Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 6/2019

cze 11, 2019

Raport 6/2019

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO
w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych możliwych źródeł na realizację
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji
dla organizacji pozarządowych i szkół STO.

————————–

1) Konkursy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

 • Konkurs „Wspólnie o Funduszach Europejskich”.

Termin naboru:   od 13 marca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r.     

     I tura – termin do 15 kwietnia 2019 r.

    II tura – termin od 3 czerwca do 24 czerwca 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 800 000,00 zł. Maksymalne dofinansowanie: 20 000,00 zł brutto.

Kto może skorzystać?

Do udziału w konkursie zapraszane są: władze miejskie, instytucje publiczne, partnerzy społeczno-gospodarczy, organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać wsparcie?

W konkursie można wnioskować o wsparcie w wysokości do 20 000 zł brutto. Kwota ta musi być przeznaczona na organizację wydarzeń informacyjno-promocyjnych poprzez realizację różnego rodzaju spotkań, konferencji, warsztatów czy szkoleń. Ponadto, będzie można liczyć na wsparcie Ministerstwa w postaci bezpłatnego udostępnienia publikacji, broszur tematycznych czy rollupów.

Do kogo należy dotrzeć?

Konkurs adresowany jest do różnych grup docelowych m.in. do przedsiębiorców, osób młodych, start-upów, osób wracających na rynek pracy, nieaktywnych zawodowo, osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, osób z niepełnosprawnościami, osób 50+.

Link 

 

 • Program Dostępność Plus.

Zostań uDOSTĘPniaczem! Dostępność zaczyna się od drugiego człowieka!

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 18 czerwca 2019 r. WAŻNE: decyduje kolejność zgłoszeń!

Celem konkursu jest uwrażliwienie młodych ludzi i podniesienie ich świadomości na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się czy percepcji (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z czasowymi urazami) oraz istniejących barier w otaczającej przestrzeni.

Które szkoły mogą się zgłosić? Szkoły podstawowe z całej Polski, w tym także szkoły integracyjne bądź specjalne.

Które klasy mogą wziąć udział? Klasy IV-VII (uczniowie, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do klas IV-VII). 

Kto może zgłosić szkołę?  Dyrekcja, nauczyciel, pedagog szkolny.

Zadanie konkursowe
Każda szkoła biorąca udział w Konkursie zgłasza maksymalnie 10-osobowy zespół uczniów wraz z opiekunem, który zgłosi pracę konkursową. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy na temat identyfikacji przez uczniów w swoim otoczeniu barier utrudniających codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami i zaproponowaniu sposobu ich usunięcia. Praca może mieć dowolną formę: plastyczną, zdjęciową lub filmową. Więcej informacji znajduje się w zakładce: Prace Konkursowe.

Zgłoszenia
Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonać uzupełniając formularz dostępny w zakładce Zgłoś Szkołę. 

Prace konkursowe będą przyjmowane do 27 września 2019 r..

Link 

 

2) Konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
    ogłaszane dla poszczególnych województw

Lista wybranych konkursów dla poszczególnych województw:

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

 • Poddziałanie 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)  Aglomeracji Wałbrzyskiej, Regionalny Program Operacyjny (RPO) Województwa Dolnośląskiego.

Termin naboru: od 26 kwietnia 2019 r. do 12 września 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 7 322 841,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 12 mln złotych. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dotyczy jednego przedszkola/placówki.

Na co można otrzymać dofinansowanie? M.in. na: 

a) tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację, budowę (w tym także zakup wyposażenia) budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego (7.1.A); 

b) tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zakup wyposażenia do budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego (7.1.B); 

c) poprawę warunków nauczania zwłaszcza zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację lub budowę (w tym także zakup wyposażenia) szkół i placówek (7.1.C); 

d) wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych (7.1.D); 

e) wyposażenie w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. niepełnosprawnych, szczególnie uzdolnionych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (7.1.E).

Kto może składać wnioski?

– ednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia, 

– jednostki organizacyjne jst, 

– organy prowadzące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, w tym organizacje pozarządowe, 

– organy prowadzące szkoły, w tym organizacje pozarządowe, a także specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Link 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne. Konkurs nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-290/19.

Termin naboru: od 28 czerwca 2019 r. do 31 lipca  2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 5 019 285,16 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), będące organem prowadzącym OWP obejmowanego/ych wsparciem.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych).
 2. Zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego.
 3. Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.
 4. Doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami.
 5. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

Link 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

 • Poddziałanie 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Gorzów Wielkopolski.

Termin naboru:  od 24 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r.. 

Alokacja na konkurs wynosi: 211 574,60 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.  

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów (katalog Beneficjentów dla niniejszego konkursu):

– jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

– szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące, z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem następujących Partnerów:

– jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

– szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

– przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

– podmioty ekonomii społecznej,

– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,- organizacje pozarządowe,

– samorządowe instytucje kultury,- instytucje rynku pracy,

– inni interesariusze zidentyfikowani w diagnozie indywidualnych potrzeb szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I. Kształcenie kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez:

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

II. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez realizację przynajmniej dwóch z następujących elementów:

a) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

III. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego poprzez:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy

c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

IV. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez:

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

W ramach kategorii interwencji:

115 – Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Link 

 

 • Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT. Konkurs nr RPLB. 08.01.01-IZ.00-08-K01/19. 

Termin naboru: od 14 do 21 czerwca 2019 r. 

Alokacja na konkurs wynosi: 10 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%. 

Kto może składać wnioski?

– jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,- organizacje pozarządowe,

– przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,

– podmioty ekonomii społecznej,

– szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

Konkurs obejmuje następujący typ projektów:

I. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych).

II. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane samodzielnie.

III.  Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów:

a) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;

c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, np. gimnastyka korekcyjna.

IV. Wydłużenie godzin pracy OWP.

V. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych:

a) kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012, poz. 131);

b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;

c) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

 • Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe. 

Termin naboru: od 28 czerwca 2019 r.  do 15 lipca 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 43 196 611,77 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Wnioski mogą składać:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

Typ 1. Wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (w tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujące: 

a) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności poprzez realizację  wysokiej jakości staży i praktyk  zawodowych, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych; 

b) doskonalenie umiejętności kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego, w tym poprzez poszerzanie oferty staży i praktyk dla nauczycieli;

c) wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego;

Uwaga! Działania wymienione w pkt 1 c będą stanowiły uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 1 a i 1 b.

d) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania;

e) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, w szczególności poprzez tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa)Uwaga! Działania wymienione w pkt 1 e będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie innych działań przewidzianych w projekcie.Wsparcie w pierwszym typie projektu nie przewiduje realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Typ 3. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego we współpracy z pracodawcami, w zakresie:

a) przygotowania szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu;

b) wsparcia realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

Uwaga! Działania wymienione w pkt 3 a będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 3 b.

Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także  podejmuje  działania  w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.

Typ 4. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych obejmujące: 

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy

Uwaga! Działania w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych na rzecz wsparcia kształcenia zawodowego, o których mowa w  typie 1 projektu.

Typ 5. Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy.  

Realizacja  typu 5 projektu zakłada realizację dualnego systemu kształcenia w formach szkolnych. W przypadku realizacji projektu obejmującego typ 5 projektu działania związane z wyposażeniem przyszkolnych pracowni  zawodowych/warsztatów nie będzie możliwe.

Link 

 

 • Poddziałanie XI.3.2 Kształcenie zawodowe – Miasto Łódź, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Termin naboru: od 28 czerwca 2019 r. do 15 lipca 2019 r. 

Alokacja na konkurs wynosi: 22 735 058,84 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%. 

Wnioski mogą składać:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

Typ 1. Wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (w tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujące: 

a) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności poprzez realizację  wysokiej jakości staży i praktyk  zawodowych, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych; 

b) doskonalenie umiejętności kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego, w tym poprzez poszerzanie oferty staży i praktyk dla nauczycieli; 

c) wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego; 

Uwaga! Działania wymienione w pkt 1 c będą stanowiły uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 1 a i 1 b.

d) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania;

e) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, w szczególności poprzez tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa).

Uwaga! Działania wymienione w pkt 1 e będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie innych działań przewidzianych w projekcie.

Wsparcie w pierwszym typie projektu nie przewiduje realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Typ 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy), w tym w celu przeciwdziałania brakom kadrowym w kształceniu zawodowym.

Wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego jest realizowane wyłącznie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie danej kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Wsparcie w zakresie 2 typu projektu nie przewiduje wyposażenia/doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.Grupą docelową są osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

Typ 3. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego we współpracy z pracodawcami, w zakresie:

a) przygotowania szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu;

b) wsparcia realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.Uwaga! Działania wymienione w pkt 3 a będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 3 b.Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także  podejmuje  działania  w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.

Typ 4. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych obejmujące: 

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.Uwaga! Działania w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych na rzecz wsparcia kształcenia zawodowego o których mowa w 1 typie projektu.

Typ 5. Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy.  

Realizacja 5 typu projektu zakłada realizację dualnego systemu kształcenia w formach szkolnych. W przypadku realizacji projektu obejmującego 5 typ projektu działania związane z wyposażeniem przyszkolnych pracowni  zawodowych/warsztatów nie będzie możliwe.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 • Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Konkurs nr  RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19. 

Termin naboru: od 30 kwietnia 2019 r. do 26 czerwca 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 30 027 873,43 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%. 

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM (Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego)  o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) obowiązkowo pełnią rolę lidera lub partnera w projekcie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

– publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych),

– uczniowie i słuchacze tych szkół i placówek, w szczególności ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami,

– nauczyciele tych szkół i placówek.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następujących typów projektów:

A. Rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

B. Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli.

C. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez pomoc stypendialną.

D. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (z wyłączeniem uczniów zdolnych), w tym w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Typy projektów mogą być łączone. Typ B, C, D musi być łączony z typem A.

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje w szczególności następujące działania:

a) dodatkowe zajęcia, projekty edukacyjne i programy ukierunkowane na rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

b) zajęcia specjalistyczne, dydaktyczno-wyrównawcze i konsultacje dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi,

c) wyposażenie pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki, wyposażenie szkół w sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi,

d) stypendia ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku,

e) doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

f) doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie przygotowania do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów.

Link

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

Planowany konkurs  w październiku 2019 r. – edukacja ogólna w ramach ZIT.

 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

Planowany konkurs  w październiku 2019 r. – edukacja ogólna w ramach ZIT.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

 • Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.  Regionalny Program Operacyjny (RPO) Województwa Podlaskiego. Numer naboru: RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/19.

Termin naboru: od 6 maja 2019 r. do 7 czerwca 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 20 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%. 

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:

– organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty,

– instytucje naukowe, w tym uczelnie.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów według SZOOP RPOWP (Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego) na lata 2014-2020, tj.:

Typ projektu nr 1

Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, w tym w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty, nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty, doradztwo edukacyjno-zawodowe, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, pomoc stypendialna, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia.

Typ projektu nr 2

Doskonalenie umiejętności (w szczególności interpersonalnych i społecznych) oraz kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Typ projektu nr 3

 Kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu obejmujące:

 – wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych, w tym adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;

 – doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;

 – kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów lub słuchaczy.

 Typ projektu nr 4

 Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijania kompetencji informatycznych w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez:

 – wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni wynikająca m.in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;

 – podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;

 – kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

Typ projektu nr 5

Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę sytemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością oraz wsparcie na rzecz ucznia młodszego obejmujące w szczególności:

– doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;

– przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;

– wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

Link

 

 • Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Regionalny Program Operacyjny (RPO) Województwa Podlaskiego. Numer naboru: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19.

Termin naboru: od 29 kwietnia 2019 r. do 29 listopada 2019 r. Terminy składania wniosków dotyczące poszczególnych rund:

I runda – od 29.04.2019 r. (od godziny 8.00) do 17.05.2019 r. (do godziny 15.00)

II runda – od 24.06.2019 r. (od godziny 8.00) do 31.07.2019 r. (do godziny 15.00)

III runda – od 28.10.2019 r. (od godziny 8.00) do 29.11.2019 r. (do godziny 15.00)

Alokacja na konkurs wynosi: 40 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%. 

Wnioskodawcą może być:

– podmiot będący organem prowadzącym szkołę/szkoły,

– podmiot nie będący organem prowadzącym szkoły w partnerstwie z organami/organem prowadzącymi szkoły (zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej oraz zgodnie z kryterium dopuszczającym szczególnym nr 1)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujący typy projektów według SZOOP RPOWP (Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego) na lata 2014-2020, tj.:

Typ projektu nr 2

Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia obejmująca w szczególności:

a) wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, TIK, umiejętności rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy);

b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności poprzez: wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy; programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji;

c) programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów, tworzące odpowiednie warunki do ich rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych, minimalizujące występujące dysproporcje między uczniami;

d) poradnictwo zawodowo-edukacyjne;

e) staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców;

f) pomoc stypendialna dla uczniów i słuchaczy szczególnie uzdolnionych także w zakresie przedmiotów zawodowych;

g) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji;

h) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i dostosowanie go do najnowszych trendów i technologii w danej branży oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, realizowane we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego;

i) realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego w miejscu pracy;

j) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Typ projektu nr 3: Współpraca szkół i placówek z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym mająca na celu lepsze dostosowanie oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy obejmująca m.in.:

a) realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,

b) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

c) tworzenie klas patronackich w szkołach,

d) tworzenie nowej oferty edukacyjnej we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

e) modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących,

f) dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych,

g) organizację kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,

h) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych.

Typ projektu nr 4

Staże i praktyki dla uczniów, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców.

Typ projektu nr 5

Rozwój poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami.

Link

 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

 • Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).  Nabór nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-068/19.

Termin naboru: od 24 maja 2019 r. do 24 czerwca 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi 8 832 624,55 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie mogą aplikować wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wnioskodawcy/projektodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy operacji:

1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.

2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Podejmowane w ramach Poddziałania 11.4.1 przedsięwzięcia mogą stanowić dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego na obszarze zdegradowanym, co oznacza, że projekty w ramach Poddziałania 11.4.1 mogą stanowić uzupełnienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR oraz muszą wpisywać się w Strategię ZIT Subregionu Centralnego.

Link 

 

 • Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs.  Nabór nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-069/19.

Termin naboru: od 24 maja 2019 r. do 24 czerwca 2019 r. 

Alokacja na konkurs wynosi 17 180 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wnioskodawcy/projektodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy operacji:

1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.

2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Link 

 

 • Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego. Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.  Nabór nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-309/19. 

Termin naboru: od 31 marca 2019 r. do 27 czerwca 2019 r. (wydłużony nabór).

Alokacja na konkurs wynosi 5 874 199,28 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Kto może składać wnioski?

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2) Związek Metropolitalny;

3) inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;

4) inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;

5) organizacje pozarządowe;

6) podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;

7) osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);

8) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: Przebudowa, budowa[1], remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

[1] W działaniu 12.2 poprzez budowę rozumie się rozbudowę, odbudowę, nadbudowę.

Link 

 • Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego. Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego. Nabór nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-324/19. 

Termin naboru: od 31 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r. 

Alokacja na konkurs wynosi 3 840 235,30 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Kto może składać wnioski?

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2) Związek Metropolitalny;

3) inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;

4) inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;

5) organizacje pozarządowe;

6) podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;

7) osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe/ ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);

8) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: Przebudowa, budowa, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

 • Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego. Poddziałanie: 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT  Subregionu Południowego. Nabór nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-315/19.

Termin naboru: od 30 kwietnia 2019 r. do 27 czerwca 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi 1 567 215,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Kto może składać wnioski?

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2) inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;

3) organizacje pozarządowe;

4) osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego;

5) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

Przebudowa, budowa przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Link 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 • Poddziałanie 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje. Konkurs nr RPWM.09.03.03-IZ.00-28-001/19.

Termin naboru: od 31 maja 2019 r. do 1 lipca 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi 3 221 250,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85% (50% w przyp. pomocy publicznej).

Kto może składać wnioski?

Organizacje /instytucje, które realizują zadania edukacyjno-oświatowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

◊ Mobilne pracownie dydaktyczne wspierające w sposób nowoczesny, innowacyjny realizacje podstawy programowej (szkół w zakresie kształcenia ogólnego) w dziedzinach: matematyka, przyroda, fizyka, chemia, astronomia.

Mobilne pracownie dydaktyczne utworzone zostaną w ramach 3 obszarów tematycznych: fizyczno-astronomiczna lub matematyczna lub chemiczno-przyrodnicza.

Link

 

 • Poddziałanie 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg. Konkurs nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-001/19.

Termin naboru: od 23 maja 2019 r. do 19 czerwca 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi 3 315 893,19 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej), które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, realizujące projekt na obszarze gmin: Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz Powiatu Elbląskiego (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary). 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą uzyskać dwa typy projektów:

1. typ projektów: Programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami/organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami/ organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi).

W ramach programu współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, na obszarze ZIT bis Elbląg, z otoczeniem społeczno-gospodarczym planuje się realizację dwóch modeli projektów:

MODEL I

Model obligatoryjnie zakłada realizację poniższych działań (a-b):

a) zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki w celu skierowania go na staż/praktykę zawodowy/-ą oraz kursy/szkolenia (o ile dotyczy) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem,

b) realizacja staży/praktyk zawodowych dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy.

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość uzupełnienia ww. działań (a, b) o:

– wyposażenie ucznia/słuchacza w dodatkowe umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz jeżeli zachodzi potrzeba, w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane w trakcie kursów/szkoleń powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców lub przedsiębiorców i poprzedzonych diagnozą ucznia/słuchacza,

– tworzenie klas patronackich,

– organizację kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi.

MODEL II

Model zakłada:

a) wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych (np. kursy lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw, staże lub praktyki w przedsiębiorstwach),

b) wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Działania przewidziane w punkcie b) Modelu II mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań przewidzianych w punkcie a) Modelu II.

We wskazanym Modelu istnieje również możliwość uzupełnienia ww. wsparcia o działania na rzecz rozwoju współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami lub przedsiębiorcami z otoczenia społeczno-gospodarczego poprzez umożliwienie pracownikom przedsiębiorstw uzyskania przygotowania pedagogicznego lub kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

4. typ projektów: Kształtowanie u uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Wsparcie w ramach 4. typu projektów może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań przewidzianych w 1. typie projektów (Model I), przy założeniu, że spełnione zostaną jego obligatoryjne elementy, tj. punkty a), b) Modelu I. Jednocześnie działania związane z kształtowaniem u uczniów/słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy muszą być poprzedzone diagnozą ucznia/słuchacza z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem, co powinno stanowić uzupełnienie diagnozy ucznia/słuchacza wskazanej w punkcie a) Modelu I.

Link

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

 • Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych. Konkurs numer: RPZP.09.09.00-IZ.00-32-001/19).

Termin naboru: od 30 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi 3 865 500,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.9 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

– jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia,- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

– podmioty prowadzące działalność oświatową.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu możliwe będzie dofinansowanie następującego typu projektów:

◊ rozbudowa, przebudowa i funkcjonalne dostosowanie placówek kształcenia zawodowego wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostosowanie oraz wyposażenie sal dydaktycznych – jedynie w sytuacji braku możliwości/wykorzystania wsparcia z EFS.

W ramach projektu wspierane będą m.in.:

– Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego służące dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy i regionalnych specjalizacji.

– Projekty polegające na modernizacji obiektów (wsparcie modernizacji obiektów możliwe jest, jeśli zostaną zaplanowane działania przyczyniające się do wzrostu efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowania do wymogów regionalnego rynku pracy).

– Projekty realizowane na terytorium województwa zachodniopomorskiego, na obszarze wskazanym w Koncepcji Kontraktu Samorządowego. 

– Projekty zakładające dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy danego obszaru wskazanego w Koncepcji Kontraktu Samorządowego.

– Projekty komplementarne z działaniami miękkimi, w tym finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, ukierunkowanymi na rozwój kluczowych umiejętności i kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy.

– Projekty komplementarne w stosunku do innych projektów wskazanych w Koncepcji Kontraktu Samorządowego.

– Projekty dotyczące kierunków szkolnictwa zawodowego wspierających kluczowe branże gospodarcze wskazane w Koncepcji Kontraktu Samorządowego danego obszaru.

Link

3) Fundusze Norweskie i EOG 2014-2021. III edycja w Polsce

I. Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli – sekretariat Funduszy Norweskich i EOG – ogłosiło pierwszy nabór wniosków na projekty transgraniczne i ponadnarodowe w ramach Funduszu Współpracy Regionalnej.

Celem jest wspieranie współpracy transgranicznej i ponadnarodowej pomiędzy państwami- darczyńcami (Islandia, Norwegia, Liechtenstein), 16 państwami beneficjentami Funduszu Norweskiego i EOG oraz 10 państwami nie będącymi członkami UE (Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Mołdawia, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Turcja i Ukraina).

Kwota alokacji całego Funduszu wynosi 34,5 mln euro. Kwota alokacji na pierwszy nabór wynosi 15 mln euro. Kwota wsparcia dla 1 projektu wynosi minimum 1 mln euro.

Tematyka wsparcia:

◊ innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;

◊ włączanie społeczne, zmniejszanie ubóstwa,

◊ środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna,

◊ kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie, podstawowe prawa i wolności,

◊ sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Planowany termin rozpoczęcia projektów: 2019 rok.

Operatorem Funduszu Regionalnego jest konsorcjum Ecorys Polska i JCP Italy.

Więcej informacji jest dostępnych na: EEAgrants

 Link

 

II.  Budżet Funduszy Norweskich i EOG dla Polski

Łącznie na III edycję Funduszy norweskich i EOG państwa-darczyńcy, czyli Norwegia, Islandia i Liechtenstein, przeznaczyły kwotę ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich latach, pozostanie największym beneficjentem tych środków.

Programy

Programy w poszczególnych obszarach będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Wyjątkiem będą –podobnie jak w poprzednich edycjach – obszary „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny – godna praca”, które będą zarządzane przez darczyńców, odpowiednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway.

8 marca 2019 r. minister Jerzy Kwieciński i ambasador Norwegii Olav Myklebust podpisali pierwszą umowę programową w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG (lata 2014-2021) – w obszarze edukacji. Dzięki programowi „Edukacja” do naszego kraju trafi 20 mln euro z przeznaczeniem m.in. na szkolnictwo zawodowe, programy stypendialne i szkolenia dla nauczycieli.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaplanowała na 8 maja br. spotkanie informacyjne dla wnioskodawców, podczas którego zaprezentowane  zostaną szczegółowe założenia Programu. Uczestnikami spotkania mogą być przedstawiciele publicznych i niepublicznych podmiotów działających we wszystkich sektorach edukacji, a także NGOs i instytucje kultury.

Nabory jeszcze nie zostały ogłoszone, obecnie odbywają się w różnych regionach Polski spotkania informacyjne (najbliższe: 13 czerwca br. w Katowicach).

Wstępnie zakłada się, że pierwszy nabór wniosków może zostać ogłoszony w czerwcu br.

Planowane jest uruchomienie następujących programów:

Programy w ramach Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 roku. Wyjątek stanowi  Fundusz Współpracy Dwustronnej, który wdrażany będzie do 30 kwietnia 2025 r.

Program „Edukacja”, o całkowitym budżecie 23,53 mln euro (z których 20 tys. euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a 3,53 mln euro wkład krajowy) wdrażany będzie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącą rolę Operatora Programu, we współpracy z Partnerami z państw-darczyńców: Norweską Agencją Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (DIKU), Agencją ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA) i Islandzkim Centrum Badań (RANNIS).

Jakie projekty otrzymają wsparcie?

O wsparcie w ramach uruchamianego programu będą mogły się ubiegać polskie instytucje działające w obszarze edukacji na wszystkich poziomach.

W programie przewidziano cztery komponenty tematyczne:

1) rozwój zawodowy pracowników instytucji edukacyjnych,
2) mobilność w edukacji wyższej – dla studentów i pracowników,
3) wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania zawodowego i ustawicznego,
4) wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania na wszystkich szczeblach edukacji (z wyłączeniem VET i kształcenia ustawicznego) poprzez współpracę instytucjonalną.

Operator Programu planuje trzy nabory na projekty, w ramach każdego z czterech ww. komponentów (w 2019, 2020 i 2021 r.). Skala dofinansowania w ramach poszczególnych komponentów będzie się różnić, zamykając się w przedziale od ok. 2 do 30 tys. euro w przypadku inicjatyw w obszarze rozwoju zawodowego pracowników instytucji edukacyjnych, oraz w przedziale 20-200 tys. euro w przypadku komponentu mobilność w edukacji wyższej oraz 35-250 tys. euro w pozostałych dwóch komponentach.

Przewidywane rodzaje aktywności, na które będzie można uzyskać wsparcie, to w szczególności: wizyty studyjne, wymiana doświadczeń, asystowanie w pracy pracownikowi zagranicznej instytucji partnerskiej (tzw. job shadowing), szkolenia dla polskich pracowników prowadzone przez ekspertów z państw-darczyńców, rozwój i modernizacja oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego i ustawicznego oraz narodowych strategii i polityk w zakresie edukacji zawodowej i ustawicznej. Wsparcie dostępne będzie też na działania bilateralne, w tym na wizyty przygotowawcze dla wnioskodawców projektów zgłaszanych w ramach naborów.

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie: www.education.org.pl oraz na: http://www.eog.gov.pl 

 

4) Program Erasmus+

Program Erasmus+ realizowany jest w latach 2014-2020; oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. 
Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:

♦ Edukacja szkolna

♦ Kształcenie i szkolenia zawodowe

♦ Szkolnictwo wyższe

♦ Edukacja dorosłych

♦ Młodzież

♦ Projekty centralne i sport

Terminy składania wniosków.

Terminy na rok 2019:

Uwaga! Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1

◊ Mobilność osób w dziedzinie młodzieży 5 lutego 2019 r. (zakończony), 30 kwietnia 2019 r. (zakończony), 1 października 2019 r.

◊ Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 12 lutego 2019 r. (zakończony)

◊ Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 14 lutego 2019 r. (zakończony)

◊ Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – wspólne zaproszenie do składania wniosków UE-Japonia – 1 kwietnia 2019 r. (zakończony)

◊ Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych 16 maja2019 r. (zakończony)

Akcja 2

◊ Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2019 r. (zakończony), 30 kwietnia 2019 r. (zakończony), 1 października 2019 r.

◊ Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 26 marca 2019 r. (zakończony).

◊ Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2019 r. (zakończony).

◊ Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 28 lutego 2019 r. (zakończony).

◊ Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 7 lutego 2019 r. (zakończony).

◊ Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 24 stycznia 2019 r. (zakończony).

Akcja 3

◊ Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 5 lutego 2019 r. (zakończony), 30 kwietnia 2019 r. (zakończony) i 1 października 2019 r.

Działania „Jean Monnet”

◊ Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 22 lutego 2019 r. (zakończony).

Działania w dziedzinie sportu

◊ Współpraca partnerska – 4 kwietnia 2019 r. (zakończony).

◊ Małe partnerstwa współpracy – 4 kwietnia 2019 r. (zakończony).

◊ Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 4 kwietnia 2019 r. (zakończony).

Aktualności:

10 czerwca 2019 r. w Ełku:  Regionalny Dzień Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 

W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostaną możliwości rozwoju edukacji zawodowej i branżowej, z wykorzystaniem programów takich jak Erasmus+, Program Edukacja czy Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Dodatkowo przedstawione zostaną międzynarodowe konkursy Euroskills i Worldskills, jako przykłady promowania i rozwoju umiejętności zawodowych. Uczestnicy konferencji będą mogli porozmawiać z ekspertami Narodowej Agencji  i dowiedzieć się,  jak pozyskać dofinansowanie na realizację projektów.

Organizatorem wydarzenia jest  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Na stronie programu Erasmus+ są dostępne szczegółowe informacje jak złożyć wniosek.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można także znaleźć w przewodniku:

Przewodnik po programie Erasmus+ (wersja angielska)

Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2018 w języku polskim [PDF]