Możliwości dofinansowania kół i szkół STO, cz. 10/2013

lis 6, 2013

Przekazujemy kołom i szkołom STO kolejne informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania projektów i przedsięwzięć w konkursach obecnie dostępnych (listopad 2013 r.) lub planowanych w najbliższym czasie.

1. Konkursy regionalne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

a) WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Od 16 września do 22 listopada 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego są przyjmowane wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Od 2 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego są przyjmowane wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Więcej na stronie http://www.efs.dolnyslask.pl/

b) WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w dalszym ciągu prowadzi nabór (do 31 grudnia 2013 r. lub do dnia wcześniejszego zawieszenia lub zamknięcia konkursu) wniosków o dofinansowanie projektów w ramach:

Poddziałania 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej;
Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych;
Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego;
Działania 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty;
Poddziałania 9.6.2 – Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.
c) WOJEWÓDZTWO PODLASKIE. Od 1 października 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przyjmowane są wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Więcej na stronie: www.efs.gov.pl/NaborWnioskow/

2. Ministerstwo Edukacji Narodowej
oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji (jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia)

Jeszcze do 15 listopada 2013 r. trwa nabór do konkursu nr 1/POKL/3.3.4/2013 na opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania wraz z obudową dydaktyczną dla edukacji wczesnoszkolnej (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3 – Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 – Modernizacja treści i metod kształcenia).

Na realizację konkursu przeznaczono kwotę 35 000 000 zł. Wybranych zostanie co najmniej 20 najlepszych projektów. Obowiązkowe jest wdrożenie opracowanego programu w 3 do 5 szkołach, zaś preferowany jest udział we wdrożeniu szkół z obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich.

Dokumentacja konkursowa.

3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein Polsce i 14 państwom członkowskim Unii Europejskiej.

http://www.eog.gov.pl/o_programie/informacje_ogolne/strony/default.aspx

Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży zaprasza do składania wniosków w programie dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanym z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju.

Dotacje udzielane w ramach programu mają na celu: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora.
Ogłoszone zostały konkursy na projekty tematyczne i projekty systemowe.

Ogłoszone są konkursy na projekty tematyczne i projekty systemowe.

Projekty tematyczne
Nabór wstępnych wniosków został zakończony 15 października 2013 r.

Projekty systemowe
do 1,5 mln zł w przypadku projektów realizowanych samodzielnie lub 2 mln zł dla projektów w partnerstwie. Wymagany wkład własny 10%.

Składanie wniosków jest dwuetapowe. Termin składania wstępnych wniosków mija dnia 15 listopada 2013 r. Decyzja o zakwalifikowaniu projektu do II etapu podjęta zostanie do 16 grudnia 2013 r., zaś wnioski pełne przyjmowane będą do 31 stycznia 2014 r.

Dotacje przyznawane będą na działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego poszczególnych „branż”.

Przykładowe problemy do podjęcia w projektach systemowych:

(1) Otoczenie prawne – działania mające na celu budowanie przyjaznego dla organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich otoczenia instytucjonalno-prawnego.

(2) Misja i standardy – działania mające na celu wzmocnienie tożsamości organizacji pozarządowych, oparcie w większym stopniu ich działalności na misji i na planowaniu strategicznym oraz na badaniu i lepszym rozumieniu potrzeb i oczekiwań grup, na rzecz których działają.

(3) Informacja i komunikacja – działania mające na celu rozszerzenie zakresu dostępnych informacji, tworzenie forum dyskusji o kwestiach istotnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnienie wśród obywateli wiedzy o różnorodnym charakterze i efektach działalności trzeciego sektora.

(4) Źródła finansowania – działania mające na celu wzrost skuteczności organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków ze zróżnicowanych źródeł.

(5) Problemy „branżowe” – działania mające na celu zidentyfikowanie i zaproponowanie rozwiązań problemów/potrzeb specyficznych dla poszczególnych rodzajów organizacji pozarządowych (np. organizacji działających w obszarze pomocy społecznej, edukacji lub kultury, think tanków, organizacji strażniczych lub zajmujących się reprezentowaniem i rzecznictwem interesów, organizacji lokalnych, miejskich lub zajmujących się wspieraniem organizacji i inicjatyw obywatelskich).

Więcej :
http://www.ngofund.org.pl/zaproszenie-do-skladania-wnioskow/#more-991

4. Fundacja Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane są dofinansowania instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: EDUKACJA oraz ROZWÓJ LOKALNY.

Tematyka z zakresu EDUKACJI to:

Innowacje w edukacji
Edukacja ekonomiczna
Dziedzictwo kulturowe i tradycje
Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży
Dofinansowywane są takie działania, jak m.in. szkolenia, warsztaty, konkursy i olimpiady.
Najbliższy termin składania wniosków: 7 stycznia – 4 lutego 2014 r.

Wnioski o dotacje przyjmowane są wyłącznie za pomocą Elektronicznego Systemu Obsługi Wniosków o Dotacje.

Więcej: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm

Archiwum wpisów: