Fundusz Solidarnościowy: kolejne stypendia przyznane

maj 20, 2020

Komisja stypendialna rozpatrzyła kolejne wnioski o przyznanie stypendiów specjalnych. Świadczenia z środków Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego zostały przyznane 25 uczniom.

Na drugim posiedzeniu Komisja rozpatrywała 28 wniosków, zgłoszonych przez 8 środowisk. Każdy wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium.

Solidarnościowy Fundusz Stypendialny Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego został utworzony w celu pomocy uczniom i słuchaczom, których rodzice lub opiekunowie prawni znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku z negatywnymi następstwami rozprzestrzeniania się COVID-19.

W ramach Funduszu przyznawane są stypendia na częściowe pokrycie czesnego, należnego w związku z uczęszczaniem ucznia do placówki STO. Wnioski stypendialne będą przyjmowane do 30 czerwca 2020 r. Stypendia mogą zostać przyznane jako świadczenia miesięczne na okres od 1 do 5 miesięcy.

Od początku Komisja rozpatrzyła już 56 wniosków i przyznała stypendia 51 uczniom. Kolejne posiedzenie Komisji zostało zaplanowane na 1 czerwca na którym będą rozpatrywane wnioski, które wpłyną do 27 maja.

Archiwum wpisów: