Konkurs „Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii”. Przedłużamy termin zgłoszeń do 17 maja br.

maj 8, 2019

Społeczne Towarzystwo Oświatowe zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów ostatnich klas gimnazjalnych z całej Polski do udziału w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Ciekawa fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii” .

Regulamin konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII, VIII i klas gimnazjalnych publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, szczególnie zachęcamy uczniów szkół STO do udziału w tym konkursie.
 2. Konkurs podzielony jest na dwie grupy uczniowskie klasy gimnazjalne i klasy VII i VIII a dla każdej grupy będą trzy kategorie konkursowe:
  I – Fotografia (zdjęcie pojedyncze). 
  II – Obserwacja zjawiska – seria zdjęć.
  III – Doświadczenie – seria zdjęć. 
 3. Fotografie zjawisk fizycznych powinny być opatrzone tytułem związanym z nazwą zjawiska oraz krótkim opisem zjawiska z podaniem miejsca i daty wykonania fotografii.
 4. Prace należy składać do komisji konkursowej w formie odbitek na błyszczącym papierze o formacie 15 cm × 20 cm z dołączonym opisem i tytułem oraz wypełnionym formularzem zgłoszenia wg wzoru z załącznika nr 2. Prosimy o nie pisanie na odwrocie fotografii.
 5. Jeżeli fotografia stanowiąca pracę konkursową przedstawia wizerunek osoby (osób), autor powinien dołączyć do pracy zgodę tej osoby (osób) na rozpowszechnianie wizerunku, wg wzoru podanego w załączniku nr 3. Prace nie spełniające tego warunku nie zostaną dopuszczone do konkursu i zostaną zwrócone autorom.
 6. Termin przesłania prac do organizatora konkursu upływa dnia 17 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 7. Autorom nagrodzonych prac prześlemy nagrody i dyplomy.
 8. Prosimy uczniów biorących udział w konkursie o zachowanie negatywów lub oryginałów zdjęć cyfrowych zgłoszonych prac.
 9. Nadesłanie pracy na konkurs oznacza udzielenie organizatorowi konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na publikację pracy konkursowej na prezentacjach, wystawach i w internecie oraz użyczenie organizatorowi nadesłanego egzemplarza pracy konkursowej (odbitki wraz z opisem) na czas nieoznaczony a także udzielenie prawa do zniszczenia nadesłanego egzemplarza pracy konkursowej w wybranym przez organizatora czasie po rozstrzygnięciu konkursu.

10.  Organizator konkursu nabywa własność nagrodzonych prac konkursowych oraz autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych w zakresie publicznego wystawiania, wyświetlania a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczególności przez publikację prac konkursowych na prezentacjach, wystawach lub w Internecie.

11.  Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników: 28 maja 2019 r.

12.  Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.

Organizator konkursu: Społeczne Towarzystwo Oświatowe
ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa tel. 22 826 78 64; 22 828 88 57 e-mail: biuro@sto.org.pl

Uwaga! Laureaci ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Ciekawa Fizyka, czyli zjawiska fizyczne w fotografii” zdobywają dodatkowe punkty, które mogą być uwzględnione w rekrutacji do liceów za osiągnięcia artystyczne, ale żeby laureatem zostać, trzeba oprócz dobrych zdjęć wykonać również dobry opis zjawiska, czy doświadczenia fizycznego.

Serdecznie zapraszamy do udziału młodych fizyków i fotografów. Powodzenia!

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Archiwum wpisów: