Inwestycje w oświacie: List STO do ministra edukacji

lis 18, 2022

W związku z licznymi zastrzeżeniami szkół, dotyczącymi programu „Inwestycje w oświacie”, Zarząd Główny STO wystosował list do ministra edukacji. Władze STO domagają się m.in. upublicznienia kryteriów oceny wniosków.

LIST ZARZĄDU GŁÓWNEGO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO DO MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

Szanowny Panie Ministrze,

Program „Inwestycje w oświacie” jest skierowany do podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych. O dotacje celowe w ramach programu mogły się ubiegać szkoły i placówki niesamorządowe.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji i remontów złożyło wiele szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Na każdym etapie programu otrzymywaliśmy od przedstawicieli ww. szkół sygnały, że procedura stosowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki odbiega od ogólnie przyjętych standardów.

Zastrzeżenia szkół były następujące:

 • brak jasnych kryteriów oceny wniosków,
 • brak informacji dla wnioskodawców o wpłynięciu wniosku,
 • brak informacji ws. prawidłowości złożenia wniosku na etapie oceny formalnej,
 • brak publicznej informacji – zestawienia podmiotów, które złożyły wnioski w ramach programu,
 • brak publicznej informacji na temat tego, które wnioski zostały dopuszczone do etapu oceny merytorycznej,
 • brak publicznej informacji na temat wyników na etapie oceny merytorycznej, w tym wyników uzyskanych przez podmioty, którym przyznano dotację oraz wyników uzyskanych przez podmioty, które takiej dotacji nie uzyskały,
 • brak informacji dla wnioskodawców ws. sposobu rozpatrzenia wniosku, a co za tym idzie – o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji,
 • utrudniony kontakt z jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie przebiegu programu i wniosków (zarówno przed, jak i po ich złożeniu).

Wśród beneficjentów programu znalazła się tylko jedna szkoła Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Żadna z pozostałych szkół nie otrzymała informacji o sposobie rozpatrzenia złożonych wniosków.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki jest tymczasem dostępna informacja na temat przyznanych już dotacji. Na opublikowanej liście zostali wyszczególnieni jedynie beneficjenci, kwoty, które zostały im przyznane oraz nazwy planowanych inwestycji. Informacje na temat oceny poszczególnych wniosków i sposobu podziału środków nie zostały upowszechnione. To niespotykana i niepokojąca praktyka.

Transparentność podziału środków publicznych w ramach programów grantowych to standard, który musi być przestrzegany. W związku z powyższym wnioskuję o niezwłoczne:

 • upublicznienie kryteriów oceny wniosków,
  upublicznienie listy podmiotów, które złożyły wnioski o dotacje,
  upublicznienie informacji o tym, jakie oceny uzyskały poszczególne wnioski,
  udzielenie wnioskodawcom informacji w sprawie sposobu rozpatrzenia ich wniosków.

W imieniu Zarządu Głównego STO,

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Archiwum wpisów: