Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 4/2021

kwi 6, 2021

Raport 4/2021

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO
w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych możliwych źródeł na realizację
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji
dla organizacji pozarządowych i szkół STO.

————————–

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020

 • Działanie 2.15. Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów – II etap (DUZ II). Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/21.

Termin naboru: od 28 lutego 2021 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach każdego z 10 obszarów.

Alokacja na konkurs wynosi: 10 050 000 zł i została podzielona na 10 obszarów (branżowych). Maksymalny poziom dofinansowania: 100%. Konkurs jest podzielony na rundy.

Terminy naborów (rund):

I runda: od 28 lutego 2021 r. do 15 marca 2021 r.

II runda: od 22 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. 

III runda: od 7 kwietnia 2021 r. (od godziny 9:00) do 19 kwietnia 2021 r. (do godziny 12:00)

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SzOOP) oraz wskazane w kryterium dostępu nr 1, zgodnie z którym beneficjentem projektu jest:

a) organizacja pracodawców lub samorząd gospodarczy, lub stowarzyszenie zawodowe o ogólnopolskim zasięgu działania, właściwi dla co najmniej jednej z dziedzin wyodrębnionych w ramach danej branży/branż przyporządkowanych do danego obszaru w kryterium dostępu nr 6, albo

b) publiczna/niepubliczna uczelnia prowadząca kształcenie na kierunkach studiów odpowiadających zawodom szkolnictwa branżowego przypisanym do co najmniej jednej z dziedzin wyodrębnionych w ramach danej branży/branż przyporządkowanych do danego obszaru w kryterium dostępu nr 6, albo

c) podmiot posiadający doświadczenie w tworzeniu szkolnych programów nauczania do zawodów i/lub programów nauczania do kwalifikacyjnych kursów zawodowych i/lub programów nauczania do kursów umiejętności zawodowych.

Beneficjent, o którym mowa w lit. a i b powinien posiadać doświadczenie albo zapewnić przy realizacji projektu współpracę z kadrą posiadającą doświadczenie w tworzeniu szkolnych programów nauczania do zawodów i/lub programów nauczania do kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Wymagane doświadczenie dotyczy opracowania w ostatnich pięciu latach co najmniej dziesięciu szkolnych programów nauczania do zawodów lub opracowania w ostatnich sześciu latach co najmniej pięciu programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych i/lub programów nauczania do kursów umiejętności zawodowych od momentu wprowadzenia do ustawy o systemie oświaty możliwości organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz).

Typy projektów:

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, których przedmiotem będzie opracowanie programów nauczania do dodatkowych umiejętności zawodowych (DUZ) w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

Konkurs jest drugim etapem realizacji projektów dotyczących opracowania programów nauczania do dodatkowych umiejętności zawodowych dla 21 branż, w tym 16 nowych branż i 5 branż z poprzedniego etapu projektu konkursowego, gdzie Beneficjenci nie zostali wyłonieni.

W każdym obszarze wskazanym w regulaminie konkursu zostanie wybrany jeden najwyżej oceniony projekt.

Link 

 

 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej. Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/21.

Termin naboru: od 31 marca 2021 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu.

Alokacja na konkurs wynosi: 52 mln zł i została podzielona na 16 obszarów (województw). Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Konkurs jest podzielony na rundy:

I runda: od 31 marca 2021 r. (od godz. 9.00) do 13 kwietnia 2021 r. (do godz. 12.00).

II runda: od 16 kwietnia 2021 r. (od godz. 9.00) do 27 kwietnia 2021 r. (do godz. 12.00).

Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

W ramach konkursu do dofinansowania wybranych zostanie maksymalnie 16 projektów, po jednym najwyżej ocenionym projekcie w każdym z 16 obszarów (województw). Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać alokacji przeznaczonej na dany obszar wskazany powyżej.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu może być akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli – podmiot, o którym mowa w art. 183 i 184 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub biblioteka pedagogiczna – podmioty wskazane w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), właściwe dla danego województwa.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest zrealizowanie szkoleń i doradztwa, które będą prowadzone i/lub merytorycznie koordynowane przez trenerów, tj. osoby przygotowane w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez beneficjenta zgodnie z programami szkoleń i materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach ww. projektu pozakonkursowego ORE.

Link 

2) Konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych ogłaszane dla poszczególnych województw

Aktualna lista ogłoszonych konkursów z obszaru edukacji dla poszczególnych województw:

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania przekraczającej 100 000 euro. Konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-409/21.

Termin naboru: od 31 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Alokacja na konkurs wynosi  2 458 823,53 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się jednostka samorządu terytorialnego będąca organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych i szkół policealnych), natomiast partnerem/mi może być każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie:

a) technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),

b) umiejętności matematyczno-przyrodniczych,

c) umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin),

d) umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także wsparcie ucznia młodszego poprzez:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych,

b) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i konsultacji.

3. Realizacja doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy.

4. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, m.in. poprzez:

a) wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego,

b) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów.

5. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych w zakresie:

a) metod indywidualnej pracy z uczniem,

b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,

c) diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów,

d) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,

f) metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami,

g) doradztwa zawodowego,

h) stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

6. Realizacja wysokiej jakości staży dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży.

Link 

 

 • Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania nieprzekraczającej 100 000 euro. Konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-408/21.

Termin naboru: od 31 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Alokacja na konkurs wynosi 1 364 727,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  95%.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się jednostka samorządu terytorialnego będąca organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych i szkół policealnych), natomiast partnerem/mi może być każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie:

a) technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),

b) umiejętności matematyczno-przyrodniczych,

c) umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin),

d) umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także wsparcie ucznia młodszego poprzez:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych,

b) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i konsultacji.

3. Realizacja doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy.

4. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, m.in. poprzez:

a) wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego,

b) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów.

5. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych w zakresie:

a) metod indywidualnej pracy z uczniem,

b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,

c) diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów,

d) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,

f) metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami,

g) doradztwa zawodowego,h) stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

6. Realizacja wysokiej jakości staży dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 • Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna. Konkurs RPMP.10.01.04-IP.01-12-002/21.

Termin naboru: od 29 marca 2021 r. do 9 czerwca 2021 r.

Alokacja na konkurs wynosi 4 172 553,61 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych (SzOOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głównymi grupami docelowymi w konkursie są:

a) szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe,

b) uczniowie tych szkół.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację projektu typu Małopolska Chmura Edukacyjna – część konkursowa, co należy rozumieć jako zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne, tj.:

– zajęć on-line,

– kół naukowych.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych:

a) biologia

b) chemia

c) fizyka

d) geografia

e) informatyka

f) matematyka

g) przedsiębiorczość

h) język angielski

i) język niemiecki

j) język francuski

k) umiejętności uczenia się

l) umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Link 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

 • Działanie 2.1 E-usługi, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19. Konkurs RPMA.02.01.02-IP.01-14-115/21.

Termin naboru: od 26 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Alokacja na konkurs wynosi 6 820 650,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 80%.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są organy prowadzące szkoły podstawowe, będące jednostkami samorządu terytorialnego (JST), funkcjonującymi w ramach Porozumienia Gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie obejmować będzie projekty polegające na zakupie dla szkół sprzętu i oprogramowania umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19 na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO. 

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO. 

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO. 

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO. 

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

3) Fundusze Norweskie i EOG 2014-2021. III edycja w Polsce

Zaktualizowany harmonogram naborów według stanu na 19 lutego 2021 roku:

https://www.eog.gov.pl/media/99033/Nabory_MFEOGNMF2014_2021_19022021.pdf

Najbliższe nabory w Programie Edukacja (II i III runda połączone) zaplanowane zostały na I kwartał 2021 r.; w styczniu br. został ogłoszony nabór dla wniosków składanych w ramach 4 komponentów tematycznych (opis w dalszej treści).

Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wynosi 14 381 096 euro.

Dokumenty konkursowe należy składać w terminie do 12 kwietnia 2021 r. (do godz. 16:00) za pośrednictwem systemu online.frse.org.pl

Szczegółowe informacje nt. naboru, formularze wniosków i przewodniki dla wnioskodawców są dostępne na stronie: education.org.pl 

Planowane programy wsparcia (budżet dla Polski = 809,3 mln euro)

fundusz3

Program „Edukacja”, o całkowitym budżecie 23,53 mln euro (z których 20 mln euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a 3,53 mln euro wkład krajowy) wdrażany jest  przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącą rolę Operatora Programu, we współpracy z Partnerami z państw-darczyńców: Norweską Agencją Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (DIKU), Agencją ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA) i Islandzkim Centrum Badań (RANNIS).

O wsparcie w ramach uruchamianego programu będą mogły się ubiegać polskie instytucje działające w obszarze edukacji na wszystkich poziomach.

W programie przewidziano cztery komponenty tematyczne:

 • rozwój zawodowy pracowników instytucji edukacyjnych,
 • mobilność w edukacji wyższej – dla studentów i pracowników,
 • wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania zawodowego i ustawicznego,
 • wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania na wszystkich szczeblach edukacji (z wyłączeniem VET i kształcenia ustawicznego) poprzez współpracę instytucjonalną.

Operator Programu planuje trzy nabory na projekty, w ramach każdego z czterech ww. komponentów (w 2019, 2020 i 2021 r.). Wobec COVID-19 nabory nr 2 i 3 zostały połączone. Ogłoszono je w styczniu 2021 r.

Skala dofinansowania w ramach poszczególnych komponentów będzie się różnić, zamykając się w przedziale od ok. 2 do 30 tys. euro w przypadku inicjatyw w obszarze rozwoju zawodowego pracowników instytucji edukacyjnych, oraz w przedziale 20-200 tys. euro w przypadku komponentu mobilność w edukacji wyższej oraz 35-250 tys. euro w pozostałych dwóch komponentach.

Przewidywane rodzaje aktywności, na które będzie można uzyskać wsparcie, to w szczególności: wizyty studyjne, wymiana doświadczeń, asystowanie w pracy pracownikowi zagranicznej instytucji partnerskiej (tzw. job shadowing), szkolenia dla polskich pracowników prowadzone przez ekspertów z państw-darczyńców, rozwój i modernizacja oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego i ustawicznego oraz narodowych strategii i polityk w zakresie edukacji zawodowej i ustawicznej. Wsparcie dostępne będzie też na działania bilateralne, w tym na wizyty przygotowawcze dla wnioskodawców projektów zgłaszanych w ramach naborów. 

Dofinansowanie projektów otrzymane w ramach Programu pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowanego kosztu projektu. Dofinansowanie przyznawane jest w euro.

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na dedykowanej stronie: www.education.org.pl oraz na: http://www.eog.gov.pl

4) Program Erasmus+

Dotychczasowy program Erasmus+ realizowany był w latach 2014-2020; obecnie rozpoczyna się nowa edycja programu na lata 2021-2027. 

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:

Komisja Europejska 11 grudnia 2020 r. przyjęła porozumienie polityczne zawarte między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie nowego programu Erasmus+ (2021-2027).

Dzięki odrębnemu budżetowi w wysokości ponad 26 miliardów euro nowy program Erasmus+ będzie według zapowiedzi bardziej inkluzywny i innowacyjny, a także bardziej cyfrowy i ekologiczny.

Terminy naboru wniosków Programu Erasmus+ w 2021 roku:

Akcja 1

– Mobilność osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 11 maja, godz. 12.00

– Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych – 11 maja, godz. 12.00

– Akredytacje Erasmus w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych – 19 października, godz. 12.00

– Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą – 11 maja, godz. 12.00

– Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą – 5 października, godz. 12.00

Akcja 2

– Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe – 20 maja, godz. 12.00

– Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe – 20 maja, godz. 17.00

– Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie sportu – 20 maja, godz. 17.00

– Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz młodzieży  – 20 maja, godz. 12.00

– Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz młodzieży – 3 listopada, godz. 12.00

– Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu – 20 maja, godz. 17.00

– Centra doskonałości zawodowej – 7 września, godz. 17.00

– Akademie nauczycielskie Erasmus – 7 września, godz. 17.00

– Działanie Erasmus Mundus – 26 maja, godz. 17.00

– Sojusze na rzecz innowacji – 7 września, godz. 17.00

– Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 lipca, godz. 17.00

– Niekomercyjne imprezy sportowe – 20 maja, godz. 17.00

Akcja 3

– Europejska młodzież razem – 24 czerwca, godz. 17.00

– Działania i sieci „Jean Monnet” – 2 czerwca, godz. 17.00

Organizatorzy zapraszają do rejestracji na Ogólnopolski Dzień Informacyjny 2021. Podczas tego  wydarzenia nastąpi oficjalna inauguracja nowej perspektywy finansowej 2021-2027 dla programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz inicjatyw edukacyjnych zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Wydarzenie odbędzie się 15 kwietnia 2021 roku, o godzinie 9:30 w formule on-line.

Link do programu 

Archiwum wpisów: