Konkurs fotograficzny „Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii” 2023

mar 7, 2023

Społeczne Towarzystwo Oświatowe zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w XVI edycji wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii”.

Regulamin konkursu „Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii”  

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII, VIII publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.
 2. Konkurs podzielony jest na dwie grupy uczniowskie klasy VII i klasy VIII, a dla każdej grupy będą trzy kategorie konkursowe:

  I – Fotografia – zdjęcie pojedyncze. 
  II – Obserwacja zjawiska – seria zdjęć.
  III – Doświadczenie – seria zdjęć. 

 3. Fotografie zjawisk fizycznych powinny być opatrzone tytułem związanym z nazwą zjawiska oraz krótkim opisem zjawiska (minimum pół strony o formacie A4) z podaniem miejsca i daty wykonania fotografii.
 4. Prace należy składać do komisji konkursowej w formie odbitek na błyszczącym papierze o formacie 15 cm × 20 cm z dołączonym opisem i tytułem oraz wypełnionym formularzem zgłoszenia wg wzoru z załącznika nr 2.
 5. Jeżeli fotografia stanowiąca pracę konkursową przedstawia wizerunek osoby (osób), autor powinien dołączyć do pracy zgodę tej osoby (osób) na rozpowszechnianie wizerunku, wg wzoru podanego w załączniku nr 3.
 6. Prace niespełniające tego warunku nie zostaną dopuszczone do konkursu.
 7. Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę w każdej kategorii.
 8. Punktacja stosowana na każdym etapie wynosi:
  a) od 0 do 10 punktów za jakość techniczną i artystyczną odpowiednio zdjęcia (lub serii zdjęć);
  b) od 0 do  8 punktów za dokonanie opisu zjawiska lub zjawisk fizycznych, jakie są przedstawione na zdjęciu (lub serii zdjęć);
  c) od 0 do 5 punktów za wybór tematyki i sposobu prezentacji zjawisk fizycznych prezentowanych na zdjęciu (lub serii zdjęć).
 9. Konkurs jest realizowany w dwóch etapach:
  a) Etap szkolny – musi być zrealizowany w terminie 21 kwietnia 2023 r. Dla każdej kategorii konkursowej odrębnie dla klas VII oraz klas VIII szkolna komisja konkursowa wybiera maksymalnie trzy najlepsze prace razem z ich opisem, które wraz załącznikiem nr 2 i załącznikiem 3 (w przypadku wizerunku osoby na pracy konkursowej) oraz protokołem szkolnej komisji konkursowej (stanowiącym załącznik nr 4 niniejszego regulaminu) zostają przesłane do organizatora konkursu na adres: Społeczne Towarzystwo Oświatowe, ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa.
  b) Etap wojewódzki – w siedzibie organizatora zostanie rozstrzygnięty do dnia 15 maja 2023 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora (www.sto.org.pl) do dnia 22 maja 2023 r.
 10. Termin przesłania prac do organizatora konkursu upływa dnia 1 maja 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 11. Nagrody oraz dyplomy dla autorów zwycięskich prac zostaną wysłane do szkół wyróżnionych uczniów.
 12. Prosimy uczniów biorących udział w konkursie o zachowanie negatywów lub oryginałów zdjęć cyfrowych zgłoszonych prac. 
 13. Nadesłanie pracy na konkurs oznacza udzielenie organizatorowi konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na publikację pracy konkursowej na prezentacjach, wystawach i w internecie oraz użyczenie organizatorowi nadesłanego egzemplarza pracy konkursowej (odbitki wraz z opisem) na czas nieoznaczony, a także udzielenie prawa do zniszczenia nadesłanego egzemplarza pracy konkursowej w wybranym przez organizatora czasie po rozstrzygnięciu konkursu.
 14. Organizator konkursu nabywa własność nagrodzonych prac konkursowych oraz autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych w zakresie publicznego wystawiania, wyświetlania a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczególności przez publikację prac konkursowych na prezentacjach, wystawach lub w internecie.
 15. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.

Organizator konkursu:  Społeczne Towarzystwo Oświatowe, ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa tel. 22 826 78 64; 22 828 88 57 e-mail: biuro@sto.org.pl 

Uwaga! Laureaci pierwszych trzech miejsc wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Ciekawa Fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii” zdobywają dodatkowe punkty, uwzględniane w rekrutacji do liceów za osiągnięcia artystyczne, ale żeby laureatem zostać, trzeba oprócz dobrych zdjęć wykonać również dobry opis zjawiska, czy doświadczenia fizycznego. Zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Kuratora Oświaty, otrzymanie dyplomu/zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata, niebędącego pierwszym, drugim lub trzecim najlepszym wynikiem nie stanowi podstawy do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału młodych fizyków i fotografów. Powodzenia!

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Archiwum wpisów: