie lub uzupełnienie informacji przedstawionych we wniosku. Brak dostarczenia w/w uzupełnień, we wskazanym przez Komisję stypendialną terminie skutkuje przerwaniem dalszego rozpatrywania wniosku.

7. Warunkiem rozpatrzenia wniosku i/lub wypłaty stypendium specjalnego jest brak zaległości placówki STO do której uczęszcza uczeń wobec Zarządu Głównego STO z tytułu 1% odpisu z naliczonego czesnego, o którym mowa w Uchwale Nr 4 VI Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dnia 12 maja 2001 roku w sprawie odpisów od przychodów z czesnego szkół prowadzonych przez Towarzystwo oraz przez Samodzielne Koła Terenowe.

8. Brak spłaty zaległości w terminie składania wniosków skutkuje automatycznym brakiem rozpatrzenia danego wniosku.

9. Brak terminowych wpłat odpisu, o którym mowa w ust. 7, może spowodować wstrzymanie przez Komisją stypendialną wypłat przyznanego stypendium specjalnego do czasu uregulowania zaległości, w terminie przez nią podanym.

10. Wnioski złożone po określonym w regulaminie terminie oraz wnioski złożone po wyczerpaniu środków Funduszu Specjalnego pozostawia się bez rozpatrzenia.

§7
Zasady wypłaty stypendium specjalnego

1. Przyznane stypendia specjalne przekazywane są na rachunek bankowy placówki STO wskazany we wniosku.

2. W przypadku przyznania stypendium specjalnego na okres dłuższy niż 3 miesiące, Komisja stypendialna ma prawo wystąpić do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje, materiały lub zaświadczenia, na poparcie informacji przedstawionych we wniosku. Brak dostarczenia w/w informacji, we wskazanym przez Komisję stypendialną terminie skutkuje wstrzymaniem wypłacania stypendium  specjalnego.

3. Stypendia specjalne wypłacane są do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc, przy czym za ostateczny termin wypłaty przyjmuje się 31 sierpnia 2021 r.

§8
Procedura szczególna

1. W szczególnych przypadkach trudnej sytuacji materialnej rodziców/opiekunów prawnych ucznia, Komisja stypendialna może przyznać stypendium specjalne, z pominięciem warunków określonych w niniejszym regulaminie, w ramach procedury szczególnej.

2. W przypadkach, gdy placówka STO znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie wesprzeć finansowo swojego ucznia, Komisja stypendialna może takiemu uczniowi przyznać stypendium specjalne z pominięciem warunków określonych w niniejszym regulaminie, w ramach procedury szczególnej.

3. W przypadku procedury szczególnej łączna wartość przyznanego stypendium specjalnego nie może być wyższa niż 500% miesięcznej wysokości czesnego wskazanego we wniosku jako czesne bazowe.

4. Zastosowanie procedury szczególnej wymaga uchwały Komisji stypendialnej, podjętej przez wszystkich członków Komisji stypendialnej.

§9
Postanowienia końcowe

1. Osoba wnioskująca o stypendium specjalne ma obowiązek zawiadomienia Komisji stypendialnej o każdej zmianie sytuacji materialnej ucznia lub o zaprzestaniu przez niego nauki w placówce STO.

2. W przypadku podania nieprawidłowych lub niekompletnych danych i informacji w procesie wnioskowania i wypłaty stypendiów specjalnych, wszelkie przyznane stypendia nie zostaną wypłacone, a już wypłacone podlegają zwrotowi na konto Zarządu Głównego STO.

3. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami będzie odbywała się elektronicznie, na wskazane we wniosku adresy mailowe.

Wzór wniosku o stypendium specjalne

Uchwała w sprawie Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego STO

Uchwała w sprawie regulaminu Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego STO

Wzór wniosku o stypendium specjalne

Uchwała w sprawie Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego STO

Uchwała w sprawie regulaminu Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego STO