11 Międzynarodowa Konferencja - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie

Społeczne Gimnazjum nr 16 STO
al. Solidarności 113 C
00-140 Warszawa

11 Międzynarodowa Konferencja – Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie, która odbyła się 19-20 września, zgromadziła szerokie grono specjalistów z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Niemiec, Belgii i Polski dla których wspólnym mianownikiem jest podejmowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w internecie.

Odbyło się ponad 40 spotkań i wykładów, które dotyczyły szerokiego spectrum tematów związanych z negatywnymi zjawiskami- m.in. cyberprzemocą, nadużywaniem internetu, sekstingu, mowy nienawiści, fake newsów, ale również zastosowania pozytywnej profilaktyki, uczenia kreatywnego wykorzystania nowoczesnych technologii.

Zaprezentowane wyniki badań (m.in. przeprowadzone w Irlandzkim Centrum Bezpiecznego Internetu) wskazują, że problem jest bardzo szeroki, skomplikowany i nie ma ani łatwych odpowiedzi ani szybkich rozwiązań. W wielu krajach np. Finlandia, Niemcy podjęto działania, w wyniku których po konsultacjach władz oświatowych ze specjalistami zarówno z branży IT, ale też psychologów i pedagogów, powstały procedury postępowania w przypadku zagrożenia dziecka np. cyberprzemocą, które otrzymali rodzice i nauczyciele.

Wielu specjalistów zwróciło uwagę, by w procesie wychowania kierować energię na kształtowanie u dzieci psychicznej odporności i tworzenie środowiska, w którym obowiązują normy i wartości.

 Wielokrotnie powtórzył się również wątek, że w profilaktyce wszelkich uzależnień kluczowe jest kształcenie u dzieci krytycznego myślenia oraz zachęcenie do rozwijania kreatywności- aby dzieci były świadomymi a przez to bardziej bezpiecznymi odbiorcami.

Konferencja została zorganizowana przez Polskie Centrum Safer Internet (prowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz NASK Państwowy Instytut Badawczy) we współpracy z niemieckim projektem na rzecz bezpieczeństwa w Internecie- Klicksafe.

Otrzymałyśmy wiele interesujących materiałów, w tym poradnik dla rodziców Bezpieczne Media.

W konferencji uczestniczyły wychowawczynie klasy II i III ze Społecznego Gimnazjum nr 16 STO oraz niżej podpisana.

Beata Wiśniewska-Tomczak
Dyrektor Szkoły