Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 5/2021

maj 6, 2021

Raport 5/2021

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO
w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych możliwych źródeł na realizację
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji
dla organizacji pozarządowych i szkół STO.

————————–

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020

  • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej. Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/21.

Termin naboru: od 31 marca 2021 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu.

Alokacja na konkurs wynosi: 52 mln zł i została podzielona na 16 obszarów (województw). Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Konkurs jest podzielony na rundy:

I runda: od 31 marca 2021 r. (od godz. 9.00) do 13 kwietnia 2021 r. (do godz. 12.00).

II runda: od 16 kwietnia 2021 r. (od godz. 9.00) do 27 kwietnia 2021 r. (do godz. 12.00).

Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu. Ostatnia aktualizacja nosi datę 26.03.2021 r.

W ramach konkursu do dofinansowania wybranych zostanie maksymalnie 16 projektów, po jednym najwyżej ocenionym projekcie w każdym z 16 obszarów (województw). Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać alokacji przeznaczonej na dany obszar wskazany powyżej.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu może być akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli – podmiot, o którym mowa w art. 183 i 184 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub biblioteka pedagogiczna – podmioty wskazane w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), właściwe dla danego województwa.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest zrealizowanie szkoleń i doradztwa, które będą prowadzone i/lub merytorycznie koordynowane przez trenerów, tj. osoby przygotowane w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez beneficjenta zgodnie z programami szkoleń i materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach ww. projektu pozakonkursowego ORE.

Link 

2) Konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych ogłaszane dla poszczególnych województw

Aktualna lista ogłoszonych konkursów z obszaru edukacji dla poszczególnych województw:

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

W dniu 30 kwietnia zakończono nabór w ramach dwóch konkursów w zakresie szkolnictwa ogólnego. Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Dnia 4 maja 2021 r. zakończył się nabór na konkurs Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego  (działanie 8.4, poddziałanie 8.4.1). Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

  • Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna. Konkurs RPMP.10.01.04-IP.01-12-002/21.

Termin naboru: od 29 marca 2021 r. do 9 czerwca 2021 r.

Alokacja na konkurs wynosi 4 172 553,61 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych (SzOOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głównymi grupami docelowymi w konkursie są:

a) szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe,

b) uczniowie tych szkół.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację projektu typu Małopolska Chmura Edukacyjna – część konkursowa, co należy rozumieć jako zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne, tj.:

– zajęć on-line,

– kół naukowych.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych:

a) biologia

b) chemia

c) fizyka

d) geografia

e) informatyka

f) matematyka

g) przedsiębiorczość

h) język angielski

i) język niemiecki

j) język francuski

k) umiejętności uczenia się

l) umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Link 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

  • Działanie 2.1 E-usługi, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19. Konkurs RPMA.02.01.02-IP.01-14-115/21.

Termin naboru: od 26 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r. (wydłużony termin).

Alokacja na konkurs wynosi 6 820 650,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 80%.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są organy prowadzące szkoły podstawowe, będące jednostkami samorządu terytorialnego (JST), funkcjonującymi w ramach Porozumienia Gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie obejmować będzie projekty polegające na zakupie dla szkół sprzętu i oprogramowania umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19 na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO. 

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO. 

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO. 

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO. 

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

3) Fundusze Norweskie i EOG 2014-2021. III edycja w Polsce

Ostatnia tura naborów w Programie Edukacja (II i III runda połączone) została zrealizowana w I kwartale 2021 r. W styczniu br. został ogłoszony nabór dla wniosków składanych w ramach 4 komponentów tematycznych (opis w dalszej treści).

Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wynosi 14 381 096 euro.

Dokumenty konkursowe należało składać w terminie do 12 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem systemu (online.frse.org.pl). W konkursie złożono 303 wnioski, aplikując łącznie o kwotę 37 855 302,49 euro, w tym:

– 48 wniosków w Komponencie I a – Profesjonalny rozwój kadry (wizyty studyjne), na kwotę 401 681 euro (łącznie dla Komponentu I a oraz I b  dostępne w naborze środki wynoszą 822 740 euro);

– 25 wniosków w Komponencie I b – Profesjonalny rozwój kadry (intensywne szkolenia), na kwotę 450 614,75 euro (łącznie dla Komponentu Ia oraz Ib dostępne w naborze środki wynoszą 822 740 euro);

– 26 wniosków w Komponencie II – Mobilność w szkolnictwie wyższym, na kwotę 3 055 220 euro (dostępne w naborze środki wynoszą 1 371 178 euro);

– 60 wniosków w Komponencie III – Współpraca instytucjonalna – kształcenie zawodowe, na kwotę 10 569 945,92 euro (dostępne środki: 6 513 589 euro);

– 144 wnioski w Komponencie IV – Współpraca instytucjonalna, na kwotę 23 407 840,82 euro (dostępne środki: 5 673 589 euro)

Programy wsparcia (budżet dla Polski = 809,3 mln euro)

fundusze1

Program „Edukacja”, o całkowitym budżecie 23,53 mln euro (z których 20 mln euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a 3,53 mln euro wkład krajowy) wdrażany jest  przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącą rolę Operatora Programu, we współpracy z Partnerami z państw-darczyńców: Norweską Agencją Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (DIKU), Agencją ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA) i Islandzkim Centrum Badań (RANNIS).

O wsparcie w ramach uruchamianego programu będą mogły się ubiegać polskie instytucje działające w obszarze edukacji na wszystkich poziomach.

W programie przewidziano cztery komponenty tematyczne:

I. rozwój zawodowy pracowników instytucji edukacyjnych,
II. mobilność w edukacji wyższej – dla studentów i pracowników,
III. wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania zawodowego i ustawicznego,
IV. wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania na wszystkich szczeblach edukacji (z wyłączeniem VET i kształcenia ustawicznego) poprzez współpracę instytucjonalną.

Operator Programu planuje trzy nabory na projekty, w ramach każdego z czterech ww. komponentów (w 2019, 2020 i 2021 r.). Wobec COVID-19 nabory nr 2 i 3 zostały połączone. Ogłoszono je w styczniu 2021 r. (informacje o przebiegu konkursu – zob. wyżej).

Skala dofinansowania w ramach poszczególnych komponentów będzie się różnić, zamykając się w przedziale od ok. 2 do 30 tys. euro w przypadku inicjatyw w obszarze rozwoju zawodowego pracowników instytucji edukacyjnych, oraz w przedziale 20-200 tys. euro w przypadku komponentu mobilność w edukacji wyższej oraz 35-250 tys. euro w pozostałych dwóch komponentach.

Przewidywane rodzaje aktywności, na które będzie można uzyskać wsparcie, to w szczególności: wizyty studyjne, wymiana doświadczeń, asystowanie w pracy pracownikowi zagranicznej instytucji partnerskiej (tzw. job shadowing), szkolenia dla polskich pracowników prowadzone przez ekspertów z państw-darczyńców, rozwój i modernizacja oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego i ustawicznego oraz narodowych strategii i polityk w zakresie edukacji zawodowej i ustawicznej. Wsparcie dostępne będzie też na działania bilateralne, w tym na wizyty przygotowawcze dla wnioskodawców projektów zgłaszanych w ramach naborów. 

Dofinansowanie projektów otrzymane w ramach Programu pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowanego kosztu projektu. Dofinansowanie przyznawane jest w euro.

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na dedykowanej stronie: www.education.org.pl oraz na: http://www.eog.gov.pl

4) Program Erasmus+

Dotychczasowy program Erasmus+ realizowany był w latach 2014-2020. Komisja Europejska dnia 11 grudnia 2020 r. przyjęła porozumienie polityczne zawarte między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie nowego programu Erasmus + (2021-2027)

Dzięki odrębnemu budżetowi w wysokości ponad 26 miliardów euro, nowy program Erasmus+ będzie według zapowiedzi bardziej inkluzywny i innowacyjny, a także bardziej cyfrowy i ekologiczny.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

  • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
  • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
  • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:

W sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ uczestnikami działań projektowych mogą być m.in. uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkół i innych instytucji, których działalność jest związana z edukacją szkolną, oraz kadra zarządzająca placówek oświatowych. O dofinansowanie projektów mogą starać się publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także jednostki samorządu terytorialnego, kuratoria oświaty, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki, domy kultury oraz inne instytucje działające w obszarze edukacji szkolnej i na jej rzecz.

W Polsce pełną listę instytucji uprawnionych do wnioskowania w Akcji 1 w sektorze Edukacji szkolnej co roku zatwierdza Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Terminy naboru wniosków Programu Erasmus+ w 2021 roku:

Akcja 1

– Mobilność osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 11 maja, godz. 12.00

– Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych – 11 maja, godz. 12.00

– Akredytacje Erasmus w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych – 19 października, godz. 12.00

– Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą – 11 maja, godz. 12.00

– Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą – 5 października, godz. 12.00

Akcja 2

– Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe – 20 maja, godz. 12.00

– Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe – 20 maja, godz. 17.00

– Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie sportu – 20 maja, godz. 17.00

– Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz młodzieży  – 20 maja, godz. 12.00

– Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz młodzieży – 3 listopada, godz. 12.00

– Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu – 20 maja, godz. 17.00

– Centra doskonałości zawodowej – 7 września, godz. 17.00

– Akademie nauczycielskie Erasmus – 7 września, godz. 17.00

– Działanie Erasmus Mundus – 26 maja, godz. 17.00

– Sojusze na rzecz innowacji – 7 września, godz. 17.00

– Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 lipca, godz. 17.00

– Niekomercyjne imprezy sportowe – 20 maja, godz. 17.00

Akcja 3

– Europejska młodzież razem – 24 czerwca, godz. 17.00

– Działania i sieci „Jean Monnet” – 2 czerwca, godz. 17.00

Szczegóły naboru wniosków w aktualnej perspektywie Programu Erasmus+ będą dostępne już wkrótce.

Link do przewodnika po programie Erasmus+ na rok 2021

Link do programu 

Archiwum wpisów: