Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 3/2020

mar 6, 2020

Raport 3/2020

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO
w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych możliwych źródeł na realizację
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji
dla organizacji pozarządowych i szkół STO.

————————–

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020

 • Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20). Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap III.

Termin naboru: od 30 marca 2020 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach każdej z 32 branż lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu  (z zastrzeżeniem, że w ramach danej branży do dofinansowania może zostać wybrany wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie).
– I runda: od 30 marca 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r. (do godz. 12.00)

– II runda: od 14 kwietnia 2020 r. (od godz. 9.00) do 23 kwietnia 2020 r. (do godz. 12.00)

– III runda: od 28 kwietnia 2020 r. (od godz. 9.00) do 5 maja 2020 r. (do godz. 12.00)

Alokacja na konkurs wynosi: 24 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

Typ operacji: Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu, w tym:

a) opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem europejskich ram staży zawodowych,

b) opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika,

(…)

Alokacja na konkurs – w podziale na następujące branże – wynosi:

1) branża audiowizualna (AUD) – 750 000 zł;

2) branża budowlana (BUD) – 750 000 zł;

3) branża ceramiczno-szklarska (CES) – 750 000 zł;

4) branża chemiczna (CHM) – 750 000 zł;

5) branża drzewno-meblarska (DRM) – 750 000 zł;

6) branża ekonomiczno-administracyjna (EKA) – 750 000 zł;

7) branża elektroenergetyczna (ELE) – 750 000 zł;

8) branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM) – 750 000 zł;

9) branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK) – 750 000 zł;

10) branża górniczo-wiertnicza (GIW) – 750 000 zł;

11) branża handlowa (HAN) – 750 000 zł;

12) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT) – 750 000 zł;

13) branża leśna (LES) – 750 000 zł;

14) branża mechaniczna (MEC) – 750 000 zł;

15) branża mechaniki precyzyjnej (MEP) – 750 000 zł;

16) branża metalurgiczna (MTL) – 750 000 zł;

17) branża motoryzacyjna (MOT) – 750 000 zł;

18) branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO) – 750 000 zł;

19) branża ogrodnicza (OGR) – 750 000 zł;

20) branża opieki zdrowotnej (MED) – 750 000 zł;

21) branża poligraficzna (PGF) – 750 000 zł;

22) branża pomocy społecznej (SPO) – 750 000 zł;

23) branża przemysłu mody (MOD) – 750 000 zł;

24) branża rolno-hodowlana (ROL) – 750 000 zł;

25) branża rybacka (RYB) – 750 000 zł;

26) branża spedycyjno-logistyczna (SPL) – 750 000 zł;

27) branża spożywcza (SPC) – 750 000 zł;

28) branża teleinformatyczna (INF) – 750 000 zł;

29) branża transportu drogowego (TDR) – 750 000 zł;

30) branża transportu kolejowego (TKO) – 750 000 zł;

31) branża transportu lotniczego (TLO) – 750 000 zł;

32) branża transportu wodnego (TWO) – 750 000 zł.

Jeden projekt może obejmować tylko jedną z ww. 32 branż. Tym samym maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wysokość środków przeznaczonych na daną branżę wskazaną powyżej.

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu, zgodnie z kryterium dostępu nr 1, mogą ubiegać się przedsiębiorcy lub pracodawcy, partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER, organizacje pracodawców/przedsiębiorców, samorząd gospodarczy i zawodowy, stowarzyszenia zawodowe, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych, właściwi dla ww. branż oraz placówki doskonalenia nauczycieli

Przedmiot konkursu

W ramach konkursu opracowane zostaną modelowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu dla minimum dwóch zawodów w ramach każdej z branż. Beneficjent przeprowadzi pilotaż opracowanego modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego.

Link 

 

 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/20). Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego

Termin naboru: od 31 marca 2020 r. w ramach kolejnych rund, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów, tzn. do wybrania do dofinansowania jednego, najwyżej ocenionego projektu lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu.

Konkurs jest podzielony na rundy. Terminy naboru:

– I runda: od 31 marca 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r. (do godz. 12.00)

– II runda: od 17 kwietnia 2020 r. (od godz. 9.00) do 27 kwietnia 2020 r. (do godz. 12.00)

– III runda: od 30 kwietnia 2020 r. (od godz. 9.00) do 11 maja 2020 r. (do godz. 12.00)

Alokacja na konkurs wynosi: 10 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

Typ operacji: Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego pod kątem rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów.

Alokacja na konkurs (10 000 000,00 zł) podzielona jest na obszary:

1) Obszar I: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna wraz z językami obcymi (z uwzględnianiem programów nauczania do języków obcych nowożytnych: włoski, hiszpański, rosyjski) Maksymalna wysokość dofinansowania: 1 552 000,00 zł

2) Obszar II: przedmioty humanistyczne i artystyczneMaksymalna wysokość dofinansowania: 1 788 000,00 zł

3) Obszar III: przedmioty matematyczneMaksymalna wysokość dofinansowania: 1 440 000,00 zł

4) Obszar IV: przedmioty przyrodniczeMaksymalna wysokość dofinansowania: 1 620 000,00 zł

5) Obszar V: języki obce (II etap edukacyjny z uwzględnieniem programów nauczania do języków obcych nowożytnych: włoski, hiszpański, rosyjski)Maksymalna wysokość dofinansowania: 1 200 000,00 zł

6)Obszar VI: języki obce III etap edukacyjny (obszar III etap edukacyjny – LO TECH szkoła branżowa I i II stopnia z uwzględnieniem programów nauczania do języków obcych nowożytnych: włoski, hiszpański, rosyjski).

Maksymalna wysokość dofinansowania: 2 400 000,00 zł.

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty wyszczególnione w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SZOOP) oraz wskazane w kryterium dostępu nr 1, zgodnie z którym wnioskodawcą projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu narzędzi edukacyjnych, np. programów nauczania, scenariuszy zajęć/lekcji, scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych, kryteriów wymagań edukacyjnych, narzędzi pomiaru dydaktycznego i ewaluacji procesu dydaktycznego, poradników metodycznych dla nauczycieli, map, modeli, gier dydaktycznych, kart pracy, animacji, filmów oraz narzędzi wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniających standard WCAG 2.0 lub 2.1.

Doświadczenie będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich pięciu lat (minimum 10 narzędzi edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów szkół realizujących kształcenie ogólne, każde narzędzie ma  spełniać standard WCAG 2.0 lub 2.1).

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszych narzędzi edukacyjnych, zgodnych ze standardami dydaktyczno-merytorycznymi, techniczno-graficznymi, funkcjonalnymi oraz dostępności, a także z innymi wymaganiami zawartymi w regulaminie konkursu, w tym zgodnymi z obowiązującym prawodawstwem krajowym oraz spełniającymi wszystkie kryteria opisane w konkursie.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie zestawów przykładowych narzędzi edukacyjnych do wychowania przedszkolnego oraz wszystkich przedmiotów kształcenia ogólnego z uwzględnieniem kryteriów i wymagań zawartych w regulaminie konkursu.

Link 

 

 • Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – II edycja.

Termin naboru: od 29 lutego 2020 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu.

Konkurs jest podzielony na rundy:

– I runda: od 29 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r. (do godz. 12.00)

– II runda: od 20 marca 2020 r. (od godz. 9.00) do 6 kwietnia 2020 r. (do godz. 12.00)

– III runda: od 9 kwietnia 2020 r. (od godz. 9.00) do 28 kwietnia 2020 r. (do godz. 12.00)

Alokacja na konkurs wynosi: 19 806 747,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%. 

Typ operacji: Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

a) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,

b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,

c) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,

d) przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Alokacja na konkurs (19 806 747,00 zł) została podzielona na 22 branże i wynosi:

1) branża poligraficzna – 837 000,00 zł

2) branża fryzjersko-kosmetyczna – 837 000,00 zł

3) branża transportu wodnego  – 837 000,00  zł

4) branża transportu kolejowego – 837 000,00 zł

5) branża spedycyjno-logistyczna – 837 000,00 zł

6) branża przemysłu mody  – 837 000,00 zł

7) branża chemiczna – 837 000,00 zł

8) branża ceramiczno-szklarska – 837 000,00 zł

9) branża spożywcza – 837 000,00 zł

10) branża ogrodnicza – 837 000,00 zł

11) branża leśna – 837 000,00 zł

12) branża mechaniczna – 837 000,00 zł

13) branża rolno-hodowlana – 837 000,00 zł

14) branża mechaniki precyzyjnej – 837 000,00 zł

15) branża motoryzacyjna – 837 000,00 zł

16) branża górniczo-wiertnicza – 837 000,00 zł

17) branża opieki zdrowotnej – 837 000,00 zł

18) branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia – 837 000,00 zł

19) branża teleinformatyczna – 837 000,00 zł

20) branża budowlana – 1 301 249,00 zł

21) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna – 1 301 249,00 zł

22) branża elektroenergetyczna – 1 301 249,00 zł

W ramach konkursu zostaną wybrane do dofinansowania maksymalnie 22 projekty, po jednym najwyżej ocenionym projekcie dla każdej z 22 branż. Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać alokacji przeznaczonej na daną grupę branżową wskazaną powyżej.

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

– organ prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzącą kształcenie w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;

 – publiczna/niepubliczna uczelnia prowadząca kształcenie na kierunkach studiów odpowiadających zawodom z klasyfikacji zawodów szkolnictwa  branżowego, które prowadzą lub planują uruchomić w roku szkolnym/akademickim 2020/2021 kształcenie na kierunkach właściwych dla danej branży, której dotyczy projekt.

Projekty realizowane są odpowiednio w partnerstwie organu prowadzącego publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach z publiczną/niepubliczną uczelnią akademicką lub zawodową albo w partnerstwie publicznej/niepublicznej uczelni akademickiej lub zawodowej z organem prowadzącym publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach.

Przedmiot konkursuWypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

a) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,

b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów szkół zawodowych przez wykładowców szkół wyższych z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,

c) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,

d) przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Link 

 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/20). Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Termin naboru:  od 29 lutego 2020 r. do wyczerpania limitu środków.

Konkurs jest podzielony na rundy. Pierwsza runda naboru: od 29 lutego 2020 r. do 12 marca 2020 r. (do godz. 12.00).

Alokacja na konkurs wynosi: 24 471 744,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%. 

Typ operacji: Wypracowanie rozwiązań na rzecz uruchomienia w szkołach usług asystenckich dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami:

– wypracowanie standardów usług asystenckich (przygotowanie założeń prawnych, włączenie kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, ZSK),

– przygotowanie kadry asystentów uczniów,

– pilotaż finansowania usług asystenckich.

Kto może składać wnioski

Beneficjentem (grantodawcą) jest podmiot posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń/kursów z zakresu:

– edukacji włączającej lub

– pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub

– specjalnych potrzeb edukacyjnych, w tym dla osób dorosłych lub

– usług asystenckich

dla minimum 500 osób łącznie (niebędących pracownikami tego podmiotu) lub zapewni w projekcie w ramach partnerstwa udział podmiotu posiadającego ww. doświadczenie w tym zakresie.

Beneficjent lub partner do realizacji projektu zaangażuje kadrę posiadającą doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów grantowych.

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania jednego projektu, którego przedmiotem będzie pilotaż usług asystenckich (ASPE) dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Ponadto, celem konkursu jest włączenie kwalifikacji „asystowanie uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” do ZSK, jak również przygotowanie 640 osób do świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach.

Projekt realizowany będzie w formule grantowej. W ramach projektu beneficjent (grantodawca) w otwartym naborze udzieli jednostkom samorządu terytorialnego lub innym osobom prawnym i fizycznym będącym organami prowadzącymi szkoły/przedszkola, które posiadają oddziały ogólnodostępne, granty na zatrudnienie minimum 640 osób, wykonujących zadania asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Link 

 

 • Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie (Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/20).

Typ operacji: Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (tj. danych o zawodach i kwalifikacjach, filmów zawodoznawczych, statystyk dotyczących uczniów i absolwentów, narzędzi i materiałów wzbogacających warsztat pracy doradców zawodowych oraz zasobów możliwych do wykorzystania bezpośrednio przez uczniów, ich rodziców i innych dorosłych użytkowników systemu).

Termin naboru: od 31 stycznia 2020 r. do wyczerpania limitu środków (tzn. do wybrania do jednego, najwyżej ocenionego projektu, który będzie dofinansowany).

Konkurs jest podzielony na rundy. Pierwsza runda naboru: od 31 stycznia 2020 r. do 2 marca 2020 r. (do godz. 12.00).

Alokacja na konkurs wynosi 13 700 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%. 

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP oraz wskazane w kryterium dostępu, zgodnie z którymi beneficjentem projektu może być podmiot, który w ciągu ostatnich pięciu lat wytworzył co najmniej 50 materiałów/multimediów/narzędzi zawodoznawczych o charakterze edukacyjnym.

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest przygotowanie multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 137 zawodów szkolnictwa zawodowego na podstawie modelowej informacji stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu.

Link 

2) Konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Lista wybranych konkursów dla poszczególnych województw:

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

 • Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i ponadpodstawowej – ZIT AJ ; Nr konkursu: RPDS.10.02.03-IZ.00-02-382/20 

Termin naboru:  od 16 marca 2020 r. do 6 kwietnia 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 4 340 428,23 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95 %. 

Beneficjentami mogą być: 

– jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;

– jednostki organizacyjne jst;

– organizacje pozarządowe;

– organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów

10.2.A. Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Wsparcie może objąć w szczególności:

– realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem;

– realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej;

– realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;

– wdrożenie nowych form i programów nauczania;

– tworzenie i realizację zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

– organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;

– nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu osiągnięcia założonych celów edukacyjnych;

– wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER;

– realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą;

– wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;

– kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń. 

10.2.B. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego poprzez: 

– wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych;

– kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów. 

10.2.C. Realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki). 

10.2.D. Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia, w szczególności poprzez: 

– doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień; 

– wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty. 

10.2.E. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki). 

10.2.F. Rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym. 

10.2.G. Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów, nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, m.in.: 

– kursy i szkolenia doskonalące (w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER), studia podyplomowe;

– wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;

– realizacja w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania;

– staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty albo instytucjami wspomagającymi szkoły i placówki;

– wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER;

– podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;

– doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;

– przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy. 

10.2.H. Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o szczególnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (m.in. uczniów z niepełnosprawnościami, uczniów uzdolnionych, zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki). 

Kategorią interwencji dla ogłaszanych konkursów jest kategoria interwencji 115, która odpowiada bezpośrednio celowi dążącemu do ograniczania i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianiu równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Link 

 

 • Poddziałanie 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne.

Termin naboru: od 14 lutego 2020 r. do 19 marca 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 19 877 520 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym – na projekty realizowane na terenie województwa dolnośląskiego z wyłączeniem obszarów poszczególnych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW).

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;- jednostki organizacyjne JST;

– organy prowadzące szkoły, w tym organizacje pozarządowe;

– specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Przedmiot konkursu: inwestycje w edukację ponadpodstawową zawodową, tj.: 

[7.2 A]  Przedsięwzięcia prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę lub adaptację (w tym także zakup wyposażenia) placówek i szkół ponadpodstawowych, w tym zawodowych i specjalnych. 

[7.2 B] Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych. 

[7.2 C] Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów z niepełnosprawnościami, uczniów szczególnie uzdolnionych. 

[7.2 D] Przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego oraz tworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenie warsztatów, pracowni itp.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 • Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Konkurs otwarty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/20.

Termin naboru: od 27 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 9 717 880,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%. 

W ramach Działania 12.4 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

– szkoła prowadząca kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół podstawowych artystycznych) albo szkoła specjalna przyspasabiająca do pracy,

albo

– organ prowadzący podmiot wymieniony w lit. a 

(Typ projektu nr 1 lit. a-j w SZOOP)

Dofinansowane mogą być projekty w zakresie:

a) zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, kształcenie praktyczne w miejscu pracy, staże uczniowskie, praktyki i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu;

b) współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych;

c) aktualizowania swojej wiedzy przez nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu;

d) wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego;

e) dodatkowych zajęć specjalistycznych, umożliwiających uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych;

f) wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy;

g) wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych;

h) organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych – ang. transversal skills – niezbędnych na rynku pracy (w tym nauczanie eksperymentalne i indywidualizacja pracy z uczniem), tj. zajęć w zakresie umiejętności matematyczno -przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia (ang. literacy), kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy,

i) organizowania i udzielania doradztwa zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

j) promocji kształcenia zawodowego, w tym organizacji/udziału w targach edukacyjnych.

Link 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

 • Poddziałanie 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Zielona Góra. Konkurs nr RPLB. 08.01.03-IZ.00-08-K01/20.

Termin naboru:  od 24 do 31 marca 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 260 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%. 

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy beneficjentów:

– jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

– organizacje pozarządowe,- przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,

– podmioty ekonomii społecznej,

– szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem następujących partnerów:

– jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

– szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące,- przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

– podmioty ekonomii społecznej,

– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,- organizacje pozarządowe,

– samorządowe instytucje kultury,- instytucje rynku pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

II. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane samodzielnie.

III. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego (OWP) o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów

a) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;

c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna,

IV. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego (OWP).

V. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym  w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych:

a) kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego  do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450);

b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i  samokształcenia nauczycieli;

c) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.Wymagana jest realizacja II typu projektu. Typy projektów III-V mogą występować jedynie jako uzupełnienie działań realizowanych w konkretnym OWP w typie II.

Link 

 • Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT. Konkurs nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/20.

Termin naboru:  od 16 do 23 marca 2020 r. 

Alokacja na konkurs wynosi: 2 352 941,18 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%. 

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy beneficjentów:

– jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

– organizacje pozarządowe,

– przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,

– podmioty ekonomii społecznej,

– szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

I. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP), również specjalnych i integracyjnych.

II. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane samodzielnie.

III. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów:

a) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

b) i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

c) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;

d) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, np. gimnastyka korekcyjna,IV. Wydłużenie godzin pracy OWP.

V. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych:

a) kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)

b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;

c) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

Wymagana jest realizacja I i/lub II typu projektu. Typy projektów III-V mogą występować jedynie jako uzupełnienie działań realizowanych w konkretnym OWP w typach I i/lub II.

Link 

 

 • Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT; konkurs nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/20.

Termin naboru: od 16 do 23 marca 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 4 500 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%. 

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy beneficjentów:

– jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

– organizacje pozarządowe,

– przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,

– podmioty ekonomii społecznej,

– szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

I. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP[1] (również specjalnych i integracyjnych).

II. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane samodzielnie.

III. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów:

a) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;

c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, np. gimnastyka korekcyjna,

IV. Wydłużenie godzin pracy OWP.

V. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych:

a) kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.

b) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;

c) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

Wymagana jest realizacja I i/lub II typu projektu. Typy projektów III-V mogą występować jedynie jako uzupełnienie działań realizowanych w konkretnym OWP w typach I i/lub II.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

 • Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów – RPMA.10.03.01-IP.01-14-090/20.

Termin naboru: 31 stycznia 2020 r. do 16.03.2020 (wydłużony termin)

Alokacja na konkurs wynosi: 27 547 650,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%. 

Beneficjentami mogą być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Zgodnie z kryterium dostępu nr 2 Wnioskodawcą w ramach projektu jest:

– organ prowadzący szkoły objęte wsparciem

lub

– podmiot posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze kształcenia zawodowego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym. Doświadczenie, którym legitymuje się wnioskodawca, musi pochodzić z okresu maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

1. Rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym realizacja staży:

a. staże uczniowskie, o których mowa w Prawie oświatowym, dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów branżowych szkół II stopnia oraz uczniów szkół policealnych realizowane w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie;

b. dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom lub słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, w tym udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej np. w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych;

c. organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich;

d. wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie potwierdzania umiejętności zawodowych nabywanych przez uczniów kształcących się w danym zawodzie w ramach przygotowania do uzyskania uprawnień zawodowych;

e. programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie;

f. włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów zawodowych oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie, przez tworzenie w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, CKZiU, CKZ u pracodawców lub przedsiębiorców branżowych ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów zawodowych, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach zawodowych w charakterze egzaminatorów;

g. tworzenie klas patronackich w szkołach;

h. opracowanie lub modyfikację programów nauczania;

i. wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach POWER;

j. przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy.

2. Kształtowanie u uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w szczególności obejmujące:

a. realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem;

b. realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;

c. realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;

d. wdrożenie nowych form i programów nauczania;

e. tworzenie i realizacja zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe;

f. organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;

g. nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty (w tym m. in.: przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorców) w celu osiągniecia założonych celów edukacyjnych;

h. wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach POWER;

i. realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.

3. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego (tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i/lub jednostek systemu oświaty realizujących zadania CKZiU) w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego – wyłącznie jako element projektu:

a. wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne w celu tworzenia warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów.

4. Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy.

5. Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu:

a. kursy lub szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;

b. praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym szkolenia branżowe u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z nauczanym zawodem lub branżą;

c. studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne);

d. wspieranie istniejących, budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia;

e. realizację programów wspomagania; program wspomagania jest formą doskonalenia nauczycieli związaną z bezpośrednim wsparciem szkół i placówek systemu oświaty;

f. programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw;

g. wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach POWER.

6. Prowadzenie doradztwa zawodowego (w 7. i 8. klasach szkół podstawowych i szkołach prowadzących kształcenie zawodowe ) i rozwój współpracy z rynkiem pracy:

a. uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach;

b. tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK);

c. zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego;

d. działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno -zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

Link 

 • Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna. Konkurs RPMA.10.01.04-IP.01-14-091/20.

Termin naboru:  od 23 marca 2020 r. do 29 kwietnia 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 4 287 300,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 80%. 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 wnioskodawcą jest organ prowadzący ośrodki wychowania przedszkolnego planowane do objęcia wsparciem.

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez:

a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP), również specjalnych i integracyjnych;

b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności; działania te mogą być realizowane samodzielnie;

c) rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;

d) wydłużenie godzin pracy OWP;

e) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Link 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

 • Działanie 9.1 Typ projektu 4: Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – LGD „Brama na Podlasie”.

Termin naboru:  od 6 do 16 marca 2020 r. 

Alokacja na konkurs wynosi 251 090,45 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  95%.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego – w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

W ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 4 w ramach Działania 9.1, tj.:

Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności poprzez:

4e) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematyczno-przyrodniczych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w OWP, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów.

Link 

 

 • Działanie 9.1 Typ projektu 4: Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – LGD „Puszcza Białowieska”.

Termin naboru:  od 6 do 16 marca 2020 r. 

Alokacja na konkurs wynosi 300 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego – w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

W ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 4 w ramach Działania 9.1, tj.:

Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności poprzez:

4b) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. 

4c) Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów u dzieci.Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:

– zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591, z późn. zm.): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

– zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;

– zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, np. gimnastyka korekcyjna.

Typ projektu 4c może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4b.

Link 

 

 • Działanie 9.1 Typ projektu 4: Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – LGD „Szlak Tatarski”

Termin naboru:  od 2 do 16 marca 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi 577 169,03 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  95%.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego – w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

W ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 4 w ramach Działania 9.1, tj.: Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności poprzez:

4b) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności; 

4c) Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:

– zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

 – zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa Oświatowego;

– zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;  

Typ projektu 4c może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a lub 4b.

4d) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a lub 4b).

4e) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematyczno-przyrodniczych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w OWP, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów.

4f) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności uniwersalnych (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) – wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4e.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

 • Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego; Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

Termin naboru: od 31 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi 2 414 788,24 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  95%.

Kto może składać wnioski:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

– Związek Metropolitalny;

– lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;

– inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;

– organizacje pozarządowe;

– podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;

– osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);

– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: 

 • przebudowa, budowa, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Link 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 • Poddziałanie 8.5.4  Kształcenie ustawiczne – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU). Konkurs nr RPSW.08.05.04-IZ.00-26-301/20.

Termin naboru:  od 30 marca 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi 1 520 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  95%.

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

– szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące,

– placówki kształcenia ustawicznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego i ich organy prowadzące,

– szkoły policealne różnego typu i ich organy prowadzące,

– pracodawcy/przedsiębiorcy/uczelnie,

– jednostki samorządu terytorialnego,

– osoby prawne,

– partnerzy społeczno-gospodarczy.

Wsparciem w ramach naboru mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanego w miejscu pracy, w tym realizacja staży zawodowych uczniów u pracodawców oraz kursy/szkolenia, które prowadzą do zdobycia dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.

2. Realizacja/wspieranie dualnego systemu kształcenia i szkolenia – teoria plus praktyka dla uczniów objętych wsparciem projektowym.

3. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

4. Zwiększanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów i/lub słuchaczy szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

5. Doskonalenie umiejętności nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

6. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego uczniów, a także działania w zakresie poradnictwa edukacyjnego, zawodowego i informacji zawodowej poprzez: 

a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu; 

b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

Link 

 

 • Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU). Konkurs nr RPSW.08.05.04-IZ.00-26-302/20.

Termin naboru:  od 30 marca 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi 2 280 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  95%.

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

– szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące,

– placówki kształcenia ustawicznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego i ich organy prowadzące,

– szkoły policealne różnego typu i ich organy prowadzące,

– pracodawcy/przedsiębiorcy/uczelnie,

– jednostki samorządu terytorialnego,

– osoby prawne,

– partnerzy społeczno-gospodarczy.

Wsparciem w ramach naboru mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanego w miejscu pracy, w tym realizacja staży zawodowych uczniów u pracodawców oraz kursy/szkolenia, które prowadzą do zdobycia dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.

2. Realizacja/wspieranie dualnego systemu kształcenia i szkolenia – teoria plus praktyka – dla uczniów objętych wsparciem projektowym.

3. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

4. Zwiększanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów i/lub słuchaczy szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

5. Doskonalenie umiejętności nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

6. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego uczniów, a także działania w zakresie poradnictwa edukacyjnego, zawodowego i informacji zawodowej poprzez:

a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu;

b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

Link 

 • Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych. Konkurs nr RPSW.08.03.02-IZ.00-26-303/20.

Termin naboru:  od 30 marca 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi 2 790 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  90%.

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

– szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty/ustawy Prawo oświatowe i ich organy prowadzące,

– organizacje pozarządowe,- osoby prawne,

– jednostki samorządu terytorialnego.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez:

a) realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów, doradztwa edukacyjno-zawodowego, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli/pracowników pedagogicznych w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych  niezbędnych na rynku pracy (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a),

c) doposażenie bazy dydaktycznej jest możliwe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań projektu w obszarze rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i/lub  umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a lub a i b).

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez:

a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. b lub c),

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli/pracowników pedagogicznych, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a),

c) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a lub a i b).

3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez:

a) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty,

b) przygotowanie nauczycieli/pracowników pedagogicznych, do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

c) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także w podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.

Link 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 • Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.Konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/20.

Termin naboru:  od 17 lutego 2020 r. do 9 marca 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi 9 326 626,68 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  85%.

Kto może składać wnioski:

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – program realizowany przez następujące działania:

– tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych),

– rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym deficytów wynikających z niepełnosprawności),

– wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego,

– doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

2. Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności – program realizowany przez następujące działania:

– kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych,

– doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych.Link:

Link 

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 • Poddziałanie 9.3.2  Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego. 

Termin naboru:  od 1 kwietnia 2020 r. do 19 czerwca 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi 42 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  85%.

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

– jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;

– szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne i ich organa prowadzące;

– organizacje pozarządowe;

– szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji (kształcenia zawodowego).

O wsparcie nie mogą ubiegać się podmioty (beneficjenci, partnerzy w projekcie), które uzyskały już wcześniej środki finansowe w WRPO 2014+ na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury szkolnictwa zawodowego.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

1. Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne poprzez:

– przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację i/lub wyposażenie (sprzęt, w tym nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) istniejących obiektów,

– budowę i/lub wyposażenie (sprzęt, w tym wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny oraz pomoce dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.

2. Inwestycje w infrastrukturę służącą popularyzacji nauki i innowacji (tj. np. centra kreatywności, „Małe Koperniki”):

– projekty popularyzujące wykształcenie techniczne czy innowacyjność, realizowane poza systemem oświaty,

– projekty szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe promujące wśród dzieci i uczniów niższych poziomów edukacji specjalności techniczne najbardziej odpowiednie do potrzeb rynku pracy. Inwestycje w tym zakresie związane będą głównie z doposażeniem i wyposażeniem w sprzęt oraz modernizacją i adaptacją istniejących obiektów.
Link 

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

 • Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Numer naboru:  RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20.

Termin naboru:  od 21 lutego 2020 r. do 23 marca 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi 35 155 334,11 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  90%.

O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym mogą się ubiegać:

– wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń,

– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe  i/lub osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych poprzez:

a) staże uczniowskie, o których mowa w Prawie oświatowym, dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów branżowych szkół II stopnia oraz uczniów szkół policealnych realizowane w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie,

b) realizację kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy,

c) wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego,

d) pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe/umiejętności uniwersalne lub zawodowe,

e) pomoc finansową, umożliwiającą uczniom/ słuchaczom naukę w szkole kształcenia zawodowego poza miejscem zamieszkania (zwrot kosztów dojazdu lub zwrot kosztów zakwaterowania),

f) zdobywanie przez uczniów i słuchaczy uprawnień do wykonywania zawodu, w ramach którego realizują kształcenie zawodowe,  

g) organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,

h) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,

i) programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie,

j) realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w art. 117 ust. 1a pkt 1, 2, 3 i 5 Prawa oświatowego,

k) doradztwo zawodowe,

l) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER,

m) przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy.

2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez:

a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem,

b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,

c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia,

d) wdrożenie nowych form i programów nauczania,

e) tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych,

f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy,

g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu osiągnięcia założonych celów edukacyjnych,

h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KLoraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER, realizację zajęć poza szkołą lub poza lekcjami.

3. Przygotowanie i wdrożenie programów mających na celu zwiększenie przedsiębiorczości i innowacyjności na poziomie edukacji szkolnej – m.in. poprzez finansowanie wdrażania takich programów dla uczniów (w tym zakup niezbędnego wyposażenia), przygotowanie nauczycieli do prowadzenia takich zajęć itp.

4. Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego.

5. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym w szczególności poprzez:

a) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie, w tym m. in.: poprzez tworzenie w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, CKZiU, CKZ u pracodawców lub przedsiębiorców branżowych ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną lub właściwą izbę rzemieślniczą do przeprowadzania egzaminów zawodowych, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach zawodowych  w charakterze egzaminatorów,

b) tworzenie klas patronackich w szkołach,

c) współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,

d) opracowywanie lub modyfikację programów nauczania,

e) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER;

f) współpracę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami wyższymi.

6. Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia ogólnego, zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, głównie poprzez:

a) kursy lub szkolenia doskonalące (teoretyczne lub praktyczne), w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach POWER,

b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym szkolenia branżowe, o których mowa w art. 3 pkt 7 oraz art.70c Karty nauczyciela, realizowane odpowiednio u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z nauczanym zawodem lub branżą,

c) studia podyplomowe, w tym przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne),

d) wspieranie istniejących, budowanie nowych lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia,

e) realizację programów wspomagania,

f) programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw,

g) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER.

7. Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego w szczególności poprzez:

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa  zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie  kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach,

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK),

c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa zawodowego.

Link 

3) Fundusze Norweskie i EOG 2014-2021. III edycja w Polsce

Obecnie został uruchomiony nabór wniosków na wizyty przygotowawcze finansowane z FWD (MF EOG 2014-2021 i NMF 2014-2021). Są to krótkie wizyty przedstawicieli polskich instytucji edukacyjnych do podmiotów z państw-darczyńców, mające na celu:

• nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami z Polski i z państw-darczyńców,

• przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu, w ramach komponentów Programu Edukacja.

Termin naboru: od 26 lutego 2020 r. – do wyczerpania puli dostępnych środków, nie później niż do 30 grudnia 2020 r.

Link: https://education.org.pl/nabory_archiwum/wizyty-przygotowawcze/

EXHAVJnhCVAAAAABJRU5ErkJggg==

Program „Edukacja”, o całkowitym budżecie 23,53 mln euro (z których 20 tys. euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a 3,53 mln euro wkład krajowy) wdrażany jest  przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącą rolę Operatora Programu, we współpracy z Partnerami z państw-darczyńców: Norweską Agencją Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (DIKU), Agencją ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA) i Islandzkim Centrum Badań (RANNIS).

O wsparcie w ramach uruchamianego programu będą mogły się ubiegać polskie instytucje działające w obszarze edukacji na wszystkich poziomach.

W programie przewidziano cztery komponenty tematyczne:

I. rozwój zawodowy pracowników instytucji edukacyjnych,

II. mobilność w edukacji wyższej – dla studentów i pracowników,

III. wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania zawodowego i ustawicznego,

IV. wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania na wszystkich szczeblach edukacji (z wyłączeniem VET i kształcenia ustawicznego) poprzez współpracę instytucjonalną.

Operator Programu planuje trzy nabory na projekty, w ramach każdego z czterech ww. komponentów (w 2019, 2020 i 2021 r.). Skala dofinansowania w ramach poszczególnych komponentów będzie się różnić, zamykając się w przedziale od ok. 2 do 30 tys. euro w przypadku inicjatyw w obszarze rozwoju zawodowego pracowników instytucji edukacyjnych, oraz w przedziale 20-200 tys. euro w przypadku komponentu mobilność w edukacji wyższej oraz 35-250 tys. euro w pozostałych dwóch komponentach.

Przewidywane rodzaje aktywności, na które będzie można uzyskać wsparcie, to w szczególności: wizyty studyjne, wymiana doświadczeń, asystowanie w pracy pracownikowi zagranicznej instytucji partnerskiej (tzw. job shadowing), szkolenia dla polskich pracowników prowadzone przez ekspertów z państw-darczyńców, rozwój i modernizacja oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego i ustawicznego oraz narodowych strategii i polityk w zakresie edukacji zawodowej i ustawicznej. Wsparcie dostępne będzie też na działania bilateralne, w tym na wizyty przygotowawcze dla wnioskodawców projektów zgłaszanych w ramach naborów. 

Dofinansowanie projektów otrzymane w ramach Programu pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowanego kosztu projektu. Dofinansowanie przyznawane jest w euro

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie: www.education.org.pl oraz na: http://www.eog.gov.pl 

 

4) Program Erasmus+

Program Erasmus+ realizowany jest w latach 2014-2020; oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:

Terminy składania wniosków: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/ 

Terminy na rok 2020

Akcja 1

– Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r. (zakończony), 30 kwietnia 2020 r., 1 października 2020 r.  (do godziny 12:00 czasu brukselskiego)

– Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 5 lutego 2020 r. (zakończony).

– Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 13 lutego 2020 r. (zakończony).

Akcja 2

– Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r. (zakończony), 30 kwietnia 2020 r., 1 października 2019 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego

– Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 24 marca 2020 r. (do godziny 12:00 czasu brukselskiego) 

– Uniwersytety Europejskie  – 26 lutego 2020 r. (zakończony).

– Sojusze na rzecz wiedzy – 26 lutego 2020 r. (zakończony).

– Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2020 r.  (zakończony).

– Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 5 lutego 2020 r. (zakończony).

– Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r. (zakończony).

Akcja 3

– Projekty w zakresie dialogu  z młodzieżą– 5 lutego 2020 r. (zakończony)., 30 kwietnia 2020 r., 1 października 2020 r. (do godziny 12:00 czasu brukselskiego)

Działania „Jean Monnet”

– Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 20 lutego 2020 r. (zakończony).

Działania w dziedzinie sportu

– Współpraca partnerska – 2 kwietnia 2020 r. (do godziny 17:00 czasu brukselskiego)

– Małe partnerstwa współpracy – 2 kwietnia 2020 r. (do godziny 17:00 czasu brukselskiego)

– Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 2 kwietnia 2020 r. (do godziny 17:00 czasu brukselskiego)

Wydarzenia:

Dni otwarte dla wnioskodawców programu Erasmus+ Edukacja szkolna – 6 i 12 marca 2020 r.

Opis wydarzenia

Serdecznie zaprasza się zainteresowanych programem Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne, którzy zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie w 2020 r., na Dni otwarte, które odbywać się będą w siedzibie FRSE przy Al. Jerozolimskich 142 A w Warszawie 6 i 12 marca 2020 r. w godz. 10:00-15:00.Dni otwarte przeznaczone są dla przedstawicieli instytucji zamierzających składać wnioski w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna – Współpraca szkół (KA229) oraz Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej (KA201) w konkursie 2020.

Termin składania wniosków do Akcji 2 Edukacja szkolna – Partnerstwa strategiczne upływa 24 marca 2020 r. o godzinie 12:00 czasu brukselskiego.

Cele wydarzenia

Celem konsultacji jest przybliżenie wymagań konkursowych oraz sposobu wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w nowej rundzie selekcyjnej 2020. Prosimy zatem o szczegółowe zapoznanie się z przewodnikiem po Programie Erasmus + oraz innymi dokumentami umieszczonymi na stronie internetowej http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/akcja-2/ i przygotowanie konkretnych pytań.

W ramach indywidualnych konsultacji będzie można omówić z pracownikami Narodowej Agencji zasady dotyczące składania wniosków oraz założenia dotyczące realizacji projektów w ramach tego sektora.

https://erasmusplus.org.pl/wydarzenia/dni-otwarte-dla-wnioskodawcow-programu-erasmus-edukacja-szkolna-akcja-2-partnerstwa-strategiczne-2/ 

Link do programu: https://erasmusplus.org.pl 

Na stronie programu Erasmus+ są dostępne szczegółowe informacje, jak złożyć wniosek:  http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można także znaleźć w przewodniku:

Przewodnik po programie Erasmus+ (wersja angielska)

Przewodnik po programie Erasmus+ w języku polskim [PDF]

Archiwum wpisów: