Klauzule informacyjne

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych członków STO i kandydatów na członków STO
 1. Administratorem danych jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa,
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych STO pod adresem poczty elektronicznej: iod@sto.org.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. podjęcia decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków STO,
   oraz, w przypadku decyzji o przyjęciu w poczet członków STO:
  2. w celu realizacji celów statutowych STO i Samodzielnego Koła Terenowego, do którego Pani/Pan chce przynależeć, w tym w celu kontaktowania się w sprawach działalności STO i Samodzielnego Koła Terenowego, prowadzenia ewidencji członków STO i Samodzielnego Koła Terenowego, obsługi płatności składek.
 4. Przetwarzanie w zakresie danych oznaczonych jako wymagane w deklaracji członkowskiej oraz innych danych niezbędnych do wykonania ustawowych i statutowych obowiązków STO, Samodzielnego Koła Terenowego oraz członka STO odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. na podstawie przesłanki wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie tej osoby lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. na podstawie przesłanki wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  Przetwarzanie w zakresie innych danych, udostępnionych przez kandydata lub członka, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej przez kandydata przez podanie tych danych w deklaracji członkowskiej lub w późniejszym czasie.
 5. Pani/Pana dane są udostępniane Samodzielnemu Kołu Terenowemu, do którego zadeklaruje Pani/Pan chęć przynależności. Pani/Pana dane osobowe są też udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu i na rzecz STO, w szczególności podmiotom zajmującym się obsługą księgową, informatyczną lub prawną STO. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do kontroli i nadzoru działalności STO oraz podmiotom uprawnionym do przetwarzania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W przypadku wybrania Pani/Pana do władz STO i/lub Samodzielnego Koła Terenowego, Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione w serwisach www STO oraz na profilach STO w serwisie Facebook i w innych mediach społecznościowych oraz udostępnione szkołom, dla których STO jest organem prowadzącym.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres członkostwa w STO oraz, po ustaniu członkostwa, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu lub przez okres przechowywania dokumentacji wynikający z postanowień obowiązujących przepisów prawa i instrukcji archiwalnej STO, przy czym zastosowanie będzie mieć najdłuższy okres.
 8. W przypadku decyzji o odmowie przyjęcia w poczet członków STO, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu lub przez okres przechowywania dokumentacji wynikający z postanowień obowiązujących przepisów prawa i instrukcji archiwalnej STO, przy czym zastosowanie będzie mieć najdłuższy okres.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w RODO.
 10. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym czasie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa (uodo.gov.pl).
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale do przyjęcia w poczet członków STO niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail oraz adresu do korespondencji.
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników szkoleń
 1. Administratorem danych osobowych jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe, ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@sto.org.pl .
 3. Dane uczestników wykorzystane będą w celu rezerwacji miejsca na szkoleniu oraz sprawnej organizacji szkolenia, w tym ewentualnej komunikacji z uczestnikiem w sprawach związanych ze szkoleniem. Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o przeprowadzenie szkolenia, w tym podjęcia działań na żądanie uczestnika przed zawarciem umowy.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania uczestnika szkolenia, zawarcia i wykonania umowy.
 5. Dane zostaną usunięte po roku od dnia zakończenia szkolenia.
 6. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je w celu i w zakresie określonym przez STO (podmiotom przetwarzającym). Nie jest przewidywane udostępnianie danych innym podmiotom.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).
Informacja o zasadach przetwarzania służbowych danych kontaktowych pracowników i przedstawicieli innych podmiotów oraz innych osób fizycznych

Społeczne Towarzystwo Oświatowe może przetwarzać służbowe dane kontaktowe pracowników innych podmiotów, z którymi zawarło lub zamierza zawrzeć umowę, współpracuje, zamierza współpracować lub posiada potrzebę kontaktować się (także reprezentantów, zleceniobiorców, podwykonawców i innych osób działających w imieniu lub na rzecz takich podmiotów). Przetwarzanie tych danych podlega następującym zasadom:

W związku z pozyskaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych, uprzejmie informuję, że Pana/Pani dane są przetwarzane przez Społecznie Towarzystwo Oświatowe (dalej: STO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 39, kod pocztowy 00-029, tel. +48 22 826 78 64. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych STO pocztą elektroniczną pod adresem iod@sto.org.pl.

Dane w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe (adres miejsca pracy, email, nr telefonu), inne niezbędne dane służące nawiązaniu i utrzymaniu kontaktów służbowych (np. identyfikatory w systemach informatycznych), historia kontaktów itp. są przetwarzane do celów utrzymania roboczych kontaktów i współpracy, w tym potencjalnie w zamiarze zawarcia lub wykonania umowy między Pani/Pana pracodawcą i STO lub nawiązania i prowadzenia innej formy współpracy, na podstawie przesłanki uzasadnionego prawnie interesu obu stron, jakim jest sprawne zawarcie i wykonanie umowy lub sprawne nawiązanie i prowadzenie innej formy współpracy.

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu STO, w celu i w zakresie określonym przez STO.

Dane będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu ustania ich przydatności do ww. celów.

Pana/Pani dane mogły być zebrane z ogólnie dostępnych źródeł, zwłaszcza udostępnionych przez Pana/Pani pracodawcę lub mogły być otrzymane przez STO w toku kontaktów z innymi osobami lub podmiotami, w szczególności innymi pracownikami Pana/Pani pracodawcy.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z wnioskiem o nadanie medalu lub odznaczenia

Administratorem danych osobowych jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 39, kod pocztowy 00-029. Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktować się można pod adresem poczty elektronicznej iod@sto.org.pl.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą wówczas ma ona prawo wycofać zgodę w każdej chwili, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili jej wycofania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (informacje o zasadach wnoszenia skargi są dostępne na stronie internetowej uodo.gov.pl).

Przetwarzanie danych zawartych we wniosku o medal lub odznaczenie

Dane są przetwarzane w celu przygotowania poprawnie wypełnionego wniosku oraz towarzyszących mu dokumentów (np. wniosku o sprawdzenie osoby w Krajowym Rejestrze Karnym, jeśli jest wymagany), przesłania wniosku i dokumentów towarzyszących do Ministra Edukacji Narodowej oraz prowadzenia innych niezbędnych czynności w trakcie postępowania o nadanie medalu lub odznaczenia a także powiadomienia o nadaniu lub odmowie nadania medalu lub odznaczenia.

Źródłem danych jest podmiot występujący z inicjatywą nadania medalu lub odznaczenia osobie, której dane dotyczą. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Wycofanie zgody przed przekazaniem wniosku do Ministra Edukacji Narodowej jest równoznaczne z wycofaniem wniosku. Od momentu przekazania wniosku do Ministra Edukacji Narodowej dane będą przetwarzane w oparciu o przepisy o archiwizacji.

Dane są udostępniane Ministrowi Edukacji Narodowej. Dane mogą być również udostępniane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie STO, w celu i w zakresie określonym przez STO.

Dane są przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów o archiwizacji.

Publikowanie informacji o nadaniu medalu lub odznaczenia

Informacja o nadaniu medalu lub odznaczenia może zostać opublikowana w serwisie internetowym STO, w profilach STO w mediach społecznościowych oraz w innych publikatorach. Informacja może zawierać dane takie jak: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, pochodzące z wniosku o medal lub odznaczenie lub powszechnie dostępne.

Podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Utrwalanie i publikowanie fotografii i nagrań wideo z ceremonii wręczenia medalu lub odznaczenia

W trakcie ceremonii wręczenia odznaczenia mogą być wykonywane fotografie i nagrania wideo. Fotografie oraz nagrania wideo mogą zawierać dane osobowe w postaci wizerunków a nagrania wideo – dane osobowe w postaci brzmienia głosu i treści wypowiedzi. Celem przetwarzania jest udokumentowanie przebiegu ceremonii oraz poinformowanie o tym wydarzeniu poprzez rozpowszechnienie fotografii i nagrań wideo.

Przetwarzanie tych danych odbywać się będzie na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu administratora (STO) oraz stron trzecich (m.in. członków STO nieuczestniczących w ceremonii, innych osób zainteresowanych działalnością STO). Uzasadnionym interesem administratora jest udokumentowanie przebiegu ceremonii, a uzasadnionym interesem stron trzecich, zwłaszcza członków STO nieobecnych na ceremonii, jest uzyskanie informacji o przebiegu tej ceremonii.

Zgromadzone w ten sposób dane osobowe mogą być publikowane w serwisie www i w profilach STO w mediach społecznościowych (w tym w serwisie Facebook) w celu informowania o przebiegu ceremonii. Mogą być również udostępniane podmiotom przetwarzającym je w celu i w zakresie określonym przez STO.

W przypadku fotografii i nagrań wideo podlegających obowiązkowi uzyskania zezwolenia na rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 81 prawa autorskiego, osoba, której wizerunek znajdzie się na fotografii lub nagraniu, zostanie poproszona o odrębną zgodę na takie rozpowszechnianie.

Fotografie i nagrania wideo zostaną usunięte w wyniku wycofania zgody na ich rozpowszechnianie lub w wyniku realizacji prawa do sprzeciwu lub gdy zostaną uznane za nieprzydatne dla realizacji celów przetwarzania.

Wnioski, skargi i pisma

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

W związku z otrzymanym wnioskiem, skargą, żądaniem  lub innym pismem, uprzejmie informuję o zasadach przetwarzania Pani / Pana danych osobowych:

 1. Administratorem danych jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO), email: biuro@sto.org.pl, tel. (22) 826 78 64, ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej iod@sto.org.pl.
 2. Dane są przetwarzane w celach związanych z obsługą wniosku, skargi, żądania lub innego pisma, w tym w celu wysłania odpowiedzi i dalszej korespondencji w zgłoszonej sprawie, na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych lub, w braku takiego obowiązku, na podstawie Pani / Pana zgody, wynikającej z faktu nadesłania pisma.
 3. Podanie danych w zakresie imienia, nazwiska i adresu lub innych danych kontaktowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku, skargi, żądania lub innego pisma.
 4. Dane przechowywane są do czasu ustania ich przydatności do celów, dla jakich zostały zebrane, lub przez okres wynikający z obowiązujących w STO przepisów o archiwizacji.
 5. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane w imieniu STO w celu i w zakresie określonym przez STO. Dane mogą być również udostępnione organowi lub podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia wniosku lub skargi a także innym organom lub podmiotom, jeżeli jest niezbędne do uzyskania materiałów lub wyjaśnień potrzebnych do rozpatrzenia wniosku lub skargi.
 6. Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację. Korzystanie z tych praw odbywa się na zasadach i na warunkach określonych w RODO. W przypadku gdy przetwarzanie oparte jest o zgodę, może ona być wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed wycofaniem zgody.
 7. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Reklamacje, rezygnacje, płatności

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

W związku z dokonaniem płatności, złożeniem deklaracji, opłaceniem składki członkowskiej lub innym żądaniem lub skargą związaną z płatnościami na stronie sto.org.pl, uprzejmie informuję, że:

 1. Podmiotem, na rzecz którego dokonywana jest płatność jest
  Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO), email: biuro@sto.org.pl,
  tel. (22) 826 78 64,
  ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa.
  NIP 525-16-42-603
  REGON 001391959
  KRS 0000012189
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres biura: biuro@sto.org.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona w okresie 30 dni, od dnia wpłynięcia reklamacji.
 3. Przysługuje Pani / Panu prawo do rezygnacji z członkostwa, zgodnie z zapisami Statutu STO (zobacz Uchwałę w sprawie zasad nabywania i utraty członkostwa zwyczajnego).
 4. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków lub braku możliwości wykonania działań, których dotyczy dokonana płatność środki zostaną zwrócone na rachunek, kartę z którego zostały wniesione, niezwłocznie po zakończeniu rozpatrywania reklamacji nie dłużej niż w okresie 30 dni od wniesienia opłaty.

Kontakt:

Karol Górski – Inspektor Ochrony Danych w STO

iod@sto.org.pl