Wnioski o stypendia socjalne oraz "STO-wskie Talenty" 2018/2019

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Szkół STO,
Prezesi i Członkowie Zarządów Kół STO,

przypominamy, że jak co roku dnia 30 września mija termin składania wniosków o stypendia socjalne oraz stypendia „STO-wskie Talenty” z Funduszu Stypendialnego ZG STO im. Edwarda Wieczorka na rok szkolny 2018/2019.

Fundusz Stypendialny ZG STO im. Edwarda Wieczorka pokazuje w praktyce, że odpowiedzialność za każdego ucznia nie jest w naszym Towarzystwie pustym słowem. Możliwość uzyskania stypendium socjalnego daje rodzinom uczniów poczucie bezpieczeństwa. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych wyrażają uznanie dla ich indywidualnych osiągnięć. W wyjątkowych wypadkach losowych komisja może przyznać stypendium socjalne także uczniom, którzy nie spełniają warunków określonych w pkt. III. ust. 2. pkt 1) lub 2) regulaminu.

Prosimy o staranne wypełnianie wniosków, zgodnie ze wskazaniami regulaminu Funduszu Stypendialnego ZG STO im. Edwarda Wieczorka. Zapraszamy na stronę internetową STO, gdzie pod linkiem regulamin funduszu stypendialnego oprócz treść regulaminu znajdują się oba formularze wniosków (1. stypendium socjalne, 2. stypendium z puli „STO-wskie Talenty”).

Uwaga! Ze względu na zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych, tj. regulacje RODO, należy zadbać o to, aby na formularzu wniosku podpisał się rodzic lub opiekun prawny dziecka.

 

Łączę wyrazy szacunku

 

Andrzej Faracik

Sekretarz Generalny Zarządu Głównego STO
Przewodniczący Komisji Stypendialnej