Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 6/2021

cze 7, 2021

Raport 6/2021

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO
w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych możliwych źródeł na realizację
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji
dla organizacji pozarządowych i szkół STO.

————————–

1) Fundusze Europejskie na lata 2021-2027

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie to około 76 miliardów euro

Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.

Obecnie trwa dialog z Komisją Europejską w sprawie Umowy Partnerstwa – jest to najważniejszy dokument określający, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie w latach 2021-2027. Chodzi o 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Dnia 18 maja br. wiceminister Waldemar Buda spotkał się w tej sprawie z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Jest to kolejne spotkanie w ramach prowadzonego z Komisją Europejską nieformalnego dialogu na temat prac nad projektem Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Podczas spotkania omówiono miedzy innymi kwestie dotyczące Funduszu na rzecz Sprawiedliwiej Transformacji oraz puli dla regionów po podziale rezerwy dla programów regionalnych.

Umowa Partnerstwa przewiduje, że około 40% środków z polityki spójności będzie inwestowane w ramach programów regionalnych zarządzanych przez marszałków województw. 75% tych pieniędzy zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału w czasie negocjacji kontraktów programowych.

Konferencja otwierająca konsultacje społeczne nowego programu pn. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na konferencję otwierającą konsultacje społeczne na temat programu FERS, która odbędzie się 2 czerwca 2021 r.

W programie FERS będzie realizowane wsparcie przyczyniające się do usprawnienia funkcjonowania różnych polityk publicznych, w tym m.in.:

– wzmocnienie systemu ochrony zdrowia i edukacji,

– kształcenie kadr dla gospodarki,

– zwiększenie jakości usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia,

– wsparcie realizacji polityki społecznej w obszarach integracji społecznej, usług społecznych i ekonomii społecznej,

– poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami,

– zwiększenie dostępu do opieki nad najmłodszymi dziećmi,

– poprawa dostępności do usług publicznych,

– zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych, w tym w zakresie świadczenia usług publicznych,

– rozwój dialogu społecznego i obywatelskiego.

Do udziału w konsultacjach oraz w konferencji online otwierającej proces konsultacji zapraszane są wszystkie zainteresowane osoby, instytucje, partnerzy społeczni, organizacje, przedsiębiorcy i inni zainteresowani. Swój udział w wydarzeniu można zarejestrować wypełniając formularz dostępny na stronie Konsultacje społeczne Programu, jak również zapoznać się z agendą spotkania.

Osoby, które zarejestrują się do udziału w tym wydarzeniu, będą mogły w nim aktywnie uczestniczyć i zgłaszać uwagi. Rejestracja do udziału w konferencji  będzie trwać do 2 czerwca br., bądź do wyczerpania miejsc.

Osoby bez zgłoszenia (bez rejestracji) będą mogły obejrzeć  transmisję wydarzenia na YouTube (dla nich opcja zadawania pytań/zgłaszania uwag będzie wyłączona). Konferencja będzie tłumaczona na język migowy.

Konsultacje FERS potrwają od 2 czerwca do 9 lipca 2021 r. Uwagi do programu będzie można przesłać także za pośrednictwem formularza uwag, który zostanie udostępniony wraz z programem na stronie od 2 czerwca.

Wszystkie informacje związane z konferencją i konsultacjami społecznymi są dostępne na stronie Konsultacje społeczne Programu.

2) Fundusze Europejskie z kończącej się perspektywy 2014-2020. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 

  • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej. Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/21.

Termin naboru: od 31 marca 2021 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu.

Uwaga: w dniu 26.03.2021 r. zaktualizowano regulamin konkursu. 

Alokacja na konkurs wynosi: 52 mln zł i została podzielona na 16 obszarów (województw). Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Konkurs jest podzielony na rundy:

I runda: od 31 marca 2021 r. do 13 kwietnia 2021 r. 

II runda: od 16 kwietnia 2021 r. do 27 kwietnia 2021 r. 

 Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu. 

W ramach konkursu do dofinansowania wybranych zostanie maksymalnie 16 projektów, po jednym najwyżej ocenionym projekcie w każdym z 16 obszarów (województw). Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać alokacji przeznaczonej na dany obszar wskazany powyżej.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu może być akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli – podmiot, o którym mowa w art. 183 i 184 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub biblioteka pedagogiczna – podmioty wskazane w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), właściwe dla danego województwa.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest zrealizowanie szkoleń i doradztwa, które będą prowadzone i/lub merytorycznie koordynowane przez trenerów, tj. osoby przygotowane w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez beneficjenta zgodnie z programami szkoleń i materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach ww. projektu pozakonkursowego ORE.

Link 

3) Konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych ogłaszane dla poszczególnych województw

Ogłoszone zostały wszystkie harmonogramy naborów w poszczególnych województwach w roku 2021. Niestety w ramach większości działań i poddziałań alokacje są już wyczerpane i nie przewiduje się ogłaszania kolejnych konkursów, w szczególności w ramach działań edukacyjnych.

Aktualna lista ogłoszonych konkursów z obszaru edukacji dla poszczególnych województw:

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

  • Poddziałanie 11.3.1 Kształcenie zawodowe (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego).

Termin naboru: od 28 czerwca 2021 r. do 12 lipca 2021 r.

Alokacja na konkurs wynosi 5 898 590,39 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

– Wnioskodawca jest organem prowadzącym publiczne lub niepubliczne szkoły lub placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe, do których kierowane jest wsparcie w ramach projektu.

– Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie mogą podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania.

Uwaga! W przypadku jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego nieposiadających osobowości prawnej (np. szkoła zawodowa) wnioskodawcą powinna być właściwa jednostka samorządu terytorialnego (np. powiat).

Uwaga! Jeśli wnioskodawca będzie wnioskował o dofinansowanie wkładu własnego ze środków PFRON, to musi spełniać warunki określone w procedurze realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

1. Wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (w tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujące:

a) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności poprzez realizację wysokiej jakości staży uczniowskich zawodowych, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych;

b) doskonalenie umiejętności kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego, w tym poprzez poszerzanie oferty staży i praktyk dla nauczycieli;

c) wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego. Działania wymienione w pkt 1 c będą stanowiły uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 1 a i 1 b;

d) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania;

e) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, w szczególności poprzez tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa). Działania wymienione w pkt 1e będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie innych działań przewidzianych w projekcie. Wsparcie w pierwszym typie projektu nie przewiduje realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Link 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

  • Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna. Konkurs RPMP.10.01.04-IP.01-12-002/21.

Termin naboru: od 29 marca 2021 r. do 9 czerwca 2021 r.

Alokacja na konkurs wynosi 4 172 553,61 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych (SzOOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głównymi grupami docelowymi w konkursie są:

a) szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe,

b) uczniowie tych szkół.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację projektu typu Małopolska Chmura Edukacyjna – część konkursowa, co należy rozumieć jako zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne, tj.:

– zajęć on-line,

– kół naukowych.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych:

a) biologia

b) chemia

c) fizyka

d) geografia

e) informatyka

f) matematyka

g) przedsiębiorczość

h) język angielski

i) język niemiecki

j) język francuski

k) umiejętności uczenia się

l) umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Link 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

  • 10.1.4 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna – Konkurs RPMA.10.01.04-IP.01-14-099/21.

Termin naboru:  od 14 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. 

Alokacja na konkurs wynosi 5 706 750,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  80%.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być organ prowadzący ośrodek wychowania przedszkolnego, którego dotyczy wsparcie.

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez:

a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci  z niepełnosprawnościami, w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP), również specjalnych i integracyjnych;

b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane samodzielnie;

c) rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;

d) wydłużenie godzin pracy OWP;

e) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Link 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO. 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO. 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO. 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO. 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

4) Fundusze Norweskie i EOG 2014-2021. III edycja w Polsce

Programy wsparcia (budżet dla Polski = 809,3 mln euro)

Fundusze norweskie i eog

Programy w ramach Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 roku. Wyjątek stanowi  Fundusz Współpracy Dwustronnej, który wdrażany będzie do 30 kwietnia 2025 r.

Aktualny harmonogram naborów (stan na 6 maja 2021 r.) dostępny jest pod linkiem

Program „Edukacja”, o całkowitym budżecie 23,53 mln euro (z których 20 mln euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a 3,53 mln euro wkład krajowy) wdrażany jest  przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącą rolę Operatora Programu, we współpracy z Partnerami z państw-darczyńców: Norweską Agencją Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (DIKU), Agencją ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA) i Islandzkim Centrum Badań (RANNIS).

O wsparcie w ramach uruchamianego programu będą mogły się ubiegać polskie instytucje działające w obszarze edukacji na wszystkich poziomach.

W programie przewidziano cztery komponenty tematyczne:

I. rozwój zawodowy pracowników instytucji edukacyjnych,
II. mobilność w edukacji wyższej – dla studentów i pracowników,
III. wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania zawodowego i ustawicznego,
IV. wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania na wszystkich szczeblach edukacji (z wyłączeniem VET i kształcenia ustawicznego) poprzez współpracę instytucjonalną.

Operator Programu planuje trzy nabory na projekty, w ramach każdego z czterech ww. komponentów (w 2019, 2020 i 2021 r.). Wobec COVID-19 nabory nr 2 i 3 zostały połączone i ogłoszone zostały w styczniu 2021 r.

Skala dofinansowana w ramach poszczególnych komponentów będzie się różnić, zamykając się w przedziale od ok. 2 doi 30 tys. euro w przypadku inicjatyw w obszarze rozwoju zawodowego pracowników instytucji edukacyjnych, oraz w przedziale 20-200 tys. euro w przypadku komponentu mobilność w edukacji wyższej oraz 35-250 tys. euro w pozostałych dwóch komponentach.

Rodzaje aktywności, na które będzie można uzyskać wsparcie, to w szczególności: wizyty studyjne, wymiana doświadczeń, asystowanie w pracy pracownikowi zagranicznej instytucji partnerskiej (tzw. job shadowing), szkolenia dla polskich pracowników prowadzone przez ekspertów z państw-darczyńców, rozwój i modernizacja oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego i ustawicznego oraz narodowych strategii i polityk w zakresie edukacji zawodowej i ustawicznej. Wsparcie dostępne będzie też na działania bilateralne, w tym na wizyty przygotowawcze dla wnioskodawców projektów zgłaszanych w ramach naborów. 

Dofinansowanie projektów otrzymane w ramach Programu pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowanego kosztu projektu. Dofinansowanie przyznawane jest w euro.

Ostatnia tura naborów w Programie Edukacja  (II i III runda połączone) została zrealizowana w I kwartale 2021 r. W styczniu br. został ogłoszony nabór dla wniosków składanych w ramach czterech komponentów tematycznych. Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wynosiła 14 381 096 euro.

Dokumenty konkursowe należało składać w terminie do 12 kwietnia 2021 r. (do godz. 16:00) za pośrednictwem systemu online.frse.org.pl

W konkursie złożono 303 wnioski, aplikując łącznie o kwotę 37 855 302,49 euro, w tym:

– 48 wniosków w Komponencie I a – Profesjonalny rozwój kadry (wizyty studyjne), na kwotę 401 681 euro (łącznie dla Komponentu I a oraz I b  dostępne w naborze środki wynoszą 822 740 euro);

– 25 wniosków w Komponencie I b – Profesjonalny rozwój kadry (intensywne szkolenia), na kwotę 450 614,75 euro (łącznie dla Komponentu Ia oraz Ib dostępne w naborze środki wynoszą 822 740 euro);

– 26 wniosków w Komponencie II – Mobilność w szkolnictwie wyższym, na kwotę 3 055 220 euro (dostępne w naborze środki wynoszą 1 371 178 euro);

– 60 wniosków w Komponencie III – Współpraca instytucjonalna – kształcenie zawodowe, na kwotę 10 569 945,92 euro (dostępne środki: 6 513 589 euro);

– 144 wnioski w Komponencie IV – Współpraca instytucjonalna, na kwotę 23 407 840,82 euro (dostępne środki: 5 673 589 euro).

Obecnie trwa ocena merytoryczna wniosków. Ogłoszenie wyników zaplanowane jest na wrzesień 2021 r.

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na dedykowanej stronie: www.education.org.pl 

Należy zwrócić uwagę także na Program AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ REGIONALNY. 

W jego skład wchodzą 3 konkursy. Wsparcie od 6 tys. do 23 tys. euro (małe granty)  i od 23 001 do 84 tys. euro (duże granty) mogą otrzymać organizacje prowadzące działania w jednym z następujących czterech obszarów: ochrona praw człowieka, działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu, budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego, wsparcie rozwoju sektora społecznego.

• I konkurs: 17 marca – 17 maja 2021 r.  

• II konkurs: początek 2022 r. Jest to konkurs w trybie ciągłym na projekty o charakterze interwencyjnym; szczegóły w drugiej połowie 2021 roku.

Dane kontaktowe na stronie Operatora Funduszu 

Linki do Funduszy EOG

5) Program Erasmus+

Dotychczasowy program Erasmus+ realizowany był w latach 2014-2020. Komisja Europejska dnia 11 grudnia 2020 r. przyjęła porozumienie polityczne zawarte między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie nowego programu Erasmus + (2021-2027)

Dzięki odrębnemu budżetowi w wysokości ponad 26 miliardów euro, nowy program Erasmus+ będzie według zapowiedzi bardziej inkluzywny i innowacyjny, a także bardziej cyfrowy i ekologiczny.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

  • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
  • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
  • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:

W sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ uczestnikami działań projektowych mogą być m.in. uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkół i innych instytucji, których działalność jest związana z edukacją szkolną, oraz kadra zarządzająca placówek oświatowych. O dofinansowanie projektów mogą starać się publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także jednostki samorządu terytorialnego, kuratoria oświaty, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki, domy kultury oraz inne instytucje działające w obszarze edukacji szkolnej i na jej rzecz.

W Polsce pełną listę instytucji uprawnionych do wnioskowania w Akcji 1 w sektorze Edukacji szkolnej co roku zatwierdza Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Terminy naboru wniosków Programu Erasmus+ w 2021 roku:

Akcja 1

– Mobilność osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 11 maja, godz. 12.00

– Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych – 11 maja, godz. 12.00

– Akredytacje Erasmus w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych – 19 października, godz. 12.00

– Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą – 11 maja, godz. 12.00

– Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą – 5 października, godz. 12.00

Akcja 2

– Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe – 20 maja, godz. 12.00

– Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe – 20 maja, godz. 17.00

– Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie sportu – 20 maja, godz. 17.00

– Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz młodzieży  – 20 maja, godz. 12.00

– Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz młodzieży – 3 listopada, godz. 12.00

– Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu – 20 maja, godz. 17.00

– Centra doskonałości zawodowej – 7 września, godz. 17.00

– Akademie nauczycielskie Erasmus – 7 września, godz. 17.00

– Działanie Erasmus Mundus – 26 maja, godz. 17.00

– Sojusze na rzecz innowacji – 7 września, godz. 17.00

– Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 lipca, godz. 17.00

– Niekomercyjne imprezy sportowe – 20 maja, godz. 17.00

Akcja 3

– Europejska młodzież razem – 24 czerwca, godz. 17.00

– Działania i sieci „Jean Monnet” – 2 czerwca, godz. 17.00

Szczegóły naboru wniosków w aktualnej perspektywie Programu Erasmus+ będą dostępne już wkrótce.

Link do przewodnika po programie Erasmus+ na rok 2021

Link do programu 

Archiwum wpisów: