XI Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego, działając na podstawie statutu STO, w dniu 12 grudnia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie zwołania XI Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego w terminie 23-24 kwietnia 2016 roku. Poniżej prezentujemy tekst tej uchwały, dołączając ordynację wyborczą uchwaloną w dniu 21 kwietnia 2007 r. przez VIII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów (tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 IX Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dnia 24 kwietnia 2010 r.).

Oba te dokumenty, wraz ze statutem STO, stanowią  podstawę prawną przeprowadzenia w Kołach STO kampanii sprawozdawczo-wyborczej, która będzie trwać od 1 stycznia do 13 marca 2016 r., a zakończy się wyborem władz i delegatów na XI Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów. Dla ułatwienia prezentujemy również wzory: regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Koła oraz protokołów Komisji powoływanych podczas Walnego Zebrania Członków Koła.

Proszę uprzejmie o przesyłanie informacji o terminach Walnych Zebrań Członków Koła do Biura STO. Informacja ta zostanie przekazana bezpośrednio do członków ZG STO opiekujących się poszczególnymi kołami, co pozwoli na ich uczestnictwo w zebraniach.

Jednocześnie zawiadamiam, że wszystkie informacje związane z XI Zwyczajnym Krajowym Zjazdem Delegatów, łącznie z sukcesywnie aktualizowaną listą delegatów, będą umieszczane na stronie internetowej STO w zakładce XI ZKZD STO.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań proszę się zwracać do Biura Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Łączę wyrazy szacunku,

dr Anna Okońska-Walkowicz

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Załączniki