Regulamin Funduszu wsparcia cyfryzacji i zdalnego nauczania Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Uchwała nr 1507/22
Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego
z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie Funduszu wsparcia cyfryzacji i zdalnego nauczania Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego działając na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 7 statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego postanawia, co następuje:
 

§ 1

1. Tworzy się Fundusz wsparcia cyfryzacji i zdalnego nauczania Społecznego Towarzystwa Oświatowego, zwany dalej „Funduszem wsparcia cyfryzacji”.

2. Fundusz wsparcia cyfryzacji tworzą środki pochodzące z budżetu Zarządu Głównego STO, darowizn celowych i innych źródeł.

3. Ze środków Funduszu wypłaca się dotacje na wsparcie przedszkoli, szkół i placówek STO w procesie ich cyfryzacji, głównie w celu wprowadzania i rozwoju zdalnego nauczania.

4. Fundusz wsparcia cyfryzacji tworzy się na okres do dnia 31 sierpnia 2022 r.

§ 2

1. Wnioski o wypłatę dotacji rozpatruje Komisja w składzie:

1) Pan Robert Wajnert – Przewodniczący
2) Pani Anita Iskierka
3) Pan Kacper Kruszewski
4) Pani Joanna Mitura
5) Pani Elżbieta Nowak
6) Pan Mariusz Łupiński
7) Pan Wiesław Suchowiejko

2. Komisja działa w oparciu o regulamin Funduszu wsparcia cyfryzacji stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin Funduszu wsparcia cyfryzacji i zdalnego nauczania
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

§1

Postanowienia ogólne

Fundusz wsparcia cyfryzacji został utworzony w celu wsparcia przedszkoli, szkół i placówek STO w procesie ich cyfryzacji, głównie w celu wprowadzania i rozwoju zdalnego nauczania. Pomoc finansowa kierowana do przedszkoli, szkół i placówek STO w formie dotacji ma je wspomóc przede wszystkim w procesie zapewnienia uczniom systematycznego dostępu do nauki w okresie zawieszenia zajęć w trybie stacjonarnym. 

§2

Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. ZG STO – należy przez to rozumieć Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
 2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Funduszu wsparcia cyfryzacji 
 3. Komisji – należy przez to rozumieć Komisję działającą przy Społecznym Towarzystwie Oświatowym, powołaną w celu przyznawania dotacji z Funduszu wsparcia cyfryzacji.
 4. Dotacji na wsparcie cyfryzacji  należy przez to rozumieć formę pomocy w postaci dotacji udzieloną przez Komisję ze środków Funduszu wsparcia cyfryzacji na podstawie niniejszego regulaminu, przeznaczoną na zakup sprzętu elektronicznego.
 5. Sprzęcie elektronicznym – należy przez to rozumieć sprzęt do prowadzenia zajęć zdalnych.
 6. Placówce STO – należy przez to rozumieć: przedszkole, szkołę i inną placówkę prowadzoną przez STO, w tym także zespół szkół.

§3

Fundusz wsparcia cyfryzacji

 1. Fundusz wsparcia cyfryzacji zasilany jest ze środków pochodzących z budżetu ZG STO, darowizn celowych oraz z innych źródeł. 
 2. Wysokość Funduszu wsparcia cyfryzacji ze środków własnych ustala ZG STO w drodze uchwały.  
 3. Środki Funduszu wsparcia cyfryzacji pochodzące ze środków własnych ZG STO, a niewykorzystane do 31 sierpnia 2022 r., podlegają zwrotowi do budżetu ZG STO. 
 4. Obsługę administracyjną wniosków prowadzi Biuro Społecznego Towarzystwa Oświatowego, w tym w zakresie przyjmowania wniosków i przekazywania ich do Komisji oraz wypłaty przyznanych dotacji. 

§4

Komisja

 1. Członek Komisji może być w każdym czasie, w drodze uchwały, odwołany przez ZG STO, jak również może złożyć rezygnację.
 2. Posiedzenia Komisji dotacyjnej odbywają się w siedzibie STO lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
  a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której osoby biorące udział w posiedzeniu mogą wypowiadać się w toku obrad, przebywając w różnych miejscach,
  b) wykonywanie prawa głosu.
 3. Posiedzenia Komisji są niejawne, protokołowane i zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego Komisji, który zawiadamia Członków Komisji o jej posiedzeniu, na co najmniej 3 dni przed terminem obrad. W przypadku nieobecności Przewodniczący Komisji wskazuje prowadzącego obrady.
 4. Komisja podejmuje decyzje o przyznaniu dotacji w formie uchwał.
 5. Zawiadomienie o którym mowa w ust. 3 musi zawierać wszystkie szczegółowe informacje dotyczące tego posiedzenia, w tym wskazywać termin i formę posiedzenia. 
 6. Decyzje Komisji podjęte w formie uchwały są ostateczne, a dla swojej ważności muszą być podjęte przy udziale minimum 5 jej członków. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decydujący głos ma prowadzący obrady Komisji.
 7. Komisja rozpatrując wnioski o dotacje na wsparcie cyfryzacji w zakresie oceny sytuacji finansowej placówki STO oraz jej zapotrzebowania na zakup sprzętu elektronicznego będzie brała pod uwagę informację wnioskodawcy, przy czym ostateczną decyzję podejmie w oparciu o własną ocenę zgromadzonego materiału. 
 8. Komisja nie ma obowiązku uzasadniania swoich decyzji. Od uchwały Komisji nie przysługuje odwołanie.
 9. O przyznaniu, odmowie przyznania, odebraniu lub zawieszeniu wypłaty dotacji na wsparcie cyfryzacji lub nie rozpatrzeniu wniosku, Wnioskodawcę zawiadamia Przewodniczący Komisji. Zawiadomienie przekazywane jest w sposób, o którym mowa w § 7.

§5

Uprawnienia i formy pomocy

 1. Środki z Funduszu wsparcia cyfryzacji przeznaczone są dla placówek STO, które w ocenie Komisji należy wspomóc w zakupie sprzętu elektronicznego z uwagi na trudną sytuację materialną w związku z COVID-19 i brak środków własnych na taki zakup. 
 2. Dotacje na wsparcie cyfryzacji mogą być przyznane jako pieniężne świadczenia jednorazowe lub wypłacane w maksymalnie 3 ratach. 
 3. Dotacja na wsparcie cyfryzacji może być przyznana do 50% wartości zakupionego sprzętu elektronicznego. 
 4. Wysokość łącznej dotacji przyznanej danej placówce STO nie może przekraczać 10 tys. zł. 
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może przyznać dotację z pominięciem warunku, o którym mowa w ust. 3.

§6

Procedury i warunki ubiegania się o dotację na wsparcie cyfryzacji i zasady jej wypłaty

 1. Dotacje na wsparcie cyfryzacji przyznawane są na wniosek:
  a) zarządu Koła STO prowadzącego placówkę STO
  b) dyrektora placówki STO
  c) członka ZG STO.
 2. Na rzecz jednej placówki STO może być złożonych kilka wniosków. 
 3. Wniosek o dotację na wsparcie cyfryzacji, złożony przez osobę inną niż wymienione w ust. 1 pozostawia się bez rozpatrzenia.
 4. Wzór wniosku o dotację na wsparcie cyfryzacji określa załącznik do niniejszego regulaminu. Wnioski przekazane w innej postaci nie będą rozpatrywane.
 5. Łącznie z wnioskiem o dotację na wsparcie cyfryzacji wnioskodawca przekazuje szczegółową specyfikację sprzętu elektronicznego, który placówka planuje zakupić, z podaniem dokładnego określenia sprzętu (nazwy, modelu i.t.p.), liczby sztuk, ceny jednostkowej brutto. W przypadku dokonanego już zakupu wnioskodawca wraz z w/w wnioskiem przekazuje fakturę zakupu dokonanego nie wcześniej niż 1 września 2021 r. wraz z potwierdzeniem dokonania płatności.  
 6. Wnioski o dotację na wsparcie cyfryzacji mogą mieć formę:
  a) elektroniczną tj. poprzez przesłanie na adres biuro@sto.org.pl skanu wniosku w formacie pdf,
  b) papierową tj. poprzez przesłanie na adres siedziby biura STO oryginału wniosku.
 7. Decyzję co do wyboru formy składania wniosków podejmuje Przewodniczący Komisji i podaje ją do wiadomości na stronie internetowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w informacji o naborze wniosków na dany rok obrotowy. 
 8. Rozpatrzeniu podlegają tylko kompletne, czytelne, prawidłowo wypełnione i podpisane wnioski. 
 9. Wnioski o dotację na wsparcie cyfryzacji można składać do 25 lutego 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Druga tura przyjmowania wniosków zostanie ogłoszona w przypadku przedłużającej się trudnej sytuacji epidemicznej i posiadania niewykorzystanych środków przez Fundusz wsparcia cyfryzacji. 
 10. Wnioski rozpatrywane są w ciągu 30 dni od daty złożenia poprawnie skompletowanych dokumentów, nie dłużej jednak niż do wyczerpania się środków Funduszu wsparcia cyfryzacji.
 11. W każdym czasie Komisja może wystąpić do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje (materiały, zaświadczenia itp.), w tym szczegółowe dane dotyczące sytuacji finansowej placówki STO, na poparcie lub uzupełnienie informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Brak dostarczenia w/w informacji, we wskazanym przez Komisję terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 
 12. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o dotację na wsparcie cyfryzacji jest brak zaległości placówki STO wobec Zarządu Głównego STO z tytułu 1% odpisu z naliczonego czesnego, o którym mowa w Uchwale Nr 4 VI Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dnia 12 maja 2001 roku w sprawie odpisów od przychodów z czesnego szkół prowadzonych przez Towarzystwo oraz przez Samodzielne Koła Terenowe.
 13. Brak terminowych wpłat odpisu, o którym mowa w ust. 12, po przyznaniu dotacji może spowodować wstrzymanie przez Komisję wypłat przyznanej dotacji na wsparcie cyfryzacji do czasu uregulowania zaległości, w terminie przez nią podanym. 
 14. Dotacje na wsparcie cyfryzacji będą wypłacone placówce STO w następujących terminach:
  a) w przypadku dotacji jednorazowych: w terminie 14 dni od daty przekazania do biura STO, kopii faktury za zakup sprzętu elektronicznego, na zakup którego przyznana była dotacja wraz z potwierdzeniem dokonania płatności. 
  b) w przypadku dotacji ratalnych: pierwsza rata w terminie 14 dni od daty przekazania do biura STO, kopii faktury za zakup sprzętu elektronicznego, na zakup którego przyznana była dotacja wraz z potwierdzeniem dokonania płatności, kolejne raty zgodnie z decyzją Komisji.
 15. W przypadku, gdy placówka STO znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej Komisja może zdecydować o wypłacie przyznanej dotacji zaliczkowo tzn. przed dokonaniem przez placówkę STO zakupu sprzętu elektronicznego. Wówczas placówka STO zobowiązana jest do przekazania do biura STO kopii faktury zakupu sprzętu wraz z potwierdzeniem dokonania płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania tej faktury.  W przeciwnym razie przyznana dotacja podlega zwrotowi na konto, z którego została przekazana, w trybie natychmiastowym. 
 16. Kopię faktury wraz z potwierdzeniem zapłaty wnioskodawca przekazuje do biura STO w ten sam sposób, w który został złożony wniosek. 
 17. Przyznane dotacje na wsparcie cyfryzacji przekazywane są na rachunek bankowy placówki STO wskazany we wniosku. 

§7

 Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Wnioskodawcy przetwarzane są przez STO w celu prowadzenia korespondencji związanej z rozpatrzeniem wniosku a w przypadku decyzji o przyznaniu dotacji, w celu prowadzenia korespondencji związanej z wypłatą dotacji. 

2. Podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony prawnie interes STO i placówki STO, jakim jest sprawne rozpatrzenie wniosku i wypłata dotacji. 

3. Pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w serwisie www STO pod adresem: sto.org.pl/klauzule-informacyjne, w sekcji „Informacja o zasadach przetwarzania danych służbowych danych kontaktowych pracowników i przedstawicieli innych podmiotów oraz innych osób fizycznych”.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Osoba wnioskująca o dotacje na wsparcie cyfryzacji ma obowiązek zawiadomienia Komisji o każdej zmianie mającej wpływ na przyznanie tej dotacji.
 2. W przypadku podania nieprawidłowych lub niekompletnych danych i informacji w procesie wnioskowania i wypłaty dotacji na wsparcie cyfryzacji, wszelkie przyznane dotacje nie zostaną wypłacone, a już wypłacone podlegają zwrotowi na konto ZG STO.
 3. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami (z wyłączeniem złożenia wniosku o ile będzie on składany w formie papierowej) będzie odbywała się elektronicznie na następujące adresy:
  a) adres biura STO: biuro@sto.org.pl
  b) adres Wnioskodawcy: adres podany we wniosku o dotację na wsparcie cyfryzacji.
1. Dotacje na wsparcie cyfryzacji przyznawane są na wniosek:
a) zarządu Koła STO prowadzącego placówkę STO
b) dyrektora placówki STO
c) członka ZG STO.
2. Na rzecz jednej placówki STO może być złożonych kilka wniosków. 
3. Wniosek o dotację na wsparcie cyfryzacji, złożony przez osobę inną niż wymienione w ust. 1 pozostawia się bez rozpatrzenia.
4. Wzór wniosku o dotację na wsparcie cyfryzacji określa załącznik do niniejszego regulaminu. Wnioski przekazane w innej postaci nie będą rozpatrywane.
5. Łącznie z wnioskiem o dotację na wsparcie cyfryzacji wnioskodawca przekazuje szczegółową specyfikację sprzętu elektronicznego, który placówka planuje zakupić, z podaniem dokładnego określenia sprzętu (nazwy, modelu i.t.p.), liczby sztuk, ceny jednostkowej brutto. W przypadku dokonanego już zakupu wnioskodawca wraz z w/w wnioskiem przekazuje fakturę zakupu dokonanego nie wcześniej niż 1 września 2021 r. wraz z potwierdzeniem dokonania płatności.  
6. Wnioski o dotację na wsparcie cyfryzacji mogą mieć formę:
a) elektroniczną tj. poprzez przesłanie na adres biuro@sto.org.pl skanu wniosku w formacie pdf,
b) papierową tj. poprzez przesłanie na adres siedziby biura STO oryginału wniosku.
7. Decyzję co do wyboru formy składania wniosków podejmuje Przewodniczący Komisji i podaje ją do wiadomości na stronie internetowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w informacji o naborze wniosków na dany rok obrotowy. 
8. Rozpatrzeniu podlegają tylko kompletne, czytelne, prawidłowo wypełnione i podpisane wnioski. 
9. Wnioski o dotację na wsparcie cyfryzacji można składać do 25 lutego 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Druga tura przyjmowania wniosków zostanie ogłoszona w przypadku przedłużającej się trudnej sytuacji epidemicznej i posiadania niewykorzystanych środków przez Fundusz wsparcia cyfryzacji. 
10. Wnioski rozpatrywane są w ciągu 30 dni od daty złożenia poprawnie skompletowanych dokumentów, nie dłużej jednak niż do wyczerpania się środków Funduszu wsparcia cyfryzacji.
11. W każdym czasie Komisja może wystąpić do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje (materiały, zaświadczenia itp.), w tym szczegółowe dane dotyczące sytuacji finansowej placówki STO, na poparcie lub uzupełnienie informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Brak dostarczenia w/w informacji, we wskazanym przez Komisję terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 
12. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o dotację na wsparcie cyfryzacji jest brak zaległości placówki STO wobec Zarządu Głównego STO z tytułu 1% odpisu z naliczonego czesnego, o którym mowa w Uchwale Nr 4 VI Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dnia 12 maja 2001 roku w sprawie odpisów od przychodów z czesnego szkół prowadzonych przez Towarzystwo oraz przez Samodzielne Koła Terenowe.
13. Brak terminowych wpłat odpisu, o którym mowa w ust. 12, po przyznaniu dotacji może spowodować wstrzymanie przez Komisję wypłat przyznanej dotacji na wsparcie cyfryzacji do czasu uregulowania zaległości, w terminie przez nią podanym. 
14. Dotacje na wsparcie cyfryzacji będą wypłacone placówce STO w następujących terminach:
a) w przypadku dotacji jednorazowych: w terminie 14 dni od daty przekazania do biura STO, kopii faktury za zakup sprzętu elektronicznego, na zakup którego przyznana była dotacja wraz z potwierdzeniem dokonania płatności. 
b) w przypadku dotacji ratalnych: pierwsza rata w terminie 14 dni od daty przekazania do biura STO, kopii faktury za zakup sprzętu elektronicznego, na zakup którego przyznana była dotacja wraz z potwierdzeniem dokonania płatności, kolejne raty zgodnie z decyzją Komisji.
15. W przypadku, gdy placówka STO znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej Komisja może zdecydować o wypłacie przyznanej dotacji zaliczkowo tzn. przed dokonaniem przez placówkę STO zakupu sprzętu elektronicznego. Wówczas placówka STO zobowiązana jest do przekazania do biura STO kopii faktury zakupu sprzętu wraz z potwierdzeniem dokonania płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania tej faktury.  W przeciwnym razie przyznana dotacja podlega zwrotowi na konto, z którego została przekazana, w trybie natychmiastowym. 
16. Kopię faktury wraz z potwierdzeniem zapłaty wnioskodawca przekazuje do biura STO w ten sam sposób, w który został złożony wniosek. 
17. Przyznane dotacje na wsparcie cyfryzacji przekazywane są na rachunek bankowy placówki STO wskazany we wniosku. 
 

Wniosek o przyznanie dotacji z funduszu wsparcia cyfryzacji i zdalnego nauczania Społecznego Towarzystwa Oświatowego