Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 7/2020

lip 6, 2020

Raport 7/2020

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO
w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych możliwych źródeł na realizację
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji
dla organizacji pozarządowych i szkół STO.

————————–

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/20). Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty.
Z OSTATNIEJ CHWILI:

W związku z planowanym przesunięciem środków na działania związane z minimalizowaniem negatywnego wpływu epidemii COVID-19 oraz z uwagi na szkoleniowo-doradczy charakter wsparcia zaplanowanego w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/20 Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało o anulowaniu przedmiotowego konkursu z dniem 30 czerwca 2020 r.

 

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20). Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap III.
Termin naboru: od 30 marca 2020 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach każdej z 32 branż lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu (z zastrzeżeniem, że w ramach danej branży do dofinansowania może zostać wybrany wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie).

– I runda: zakończona

– II runda: zakończona

– III runda: od 12 do 21 maja 2020 r. – zakończona, rozpatrywanych jest 9 wniosków.

Alokacja na konkurs wynosi ogółem: 24 000 000,00 zł. Alokacja dla każdej z branż wynosi 750 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

Nie opublikowano jeszcze wyników po III rundzie, tzn. nie ma informacji, dla których branż konkurs został zakończony. Po dwóch rundach pozostawało jeszcze 12 branż:

1) branża audiowizualna (AUD); 2) branża chemiczna (CHM); 3) branża leśna (LES); 4) branża mechaniki precyzyjnej (MEP); 5) branża metalurgiczna (MTL); 6) branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO); 7) branża ogrodnicza (OGR); 8) branża poligraficzna (PGF); 9) branża rybacka (RYB); 10) branża transportu drogowego (TDR); 11) branża transportu lotniczego (TLO); 12) branża transportu wodnego (TWO).

W wyniku zamknięcia III rundy do oceny merytorycznej skierowano tylko 9 wniosków, co oznacza, że nie zostanie wyczerpana pula na niektóre branże.

Typ operacji: Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu, w tym:

a) opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem europejskich ram staży zawodowych,

b) opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika,

(…)

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu, zgodnie z kryterium dostępu nr 1, mogą ubiegać się przedsiębiorcy lub pracodawcy, partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER, organizacje pracodawców/przedsiębiorców, samorząd gospodarczy i zawodowy, stowarzyszenia zawodowe, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych, właściwi dla ww. branż oraz placówki doskonalenia nauczycieli

Przedmiot konkursu

W ramach konkursu opracowane zostaną modelowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu dla minimum dwóch zawodów w ramach każdej z branż. Beneficjent przeprowadzi pilotaż opracowanego modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego.

Link

Lista wniosków do oceny w III rundzie

 

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/20). Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego.
Termin naboru: od 31 marca 2020 r. w ramach kolejnych rund, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów, tzn. do wybrania do dofinansowania jednego, najwyżej ocenionego projektu lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu.

Komunikat (28.04.2020):

W związku z zakończeniem w dniu 27 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 I rundy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/20 pn. Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego, Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 Osi Priorytetowej II PO WER informuje, że w ramach I rundy naboru wniosków wpłynęły wnioski o dofinansowanie dla każdego z obszarów wskazanych w regulaminie konkursu.

W związku z powyższym konkurs zostaje zawieszony. Termin kolejnej rundy naboru zostanie ogłoszony w aktualizacji regulaminu konkursu, w przypadku gdy pozostaną obszary, w których nie zostaną wybrane projekty do dofinansowania.

Maksymalny poziom dofinansowania: 100%. Alokacja na konkurs wynosi 10 000 000,00 zł i jest podzielona jest na obszary:
1) Obszar I: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna wraz z językami obcymi (z uwzględnianiem programów nauczania do języków obcych nowożytnych: włoski, hiszpański, rosyjski)

Maksymalna wysokość dofinansowania: 1 552 000,00 zł

2) Obszar II: przedmioty humanistyczne i artystyczne

Maksymalna wysokość dofinansowania: 1 788 000,00 zł

3) Obszar III: przedmioty matematyczne

Maksymalna wysokość dofinansowania: 1 440 000,00 zł

4) Obszar IV: przedmioty przyrodnicze

Maksymalna wysokość dofinansowania: 1 620 000,00 zł

5) Obszar V: języki obce (II etap edukacyjny z uwzględnieniem programów nauczania do języków obcych nowożytnych: włoski, hiszpański, rosyjski)

Maksymalna wysokość dofinansowania: 1 200 000,00 zł

6) Obszar VI: języki obce III etap edukacyjny (obszar III etap edukacyjny – LO TECH szkoła branżowa I i II stopnia z uwzględnieniem programów nauczania do języków obcych nowożytnych: włoski, hiszpański, rosyjski)

Maksymalna wysokość dofinansowania: 2 400 000,00 zł.

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty wyszczególnione w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SZOOP) oraz wskazane w kryterium dostępu nr 1, zgodnie z którym wnioskodawcą projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu narzędzi edukacyjnych, np. programów nauczania, scenariuszy zajęć/lekcji, scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych, kryteriów wymagań edukacyjnych, narzędzi pomiaru dydaktycznego i ewaluacji procesu dydaktycznego, poradników metodycznych dla nauczycieli, map, modeli, gier dydaktycznych, kart pracy, animacji, filmów oraz narzędzi wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniających standard WCAG 2.0 lub 2.1.

Doświadczenie będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich pięciu lat (minimum 10 narzędzi edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów szkół realizujących kształcenie ogólne, każde narzędzie ma spełniać standard WCAG 2.0 lub 2.1).

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszych narzędzi edukacyjnych, zgodnych ze standardami dydaktyczno-merytorycznymi, techniczno-graficznymi, funkcjonalnymi oraz dostępności, a także z innymi wymaganiami zawartymi w regulaminie konkursu, w tym zgodnymi z obowiązującym prawodawstwem krajowym oraz spełniającymi wszystkie kryteria opisane w konkursie.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie zestawów przykładowych narzędzi edukacyjnych do wychowania przedszkolnego oraz wszystkich przedmiotów kształcenia ogólnego z uwzględnieniem kryteriów i wymagań zawartych w regulaminie konkursu.

Link

 

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – II edycja.
Termin naboru: od 29 lutego 2020 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu.

Konkurs jest podzielony na rundy:

Rundy I-IV zostały zakończone.

Runda V: od 30 czerwca 2020 r. (od godz. 9.00) do 8 lipca 2020 r. (do godz. 12.00).

Alokacja na konkurs wynosi: 19 806 747,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

Typ operacji: Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

a) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,

b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,

c) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,

d) przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Alokacja na konkurs (19 806 747,00 zł) została podzielona na 22 branże. Poniżej przedstawiony jest podział alokacji na branże pozostające w ramach V rundy:

1) branża fryzjersko-kosmetyczna – 837 000,00 zł

2) branża chemiczna – 837 000,00 zł

3) branża ceramiczno-szklarska – 837 000,00 zł

4) branża ogrodnicza – 837 000,00 zł

5) branża leśna – 837 000,00 zł

6) branża mechaniki precyzyjnej – 837 000,00 zł

7) branża motoryzacyjna – 837 000,00 zł

8) branża górniczo-wiertnicza – 837 000,00 zł

9) branża opieki zdrowotnej – 837 000,00 zł

W ramach konkursu do dofinansowania wybrane zostaną najwyżej ocenione projekty, po jednym dla każdej z branż. Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać alokacji przeznaczonej na daną grupę branżową wskazaną powyżej.

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

– organ prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzącą kształcenie w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

– publiczna/niepubliczna uczelnia prowadząca kształcenie na kierunkach studiów odpowiadających zawodom z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, które prowadzą lub planują uruchomić w roku szkolnym/akademickim 2020/2021 kształcenie na kierunkach właściwych dla danej branży, której dotyczy projekt.

Projekty realizowane są odpowiednio w partnerstwie organu prowadzącego publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach z publiczną/niepubliczną uczelnią akademicką lub zawodową albo w partnerstwie publicznej/niepublicznej uczelni akademickiej lub zawodowej z organem prowadzącym publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach.

Przedmiot konkursu

Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi, w tym:

a) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,

b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,

c) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,d) przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Link

 

2) Konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Lista wybranych konkursów dla poszczególnych województw:

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20.
Termin naboru: od 30 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 16 701 222,62 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

O dofinansowanie projektu może ubiegać się organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe (dotyczy również partnera wiodącego w projekcie partnerskim).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujący w szczególności:

a) realizację doradztwa zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie podaży kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy,

b) realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa zawodowego,

c) realizację dodatkowego wsparcia służącego uzyskiwaniu lub uzupełnianiu wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów lub słuchaczy, dostosowanego do potrzeb pracodawców, w szczególności poprzez:

i. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,

ii. organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,

iii. udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,

iv. wsparcie w zakresie potwierdzania umiejętności zawodowych nabywanych przez uczniów kształcących się w danym zawodzie w ramach przygotowania do uzyskania uprawnień zawodowych,

v. programy potwierdzania kwalifikacji zawodowych w toku edukacji,

vi. udział w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego – KKZ lub KUZ;

d) realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, w tym w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu,

e) współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,

f) opracowanie i modyfikację programów nauczania w poszczególnych zawodach i na kierunkach już istniejących,

g) wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego,

h) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie,

i) tworzenie klas patronackich w szkołach,

j) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

2. Realizacja wysokiej jakości staży lub praktyk dla uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek kształcenia zawodowego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów praktykantów lub stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży lub praktyk oraz realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy.

3. Kształtowanie u uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz realizacja wsparcia nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy

Link

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna; Konkurs otwarty nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20.
Termin naboru: od 24 czerwca 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. (ponownie przesunięty termin, zmiana regulaminu 24.06.2020).

Nabór jest organizowany w trybie konkursowym. Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza że nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony jest w sposób ciągły: od dnia 24 czerwca 2020 r. (od godz. 7:30) do dnia 30 grudnia 2020 r. (do godz. 15:30). Za dzień złożenia wniosku o dofinansowanie należy uznać dzień wpływu wniosku w formie papierowej

Konkurs jest podzielony na rundy. 1 runda: od 24 czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r. Runda konkursowa trwa 14 dni. Rundy konkursowe następują jedna po drugiej. Liczba rund konkursowych jest uzależniona od stopnia wykorzystania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w ramach konkursu.

Alokacja na konkurs wynosi: 19 678 707,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

W ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

– podmioty uprawnione do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące albo

– inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych>) w partnerstwie z ww.

(Typ projektu 1, 2 w SZOOP)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty w zakresie:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym lub dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

2. Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

Link

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Konkurs nr RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20..
Termin naboru: od 29 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 3 541 870,31 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Wnioskodawcą w ramach projektu może być:

– organ prowadzący objęte wsparciem szkoły

lub

– podmiot posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze doradztwa zawodowego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym każdą objętą wsparciem szkołę.

Wykaz gmin należących do obszaru ZIT WOF znajduje się w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.

Typy projektu:

Prowadzenie doradztwa zawodowego (w 7. i 8. klasach szkół podstawowych i szkołach prowadzących kształcenie zawodowe) i rozwój współpracy z rynkiem pracy:

1. Uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, którzy nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego.

3. Zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa zawodowego.

4. Działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Link

 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).
Termin naboru: od 31 stycznia 2020 r. do 30 lipca 2020 r. (wydłużony nabór).

Alokacja na konkurs wynosi 2 414 788,24 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Kto może składać wnioski:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

– Związek Metropolitalny;

– inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;

– inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;

– organizacje pozarządowe;

– podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;

– osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);

– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

przebudowa, budowa, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Link

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.
Termin naboru: od 1 kwietnia 2020 r. do 31 lipca 2020 r. (wydłuzony termin)

Alokacja na konkurs wynosi 42 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

– jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;

– szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne i ich organa prowadzące;

– organizacje pozarządowe;

– szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji (kształcenia zawodowego).

O wsparcie nie mogą ubiegać się podmioty (beneficjenci, partnerzy w projekcie), które uzyskały już wcześniej środki finansowe w WRPO 2014+ na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury szkolnictwa zawodowego.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

1. Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne poprzez:

– przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację i/lub wyposażenie (sprzęt, w tym nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) istniejących obiektów,

– budowę i/lub wyposażenie (sprzęt, w tym wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny oraz pomoce dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.

2. Inwestycje w infrastrukturę służącą popularyzacji nauki i innowacji (tj. np. centra kreatywności, „Małe Koperniki”):

– projekty popularyzujące wykształcenie techniczne czy innowacyjność, realizowane poza systemem oświaty,

– projekty szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe promujące wśród dzieci i uczniów niższych poziomów edukacji specjalności techniczne najbardziej odpowiednie do potrzeb rynku pracy. Inwestycje w tym zakresie związane będą głównie z doposażeniem i wyposażeniem w sprzęt oraz modernizacją i adaptacją istniejących obiektów.
Link

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

3) Fundusze Norweskie i EOG 2014-2021. III edycja w Polsce

Harmonogram naborów według stanu na 21 maja 2020 r.:

https://www.eog.gov.pl/media/90119/Harmonogram_naborow_MF_EOG_NMF_2014_2021_21-05-2020.pdf

Najbliższe nabory (II runda) planowane są na III/IV kwartał 2020 r.

Obecnie został uruchomiony nabór wniosków na wizyty przygotowawcze finansowane z FWD (MF EOG 2014-2021 i NMF 2014-2021). Są to krótkie wizyty przedstawicieli polskich instytucji edukacyjnych do podmiotów z Państw Darczyńców, mające na celu:

– nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami z Polski i z Państw Darczyńców,

– przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu, w ramach komponentów Programu Edukacja.

Termin naboru: od 26 lutego 2020 r. – do wyczerpania puli dostępnych środków, nie później niż do 30 grudnia 2020 r.

Link

Data rozpoczęcia: 03.07.2020 r., godz. 12:00

Link

Planowane programy wsparcia (budżet dla Polski = 809,3 mln euro)

 

Program „Edukacja”, o całkowitym budżecie 23,53 mln euro (z których 20 mln euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a 3,53 mln euro wkład krajowy) wdrażany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącą rolę Operatora Programu, we współpracy z Partnerami z państw-darczyńców: Norweską Agencją Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (DIKU), Agencją ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA) i Islandzkim Centrum Badań (RANNIS).

O wsparcie w ramach uruchamianego programu będą mogły się ubiegać polskie instytucje działające w obszarze edukacji na wszystkich poziomach.

W programie przewidziano cztery komponenty tematyczne:

rozwój zawodowy pracowników instytucji edukacyjnych,
mobilność w edukacji wyższej – dla studentów i pracowników,
wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania zawodowego i ustawicznego,
wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania na wszystkich szczeblach edukacji (z wyłączeniem VET i kształcenia ustawicznego) poprzez współpracę instytucjonalną.
Operator Programu planuje trzy nabory na projekty, w ramach każdego z czterech ww. komponentów (w 2019, 2020 i 2021 r.). Skala dofinansowania w ramach poszczególnych komponentów będzie się różnić, zamykając się w przedziale od ok. 2 do 30 tys. euro w przypadku inicjatyw w obszarze rozwoju zawodowego pracowników instytucji edukacyjnych, oraz w przedziale 20-200 tys. euro w przypadku komponentu mobilność w edukacji wyższej oraz 35-250 tys. euro w pozostałych dwóch komponentach.

Przewidywane rodzaje aktywności, na które będzie można uzyskać wsparcie, to w szczególności: wizyty studyjne, wymiana doświadczeń, asystowanie w pracy pracownikowi zagranicznej instytucji partnerskiej (tzw. job shadowing), szkolenia dla polskich pracowników prowadzone przez ekspertów z państw-darczyńców, rozwój i modernizacja oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego i ustawicznego oraz narodowych strategii i polityk w zakresie edukacji zawodowej i ustawicznej. Wsparcie dostępne będzie też na działania bilateralne, w tym na wizyty przygotowawcze dla wnioskodawców projektów zgłaszanych w ramach naborów.

Dofinansowanie projektów otrzymane w ramach Programu pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowanego kosztu projektu. Dofinansowanie przyznawane jest w euro

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie: www.education.org.pl oraz na: www.eog.gov.pl

 

4) Program Erasmus+

Program Erasmus+ realizowany jest w latach 2014-2020; oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.
oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:

Edukacja szkolna
Kształcenie i szkolenia zawodowe
Szkolnictwo wyższe
Edukacja dorosłych
Młodzież
Projekty centralne i sport
Terminy składania wniosków: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/

Terminy na rok 2020 (Uwaga! w dn. 18 marca br. dokonano wydłużenia terminów):

Termin składania wniosków (do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji Audiowizualnej i Kultury) o Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego zostanie przedłużona do 26 maja 2020 r.

Akcja 1

– Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r. (zakończony), 7 maja 2020 r.(zakończony), 1 października 2020 r. (do godziny 12:00 czasu brukselskiego)

– Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 5 lutego 2020 r. (zakończony).

– Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 13 lutego 2020 r. (zakończony).

Akcja 2

– Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r. (zakończony), 7 maja 2020 r. (zakończony), 1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego

– Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 23 kwietnia 2020 r. (zakończony)

– Uniwersytety Europejskie – 26 lutego 2020 r. (zakończony).

– Sojusze na rzecz wiedzy – 26 lutego 2020 r. (zakończony).

– Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2020 r. (zakończony).

– Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 5 lutego 2020 r. (zakończony).

– Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r. (zakończony).

Akcja 3

– Projekty w zakresie dialogu z młodzieżą– 5 lutego 2020 r. (zakończony), 7 maja 2020 r. (zakończony), , 1 października 2020 r. (do godziny 12:00 czasu brukselskiego)

Działania „Jean Monnet”

– Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 20 lutego 2020 r. (zakończony).

Działania w dziedzinie sportu

– Współpraca partnerska – 21 kwietnia 2020 r. (zakończony)

– Małe partnerstwa współpracy – 21 kwietnia 2020 r. (zakończony)

– Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 21 kwietnia 2020 r. (zakończony)

Akredytacja w programie Erasmus w edycji 2020 na lata 2021-2027: termin składania wniosków: 29 października 2020 r., od godz. 12.00.

Zaproszenie do składania wniosków o akredytację w programie Erasmus w edycji 2020 w sektorze Edukacji dorosłych, Kształcenia i szkolenia zawodowego oraz Edukacji szkolnej zostało opublikowane w dniu 28 maja br. przez Komisję Europejską. Przyznanie Akredytacji umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów w Akcji 1 w latach 2021-2027.

W przypadku dużej liczby złożonych wniosków w Konkursie o Akredytacje, Narodowa Agencja Programu zastrzega sobie prawo do zastosowania limitu liczby przyznanych akredytacji we wszystkich trzech sektorach (tj. Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych, Kształcenie i szkolenia zawodowe).

Akredytacja Erasmus jest narzędziem ds. organizacji zajmujących się edukacją dorosłych, kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz edukacją szkolną, które chcą otworzyć się na międzynarodową wymianę i współpracę. Przyznanie akredytacji Erasmus potwierdza, że wnioskodawca opracował plan wdrożenia wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach swoich starań na rzecz rozwoju swojej organizacji.

Zainteresowane jednostki mogą ubiegać się o indywidualną akredytację Erasmus dla swojej organizacji lub o akredytację Erasmus dla koordynatorów konsorcjum ds. mobilności. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w programie Erasmus+ (2014–2020).

Ponadto organizacje posiadające obecnie ważną Kartę jakości mobilności Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe mogą przenieść swoją akredytację na przyszły program, składając wniosek w ramach niniejszego zaproszenia. Organizacje te mogą ubiegać się o specjalną uproszczoną procedurę dla posiadaczy Karty jakości mobilności. W ramach niniejszego zaproszenia obecni posiadacze Karty jakości mobilności w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe mogą również otrzymać znak doskonałości, aby wyrazić uznanie dla ich dotychczasowej pracy na rzecz jakości.

Akredytowane organizacje Erasmus uzyskają uproszczony dostęp do możliwości finansowania w Akcji 1 w ramach przyszłej perspektywy programu (2021–2027)

.https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/akredytacja-w-programie-erasmus-w-edycji-2020/

Informacje: Kto i w jaki sposób może wnioskować, znajdują się pod poniższym linkiem: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation

Aktualności

Projekty na nowo – realizacja działań w czasie epidemii COVID-19

Edukacja zdalna w szkolnictwie zawodowym – jak szkoły branżowe mogą reagować na obecny kryzys” – podsumowanie debaty online zorganizowanej wspólnie z redakcją dziennika „Rzeczpospolita”

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania podczas pandemii COVID‐19 – cz. I i II

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania podczas pandemii COVID‐19 – cz. III

Informacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z pandemią koronawirusa

FRSE jako Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności, a także jako podmiot zarządzający innymi programami edukacyjnymi, w ramach swoich kompetencji i uprawnień, podejmuje działania mające na celu udzielenie kompleksowego wsparcia Beneficjentom i uczestnikom administrowanych przez siebie programów.

FRSE zaleca rozważenie możliwości niezwłocznego powrotu polskich uczestników projektów, biorąc pod uwagę możliwe środki transportu i krajowe regulacje dotyczące tymczasowego zamknięcia granic.

W przypadku długoterminowych mobilności wolontariuszy i studentów, decyzja o powrocie lub kontynuacji pracy lub studiów powinna zostać podjęta wspólnie z organizacją wysyłającą i goszczącą. Zalecamy podejmowanie decyzji, które w najmniejszym stopniu narażą uczestników na ryzyko zakażenia się Covid-19. Powrót do Polski i poddanie się kwarantannie może się okazać najlepszym rozwiązaniem.

Pełny komunikat

Link do programu: https://erasmusplus.org.pl

Na stronie programu Erasmus+ są dostępne szczegółowe informacje, jak złożyć wniosek: http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można także znaleźć w przewodniku:

Przewodnik po programie Erasmus+ (wersja angielska)

Przewodnik po programie Erasmus+ w języku polskim [PDF]

Archiwum wpisów: