Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 11/2020

lis 2, 2020

Raport 11/2020

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO
w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych możliwych źródeł na realizację
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji
dla organizacji pozarządowych i szkół STO.

————————–

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020

 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do języków obcych (konkurs POWR.02.10.00-IP.02-00-009/20).

Termin naboru: od 21 września 2020 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu.

Alokacja na konkurs wynosi: 45 339 00,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%

Konkurs jest podzielony na rundy.

Podział alokacji na poszczególne obszary:

Obszar I: Język angielski I (szkoła podstawowa: klasy I–III i klasy IV–VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym). Maksymalna wartość projektu: 11 933 900,00 zł.

Obszar II: Język niemiecki I (szkoła podstawowa: klasy I–III i klasy IV–VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym). Maksymalna wartość projektu: 11 933 900,00 zł.

Obszar III: Język francuski II (szkoła podstawowa klasy VII–VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum).Maksymalna wartość projektu: 5 368 000,00 zł.

Obszar IV: Język włoski II (szkoła podstawowa klasy VII–VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum). Maksymalna wartość projektu: 5 368 000,00 zł.

Obszar V: Język hiszpański II (szkoła podstawowa klasy VII–VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum). Maksymalna wartość projektu: 5 368 000,00 zł.

Obszar VI: Język rosyjski II (szkoła podstawowa klasy VII–VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum). Maksymalna wartość projektu: 5 368 000,00 zł.

W ramach konkursu do dofinansowania wybranych zostanie maksymalnie 6 projektów, po jednym najwyżej ocenionym projekcie w każdym z 6 obszarów.

Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać alokacji przeznaczonej na dany obszar wskazany powyżej.

Kto może składać wnioski

Wnioskodawcą projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w dziedzinie tworzenia multimedialnych i interaktywnych materiałów, z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży lub dorosłych użytkowników w celach edukacyjno-szkoleniowych, w tym dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności spełniających standard WCAG 2.0 lub WCAG 2.1.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do języków obcych” jest opracowanie łącznie 3 474 e-materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych, w poszczególnych obszarach:

Obszar I: Język angielski I (szkoła podstawowa: klasy I–III i klasy IV–VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym) – łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 937, w tym 545 do szkoły podstawowej i 392 do szkoły ponadpodstawowej.

Obszar II: Język niemiecki I (szkoła podstawowa: klasy I–III i klasy IV–VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym) – łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 937, w tym 545 do szkoły podstawowej i 392 do szkoły ponadpodstawowej.

Obszar III: Język francuski II (szkoła podstawowa klasy VII–VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum) – łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 400, w tym 120 do szkoły podstawowej i 280 do szkoły ponadpodstawowej.

Obszar IV: Język włoski II (szkoła podstawowa klasy VII–VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum) – łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 400, w tym 120 do szkoły podstawowej i 280 do szkoły ponadpodstawowej.

Obszar V: Język hiszpański II (szkoła podstawowa klasy VII–VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum) – łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 400, w tym 120 do szkoły podstawowej i 280 do szkoły ponadpodstawowej.

Obszar VI: Język rosyjski II (szkoła podstawowa klasy VII–VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum) – łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 400, w tym 120 do szkoły podstawowej i 280 do szkoły ponadpodstawowej.

Link 

 

 • Działanie 2.15 Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego (e-materiały zawodowe). Konkurs POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20.

Termin naboru: od 24 sierpnia 2020 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach każdego z 13 obszarów lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu. Konkurs jest podzielony na rundy. 

Alokacja na konkurs wynosi: 136 110 000,00 zł.Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

Alokacja : podział na następujące obszary:   

Obszar I – 8 060 000,00 zł   

Obszar II – 17 940 000,00 zł   

Obszar III – 4 680 000,00 zł   

Obszar IV – 17 550 000,00 zł   

Obszar V – 7 020 000,00 zł   

Obszar VI – 11 050 000,00 zł   

Obszar VII – 6 630 000,00 zł   

Obszar VIII – 4 810 000,00 zł   

Obszar IX – 13 390 000,00 zł   

Obszar X – 14 690 000,00 zł   

Obszar XI – 11 700 000,00 zł   

Obszar XII – 12 350 000,00 zł   

Obszar XIII – 6 240 000,00 zł

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SZOOP), spełniające warunek określony w kryterium dostępu nr 1, zgodnie z którym beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w dziedzinie tworzenia multimedialnych i interaktywnych materiałów lub symulatorów/VR z przeznaczeniem dla młodzieży lub dorosłych użytkowników w celach edukacyjno-szkoleniowych.

Doświadczenie w dziedzinie tworzenia multimedialnych i interaktywnych materiałów lub symulatorów/VR będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat (minimum 20 multimedialnych i interaktywnych materiałów, w tym minimum jeden materiał dostępny dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniający standard WCAG 2.0 lub WCAG 2.1 lub minimum 3 symulatory/VR).

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest opracowanie i upowszechnienie 800 e-materiałów do kształcenia zawodowego w zakresie zawodów (kwalifikacji) reprezentujących 32 branże wyodrębnione w ramach szkolnictwa branżowego (zgodnie z zapisami w rozporządzeniu MEN Dz.U. z 2019 r., poz. 316).

W ramach konkursu wyodrębniono 13 obszarów. Pojedynczy projekt obejmuje opracowanie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla 1 z 13 obszarów, z uwzględnieniem wymaganej minimalnej liczby e-materiałów dla zawodów (kwalifikacji) wchodzących w skład poszczególnych branż.

Link 

 • Działanie 2.10 Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – III etap (e-materiały ogólne). Konkurs POWR.02.10.00-IP.02-00-004/20.

Termin naboru: od 18 sierpnia 2020 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu. Konkurs jest podzielony na rundy. 

Alokacja na konkurs wynosi: 30 548 898,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

Alokacja ostała podzielona na 6 obszarów. Poniżej przedstawiono podział alokacji na poszczególne obszary:

1. E-materiały dydaktyczne do edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy o społeczeństwie i historii – 3 361 938,00 zł.

2. E-materiały do języka polskiego – 4 288 040,00 zł.

3. E-materiały dydaktyczne do biologii, przyrody, chemii i geografii – 6 95 840,00 zł.

4. E-materiały dydaktyczne do fizyki, matematyki i informatyki – 3 012 080,00 zł.

5. E-materiały dydaktyczne do muzyki, historii muzyki, plastyki, historii sztuki oraz języka łacińskiego i kultury antycznej – 8 188 000,00 zł.

6. E-materiały dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej – 5 303 000,00 zł.

W ramach konkursu do dofinansowania wybrane zostanie maksymalnie 6 projektów, po jednym najwyżej ocenionym projekcie, dla każdego z 6 obszarów.

Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać alokacji przeznaczonej na dany obszar wskazany powyżej.

Kto może składać wnioski

Wnioskodawcą projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniających standard WCAG 2.0 lub 2.1. Doświadczenie będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów szkół realizujących kształcenie ogólne), w tym minimum jeden materiał spełniający standard WCAG 2.0 lub 2.1).

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – III etap” jest opracowanie łącznie 1047 nowych e-materiałów dydaktycznych oraz aktualizacja 3115 istniejących e-materiałów dydaktycznych, w poszczególnych obszarach przedmiotowych:

Obszar I – edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie i historia – łącznie 633 e-materiały, w tym 182 nowe i 451 zaktualizowanych;

Obszar II – język polski – łącznie 931 e-materiały, w tym 166 nowych i 765 zaktualizowanych;

Obszar III – biologia, przyroda, chemia i geografia – łącznie 759 e-materiałów, w tym 217 nowych i 542 zaktualizowane;

Obszar IV – fizyka, matematyka i informatyka – łącznie 964 e-materiały, w tym 109 nowych i 855 zaktualizowane;

Obszar V muzyka, historia muzyki, plastyka, historia sztuki oraz język łaciński i kultura antyczna – łącznie 151 nowych e-materiałów;

Obszar VI – edukacja wczesnoszkolna – łącznie 724 e-materiały, w tym 222 nowych i 502 zaktualizowane.

Link 

2) Konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Lista wybranych konkursów dla poszczególnych województw:

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 • Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna. Konkurs otwarty nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20.

Termin naboru: od 24 czerwca 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. (ponownie przesunięty termin, zmiana regulaminu 24.06.2020).

Alokacja na konkurs wynosi: 19 678 707,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Nabór jest organizowany w trybie konkursowym. Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza że nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony jest w sposób ciągły: od dnia 24 czerwca 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. (do godz. 15:30). Konkurs jest podzielony na rundy. 1 runda odbyła się od 24 czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r. Runda konkursowa trwa 14 dni. Rundy konkursowe następują jedna po drugiej. Liczba rund konkursowych jest uzależniona od stopnia wykorzystania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w ramach konkursu. 

W dniu 6 lipca 2020 r. zawieszono czasowo konkurs nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 (gdyż kwota wnioskowanego dofinansowania we wnioskach o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs przekroczyła 125% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu), a następnie przeprowadzono weryfikację warunków formalnych wniosków w ramach I i II rundy konkursowej.

W ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

– podmioty uprawnione do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące albo

– inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych>) w partnerstwie z ww.

(Typ projektu 1, 2 w SZOOP)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty w zakresie:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym lub dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

2. Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

Link 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

 • Poddziałanie XI. 3.2 Kształcenie zawodowe – Miasto Łódź.

Termin naboru:  od 31 października 2020 r. do 9 listopada 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 8 055 138,72 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

– Miasto Łódź,

– Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

1. Wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (w tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujące:

a) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności poprzez realizację wysokiej jakości staży uczniowskich zawodowych, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych.

b) doskonalenie umiejętności kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego, w tym poprzez poszerzanie oferty staży i praktyk dla nauczycieli

c) wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego. Działania wymienione w pkt 1 c będą stanowiły uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 1a i 1b. 

d) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania

e) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, w szczególności poprzez tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa). 

Działania wymienione w pkt 1e będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie innych działań przewidzianych w projekcie.

Wsparcie w pierwszym typie projektu nie przewiduje realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy), w tym w celu przeciwdziałania brakom kadrowym w kształceniu zawodowym. Wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego jest realizowane wyłącznie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie danej kwalifikacji, zgodnie obowiązującymi przepisami w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Wsparcie w zakresie 2 typu projektu nie przewiduje wyposażenia/doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego. Grupą docelową są osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

3. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego (CKZ) i centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) we współpracy z pracodawcami, w zakresie:

a) przygotowania szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do utworzenia CKZ lub CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZ lub CKZiU dla określonej branży/zawodu

b) wsparcia realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZ, CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZ lub CKZiU. Działania wymienione w pkt 3 a będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 3 b IZ RPO WŁ gwarantuje, że CKZ, CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZ lub CKZiU będą wspierane w pierwszej kolejności w branżach/ zawodach kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionalnej, w branżach/ zawodach, w których na szeroką skalę występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, w branżach/ zawodach szybkiego wzrostu lub w tzw. inteligentnych specjalizacjach.

4. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych obejmujące: 

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 

Działania w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych na rzecz wsparcia kształcenia zawodowego o których mowa w 1 typie projektu.

5. Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu  pracy. Realizacja 5 typu projektu zakłada realizację dualnego systemu kształcenia w formach szkolnych.

W przypadku realizacji projektu obejmującego 5 typ projektu działania związane z wyposażeniem przyszkolnych pracowni zawodowych/ warsztatów nie będzie możliwe.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

 • Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego..

Termin naboru:  od 12 do 20 listopada 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi 20 000 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) mogą ubiegać się: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z zastrzeżeniem kryterium dostępu nr 4, zgodnie z którym wnioskodawcą może być wyłącznie jeden z poniższych podmiotów:

– organ prowadzący szkoły prowadzące kształcenie zawodowe z wyłączeniem szkół policealnych,

– pracodawca/organizacja pracodawców posiadająca osobowość prawną o potencjale adekwatnym do założeń projektu, obligatoryjnie w partnerstwie z organem/organami prowadzącymi szkoły, o ile projekt zakłada tworzenie lub modyfikację kierunku kształcenia, objęcie kierunku patronatem i realizację staży uczniowskich przez wnioskodawcę.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez:

1. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji  zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli  kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu, a także stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w szczególności poprzez:

a) kursy lub szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne) w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER,

b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym – szkolenia branżowe, o których mowa w art. 3 pkt 7 oraz art.70c Karty Nauczyciela, realizowane odpowiednio u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z nauczanym zawodem lub branżą,

c) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne),

d) wspieranie istniejących, budowanie nowych lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia,

e) realizacja programów wspomagania,

f) programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw,

g) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER;

2. Uzyskiwanie lub uzupełnianie wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych przez uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych poprzez m.in.:

a) staże uczniowskie, o których mowa w Prawie oświatowym, dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów branżowych szkół II stopnia oraz uczniów szkół policealnych realizowane w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie,

b) wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego,

c) dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom i słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,

d) organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,

e) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,

f) wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie potwierdzania umiejętności zawodowych nabywanych przez uczniów kształcących się w danym zawodzie w ramach przygotowania do uzyskania uprawnień zawodowych,

g) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER,

h) przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy,

i) realizację kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy,

j) programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie,

k) realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w art. 117 ust. 1a pkt 1,2,3 i 5 Prawa oświatowego.

3. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez m. in.:

a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty,

b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów lub słuchaczy mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,

c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia uczniów lub słuchaczy,

d) wdrożenie nowych form i programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty,

e) tworzenie i realizację zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych w szkołach lub placówkach systemu oświaty,

f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy,

g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu osiągnięcia założonych celów edukacyjnych,

h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER,i) doradztwo zawodowe dla uczniów lub słuchaczy, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,j) realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.

4. Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

5. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujące m.in.:

a) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie, przez tworzenie w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, CKZiU, CKZ, u pracodawców lub przedsiębiorców branżowych ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną lub właściwą izbę rzemieślniczą do przeprowadzania egzaminów zawodowych, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach zawodowych w charakterze egzaminatorów,

b) tworzenie klas patronackich w szkołach,

c) współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i w formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,

d) opracowanie lub modyfikację programów nauczania,

e) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER,

f) współpracę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami wyższymi.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

 • Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF); Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF.

Termin naboru:  od 30 października 2020 r. do 16 listopada 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi 4 000 000 zł, w tym:

– wsparcie finansowe w ramach EFS: 1 500 000,00 zł, tj. 1 500 00,00 zł ze środków EFS oraz 0,00 zł z budżetu państwa,

– wsparcie finansowe w ramach EFRR: 2 500 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będących organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne lub niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty zintegrowane, najbardziej przyczyniające się do zwiększenia stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmujące typy właściwe dla danego funduszu. W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujący typ projektu według Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020, tj.:

W ramach Poddziałania 3.1.3 (EFS):

Typ projektu nr 1:

Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach istniejących lub tworzenie nowych ośrodków na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta (w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu). Jednocześnie interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego.

Typ projektu nr 2:

Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

Typ projektu nr 3:

Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne i wyrównujące zdiagnozowane deficyty u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:

– zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591 z późn. zm.): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

– zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna,

– zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego,

– zajęcia edukacyjne językowe i matematyczne, zajęcia kształtujące postawę przedsiębiorczą i kreatywną u dzieci.

Typ projektu nr 3 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 1 lub 2.

Typ projektu nr 4:

Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Typ projektu nr 4 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 1 lub 2.

W ramach Poddziałania 8.2.2 (EFRR):

Typ projektu nr 1: 

Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego:

– budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury wychowania przedszkolnego, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń (budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków), zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw;

– działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia, jako jeden z elementów projektu.

Link 

 • Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Termin naboru:  od 19 października 2020 r. do 17 listopada 2020 r.

Alokacja na konkurs wynosi 6 000 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania:  85%.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. poz. 1657).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z niepełnosprawnościami.

2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:

– zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591 z późn.zm.): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

– zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;

– zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna.Typ projektu nr 3 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 1 lub 2.

4. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego. Typ projektu nr 4 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 1 lub 2.

5. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Typ projektu nr 5 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 1 lub 2.

6. Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w OWP, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów.

7. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa). Typ projektu nr 7 może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 6.

Link 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO. 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO. 

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO. 

 

 

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Obecnie nie ma konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

 

3) Fundusze Norweskie i EOG 2014-2021. III edycja w Polsce

Nastąpiła kolejna aktualizacja harmonogramu naborów w Funduszach norweskich i EOG. Zaktualizowany harmonogram naborów według stanu na 22 października 2020 roku:

https://www.eog.gov.pl/media/95310/Nabory_MF_EOG_I_NMF_2014-2021_22-10-2020.pdf

Najbliższe nabory w Programie Edukacja  (II i III runda połączone ) planowane są na I kwartał 2021 r.

Obecnie został uruchomiony nabór wniosków na wizyty przygotowawcze finansowane z FWD (MF EOG 2014-2021 i NMF 2014-2021). Są to krótkie wizyty przedstawicieli polskich instytucji edukacyjnych do podmiotów z Państw Darczyńców, mające na celu:

– nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami z Polski i z Państw Darczyńców,

– przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu, w ramach komponentów Programu Edukacja.

Termin naboru: od 26 lutego 2020 r. – do wyczerpania puli dostępnych środków, nie później niż do 30 grudnia 2020 r.

Link

Dotychczas zostały ogłoszone 2 listy rankingowe, w tym tylko 1 projekt rekomendowany do dofinansowania.

Planowane programy wsparcia (budżet dla Polski = 809,3 mln euro)

EXHAVJnhCVAAAAABJRU5ErkJggg==

Program „Edukacja”, o całkowitym budżecie 23,53 mln euro (z których 20 mln euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a 3,53 mln euro wkład krajowy) wdrażany jest  przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącą rolę Operatora Programu, we współpracy z Partnerami z państw-darczyńców: Norweską Agencją Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (DIKU), Agencją ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA) i Islandzkim Centrum Badań (RANNIS).

O wsparcie w ramach uruchamianego programu będą mogły się ubiegać polskie instytucje działające w obszarze edukacji na wszystkich poziomach.

W programie przewidziano cztery komponenty tematyczne:

 • rozwój zawodowy pracowników instytucji edukacyjnych,
 • mobilność w edukacji wyższej – dla studentów i pracowników,
 • wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania zawodowego i ustawicznego,
 • wzmocnienie jakości i adekwatności nauczania na wszystkich szczeblach edukacji (z wyłączeniem VET i kształcenia ustawicznego) poprzez współpracę instytucjonalną.

Operator Programu planuje trzy nabory na projekty, w ramach każdego z czterech ww. komponentów (w 2019, 2020 i 2021 r.). Wobec COVID-19 nabory nr 2 i 3 zostały połączone i ogłoszone będą w I kwartale 2021 r.

Skala dofinansowania w ramach poszczególnych komponentów będzie się różnić, zamykając się w przedziale od ok. 2 do 30 tys. euro w przypadku inicjatyw w obszarze rozwoju zawodowego pracowników instytucji edukacyjnych, oraz w przedziale 20-200 tys. euro w przypadku komponentu mobilność w edukacji wyższej oraz 35-250 tys. euro w pozostałych dwóch komponentach.

Przewidywane rodzaje aktywności, na które będzie można uzyskać wsparcie, to w szczególności: wizyty studyjne, wymiana doświadczeń, asystowanie w pracy pracownikowi zagranicznej instytucji partnerskiej (tzw. job shadowing), szkolenia dla polskich pracowników prowadzone przez ekspertów z państw-darczyńców, rozwój i modernizacja oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego i ustawicznego oraz narodowych strategii i polityk w zakresie edukacji zawodowej i ustawicznej. Wsparcie dostępne będzie też na działania bilateralne, w tym na wizyty przygotowawcze dla wnioskodawców projektów zgłaszanych w ramach naborów. 

Dofinansowanie projektów otrzymane w ramach Programu pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowanego kosztu projektu. Dofinansowanie przyznawane jest w euro

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie: www.education.org.pl oraz na: www.eog.gov.pl 

 

4) Program Erasmus+

Program Erasmus+ realizowany jest w latach 2014-2020; oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:

Terminy składania wniosków: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/ 

Terminy na rok 2020 zostały wyczerpane; ostatnie konkursy zamknięto 29 października 2020 r.

Akcja 1

– Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r. (zakończony), 7 maja 2020 r.(zakończony), 1 października 2020 r.  (zakończony))

– Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 5 lutego 2020 r. (zakończony).

– Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 13 lutego 2020 r. (zakończony).

– Akredytacja w programie Erasmus w edycji 2020 na lata 2021-2027 (Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych, Kształcenie i szkolenia zawodowe) – termin: 29 października do godz. 12.00 w południe (czasu obowiązującego w Brukseli).

Akcja 2

– Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r. (zakończony), 7 maja 2020 r. (zakończony), 1 października 2020 r. (zakończony)

– Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 23 kwietnia 2020 r. (zakończony)  

– Uniwersytety Europejskie  – 26 lutego 2020 r.  (zakończony)

– Sojusze na rzecz wiedzy – 26 lutego 2020 r.  (zakończony)

– Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2020 r.  (zakończony)

– Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 5 lutego 2020 r. (zakończony)

– Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r. (zakończony)

Partnerstwa strategiczne w kontekście Covid-19

– Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej (w dziedzinach edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego) – termin: 29 października do godz. 12.00 w południe (czasu obowiązującego w Brukseli).

– Partnerstwa na rzecz kreatywności (w dziedzinach młodzieży, edukacji szkolnej i edukacji dorosłych) – termin: 29 października do godz. 12.00 w południe (czasu obowiązującego w Brukseli).

Akcja 3

– Projekty w zakresie dialogu  z młodzieżą – 5 lutego 2020 r. (zakończony), 7 maja 2020 r.  (zakończony), 1 października 2020 r. (zakończony)

Działania „Jean Monnet”

– Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 20 lutego 2020 r. (zakończony)

Działania w dziedzinie sportu

– Współpraca partnerska – 21 kwietnia 2020 r. (zakończony)

– Małe partnerstwa współpracy – 21 kwietnia 2020 r. (zakończony)

– Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 21 kwietnia 2020 r. (zakończony)

KOMENTARZ 

W sierpniu 2020 roku w obliczu wyjątkowych okoliczności związanych z pandemią Komisja Europejska ogłosiła w ramach Akcji 2 dwa nowe konkursy – Partnerstwa strategiczne w programie Erasmus+ w roku 2020 w kontekście COVID-19. Termin składania wniosków: 29 października 2020 r.

1. Partnerstwa  na  rzecz  gotowości  do  edukacji  cyfrowej (w  sektorze  Edukacji  szkolnej, Kształcenia i szkolenia zawodowego oraz Szkolnictwa wyższego): celem tych projektów jest przygotowanie  systemów  kształcenia  i  szkolenia  ułatwiających  podjęcie  wyzwań  związanych z niedawnym nieoczekiwanym przejściem na naukę przez Internet i na odległość, w tym wspieranie nauczycieli  w  rozwijaniu  umiejętności  cyfrowych  i  ochrona  integracyjnego charakteru możliwości uczenia się.

2. Partnerstwa na rzecz kreatywności (w sektorze Młodzieży, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych): mające na celu zaangażowanie organizacji zajmujących się edukacją formalną, nieformalną i pozaformalną wraz z organizacjami z sektora kultury i sektora kreatywnego w działania, które mają zwiększyć świadomość europejską i wzmocnić ich pozycję jako innowatorów w swoim lokalnym środowisku. Działanie to ma na celu wspieranie rozwoju umiejętności  i  kompetencji  kreatywnych,  a  także  podniesienie  poziomu  jakości, innowacyjności pracy z młodzieżą.

AKREDYTACJA

Akredytacja na lata 2021-2027: termin składania wniosków: 29 października 2020 r., do godz. 12.00

Zaproszenie do składania wniosków o akredytację w programie Erasmus w edycji 2020 w sektorze Edukacji dorosłych, Kształcenia i szkolenia zawodowego oraz Edukacji szkolnej zostało opublikowane w dniu 28 maja br. przez Komisję Europejską. Przyznanie Akredytacji umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów w Akcji 1 w latach 2021-2027.

W przypadku dużej liczby złożonych wniosków w Konkursie o Akredytacje, Narodowa Agencja Programu zastrzega sobie prawo do zastosowania limitu liczby przyznanych akredytacji we wszystkich trzech sektorach (tj. Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych, Kształcenie i szkolenia zawodowe).

Akredytacja Erasmus jest narzędziem dla organizacji zajmujących się edukacją dorosłych, kształceniem i szkoleniem zawodowym  oraz edukacją szkolną, które chcą otworzyć się na międzynarodową wymianę i współpracę. Przyznanie akredytacji Erasmus potwierdza, że wnioskodawca opracował plan wdrożenia wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach swoich starań na rzecz rozwoju swojej organizacji.

Zainteresowane jednostki mogą ubiegać się o indywidualną akredytację Erasmus dla swojej organizacji lub o akredytację Erasmus dla koordynatorów konsorcjum ds. mobilności. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w programie Erasmus+ (2014–2020).

Ponadto organizacje posiadające obecnie ważną Kartę jakości mobilności Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe mogą przenieść swoją akredytację na przyszły program, składając wniosek w ramach niniejszego zaproszenia. Organizacje te mogą ubiegać się o specjalną uproszczoną procedurę dla posiadaczy Karty jakości mobilności. W ramach niniejszego zaproszenia obecni posiadacze Karty jakości mobilności w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe mogą również otrzymać znak doskonałości, aby wyrazić uznanie dla ich dotychczasowej pracy na rzecz jakości.

Akredytowane organizacje Erasmus uzyskają uproszczony dostęp do możliwości finansowania w Akcji 1 w ramach przyszłej perspektywy programu (2021–2027). Zob. https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/akredytacja-w-programie-erasmus-w-edycji-2020/

Aktualne informacje na temat wniosków o akredytację znajdują się pod poniższym linkiem: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation 

INFORMACJE ZWIĄZANE Z OBECNĄ SYTUACJĄ

Projekty na nowo – realizacja działań w czasie epidemii COVID-19

Edukacja zdalna w szkolnictwie zawodowym – jak szkoły branżowe mogą reagować na obecny kryzys” – podsumowanie debaty online zorganizowanej wspólnie z redakcją dziennika „Rzeczpospolita”

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania podczas pandemii COVID‐19 – cz. I i II

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania podczas pandemii COVID‐19 – cz. III

Informacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z pandemią koronawirusa

FRSE jako Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności, a także jako podmiot zarządzający innymi programami edukacyjnymi, w ramach swoich kompetencji i uprawnień, podejmuje działania mające na celu udzielenie kompleksowego wsparcia Beneficjentom i uczestnikom administrowanych przez siebie programów.

FRSE zaleca rozważenie możliwości niezwłocznego powrotu polskich uczestników projektów, biorąc pod uwagę możliwe środki transportu i krajowe regulacje dotyczące tymczasowego zamknięcia granic.

W przypadku długoterminowych mobilności wolontariuszy i studentów, decyzja o powrocie lub kontynuacji pracy lub studiów powinna zostać podjęta wspólnie z organizacją wysyłającą i goszczącą. Zalecamy podejmowanie decyzji, które w najmniejszym stopniu narażą uczestników na ryzyko zakażenia się Covid-19. Powrót do Polski i poddanie się kwarantannie może się okazać najlepszym rozwiązaniem.

Pełny komunikat

Program Erasmus+ w Polsce. Raport 2019, zob.: https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/program-erasmus-w-polsce-raport-2019/ 

http://czytelnia.frse.org.pl/erasmus-program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj-europejski-korpus-solidarnosci-raport-2019/

Link do programu: https://erasmusplus.org.pl 

Na stronie programu Erasmus+ są dostępne szczegółowe informacje, jak złożyć wniosek:  http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można także znaleźć w przewodniku:

Przewodnik po programie Erasmus+ (wersja angielska)

Przewodnik po programie Erasmus+ w języku polskim [PDF]

Archiwum wpisów: