Konkurs fotograficzny „Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii” 2022

mar 15, 2022

Społeczne Towarzystwo Oświatowe zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w XV edycji wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii”.

Regulamin konkursu „Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii”  

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII, VIII publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Tradycyjnie szczególnie zachęcamy uczniów szkół STO do udziału w tym konkursie.
 2. Konkurs podzielony jest na dwie grupy uczniowskie klasy VII i klasy VIII, a dla każdej grupy będą trzy kategorie konkursowe:

  I – Fotografia – zdjęcie pojedyncze. 
  II – Obserwacja zjawiska – seria zdjęć.
  III – Doświadczenie – seria zdjęć. 

 3. Fotografie zjawisk fizycznych powinny być opatrzone tytułem związanym z nazwą zjawiska oraz krótkim opisem zjawiska(minimum pół strony o formacie A4) z podaniem miejsca i daty wykonania fotografii.
 4. Prace należy składać do komisji konkursowej w formie odbitek na błyszczącym papierze o formacie 15 cm × 20 cm z dołączonym opisem i tytułem oraz wypełnionym formularzem zgłoszenia wg wzoru z załącznika nr 2. Prosimy o nie pisanie na odwrocie fotografii. Dopuszcza się składanie prac (format jpg) oraz wypełnionych formularzy w wersji cyfrowej na adres e-mail szkolnej komisji konkursowej w przypadku etapu szkolnego, na adres e-mail: biuro@sto.org.pl w przypadku etapu wojewódzkiego.
 5. Jeżeli fotografia stanowiąca pracę konkursową przedstawia wizerunek osoby (osób), autor powinien dołączyć do pracy zgodę tej osoby (osób) na rozpowszechnianie wizerunku, wg wzoru podanego w załączniku nr 3.
 6. Prace niespełniające tego warunku nie zostaną dopuszczone do konkursu.
 7. Punktacja stosowana na każdym etapie wynosi:
  a)      od 0 do 10 punktów za jakość techniczną i artystyczną odpowiednio zdjęcia (lub serii zdjęć);
  b)      od 0 do  8 punktów za dokonanie opisu zjawiska lub zjawisk fizycznych, jakie są przedstawione na zdjęciu (lub serii zdjęć);
  c)      od 0 do 5 punktów za wybór tematyki i sposobu prezentacji zjawisk fizycznych prezentowanych na zdjęciu (lub serii zdjęć).
 8. Konkurs jest realizowany w dwóch etapach:
  a)      Etap szkolny – musi być zrealizowany w terminie 29 kwietnia 2022 r. Dla każdej kategorii konkursowej odrębnie dla klas VII oraz klas VIII szkolna komisja konkursowa wybiera maksymalnie trzy najlepsze prace razem z ich opisem, które wraz załącznikiem nr 2 i załącznikiem 3 (w przypadku wizerunku osoby na pracy konkursowej) oraz protokołem szkolnej komisji konkursowej zostają przesłane do organizatora konkursu na adres: Społeczne Towarzystwo Oświatowe, 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 39 lub na adres e-mail: biuro@sto.org.pl
  b)      Etap wojewódzki – w siedzibie organizatora zostanie rozstrzygnięty do dnia 25 maja 2022 r. Na etapie wojewódzkim planujemy wybór trzech najlepszych prac od 1 do 3 miejsca w każdej kategorii.
  Dla zwycięzców przewidujemy dyplomy i nagrody książkowe, które zostaną wysłane pocztą do szkół wyróżnionych uczniów.
 9. Termin przesłania prac do organizatora konkursu upływa dnia 6 maja 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego (data wysłania e-maila).
 10. Autorom nagrodzonych prac prześlemy nagrody i dyplomy. 
 11. Prosimy uczniów biorących udział w konkursie o zachowanie negatywów lub oryginałów zdjęć cyfrowych zgłoszonych prac. 
 12. Nadesłanie pracy na konkurs oznacza udzielenie organizatorowi konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na publikację pracy konkursowej na prezentacjach, wystawach i w internecie oraz użyczenie organizatorowi nadesłanego egzemplarza pracy konkursowej (odbitki wraz z opisem) na czas nieoznaczony, a także udzielenie prawa do zniszczenia nadesłanego egzemplarza pracy konkursowej w wybranym przez organizatora czasie po rozstrzygnięciu konkursu.
 13. Organizator konkursu nabywa własność nagrodzonych prac konkursowych oraz autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych w zakresie publicznego wystawiania, wyświetlania a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczególności przez publikację prac konkursowych na prezentacjach, wystawach lub w internecie.
 14. Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników:  27 maja 2022 r.
 15. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.

Organizator konkursu:  Społeczne Towarzystwo Oświatowe, ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa tel. 22 826 78 64; 22 828 88 57 e-mail: biuro@sto.org.pl 

Uwaga! Laureaci pierwszych trzech miejsc wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Ciekawa Fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii” zdobywają dodatkowe punkty, uwzględniane w rekrutacji do liceów za osiągnięcia artystyczne, ale żeby laureatem zostać, trzeba oprócz dobrych zdjęć wykonać również dobry opis zjawiska, czy doświadczenia fizycznego. Zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Kuratora Oświaty, otrzymanie dyplomu/zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata, niebędącego pierwszym, drugim lub trzecim najlepszym wynikiem nie stanowi podstawy do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału młodych fizyków i fotografów. Powodzenia!

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Archiwum wpisów: