I edycja konkursu „Ciekawostki przyrodnicze”

gru 8, 2023

Społeczne Towarzystwo Oświatowe zaprasza uczniów klas V-VIII szkół podstawowych do udziału w I edycji wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Ciekawostki przyrodnicze, czyli zjawiska przyrodnicze w fotografii”.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu „Ciekawostki przyrodnicze, czyli zjawiska przyrodnicze w fotografii”.

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 5-8 publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.
 2. Konkurs odbywa się równolegle w dwóch grupach uczniowskich:

a) klasy 5-6 w dwóch kategoriach:

I – zjawiska biologiczne – zdjęcie pojedyncze. 
II – zjawiska geograficzne – zdjęcie pojedyncze.

b) klasy 7-8 w trzech kategoriach:

I – zjawiska biologiczne – zdjęcie pojedyncze. 
II – zjawiska geograficzne – zdjęcie pojedyncze.
III – zjawiska chemiczne – zdjęcie pojedyncze. 

 1. Prace należy składać do komisji konkursowej w formie odbitek na błyszczącym papierze o formacie 15×21 cm z dołączonym opisem wybranego zjawiska (minimum pół strony o formacie A4; opis powinien prezentować wybrane zjawisko wraz z uzasadnieniem wyboru jego tematyki i sposobu prezentacji, a także zawierać tytuł pracy oraz miejsce i datę wykonania fotografii) oraz wypełnionym formularzem zgłoszenia wg wzoru z załącznika nr 2.
 2. Jeżeli fotografia stanowiąca pracę konkursową przedstawia wizerunek osoby (osób), autor powinien dołączyć do pracy zgodę tej osoby (osób) na rozpowszechnianie wizerunku, wg wzoru podanego w załączniku nr 3.
 3. Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę w danej kategorii.
 4. Prace niespełniające warunków opisanych w punktach 1-5 nie zostaną dopuszczone do konkursu.
 5. Punktacja stosowana na każdym etapie wynosi:
  a) od 0 do 10 punktów za jakość techniczną i artystyczną zdjęcia;
  b) od 0 do  8 punktów za opis zjawiska lub zjawisk prezentowanych na zdjęciu;
  c) od 0 do 4 punktów za uzasadnienie wyboru tematyki i sposobu prezentacji zjawisk prezentowanych na zdjęciu.
 6. Konkurs jest realizowany w dwóch etapach:

a) Etap szkolny – musi być zrealizowany w terminie do 15 marca 2024 r. Szkolna komisja konkursowa dokonuje oceny prac zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie. Prace, którym przyznano trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii konkursowej (odrębnie dla klas 5-6 oraz 7-8), wraz z opisem oraz załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3 (w przypadku wizerunku osoby na pracy konkursowej) i protokołem szkolnej komisji konkursowej (stanowiącym załącznik nr 4) zostają przesłane do organizatora konkursu na adres: Społeczne Towarzystwo Oświatowe, ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa do dnia 22 marca 2024 r.

b) Etap wojewódzki – w siedzibie organizatora zostanie rozstrzygnięty do dnia 24 kwietnia  2024 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora (www.sto.org.pl) do dnia 30 kwietnia 2024 r.

 1. Termin przesłania prac do organizatora konkursu upływa dnia 22 marca 2024 r.(decyduje data stempla pocztowego). Prace przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane w pracach wojewódzkiej komisji konkursowej, powoływanej przez Prezesa Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
 2. Nagrody oraz dyplomy dla autorów zwycięskich prac zostaną wysłane do szkół wyróżnionych uczniów.
 3. Prosimy uczniów biorących udział w konkursie o zachowanie negatywów lub oryginałów zdjęć cyfrowych zgłoszonych prac. 
 4. Nadesłanie pracy na konkurs oznacza udzielenie organizatorowi konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na publikację pracy konkursowej na prezentacjach, wystawach i w internecie oraz użyczenie organizatorowi nadesłanego egzemplarza pracy konkursowej (odbitki wraz z opisem) na czas nieoznaczony, a także udzielenie prawa do zniszczenia nadesłanego egzemplarza pracy konkursowej w wybranym przez organizatora czasie po rozstrzygnięciu konkursu.
 5. Organizator konkursu nabywa własność nagrodzonych prac konkursowych oraz autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych w zakresie publicznego wystawiania, wyświetlania a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczególności przez publikację prac konkursowych na prezentacjach, wystawach lub w internecie.
 6. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.

Organizator konkursu:  Społeczne Towarzystwo Oświatowe, ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa tel. 22 826 78 64; 22 828 88 57 e-mail: biuro@sto.org.pl 

Uwaga! Konkurs fotograficzny „Ciekawostki przyrodnicze, czyli zjawiska przyrodnicze w fotografii” został zgłoszony do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W przypadku wpisania konkursu do wykazu, laureaci pierwszych trzech miejsc będą uprawnieni do otrzymania dodatkowych punktów w rekrutacji do liceów za osiągnięcia artystyczne. Żeby jednak laureatem zostać, oprócz dobrych zdjęć należy wykonać również dobry opis zjawiska!

Zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Kuratora Oświaty, otrzymanie dyplomu/zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata, niebędącego pierwszym, drugim lub trzecim najlepszym wynikiem nie stanowi podstawy do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału młodych przyrodników i fotografów. Powodzenia!

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

 

Archiwum wpisów: