Medyczne kierunki kształcenia przyszłością Zespołu Szkół STO w Raciążu

Publiczna Szkoła Policealna STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

Kończąc liceum ogólnokształcące, wielu młodych ludzi zastanawia się nad wyborem uczelni, z którą przyjdzie im związać swoją przyszłość. Wbrew pozorom, nie jest to decyzja łatwa, wymaga głębokiego zastanowienia i przemyślenia wszystkich wiążących się z nią konsekwencji.

Priorytetową sprawą jest zdobycie solidnego wykształcenia, odpowiedniego przygotowania teoretycznego i praktycznego do wykonywania wymarzonego zawodu oraz wybór kierunku, po którego ukończeniu, bez trudu znajdziemy zatrudnienie na lokalnym i krajowym rynku pracy. Wśród uczelni wyższych, czy szkół policealnym wybierajmy te odpowiednio zarządzane, sprawdzone, z wyrobioną marką, które dzięki wieloletniej pracy pedagogów, osiągają sukcesy edukacyjne, przekładające się na wysokie wyniki zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Do tego typu placówek należy bez wątpienia Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu, powołany do istnienia w 1992 roku. Na przestrzeni lat, w murach szkoły wykształciło się wiele osób, pracujących pod czujnym okiem doświadczonych nauczycieli, potrafiących umiejętnie przekazywać treści kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Słuchacze mają możliwość potwierdzenia i rozwoju kompetencji zawodowych w ramach wybranego przez siebie kierunku oraz zastosowania posiadanej już wiedzy w praktyce podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły w specjalnie przygotowanych do tego celu ośrodkach, dysponujących odpowiednią bazą lokalową oraz zapleczem technicznym. Dyrekcja Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu dba o wszechstronny rozwój i odpowiednie przygotowanie zawodowe swoich wychowanków, aktywizując osoby w różnym wieku tak, aby z łatwością weszły one na rynek pracy, będąc konkurencją dla absolwentów innych renomowanych uczelni.

Publiczna Szkoła Policealna STO w Raciążu oferuje swoim słuchaczom przyszłościowe kierunki kształcenia, takie jak: opiekun w domu pomocy społecznej oraz opiekun medyczny. Zostały one utworzone z myślą o przyszłych absolwentach, którzy będą mieli szansę łatwego znalezienia zatrudnienia w okolicach miejsca zamieszkania, z uwagi na istnienie prężnie rozwijającego się Zespołu Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Kraszewie-Czubakch, zapewniającego całodobową, kompleksową opiekę nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz dziećmi, które ze względu na bardzo zły san zdrowia, nie mogą przebywać we własnych domach.

W wrześniu 2013 roku odbył się pierwszy nabór na kierunek opiekun w domu pomocy społecznej. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, wśród której można znaleźć specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w wykonywanym przez siebie zawodzie, przypadła do gustu słuchaczom. Chętnie uczestniczą oni w zajęciach z przewidzianych w programie nauczania przedmiotów o charakterze ogólnokształcącym (podstawy przedsiębiorczości), teoretycznym (podstawy organizacji domu pomocy społecznej, bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka, teoretyczne podstawy opieki, metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej), a także praktycznym (umiejętności opiekuńcze, aktywizacja osoby podopiecznej, trening umiejętności społecznych), na których frekwencja jest niemal stuprocentowa. Uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki kształcenia, co świadczy o drzemiącym w nich ogromnym potencjale intelektualnym oraz stanowi dobrą wróżbę na przyszłość i jest gwarantem zaliczenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W trakcie trzech semestrów zrealizowano już prawie wszystkie przedmioty przewidziane w programie nauczania. Niewątpliwie, nowością dla słuchaczy będą lekcje języka obcego w czwartym semestrze, którego znajomość jest konieczna, w przypadku poszukiwania zatrudnienia w państwach należących do wspólnoty europejskiej.

Nieodzownym elementem kształcenia na kierunku opiekun w domu pomocy społecznej są realizowane w wymiarze sześćdziesięciu godzin lekcyjnych – praktyki zawodowe. Jest to możliwe dzięki współpracy szkoły z Zespołem Zakładów Opiekuńczo Leczniczych w Kraszewie-Czubakach, gdzie uczniowie poznają podstawowe zasady opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, uczą się nawiązywać z nimi kontakt, diagnozować potrzeby oraz udzielać wsparcia emocjonalnego w chwilach słabości. Pozyskana w czterosemestralnym cyklu kształcenia wiedza – zaprocentuje w przyszłości. Profesjonalnie wyszkolona kadra opiekunów z pewnością podbije świat, stanowiąc nieocenioną pomoc dla personelu zakładów opiekuńczo- leczniczych ulokowanych na terenie całego kraju.

Drugim wartościowym kierunkiem kształcenia, po którego ukończeniu nie będzie trudności ze znalezieniem pracy, jest opiekun medyczny. W trakcie pierwszego semestru słuchacze zapoznali się z zasadami opieki nad osobą chorą i niesamodzielną, zdobyli gruntowną wiedzę anatomiczną, psychologiczną i socjologiczną. Dzięki prowadzonym zajęciom poznali podstawy obsługi komputera oraz zapoznali się z zawodowym językiem obcym tak, aby w sposób zrozumiały i poprawny pod względem gramatycznym i leksykalnym formułować wypowiedzi, analizować krótkie teksty pisemne i sprawnie komunikować się w środowisku pracy, korzystając z obcojęzycznych źródeł informacji. W drugim semestrze słuchacze uczęszczający na kierunek opiekun medyczny poznają zagadnienia z zakresu ochrony zdrowia oraz nauczą się posługiwać językiem migowym, co na pewno ułatwi im, wykonywanie obowiązków zawodowych po ukończeniu szkoły i zdobyciu dyplomu uprawniającego do podjęcia zatrudnienia.

 W rocznym cyklu kształcenia bardzo dużą uwagę przykłada się do realizowania praktycznych przedmiotów zawodowych, takich jak zabiegi higieniczne pielęgnacyjne i opiekuńcze, czy też działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. Sto sześćdziesiąt pięć godzin zajęć z obydwu przedmiotów, prowadzonych jest w specjalnie przystosowanych do tego celu pracowniach szkolnych oraz zakładach prowadzących działalność medyczną, takich jak Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Kraszewie-Czubakach, gdzie wysokiej klasy specjaliści podejmują szereg działań zmierzających do właściwego przygotowania słuchaczy do przyszłej, satysfakcjonującej, jednakże trudnej i odpowiedzialnej pracy.

W czerwcu 2015 roku, po raz pierwszy w naszej szkole, odbędą się egzaminy państwowe, potwierdzające kwalifikacje zawodowe na kierunkach opiekun w domu pomocy społecznej oraz opiekun medyczny. Wprawdzie wyniki egzaminów poznamy dopiero za kilka miesięcy, jednakże zarówno dyrekcja, jak i pracujący w szkole nauczyciele są spokojni o przyszłość swoich uczniów, ich zaangażowanie i profesjonalne podejście do wykonywanych obowiązków z pewnością przyniesie oczekiwane rezultaty.

Zespół Szkół STO w Raciążu serdecznie zaprasza absolwentów szkół średnich na nowo-otwarty kierunek kształcenia – technik pojazdów samochodowych. Słuchacze tej szkoły zdobędą umiejętności związane z obsługą i naprawą współczesnych pojazdów samochodowych; przystąpią do trzech państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje: M.18 – diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (pod koniec II semestru), M.12 – diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (pod koniec III semestru) oraz M.42 – organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (pod koniec IV semestru). Zajęcia specjalistyczne i praktyczne dla tego kierunku odbywać się będą w Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż jest to ostatni cykl naboru na ten kierunek. Od września 2015 roku nie będzie można kształcić się już w tym zawodzie.

Na dodatkową uwagę, szczególnie wśród pań, zasługuje kolejny nowy kierunek – technik usług kosmetycznych, który również rozpoczyna się w lutym a nabór już dobiega końca. Słuchacze tej szkoły zdobędą umiejętności związane z pielęgnacją twarzy, ciała, stóp oraz dłoni. Co więcej, przystąpią oni do egzaminów państwowych z dwóch kwalifikacji: A.61 – wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy oraz A.62. ­ wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp