Fundusz Solidarnościowy 2021: kolejne stypendia przyznane

mar 8, 2021

Na posiedzeniu w dniu 1 marca br. komisja stypendialna rozpatrzyła wnioski o przyznanie stypendiów specjalnych. Świadczenia ze środków Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego STO zostały przyznane 14 uczniom.

Komisja rozpatrywała 16 wniosków, zgłoszonych przez 8 środowisk. Każdy wnioskodawca zostanie poinformowany o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium. Solidarnościowy Fundusz Stypendialny Społecznego Towarzystwa Oświatowego został utworzony w celu pomocy uczniom i słuchaczom, których rodzice lub opiekunowie prawni znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku z negatywnymi następstwami rozprzestrzeniania się COVID-19.

W ramach Funduszu przyznawane są stypendia na częściowe pokrycie czesnego, należnego w związku z uczęszczaniem ucznia do placówki STO. Wnioski stypendialne będą przyjmowane do 30 czerwca 2021 r. Stypendia mogą zostać przyznane jako świadczenia miesięczne na okres od 1 do 8 miesięcy za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 r.

Kolejne posiedzenie Komisji zostało zaplanowane na 30 marca na którym będą rozpatrywane wnioski, które wpłyną do 26 marca br.